SỔ TAY SINH VIÊN QUI

I. NHỮNG THÔNG TIN CẦN THIẾT
    
1. Giới thiệu về trường
    2. Hoạt động sinh viên
    3. Thông tin liên hệ các đơn vị trong trường
II. QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA SINH VIÊN
III. QUY TRÌNH CƠ BẢN DÀNH CHO SINH VIÊN
    1. Quy trình hướng dẫn làm lại thẻ sinh viên
    2. Quy trình hướng dẫn thủ tục cấp giấy xác nhận
    3. Quy trình hướng dẫn miễn giảm học phí
    4. Quy trình hướng dẫn xét cấp học bổng
    5. 
Quy trình hướng dẫn nộp học phí qua ngân hàng
    6. Quy trình hướng dẫn bồi thường bảo hiểm y tế
    7. Quy trình hướng dẫn giải quyết bảo hiểm y tế
    8. Quy trình hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện
    9. Quy trình hướng dẫn quản lý nơi cư trú của sinh viên
    10. Quy trình hướng dẫn khen thưởng
    11. Quy trình hướng dẫn kỷ luật
    12. Quy trình hướng dẫn nhận bằng, hồ sơ sinh viên sau tốt nghiệp.
     13. Quy trình hướng dẫn sinh viên bảo lưu kết quả học tập
IV. CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN SINH VIÊN
    1. Quy chế 521 về đào tạo theo học chế tín chỉ 
    2. Thông tư số 10/2016/TT – BGDĐT về ban hành quy chế sinh viên
    3. Văn bản hướng dẫn miễm giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập
    4. Thông tư ban hành quy chế nội ngoại trú
    5. Văn bản hợp nhất về học bổng khuyến khích học tập
    6. Quy chế ban hành việc vay vốn tín dụng
    7. Thông tư 16 /2015/TT-BGDĐT về đánh giá kết quả rèn luyện
    8. Quy định số 10/2017 / QĐ- ĐHCNQNvề xử lý nộp chậm học phí
    9. Hướng dẫn  về thực hiện công tác HSSV theo thông tư số 10/2016/TT-BGD – ĐT ngày 05/4/2016 của Bộ GD- ĐT
    10. Hướng dẫn về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo thông tư số 16/2015/TT-BGD – ĐT ngày 28/12/2015 của Bộ GD- ĐT
    11. Quyết định về chính sách nội trú với sinh viên học cao đẳng, trung cấp   
    12. Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên, học viên 
    13. Quy định quản lý lưu học sinh nước ngoài học tập tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 
    14. Nội quy Ký túc xá
    15. Quy tắc ứng xử của người học trong trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
    16. Quy định về đào tạo trình độ đại học theo học chế tín chỉ 
    17. Quy định Công tác sinh viên trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
    18. Quy định về văn hoá ứng xử trên mạng xã hội của viên chức, người lao động và học sinh sinh viên 
    19. Quy định về xử lý sinh viên nộp chậm công nợ
    20. Quy định về xét cấp học bổng
    21. Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học cho sinh viên đại học đào tạo theo tín chỉ
    22.Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 
    23. Hướng dẫn thi hành quyết định số 136/QĐ-ĐHCNQN ngày 16/3/2018 của Hiệu trưởng về Nội quy Ký túc xá
 

  Ý kiến bạn đọc