Thông báo giao nhiệm vụ phản biện Tài liệu ISO 9001:2008

 •   08/12/2016 04:19:16 AM
 •   Đã xem: 1293
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (bm.02-ld) PhieuNX 28.50 KB
Tải xuống file này (huong-dan-bien-soan-tai-lieu-iso-9001) HuongDan 69.00 KB
Tải xuống file này (phancongbs-pb-tai-lieu-iso_1) DanhSach 88.00 KB
Tải xuống file này (tb-giaonhiemvupb) ThongBao 35.50 KB

Thông báo V/v biên soạn Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

 •   11/11/2016 02:39:06 AM
 •   Đã xem: 1531
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (thong-bao-bien-soan-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso) ThongBao 163.59 KB

Hướng dẫn viết Quy trình

 •   31/08/2016 08:22:57 PM
 •   Đã xem: 21253
 •   Phản hồi: 0

Quy trình QT.01/LĐ Kiểm soát tài liệu, quy định và hướng dẫn biên soạn Tài liệu QMS;
Quy trình QT.09/TTr-KĐCL sử dụng làm mẫu cho định dang, hình thức... khi biên soạn QT

File đính kèm:
Tải xuống file này (qt.09dggv) QuyTrinh09(Mau) 212.00 KB
Tải xuống file này (qt01.ql-kiem-soat-tai-lieu) QuyTrinh01 202.00 KB

Thông báo giao nhiệm vụ biên soan Tài liệu QMS ISO 9001:2008

 •   22/08/2016 05:05:27 AM
 •   Đã xem: 1444
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (danh-muc-tai-lieu-qms) DanhMucTL 267.00 KB
Tải xuống file này (tb-giaonhiemvu) ThôngBao 35.00 KB

Kế hoạch hướng dẫn viết văn bản QMS ISO 9001:2008

 •   05/08/2016 03:57:19 AM
 •   Đã xem: 1548
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (kh-huongdanvietvanban) KeHoach 48.00 KB

Dự thảo Hệ thống tài liệu theo ISO (của ITMC)

 •   04/08/2016 11:02:03 PM
 •   Đã xem: 1430
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (du-thao-he-thong-tai-lieu-dh-quang-ninh) DuThaoHTTL 7.02 MB

Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng họp Ban chỉ đạo ISO ngày 01/8/2016

 •   02/08/2016 03:33:26 AM
 •   Đã xem: 1286
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (phuluctb-he-thong-tai-lieu-iso-9001) PhuLuc 38.50 KB
Tải xuống file này (tb-ketluanhop1-8-2016) ThongBao 39.00 KB

Hướng dẫn xây dựng ISO 9001:2008

 •   26/06/2016 11:20:16 PM
 •   Đã xem: 4112
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (huong_dan_xd_van_ban_iso_9001) HuongDanXayDungISO 375.89 KB

Kế hoạch Đào tạo ISO 9001:2008

 •   09/06/2016 08:48:58 PM
 •   Đã xem: 1468
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (danh-sach-hoc-vien-lop-dao-tao-iso-9001) Danh sách Học viên 122.00 KB
Tải xuống file này (kh-taphuan) Kế hoạch 45.50 KB

Đề án áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

 •   10/05/2016 05:26:44 AM
 •   Đã xem: 1670
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (dean) Đề Án 1.13 MB

Kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001-2008

 •   04/05/2016 04:48:35 AM
 •   Đã xem: 1754
 •   Phản hồi: 0

Nhà trường lập kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2008

File đính kèm:
Tải xuống file này (kh-trienkhai) Kế hoạch 61.50 KB