Thông báo giao nhiệm vụ phản biện Tài liệu ISO 9001:2008

 •   08/12/2016 04:19:16 AM
 •   Đã xem: 1121
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (bm.02-ld) PhieuNX 28.50 KB
Tải xuống file này (huong-dan-bien-soan-tai-lieu-iso-9001) HuongDan 69.00 KB
Tải xuống file này (phancongbs-pb-tai-lieu-iso_1) DanhSach 88.00 KB
Tải xuống file này (tb-giaonhiemvupb) ThongBao 35.50 KB

Thông báo V/v biên soạn Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

 •   11/11/2016 02:39:06 AM
 •   Đã xem: 1281
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (bm.02-ld) PhieuNX 28.50 KB
Tải xuống file này (huong-dan-bien-soan-tai-lieu-iso-9001) HuongDan 69.00 KB
Tải xuống file này (phancongbs-pb-tai-lieu-iso_1) DanhSach 88.00 KB
Tải xuống file này (tb-giaonhiemvupb) ThongBao 35.50 KB
Tải xuống file này (thong-bao-bien-soan-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso) ThongBao 163.59 KB

Hướng dẫn viết Quy trình

 •   31/08/2016 08:22:57 PM
 •   Đã xem: 19547
 •   Phản hồi: 0

Quy trình QT.01/LĐ Kiểm soát tài liệu, quy định và hướng dẫn biên soạn Tài liệu QMS;
Quy trình QT.09/TTr-KĐCL sử dụng làm mẫu cho định dang, hình thức... khi biên soạn QT

File đính kèm:
Tải xuống file này (bm.02-ld) PhieuNX 28.50 KB
Tải xuống file này (huong-dan-bien-soan-tai-lieu-iso-9001) HuongDan 69.00 KB
Tải xuống file này (phancongbs-pb-tai-lieu-iso_1) DanhSach 88.00 KB
Tải xuống file này (tb-giaonhiemvupb) ThongBao 35.50 KB
Tải xuống file này (thong-bao-bien-soan-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso) ThongBao 163.59 KB
Tải xuống file này (qt.09dggv) QuyTrinh09(Mau) 212.00 KB
Tải xuống file này (qt01.ql-kiem-soat-tai-lieu) QuyTrinh01 202.00 KB

Thông báo giao nhiệm vụ biên soan Tài liệu QMS ISO 9001:2008

 •   22/08/2016 05:05:27 AM
 •   Đã xem: 1142
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (bm.02-ld) PhieuNX 28.50 KB
Tải xuống file này (huong-dan-bien-soan-tai-lieu-iso-9001) HuongDan 69.00 KB
Tải xuống file này (phancongbs-pb-tai-lieu-iso_1) DanhSach 88.00 KB
Tải xuống file này (tb-giaonhiemvupb) ThongBao 35.50 KB
Tải xuống file này (thong-bao-bien-soan-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso) ThongBao 163.59 KB
Tải xuống file này (qt.09dggv) QuyTrinh09(Mau) 212.00 KB
Tải xuống file này (qt01.ql-kiem-soat-tai-lieu) QuyTrinh01 202.00 KB
Tải xuống file này (danh-muc-tai-lieu-qms) DanhMucTL 267.00 KB
Tải xuống file này (tb-giaonhiemvu) ThôngBao 35.00 KB

Kế hoạch hướng dẫn viết văn bản QMS ISO 9001:2008

 •   05/08/2016 03:57:19 AM
 •   Đã xem: 1269
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (bm.02-ld) PhieuNX 28.50 KB
Tải xuống file này (huong-dan-bien-soan-tai-lieu-iso-9001) HuongDan 69.00 KB
Tải xuống file này (phancongbs-pb-tai-lieu-iso_1) DanhSach 88.00 KB
Tải xuống file này (tb-giaonhiemvupb) ThongBao 35.50 KB
Tải xuống file này (thong-bao-bien-soan-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso) ThongBao 163.59 KB
Tải xuống file này (qt.09dggv) QuyTrinh09(Mau) 212.00 KB
Tải xuống file này (qt01.ql-kiem-soat-tai-lieu) QuyTrinh01 202.00 KB
Tải xuống file này (danh-muc-tai-lieu-qms) DanhMucTL 267.00 KB
Tải xuống file này (tb-giaonhiemvu) ThôngBao 35.00 KB
Tải xuống file này (kh-huongdanvietvanban) KeHoach 48.00 KB

Dự thảo Hệ thống tài liệu theo ISO (của ITMC)

 •   04/08/2016 11:02:03 PM
 •   Đã xem: 1252
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (bm.02-ld) PhieuNX 28.50 KB
Tải xuống file này (huong-dan-bien-soan-tai-lieu-iso-9001) HuongDan 69.00 KB
Tải xuống file này (phancongbs-pb-tai-lieu-iso_1) DanhSach 88.00 KB
Tải xuống file này (tb-giaonhiemvupb) ThongBao 35.50 KB
Tải xuống file này (thong-bao-bien-soan-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso) ThongBao 163.59 KB
Tải xuống file này (qt.09dggv) QuyTrinh09(Mau) 212.00 KB
Tải xuống file này (qt01.ql-kiem-soat-tai-lieu) QuyTrinh01 202.00 KB
Tải xuống file này (danh-muc-tai-lieu-qms) DanhMucTL 267.00 KB
Tải xuống file này (tb-giaonhiemvu) ThôngBao 35.00 KB
Tải xuống file này (kh-huongdanvietvanban) KeHoach 48.00 KB
Tải xuống file này (du-thao-he-thong-tai-lieu-dh-quang-ninh) DuThaoHTTL 7.02 MB

Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng họp Ban chỉ đạo ISO ngày 01/8/2016

 •   02/08/2016 03:33:26 AM
 •   Đã xem: 1107
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (bm.02-ld) PhieuNX 28.50 KB
Tải xuống file này (huong-dan-bien-soan-tai-lieu-iso-9001) HuongDan 69.00 KB
Tải xuống file này (phancongbs-pb-tai-lieu-iso_1) DanhSach 88.00 KB
Tải xuống file này (tb-giaonhiemvupb) ThongBao 35.50 KB
Tải xuống file này (thong-bao-bien-soan-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso) ThongBao 163.59 KB
Tải xuống file này (qt.09dggv) QuyTrinh09(Mau) 212.00 KB
Tải xuống file này (qt01.ql-kiem-soat-tai-lieu) QuyTrinh01 202.00 KB
Tải xuống file này (danh-muc-tai-lieu-qms) DanhMucTL 267.00 KB
Tải xuống file này (tb-giaonhiemvu) ThôngBao 35.00 KB
Tải xuống file này (kh-huongdanvietvanban) KeHoach 48.00 KB
Tải xuống file này (du-thao-he-thong-tai-lieu-dh-quang-ninh) DuThaoHTTL 7.02 MB
Tải xuống file này (phuluctb-he-thong-tai-lieu-iso-9001) PhuLuc 38.50 KB
Tải xuống file này (tb-ketluanhop1-8-2016) ThongBao 39.00 KB

Hướng dẫn xây dựng ISO 9001:2008

 •   26/06/2016 11:20:16 PM
 •   Đã xem: 3883
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (bm.02-ld) PhieuNX 28.50 KB
Tải xuống file này (huong-dan-bien-soan-tai-lieu-iso-9001) HuongDan 69.00 KB
Tải xuống file này (phancongbs-pb-tai-lieu-iso_1) DanhSach 88.00 KB
Tải xuống file này (tb-giaonhiemvupb) ThongBao 35.50 KB
Tải xuống file này (thong-bao-bien-soan-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso) ThongBao 163.59 KB
Tải xuống file này (qt.09dggv) QuyTrinh09(Mau) 212.00 KB
Tải xuống file này (qt01.ql-kiem-soat-tai-lieu) QuyTrinh01 202.00 KB
Tải xuống file này (danh-muc-tai-lieu-qms) DanhMucTL 267.00 KB
Tải xuống file này (tb-giaonhiemvu) ThôngBao 35.00 KB
Tải xuống file này (kh-huongdanvietvanban) KeHoach 48.00 KB
Tải xuống file này (du-thao-he-thong-tai-lieu-dh-quang-ninh) DuThaoHTTL 7.02 MB
Tải xuống file này (phuluctb-he-thong-tai-lieu-iso-9001) PhuLuc 38.50 KB
Tải xuống file này (tb-ketluanhop1-8-2016) ThongBao 39.00 KB
Tải xuống file này (huong_dan_xd_van_ban_iso_9001) HuongDanXayDungISO 375.89 KB

Kế hoạch Đào tạo ISO 9001:2008

 •   09/06/2016 08:48:58 PM
 •   Đã xem: 1274
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (bm.02-ld) PhieuNX 28.50 KB
Tải xuống file này (huong-dan-bien-soan-tai-lieu-iso-9001) HuongDan 69.00 KB
Tải xuống file này (phancongbs-pb-tai-lieu-iso_1) DanhSach 88.00 KB
Tải xuống file này (tb-giaonhiemvupb) ThongBao 35.50 KB
Tải xuống file này (thong-bao-bien-soan-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso) ThongBao 163.59 KB
Tải xuống file này (qt.09dggv) QuyTrinh09(Mau) 212.00 KB
Tải xuống file này (qt01.ql-kiem-soat-tai-lieu) QuyTrinh01 202.00 KB
Tải xuống file này (danh-muc-tai-lieu-qms) DanhMucTL 267.00 KB
Tải xuống file này (tb-giaonhiemvu) ThôngBao 35.00 KB
Tải xuống file này (kh-huongdanvietvanban) KeHoach 48.00 KB
Tải xuống file này (du-thao-he-thong-tai-lieu-dh-quang-ninh) DuThaoHTTL 7.02 MB
Tải xuống file này (phuluctb-he-thong-tai-lieu-iso-9001) PhuLuc 38.50 KB
Tải xuống file này (tb-ketluanhop1-8-2016) ThongBao 39.00 KB
Tải xuống file này (huong_dan_xd_van_ban_iso_9001) HuongDanXayDungISO 375.89 KB
Tải xuống file này (danh-sach-hoc-vien-lop-dao-tao-iso-9001) Danh sách Học viên 122.00 KB
Tải xuống file này (kh-taphuan) Kế hoạch 45.50 KB

Đề án áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

 •   10/05/2016 05:26:44 AM
 •   Đã xem: 1482
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (bm.02-ld) PhieuNX 28.50 KB
Tải xuống file này (huong-dan-bien-soan-tai-lieu-iso-9001) HuongDan 69.00 KB
Tải xuống file này (phancongbs-pb-tai-lieu-iso_1) DanhSach 88.00 KB
Tải xuống file này (tb-giaonhiemvupb) ThongBao 35.50 KB
Tải xuống file này (thong-bao-bien-soan-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso) ThongBao 163.59 KB
Tải xuống file này (qt.09dggv) QuyTrinh09(Mau) 212.00 KB
Tải xuống file này (qt01.ql-kiem-soat-tai-lieu) QuyTrinh01 202.00 KB
Tải xuống file này (danh-muc-tai-lieu-qms) DanhMucTL 267.00 KB
Tải xuống file này (tb-giaonhiemvu) ThôngBao 35.00 KB
Tải xuống file này (kh-huongdanvietvanban) KeHoach 48.00 KB
Tải xuống file này (du-thao-he-thong-tai-lieu-dh-quang-ninh) DuThaoHTTL 7.02 MB
Tải xuống file này (phuluctb-he-thong-tai-lieu-iso-9001) PhuLuc 38.50 KB
Tải xuống file này (tb-ketluanhop1-8-2016) ThongBao 39.00 KB
Tải xuống file này (huong_dan_xd_van_ban_iso_9001) HuongDanXayDungISO 375.89 KB
Tải xuống file này (danh-sach-hoc-vien-lop-dao-tao-iso-9001) Danh sách Học viên 122.00 KB
Tải xuống file này (kh-taphuan) Kế hoạch 45.50 KB
Tải xuống file này (dean) Đề Án 1.13 MB

Kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001-2008

 •   04/05/2016 04:48:35 AM
 •   Đã xem: 1474
 •   Phản hồi: 0

Nhà trường lập kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008

File đính kèm:
Tải xuống file này (bm.02-ld) PhieuNX 28.50 KB
Tải xuống file này (huong-dan-bien-soan-tai-lieu-iso-9001) HuongDan 69.00 KB
Tải xuống file này (phancongbs-pb-tai-lieu-iso_1) DanhSach 88.00 KB
Tải xuống file này (tb-giaonhiemvupb) ThongBao 35.50 KB
Tải xuống file này (thong-bao-bien-soan-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso) ThongBao 163.59 KB
Tải xuống file này (qt.09dggv) QuyTrinh09(Mau) 212.00 KB
Tải xuống file này (qt01.ql-kiem-soat-tai-lieu) QuyTrinh01 202.00 KB
Tải xuống file này (danh-muc-tai-lieu-qms) DanhMucTL 267.00 KB
Tải xuống file này (tb-giaonhiemvu) ThôngBao 35.00 KB
Tải xuống file này (kh-huongdanvietvanban) KeHoach 48.00 KB
Tải xuống file này (du-thao-he-thong-tai-lieu-dh-quang-ninh) DuThaoHTTL 7.02 MB
Tải xuống file này (phuluctb-he-thong-tai-lieu-iso-9001) PhuLuc 38.50 KB
Tải xuống file này (tb-ketluanhop1-8-2016) ThongBao 39.00 KB
Tải xuống file này (huong_dan_xd_van_ban_iso_9001) HuongDanXayDungISO 375.89 KB
Tải xuống file này (danh-sach-hoc-vien-lop-dao-tao-iso-9001) Danh sách Học viên 122.00 KB
Tải xuống file này (kh-taphuan) Kế hoạch 45.50 KB
Tải xuống file này (dean) Đề Án 1.13 MB
Tải xuống file này (kh-trienkhai) Kế hoạch 61.50 KB
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập71
 • Máy chủ tìm kiếm60
 • Khách viếng thăm11
 • Hôm nay2,940
 • Tháng hiện tại161,689
 • Tổng lượt truy cập38,617,811
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây