Tài Liệu ISO

  •   06/06/2017 00:28

Ngày 9/5/2017, Trưởng Ban chỉ đạo ISO-Hiệu trưởng Nhà trường đã ký Quyết định số 180/QĐ-ĐHCNQN Ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Trường Đại Học Công nghiệp Quảng Ninh.
Ban chỉ đạo ISO, trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai áp dụng Hệ thống tài liệu trong công tác quản lý các hoạt động của nhà trường, nhằm phát huy hiệu quả và thực hiện đúng yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Thường trực Ban ISO nhà trường cung cấp các Tài liệu, Quy trình, thủ tục đã được phê duyệt để các đơn vị khai thác sử dụng.

File đính kèm: