Các cấp ngành nghề đào tạoCuốn thông tin đào tạo nhằm cung cấp cho cán bộ, giảng viên, sinh viên những thông tin cơ bản nhất về: cơ sở vật chất;đội ngũ giảng viên; sơ đồ tổ chức bộ máy của nhà trường; các chương trình giáo dục trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ, bao gồm: Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ, Quy chế cố vấn học tập theo học chế tín chỉ, kế hoạch đào tạo, tiến trình đạo tạo giúp sinh viên lựa chọn các học phần phù hợp với khả năng, năng lực của mình trong quá trình học tập.