STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 158/QĐ-ĐHCNQN (HTTT2019) 15/03/2019 CTĐT Hệ thống thông tin 2019
52 158/QĐ-ĐHCNQN (MMT2019) 15/03/2019 CTĐT Mạng máy tính 2019
53 158/QĐ-ĐHCNQN (TĐCT2019) 15/03/2019 CTĐT Trắc địa công trình 2019
54 158/QĐ-ĐHCNQN (TĐM2019) 15/03/2019 CTĐT Trắc địa mỏ 2019
55 158/QĐ-ĐHCNQN (ĐCCT-ĐCTV2019) 15/03/2019 CTĐT Địa chất công trình - Địa chất thủy văn 2019
56 158/QĐ-ĐHCNQN (ĐCM2019) 15/03/2019 CTĐT Địa chất mỏ 2019
57 629/QĐ-ĐHCNQN 04/08/2016 CTĐT THS Kỹ thuật điện 2016
58 630/QĐ-ĐHCNQN 04/08/2016 CTĐT THS Khai thác mỏ 2016
59 105/QĐ-ĐHCNQN (QTKD2016) 12/05/2016 CTĐT Quản trị kinh doanh tổng hợp 2016
60 105/QĐ-ĐHCNQN (KTTH2016) 12/05/2016 CTĐT Kế toán tổng hợp 2016
61 105/QĐ-ĐHCNQN (TCDN2016) 12/05/2016 CTĐT Tài chính doanh nghiệp 2016
62 105/QĐ-ĐHCNQN (TĐH2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ kỹ thuật tự động hóa 2016
63 105/QĐ-ĐHCNQN (CNKT ĐL&ĐK2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ kỹ thuật đo lường và điều khiển 2016
64 105/QĐ-ĐHCNQN (CĐTK2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ cơ điện tuyển khoáng 2016
65 105/QĐ-ĐHCNQN (CĐM2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ cơ điện mỏ
66 105/QĐ-ĐHCNQN (CĐ2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ cơ điện 2016
67 105/QĐ-ĐHCNQN (CNKT ĐT2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ kỹ thuật điện tử 2016
68 105/QĐ-ĐHCNQN (CNKT ĐT-THCN2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ kỹ thuật điện tử - Tin học công nghiệp 2016
69 105/QĐ-ĐHCNQN (CNKTĐ2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ kỹ thuật điện 2016
70 105/QĐ-ĐHCNQN (CNTBĐ-ĐT2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ thiết bị điện - điện tử 2016
71 105/QĐ-ĐHCNQN (CNĐL2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ điện lạnh 2016
72 105/QĐ-ĐHCNQN (KTMHL2016) 12/05/2016 CTĐT Kỹ thuật mỏ hầm lò 2016
73 105/QĐ-ĐHCNQN (KTMLT2016) 12/05/2016 CTĐT Kỹ thuật mỏ lộ thiên 2016
74 105/QĐ-ĐHCNQN (H&C2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng hầm và cầu 2016
75 105/QĐ-ĐHCNQN (XDM2016) 12/05/2016 CTĐT Xây dựng mỏ và công trình ngầm 2016
76 105/QĐ-ĐHCNQN (TKSR2016) 12/05/2016 CTĐT Kỹ thuật tuyển khoáng sản rắn 2016
77 105/QĐ-ĐHCNQN (CKM2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ cơ khí mỏ 2016
78 105/QĐ-ĐHCNQN (CKOTO2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ kỹ thuật cơ khí ô tô 2016
79 105/QĐ-ĐHCNQN (TĐHTKCNCK2016) 12/05/2016 CTĐT Tự động hóa thiết kế công nghệ cơ khí 2016
80 105/QĐ-ĐHCNQN (CNPM2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ phần mềm 2016
81 105/QĐ-ĐHCNQN (HTTT2016) 12/05/2016 CTĐT Hệ thống thông tin 2016
82 105/QĐ-ĐHCNQN (MMT2016) 12/05/2016 CTĐT Mạng máy tính 2016
83 105/QĐ-ĐHCNQN (TĐCT2016) 12/05/2016 CTĐT Trắc địa công trình 2016
84 105/QĐ-ĐHCNQN (TĐM2016) 12/05/2016 CTĐT Trắc địa mỏ 2016
85 105/QĐ-ĐHCNQN (ĐCCT-ĐCTV2016) 12/05/2016 CTĐT Địa chất công trình - địa chất thủy văn 2016
86 105/QĐ-ĐHCNQN (ĐCM2016) 12/05/2016 CTĐT Địa chất mỏ 2016