STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 136/QĐ-ĐHCNQN 18/03/2020 CTĐT THS Khai thác mỏ 2020
2 256/QĐ-ĐHCNQN 14/05/2019 CTĐT Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn 2019
3 158/QĐ-ĐHCNQN (QTKDTH2019) 15/03/2019 CTĐT Quản trị kinh doanh tổng hợp 2019
4 158/QĐ-ĐHCNQN (KTTH2019) 15/03/2019 CTĐT kế toán tổng hợp 2019
5 158/QĐ-ĐHCNQN (TCDN2019) 15/03/2019 CTĐT Tài chính doanh nghiệp 2019
6 158/QĐ-ĐHCNQN (TĐH2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ kỹ thuật tự động hóa 2019
7 158/QĐ-ĐHCNQN (ĐL&ĐK2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ kỹ thuật đo lường và điều khiển 2019
8 158/QĐ-ĐHCNQN (CĐTK2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ cơ điện tuyển khoáng 2019
9 158/QĐ-ĐHCNQN (CĐM2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ cơ điện mỏ 2019
10 158/QĐ-ĐHCNQN (CĐ2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ cơ điện 2019
11 158/QĐ-ĐHCNQN (KTĐT2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ kỹ thuật điện tử 2019
12 158/QĐ-ĐHCNQN (ĐT-THCN2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ kỹ thuật điện tử - tin học công nghiệp 2019
13 158/QĐ-ĐHCNQN (CNKTĐ2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ kỹ thuật điện 2019
14 158/QĐ-ĐHCNQN (TBĐ-ĐT2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ thiết bị điện - điện tử 2019
15 158/QĐ-ĐHCNQN (CNĐL2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ điện lạnh 2019
16 158/QĐ-ĐHCNQN (KTMHL2019) 15/03/2019 CTĐT Kỹ thuật mỏ hầm lò 2019
17 158/QĐ-ĐHCNQN (KTMLT2019) 15/03/2019 CTĐT Kỹ thuật mỏ lộ thiên 2019
18 158/QĐ-ĐHCNQN (H&C2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng hầm và cầu 2019
19 158/QĐ-ĐHCNQN (XDM2019) 15/03/2019 CTĐT Xây dựng mỏ và công trình ngầm 2019
20 158/QĐ-ĐHCNQN (KTTKSR2019) 15/03/2019 CTĐT kỹ thuật tuyển khoáng sản rắn 2019
21 158/QĐ-ĐHCNQN (CKM2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ cơ khí mỏ 2019
22 158/QĐ-ĐHCNQN (CKOTO2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ kỹ thuật cơ khí ô tô 2019
23 158/QĐ-ĐHCNQN (TĐHTKCNCK2019) 15/03/2019 CTĐT Tự động hóa thiết kế công nghệ cơ khí 2019
24 158/QĐ-ĐHCNQN (CNPM2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ phần mềm 2019
25 158/QĐ-ĐHCNQN (HTTT2019) 15/03/2019 CTĐT Hệ thống thông tin 2019
26 158/QĐ-ĐHCNQN (MMT2019) 15/03/2019 CTĐT Mạng máy tính 2019
27 158/QĐ-ĐHCNQN (TĐCT2019) 15/03/2019 CTĐT Trắc địa công trình 2019
28 158/QĐ-ĐHCNQN (TĐM2019) 15/03/2019 CTĐT Trắc địa mỏ 2019
29 158/QĐ-ĐHCNQN (ĐCCT-ĐCTV2019) 15/03/2019 CTĐT Địa chất công trình - Địa chất thủy văn 2019
30 158/QĐ-ĐHCNQN (ĐCM2019) 15/03/2019 CTĐT Địa chất mỏ 2019
31 629/QĐ-ĐHCNQN 04/08/2016 CTĐT THS Kỹ thuật điện 2016
32 630/QĐ-ĐHCNQN 04/08/2016 CTĐT THS Khai thác mỏ 2016
33 105/QĐ-ĐHCNQN (QTKD2016) 12/05/2016 CTĐT Quản trị kinh doanh tổng hợp 2016
34 105/QĐ-ĐHCNQN (KTTH2016) 12/05/2016 CTĐT Kế toán tổng hợp 2016
35 105/QĐ-ĐHCNQN (TCDN2016) 12/05/2016 CTĐT Tài chính doanh nghiệp 2016
36 105/QĐ-ĐHCNQN (TĐH2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ kỹ thuật tự động hóa 2016
37 105/QĐ-ĐHCNQN (CNKT ĐL&ĐK2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ kỹ thuật đo lường và điều khiển 2016
38 105/QĐ-ĐHCNQN (CĐTK2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ cơ điện tuyển khoáng 2016
39 105/QĐ-ĐHCNQN (CĐM2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ cơ điện mỏ
40 105/QĐ-ĐHCNQN (CĐ2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ cơ điện 2016
41 105/QĐ-ĐHCNQN (CNKT ĐT2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ kỹ thuật điện tử 2016
42 105/QĐ-ĐHCNQN (CNKT ĐT-THCN2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ kỹ thuật điện tử - Tin học công nghiệp 2016
43 105/QĐ-ĐHCNQN (CNKTĐ2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ kỹ thuật điện 2016
44 105/QĐ-ĐHCNQN (CNTBĐ-ĐT2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ thiết bị điện - điện tử 2016
45 105/QĐ-ĐHCNQN (CNĐL2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ điện lạnh 2016
46 105/QĐ-ĐHCNQN (KTMHL2016) 12/05/2016 CTĐT Kỹ thuật mỏ hầm lò 2016
47 105/QĐ-ĐHCNQN (KTMLT2016) 12/05/2016 CTĐT Kỹ thuật mỏ lộ thiên 2016
48 105/QĐ-ĐHCNQN (H&C2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng hầm và cầu 2016
49 105/QĐ-ĐHCNQN (XDM2016) 12/05/2016 CTĐT Xây dựng mỏ và công trình ngầm 2016
50 105/QĐ-ĐHCNQN (TKSR2016) 12/05/2016 CTĐT Kỹ thuật tuyển khoáng sản rắn 2016