Văn bản theo cơ quan ban hành: Chính phủ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 115/2010/NĐ-CP 23/12/2010 Trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
2 32/2008/NĐ-CP 18/03/2008 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3 599/QĐ-TTg 16/01/2013 Phê duyệt "Đề án đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020
4 13/2013/QĐ-TTg 05/02/2013 Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội sinh viên Việt Nam, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề
5 05/2013/QĐ-TTg 14/01/2013 Quy định công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập
6 52/2013/QĐ-TTg 29/08/2013 Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
7 42/2011/QĐ-TTg 04/08/2011 Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục
8 174/2008/QĐ-TTg 30/12/2008 Ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
9 54/2011/NĐ-CP 03/07/2011 Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
10 143/2013/NĐ-CP 23/10/2013 Quy định Bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
11 29/2012/NĐ-CP 11/04/2012 Tuyển dụng , sử dụng và quản lý viên chức
12 27/2012/NĐ-CP 05/04/2012 Quy định Xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
13 54/2005/NĐ-CP 18/04/2005 Chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức
14 85/2006/NĐ-CP 07/08/2006 Tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục
15 58/2010/QĐ-TTg 21/09/2010 Về việc ban hành Điều lệ Trường Đại học
16 1505/QĐ-TTg 14/10/2008 Phê duyệt Đề án "Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam giai đoạn 2008-2015"
17 911/QĐ-TTg 16/06/2010 Phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020
18 31/2011/NĐ-CP 10/05/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
19 75/2006/NĐ-CP 01/08/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
20 107/2006/QĐ-TTg 17/05/2006 Tín dụng với học sinh, sinh viên
21 66/2013/QĐ-TTg 10/11/2013 Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tập tại các cơ sở giáo dục đại học
22 82/2006/QĐ-TTg 13/04/2006 Điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dự bị đại học quy định tại Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ
23 70/2014/QĐ-TTg 09/12/2014 Điều lệ Trường Đại học