Văn bản theo chủ đề: Quy định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 12/QĐ-ĐHCNQN 05/09/2017 Quy định về việc xây dựng, rà soát điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ ĐH và thạc sĩ của Trường ĐHCNQN
2 18/QĐ-ĐHCNQN 14/11/2017 Quy định về việc hướng dẫn xây dựng, rà soát, thẩm định phê duyệt chương trình đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ
3 276/QĐ-ĐHCNQN 27/05/2018 Quy định về nội dung và cách trình bày luận văn thạc sĩ
4 295/QĐ-ĐHCNQN 11/07/2022 Quy định về điều kiện, hình thức, nội dung, thời gian làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp trình độ đại học đào tạo theo tín chỉ của Trường ĐHCNQN
5 02/QĐ-ĐHCNQN 07/06/2015 Quy định về việc xử lý học sinh, sinh viên nộp chậm học phí
6 76/QĐ-ĐHCNQN 05/02/2015 Quy định sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử
7 10/QĐ-ĐHCNQN 25/09/2016 Quy định tổ chức hội nghị quản lý sinh viên cấp khoa
8 14/QĐ-ĐHCNQN 16/11/2015 Quy định quản lý lưu học sinh Lào học tập tại trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
9 10/QĐ-ĐHCNQN 18/08/2015 Quy định nhiệm vụ các thành viên hội đồng cố vấn
10 507 04/06/2016 Xây dựng và sử dụng ngân hàng đề thi của Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh
11 581 27/07/2016 Về tổ chức thi kết thúc học phần, đồ án và khóa luận tốt nghiệp trong tổ chức đào tạo
theo hệ thống tín chỉ của trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh
12 681 05/09/2016 Công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ cán bộ, giảng viên, người học về mức độ Thư viện đáp ứng yêu cầu sử dụng của Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh
13 747 08/09/2016 Về Hồ sơ môn học, hồ sơ giảng dạy của Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh
14 907 17/11/2016 Công tác khảo sát mức độ hài lòng của nhà sử dụng lao động
của Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh