Văn bản theo cơ quan ban hành: Phòng Đào tạo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 12/QĐ-ĐHCNQN 05/09/2017 Quy định về việc xây dựng, rà soát điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ ĐH và thạc sĩ của Trường ĐHCNQN
2 18/QĐ-ĐHCNQN 14/11/2017 Quy định về việc hướng dẫn xây dựng, rà soát, thẩm định phê duyệt chương trình đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ
3 824/QĐ-ĐHCNQN 30/12/2017 Quy định xây dựng, rà soát, thẩm định phê duyệt đề cương chi tiết học phần của trường ĐHCNQN
4 551/QĐ-ĐHCNQN 02/10/2017 Quy định xây dựng, rà soát, thẩm định và phê duyệt chương trình đào tạo của Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh
5 276/QĐ-ĐHCNQN 27/05/2018 Quy định về nội dung và cách trình bày luận văn thạc sĩ
6 295/QĐ-ĐHCNQN 11/07/2022 Quy định về điều kiện, hình thức, nội dung, thời gian làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp trình độ đại học đào tạo theo tín chỉ của Trường ĐHCNQN
7 102/QĐ-ĐHCNQN 14/03/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình in, quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ của Trường ĐHCNQN ban hành theo Quyết định số 110/QĐ-ĐHCNQN ngày 03 tháng 3 năm 2020
8 50/QĐ-ĐHCNQN 19/01/2022 Quy định xây dựng ,thẩm định, ban hành chương trình đào tạo của Trường ĐHCNQN
9 400/QĐ-ĐHCNQN 29/08/2021 Quy định tổ chức thi kết thúc học phần đào tạo theo tín chỉ của Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh
10 300/QĐ-ĐHCNQN 04/07/2021 Quy chế đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ của trường ĐHCNQN
11 177/QĐ-ĐHCNQN 25/04/2021 Quy định Tổ chức quản lý dạy, học tập trung môn học GDQPAN đối với sinh viên Trường ĐHCNQN
12 200/QĐ-ĐHCNQN 23/04/2020 Quy định Hồ sơ giảng dạy
13 269/QĐ-ĐHCNQN 27/05/2020 Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ
14 270/QĐ-ĐHCNQN 27/05/2020 Quy định Chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ
15 150/QĐ-ĐHCNQN 25/03/2020 Quy định tổ chức đào tạo trực tuyến của Trường ĐHCNQN
16 111/QĐ-ĐHCNQN 02/03/2020 Quy chế Quản lý văn bằng, chứng chỉ
17 110/QĐ-ĐHCNQN 02/03/2020 Quy trình in, quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ
18 146A/QĐ-ĐHCNQN 01/08/2017 Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học của Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh
19 01/QĐ-ĐHCNQN 09/03/2022 Quy định tạm thời v/v hướng dẫn chi tiết việc rà soát điều chỉnh chuẩn đầu ra; đánh giá, cải tiến chất lượng chương trình đào tạo; xây dựng chương trình chuyên sâu đặc thù; xây dựng chương trình chi tiết các học phần đại học và thạc sĩ
20 200/QĐ-ĐHCNQN 29/05/2022 Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ của Trường ĐHCNQN
21 160/QĐ-ĐHCNQN 10/05/2022 Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình đại học, thạc sĩ trong Trường ĐHCNQN
22 100/QĐ-ĐHCNQN 14/03/2022 Quy định hướng dẫn cách trình bày về nội dung, hình thức và quy trình, thủ tục bảo vệ đề án thạc sĩ
23 600/QĐ-ĐHCNQN 28/11/2021 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐHCNQN
24 267/QĐ-ĐHCNQN 28/05/2020 Ban hành chuẩn đầu ra 02 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
25 07A/QĐ-ĐHCNQN 07/01/2018 Ban hành chuẩn đầu ra 02 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
26 276/QĐ-ĐHCNQN 27/05/2018 Ban hành quy định về nội dung và cách trình bày luận văn thạc sĩ
27 154/QĐ - ĐHCNQN 08/08/2017 Quyết định điều chỉnh bổ sung qui định đào tạo trình độ thạc sĩ
28 1000/QĐ-ĐHCNQN 08/12/2016 Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
29 300/QĐ-ĐHCNQN 04/07/2021 Ban hành kèm theo Quyết định số 300/QĐ-ĐHCNQN ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
30 877/QĐ-ĐHCNQN 14/12/2014 Quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình trong Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
31 348/QĐ-ĐHCNQN 06/07/2015 Quy chế tuyển sinh liên thông hệ chính quy
32 581/QĐ-ĐHCNQN 27/07/2016 Quy định Về tổ chức thi kết thúc học phần, đồ án và khóa luận tốt nghiệp trong tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh
33 747/QĐ-ĐHCNQN 08/09/2016 Quy định về Hồ sơ môn học, Hồ sơ giảng dạy của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
34 826/QĐ- ĐHCNQN 13/10/2016 Quy định về công tác Dự giờ, Hội giảng của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
35 628/QĐ-ĐHCNQN 01/08/2016 Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
36 414/QĐ-ĐHCNQN 12/04/2016 Quy định chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
37 521/QĐ-ĐHCNQN 02/09/2015 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
38 507 04/06/2016 Xây dựng và sử dụng ngân hàng đề thi của Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh