STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 VLVH7340301 31/08/2022 Chương trình đào tạo ngành kế toán (VLVH) - 2022
2 VLVH7340101 31/08/2022 Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (VLVH) - 2022
3 VLVH7340201 31/08/2022 Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng (VLVH) - 2022
4 VLVH7510303 31/08/2022 Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH (VLVH) - 2022
5 VLVH7510301 31/08/2022 Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (VLVH) - 2022
6 VLVH7480201 31/08/2022 Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (VLVH) - 2022
7 VLVH7510201 31/08/2022 Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (VLVH) - 2022
8 VLVH7520503 31/08/2022 Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (VLVH) - 2022
9 VLVH7510102 31/08/2022 Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (VLVH) - 2022
10 VLVH7520601 31/08/2022 Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật mỏ (VLVH) - 2022
11 VLVH7520607 31/08/2022 Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật tuyển khoáng (VLVH) - 2022
12 VLVH8520603 31/08/2022 Chương trình đào tạo ngành Khai thác mỏ (Thạc sĩ VLVH) - 2022
13 VLVh8520201 31/08/2022 Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện (Thạc sĩ VLVH) - 2022
14 ThS8520603 06/07/2022 Chương trình đào tạo Khai thác mỏ (Thạc sĩ) - 2022
15 ThS8520201 06/07/2022 Chương trình đào tạo Kỹ thuật điện (Thạc sĩ) - 2022
16 CQ7520607 28/06/2022 Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật tuyển khoáng - 2022
17 CQ7520601 28/06/2022 Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật mỏ - 2022
18 CQ7510102 28/06/2022 Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng - 2022
19 CQ7510201 28/06/2022 Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí - 2022
20 CQ7510301 28/06/2022 Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - 2022
21 CQ7510303 28/06/2022 Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH-2022
22 CQ7480201 28/06/2022 Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin 2022
23 CQ7510201 28/06/2022 Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ 2022
24 CQ7340101 28/06/2022 Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh 2022
25 CQ7340301 28/06/2022 Chương trình đào tạo ngành Kế toán 2022
26 CQ7340201 28/06/2022 Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng 2022
27 136/QĐ-ĐHCNQN 18/03/2020 CTĐT THS Khai thác mỏ 2020
28 256/QĐ-ĐHCNQN 14/05/2019 CTĐT Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn 2019
29 158/QĐ-ĐHCNQN (QTKDTH2019) 15/03/2019 CTĐT Quản trị kinh doanh tổng hợp 2019
30 158/QĐ-ĐHCNQN (KTTH2019) 15/03/2019 CTĐT kế toán tổng hợp 2019
31 158/QĐ-ĐHCNQN (TCDN2019) 15/03/2019 CTĐT Tài chính doanh nghiệp 2019
32 158/QĐ-ĐHCNQN (TĐH2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ kỹ thuật tự động hóa 2019
33 158/QĐ-ĐHCNQN (ĐL&ĐK2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ kỹ thuật đo lường và điều khiển 2019
34 158/QĐ-ĐHCNQN (CĐTK2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ cơ điện tuyển khoáng 2019
35 158/QĐ-ĐHCNQN (CĐM2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ cơ điện mỏ 2019
36 158/QĐ-ĐHCNQN (CĐ2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ cơ điện 2019
37 158/QĐ-ĐHCNQN (KTĐT2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ kỹ thuật điện tử 2019
38 158/QĐ-ĐHCNQN (ĐT-THCN2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ kỹ thuật điện tử - tin học công nghiệp 2019
39 158/QĐ-ĐHCNQN (CNKTĐ2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ kỹ thuật điện 2019
40 158/QĐ-ĐHCNQN (TBĐ-ĐT2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ thiết bị điện - điện tử 2019
41 158/QĐ-ĐHCNQN (CNĐL2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ điện lạnh 2019
42 158/QĐ-ĐHCNQN (KTMHL2019) 15/03/2019 CTĐT Kỹ thuật mỏ hầm lò 2019
43 158/QĐ-ĐHCNQN (KTMLT2019) 15/03/2019 CTĐT Kỹ thuật mỏ lộ thiên 2019
44 158/QĐ-ĐHCNQN (H&C2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng hầm và cầu 2019
45 158/QĐ-ĐHCNQN (XDM2019) 15/03/2019 CTĐT Xây dựng mỏ và công trình ngầm 2019
46 158/QĐ-ĐHCNQN (KTTKSR2019) 15/03/2019 CTĐT kỹ thuật tuyển khoáng sản rắn 2019
47 158/QĐ-ĐHCNQN (CKM2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ cơ khí mỏ 2019
48 158/QĐ-ĐHCNQN (CKOTO2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ kỹ thuật cơ khí ô tô 2019
49 158/QĐ-ĐHCNQN (TĐHTKCNCK2019) 15/03/2019 CTĐT Tự động hóa thiết kế công nghệ cơ khí 2019
50 158/QĐ-ĐHCNQN (CNPM2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ phần mềm 2019