Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thứ hai - 05/11/2012 12:33

Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Ngày 07-11-2006, Bộ Chính trị Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chỉ thị nhấn mạnh: “Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng của mọi người Việt Nam học tập và noi theo”.

       Mục đích yêu cầu của cuộc vận động là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác rèn luyện, phấn đấu học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong mỗi người, mỗi cơ quan, các địa phương; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống và các tệ nạn trong xã hội.
 
       Cuộc vận động được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, trong cả hệ thống chính trị và trong toàn xã hội, không phô trương, hình thức. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn liền với việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng; gắn tính tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân với sự kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và quần chúng.

       Việc Bộ Chính trị phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đáp ứng được tình cảm, lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên trong nhà trường, quyết tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, tự giác với tư tưởng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ muôn vàn kính yêu và kỳ vọng, tin tưởng vào kết quả thiết thực, tốt đẹp của cuộc vận động.

       Ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện, Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã xác định: cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong Đảng, trong toàn hệ thống chính trị, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên trong nhà trường nhận thức sâu sắc về nội dung cơ bản và những giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Than Quảng Ninh và Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Vì vậy phải xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường, báo cáo cấp trên kịp thời về tiến độ và kết quả thực hiện.

       Căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ Than Quảng Ninh, tháng 02 năm 2007, Đảng uỷ Nhà trường đã thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động gồm 05 đồng chí, trong đó đồng chí Hoàng Văn Khánh - Phó Bí thư Thường trực (nay là Bí thư Đảng bộ) làm Trưởng ban, đồng chí Phạm Kim Vân - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ làm Phó ban thường trực.

       Ban chỉ đạo Cuộc vận động đã xây dựng chương trình thực hiện, tham dự tập huấn báo cáo viên, tổ chức học tập, nghiên cứu các chuyên đề, viết quy hoạch, xây dựng chương trình hành động và các chuẩn mực đạo đức; lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh sinh viên, của Nhà trường, đơn vị, phù hợp với đặc điểm của nhà trường;

       Sau khi có kế hoạch, Đảng bộ nhà trường đã triển khai thực hiện tới tất cả 16 chi bô trực thuộc, qua các nội dung:

       - Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mời báo cáo viên của Đảng uỷ Than Quảng Ninh trực tiếp về giảng dạy. Qua nghiên cứu, học tập, trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và học sinh sinh viên đã có sự chuyển biến bước đầu nhận thức về tư tưởng, về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống. Đa số đã hiểu rõ hơn nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nhận thức rõ hơn về vị trí, tầm quan trọng của đạo đức đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, Nhà trường và xã hội, về đạo đức của người cách mạng;

       Mỗi cán bộ, đảng viên đã có ý thức phê bình và tự phê bình, chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, lãng phí; có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức để khắc phục những yếu kém, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị, của Nhà trường, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và đào tạo;

       Ngoài các nội dung có trong đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động còn được triển khai gắn liền với thực hiện Nghị quyết TW 3 khoá X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; các nghị quyết của Đảng uỷ Nhà trường về nâng cấp Trường, thực hiện chỉ thị 53/2007/CT-BGĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về “ Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội” và tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”, thực hiện các phong trào khác của ngành với hướng trọng tâm là củng cố, nâng cao phẩm chất của người cán bộ, đảng viên, giáo viên.

       Bên cạnh đó, Đảng uỷ Nhà trường đã chỉ đạo Ban xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể tổ chức và tham gia các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động phù hợp với Nhà trường như chọn báo cáo viên tiêu biểu tham gia vòng chung khảo Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Hội thi hát những bài hát ca ngợi về Hồ Chủ tịch do Đảng uỷ Than Quảng Ninh tổ chức; đăng ký thi đua Tuổi trẻ Quảng Ninh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phát động; tổ chức cuộc thi Olympic các môn chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh… Đồng thời tăng cường tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các hình thức như phát thanh nội bộ, băng giôn, khẩu hiệu, chiếu phim tư liệu tại các buổi giao ban toàn trường hàng tháng.

       - Sau nghiên cứu và học tập, 100% cán bộ, đảng viên viết thu hoạch liên hệ với bản thân, tổ chức lấy ý kiến quần chúng đóng góp cho tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống cũng như các nhiệm vụ chuyên môn. Đa số các bài thu hoạch đều nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của đạo đức, khẳng định đạo đức là nền tảng tinh thần của xã hội, qua nhận xét đánh giá, hầu hết cán bộ, đảng viên vẫn giữ được phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, gương mẫu trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được phân công. Đồng thời mỗi cán bộ, đảng viên đã mạnh dạn nêu lên tồn tại về đạo đức, lối sống của bản thân, từ  đó đề ra phương hướng, giải pháp rèn luyện đạo đức, lối sống theo những chuẩn mực, nguyên tắc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

       Uỷ ban kiểm tra, các chi bộ trực thuộc đã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các mối quan hệ xã hội của đảng viên trong chi bộ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đảng uỷ Nhà trường cũng đã chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng xây dựng quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng uỷ, chỉ đạo chính quyền tổ chức xây dựng quy chế làm việc, chức năng nhiệm vụ của các phòng khoa, quy chế, quy định nội bộ trong các hoạt động chính của Nhà trường, đảm bảo công khai, minh bạch, phòng ngừa các điều kiện và nguyên nhân phát sinh tiêu cực, lãng phí trong khi thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn quần chúng, đoàn viên, thanh niên xây dựng chương trình rèn luyện đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

       - Việc xây dựng những chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng đã và đang được thực hiện một cách nghiêm túc với nội dung ngắn gọn, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của Nhà trường nói chung, của mỗi đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng.

       Sau hơn một năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo ra chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Đó là động lực, là môi trường để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên rèn ruyện và phấn đấu góp phần xây dựng Đảng bộ Nhà trường trong sạch vững mạnh./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chương trình Tự hào hàng Việt do Bộ Công thương phát động
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay1,838
  • Tháng hiện tại15,956
  • Tổng lượt truy cập38,676,200
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây