Báo cáo ba công khai năm học 2022-2023

Báo cáo ba công khai năm học 2022-2023

 •   14/02/2023 04:11:16 PM
 •   Đã xem: 698
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện quy chế công khai năm học 2022-2023 của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh công bố báo cáo ba công khai gồm các nội dung sau:

Báo cáo ba công khai năm học 2021-2022

Báo cáo ba công khai năm học 2021-2022

 •   29/10/2021 12:18:57 PM
 •   Đã xem: 682
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện quy chế công khai năm học 2021-2022 của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh công bố báo cáo ba công khai gồm các nội dung sau:

Báo cáo ba công khai năm học 2020-2021

Báo cáo ba công khai năm học 2020-2021

 •   01/04/2021 02:26:24 PM
 •   Đã xem: 812
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện quy chế công khai năm học 2020-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh công bố báo cáo ba công khai bao gồm các nội dung như sau:

Báo cáo 3 công khai năm học 2019 - 2020

Báo cáo 3 công khai năm học 2019 - 2020

 •   16/01/2021 11:07:04 AM
 •   Đã xem: 2994
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện quy chế công khai năm học 2019-2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh công bố báo cáo báo cáo ba công khai bao gồm các nội như sau:

Báo cáo 3 công khai năm học 2018 - 2019

Báo cáo 3 công khai năm học 2018 - 2019

 •   09/02/2020 09:40:08 PM
 •   Đã xem: 1984
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện quy chế công khai năm học 2018-2019 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh công bố báo cáo báo cáo ba công khai bao gồm các nội như sau:

Báo cáo 3 công khai năm học 2017 - 2018

Báo cáo 3 công khai năm học 2017 - 2018

 •   30/08/2017 11:40:00 PM
 •   Đã xem: 3741
 •   Phản hồi: 0

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh công bố các nội dung công khai năm học 2017 - 2018 như sau

Báo cáo 3 công khai năm học 2016-2017

Báo cáo 3 công khai năm học 2016-2017

 •   15/12/2016 02:30:00 PM
 •   Đã xem: 2835
 •   Phản hồi: 0

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh công bố các nội dung công khai năm học 2016 - 2017 như sau

Báo cáo 3 công khai năm học 2015-2016

Báo cáo 3 công khai năm học 2015-2016

 •   12/11/2015 08:56:00 PM
 •   Đã xem: 1622
 •   Phản hồi: 0

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh công bố các nội dung công khai năm học 2015 - 2016 như sau

Báo cáo 3 công khai năm học 2014-2015

Báo cáo 3 công khai năm học 2014-2015

 •   15/11/2014 08:52:00 PM
 •   Đã xem: 1520
 •   Phản hồi: 0

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh công bố các nội dung công khai năm học 2014 - 2015 như sau

Báo cáo 3 công khai năm học 2013-2014

Báo cáo 3 công khai năm học 2013-2014

 •   15/01/2014 11:45:00 AM
 •   Đã xem: 1560
 •   Phản hồi: 0

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh công bố các nội dung công khai năm học 2013 - 2014 như sau