Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục & Đào tạo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 46/2008/CT-BGDĐT 04/08/2008 Tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
2 71/2008/CT-BGDĐT 22/12/2008 Tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên
3 27/2012/TT-BGDĐT 10/07/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
4 35/2010/TT-BGDĐT 13/12/2010 Quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục
5 16/2009/TT-BGDĐT 16/07/2009 Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
6 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 22/01/2006 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
7 50/2008//TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 08/09/2008 Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
8 53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC 14/11/2011 Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh
9 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 07/03/2013 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
10 44/2011/TT-BGDĐT 09/10/2011 Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục
11 25/2013/TT-BGDĐT 14/07/2013 Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, các hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành và hội đồng chức danh giáo sư cơ sở
12 18/2013/TT-BGDĐT 13/05/2013 Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
13 12/2013/TT-BGDĐT 11/04/2013 Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học
14 77/2007/QĐ-BGDĐT 19/12/2007 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
15 64/2008/QĐ-BGDĐT 27/11/2008 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
16 61/2007/QĐ-BGDĐT 15/10/2007 Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng
17 75/2007/QĐ-BGDĐT 11/12/2007 Ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục
18 51/2012/TT-BGDĐT 17/12/2012 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp
19 54/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
20 43/2006/TT-BGDĐT 19/10/2006 Hướng dẫn Thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo
21 41/2006/BGDĐT 15/10/2006 Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
22 14/2006/QĐ-BGDĐT 24/04/2006 Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp
23 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT 07/03/2013 Sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của liên tịch bộ Tài chính- Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển ( Lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
24 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT 07/05/2007 Hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực
25 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT 04/12/2008 Hướng dẫn Chế độ cấp, phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
26 63/2008/TTLT/BTC-BGDĐT 14/07/2008 Hướng dẫn Chế độ hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyện nghiệp và dạy nghề hệ chính quy năm học 2008-2009
27 66/2012/TTLT-BGDĐT 25/04/2012 Hướng dẫn Nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực
28 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT 28/01/2010 Hướng dẫn Quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015
29 98/2012/TTLT-BGDĐT 17/06/2012 Hướng dẫn Nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020
30 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT 07/03/2013 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển ( lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
31 28/2013/TT-BGDĐT 15/07/2013 Bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm A khoản 1 điều 1 thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm A khoản 1 và điểm A khoản 2 điều 7 của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng năm 2015 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
32 05/2012/TT-BGDĐT 14/02/2012 Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT=BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo
33 08/2009/TT-BGDĐT 20/04/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
34 02/2009/TT-BGDĐT 01/02/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
35 20/2012/TT-BGDĐT 11/06/2012 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
36 22/2012/TT-BGDĐT 19/06/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
37 24/2012/TT-BGDĐT 28/06/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo
38 11/2011/TT-BGDĐT 27/02/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
39 57/2011/TT-BGDĐT 01/12/2011 Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
40 08/2011/TT-BGDĐT 16/02/2011 Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng
41 35/2012/TT-BGDĐT 11/10/2012 Ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020" được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
42 55/TT-BGDĐT 24/12/2012 Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
43 03/2010/TT-BGDĐT 10/02/2010 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
44 09/2010/TT-BGDĐT 09/03/2010 Ban hành Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học
45 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-U 06/04/2008 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
46 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP 15/11/2010 Hướng dẫn việc Phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
47 26/2008/TT-BGDĐT 08/05/2008 Hướng dẫn về Trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự
48 04/2011/TT-BGDĐT 27/01/2011 Ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo trình đại học
49 40/2012/TT-BGDĐT 18/11/2012 Ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh
50 01/2013/TT-BGDĐT 28/01/2013 Ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài