Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Thứ tư - 16/04/2014 04:39
1. Phần mở đầu
            Người xưa có câu: “Hiền tài là nguyên khí Quốc gia”; Bác Hồ dạy chúng ta rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi việc”. Lịch sử dân tộc ta và nhiều dân tộc khác trên thế giới cho thấy triều đại nào, chính thể nào đánh giá đúng, sử dụng đúng người hiền tài thì triều đại đó, chính thể đó hưng thịnh. Triều đại nào, chính thể nào đánh giá sai, sử dụng sai người hiền tài thì triều đại đó, chính thể đó suy vong, mất nước, mất chế độ hoặc trì trệ không phát triển. Ở nước ta trải qua các triều Đinh, Lý, Trần, Lê,… đã chứng minh rất rõ điều đó. Trên thế giới, một minh chứng cụ thể và mới nhất là ở Liên Xô 1992, chỉ vì vi phạm nguyên tắc quản lý cán bộ, sử dụng sai người mà gây sụp đổ nhanh chóng cả một thành trì Xã hội chủ nghĩa hùng mạnh tồn tại gần một thế kỷ. Qua đó ta thấy công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, vì vậy để thực hiện tốt công tác cán bộ, từ tuyển chọn, bố trí, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm và miễn nhiễm, chúng ta khẳng định lại quan điểm chung rằng Công tác cán bộ là công tác của Đảng. Đảng ta luôn xác định công tác quản lý cán bộ phải tuân thủ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định đi đôi với thực hiện đầy đủ trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý cán bộ.
2. Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý hiện nay
            Trong những năm gần đây, Quốc Hội đã ban hành nhiều văn bản luật điều chỉnh về cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12, Luật Viên chức số 58/2010/QH12. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy định về công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Các cấp các ngành đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc; đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Thành tựu gần 30 năm đổi mới là thành quả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ. Tuy vậy những hạn chế yếu kém của đội ngũ cán bộ còn nhiều, uy tín của Đảng đối với nhân dân giảm sút. Chính vì vậy, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) nhận định rằng: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…”. Những hạn chế, yếu kém trên trong đội ngũ cán bộ quản lý của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tuy không được biểu hiện rõ nét nhưng chúng ta cũng khẳng định rằng: trình độ về chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước của đội ngũ còn nhiều hạn chế; phẩm chất đạo đức và lối sống cũng cần phải nghiêm túc xem xét, kiểm điểm. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 4, cán bộ, đảng viên các cấp các ngành đã tiến hành kiểm điểm và khắc phục khuyết điểm nhưng nhìn chung chưa thấy có sự đột phá, chưa thấy được sự chuyển biến rõ nét. Việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 tại trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh là một điều kiện thuận lợi để Nhà trường nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý. Chất lượng cán bộ thực chất là “Đức và Tài” của đội ngũ cán bộ được sử dụng phục vụ công việc chung.
 
3. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý
            3-1. Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, chính trị
Công tác tư tưởng, chính trị quyết định thành hay bại trong mọi việc của Đảng và Nhà nước, còn liên quan đến vấn đề sống còn của chế độ. Vì vậy, công tác tư tưởng cần được quan tâm hàng đầu. Trong nhân dân ta có câu: “Tư tưởng không thông vác bình tông không nổi”, đấy là để chỉ tầm quan trọng của công tác tư tưởng. Khi mọi người chưa hiểu rõ mục đích, chưa hiểu rõ việc làm của Đảng, Nhà nước thì không phải ai cũng đồng thuận thực hiện, hoặc có làm thì cũng chỉ gượng ép, không tự nguyện vì vậy mà việc không chạy, chủ trương, chính sách không được ủng hộ. Trong mọi lúc, mọi nơi, mọi việc, tư tưởng có thông suốt thì hành động mới thuận lợi, suôn sẻ. Để thực hiện tốt công tác tư tưởng, đòi hỏi trước hết cấp ủy phải tập trung quán triệt trong đội ngũ cán bộ chủ chốt để cho đội ngũ cán bộ quản lý phải thật sự thấm nhuần chủ trương đường lối của Đảng, biến chủ trương của trên thành ý chí quyết tâm của từng cán bộ. Cán bộ quản lý sẽ là từng hạt nhân để tuyên truyền, vận động biến chủ trương của Đảng thành ý thức của toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên và công nhân viên chức trong trường. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc với nhiệt huyết, trách nhiệm vì việc chung. Phương pháp quán triệt phải linh hoạt, sáng tạo, giàu tính thuyết phục, nhất là đối với những việc khó, việc phức tạp cần kiên trì, "mưa dầm thấm lâu".
            3-2. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, đảng viên
Công tác đánh giá cán bộ là một vấn đề hệ trọng, rất nhạy cảm và phức tạp trong công tác cán bộ. Đây là khâu mở đầu có ý nghĩa quyết định trong công tác cán bộ, là cơ sở để tiến hành việc bố trí, sử dụng và thực hiện các chính sách cán bộ, thực hiện việc bổ nhiệm, và miễn nhiệm. Đánh giá đúng cán bộ sẽ phát huy được tiềm năng của từng người và của cả đội ngũ cán bộ. Đánh giá không đúng bản chất của cán bộ sẽ dẫn đến việc bố trí, sử dụng sai cán bộ, sẽ hỏng người, hỏng việc, mà quan trọng hơn là làm mai một dần động lực phát triển, có khi thui chột những tài năng, làm cho chân lý bị lu mờ, vàng thau lẫn lộn, xói mòn niềm tin của đảng viên, quần chúng đối với lãnh đạo, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Song, đánh giá cán bộ lại là một việc khó khăn và là khâu yếu nhất trong công tác cán bộ của ta hiện nay. Hiện nay việc đánh giá cán bộ vẫn thường được tiến hành hàng năm hoặc tại những thời điểm bổ nhiệm; thực tế đánh giá thường còn nặng về cảm tính, thiếu tính khách quan, công tâm hoặc theo mục đích đã định sẵn (như đánh giá cán bộ để đề nghị bổ nhiệm thì nhấn mạnh và nêu nhiều ưu điểm, khuyết điểm thường không nhắc đến hoặc nêu rất ít, thường chỉ nêu chung chung những biểu hiện bề ngoài, như “còn nóng nảy”, “còn nể nang”,… ) dẫn đến việc đánh giá không chính xác, mang nặng tính hình thức.
Để đánh giá cán bộ được chính xác mỗi cán bộ, đảng viên, mà trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải thực hiện tự kiểm điểm bản thân, liên hệ theo chức trách nhiệm vụ được giao, căn cứ vào hệ thống tiêu chuẩn chức danh, chú trọng hiệu quả hoạt động thực tiễn, xem xét trong cả một quá trình. Tổ chức cho mọi người tham gia góp ý thắng thắn, dân chủ, công khai, nghiêm túc, chân thành và lấy phiếu tín nhiệm. Tùy thuộc vào từng đối tượng mà lựa chọn thành phần lấy phiếu tín nhiệm cho phù hợp.
3-3. Tăng cường giám sát của các bộ phận chức năng
            Mỗi một cán bộ, đảng viên trong trường đều được phân công một nhiệm vụ chính trị nhất định. Để nhiệm vụ này được thực thi hoàn thành đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ thì phải được giám sát thường xuyên của các bộ phận chức năng. Đối với công tác lãnh đạo của Đảng thì các mảng công việc của từng đảng viên đều được cấp ủy phân công nhiệm vụ giám sát theo quy định mà tham mưu là ủy ban kiểm tra các cấp; đối với nhiệm vụ chuyên môn do Ban thanh tra giáo dục, Ban thanh tra nhân dân đảm nhiệm việc giám sát. Ngoài ra, mỗi một cán bộ nhân viên đều có quyền tham gia góp ý xây dựng nếu thấy có vấn đề cần thiết. Công tác giám sát hoạt động tốt thì đội ngũ cán bộ quản lý thường xuyên được điều chỉnh và ít có điều kiện để sai phạm.
3-4. Đẩy mạnh việc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính Trị
Học tập đạo đức Hồ Chí Minh là học tập đức tính "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" là chuẩn mực đạo đức truyền thống trong quan hệ "đối với mình", được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, vận dụng và phát triển phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, trở thành chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng. Người là một tấm gương mẫu mực về "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư". Học tập tấm gương đạo đức của Người trong giai đoạn hiện nay là tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể, của nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức; biết sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn của Nhà nước, của tập thể, của chính mình một cách có hiệu quả; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng. Đối với cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải loại bỏ thói chạy theo danh vọng, địa vị, giành giật lợi ích cho mình, lạm dụng quyền hạn, chức vụ để chiếm đoạt của công, thu vén cho gia đình, cá nhân, cục bộ, địa phương chủ nghĩa. Phải thẳng thắn, trung thực, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; chân thành, khiêm tốn; không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu giếm khuyết điểm.
            Học tập phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể là phong cách quần chúng, phong cách dân chủ và phong cách nêu gương. Phong cách quần chúng trong tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện bằng phong cách sâu sát quần chúng, vì lợi ích của quần chúng, đi đúng đường lối quần chúng, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của quần chúng.  Phong cách dân chủ là yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể, nhận trách nhiệm cá nhân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể giao phó và tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phong cách nêu gương tức là phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, nói phải đi đôi với làm. Trước hết, cần nêu gương trên ba mối quan hệ đối với mình, đối với người và đối với công việc. Đối với mình phải không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân, phải tự phê bình mình như rửa mặt hàng ngày; đối với người, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, phải khoan dung, độ lượng; đối với công việc, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ nguyên tắc để việc công lên trên, lên trước việc tư.
3-5. Thực hiện thường xuyên tự phê bình và phê bình
Thực tế hiện nay, một số tổ chức và cán bộ đã làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, trong các cuộc họp đã dám nói thẳng, nói thật ưu, khuyết điểm giúp đồng chí mình phát huy, sửa chữa. Song bên cạnh đó, vẫn còn một số cán bộ chưa phát huy tốt tinh thần phê và tự phê. Trong các cuộc hội nghị, cán bộ, đảng viên không dám góp ý kiến, đặc biệt là góp ý cho cấp trên, cho lãnh đạo vì sợ bị trù dập. Một số cán bộ không góp ý cho đồng chí mình ngay trong cuộc họp mà lại đi nói sau lưng có tính chất " kích động", làm mất uy tín người khác. Bên cạnh đó vẫn còn một số cán bộ, đảng viên lợi dụng tinh thần phê và tự phê để chỉ trích, phê phán người khác với thái độ không thiện cảm, vì mục đích cá nhân "vạch lá tìm sâu", " chuyện bé xé ra to", làm cho người bị phê bình không nhận ra được sai lầm để sửa hoặc có nhận ra họ cũng khó lòng mà sửa được. Tự phê bình và phê bình phải đạt tới cái đích là làm rõ đúng, sai, bảo đảm tính khách quan, trung thực, thẳng thắn và chân tình. Tự phê bình và phê bình giúp ta sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm, tiến bộ không ngừng, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng. Trước khi phê bình người khác phải tự phê bình chính mình trước, đó là tư tưởng được phổ biến từ thời Nho giáo “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Tự phê bình và rèn luyện bản thân là việc đầu tiên phải làm của người cán bộ. Tự phê bình thực chất là quá trình tự giáo dục, tự rèn luyện đạo đức cách mạng để không ngừng hoàn thiện nhân cách, nâng cao ý thức và phẩm chất đạo đức. Quá trình tự phê bình và phê bình phải luôn gắn với việc tự sửa chữa khuyết điểm của mình, thực hiện như­ thói quen hàng ngày. Người cán bộ phải thật thận trọng, phải giữ gìn trước những cám dỗ của quyền lực, tiền bạc, trước những thói hư tật xấu của đời thường và cũng phải luôn tâm niệm rằng người cán bộ đều là một viên chức bình thường, được mọi người tín nhiệm giao gánh vác công việc chung nên việc gì có lợi cho tập thể phải cố gắng làm, việc gì có hại phải hết sức tránh.
Tự phê bình và phê bình phải được tiến hành thường xuyên, phê bình từ trên xuống và từ dưới lên. Khi tiến hành tự phê bình và phê bình phải đảm bảo đúng nguyên tắc, song cách thức tiến hành phải mềm dẻo, khéo léo. Nếu chỉ dùng phương pháp cứng rắn, mệnh lệnh, ép buộc thì rất khó tiếp thu. Phê bình không đúng lúc, đúng chỗ, không khôn khéo sẽ có tác dụng ngược lại thậm chí còn gây ra hậu quả khó lường. Người được phê bình phải có thái độ thành khẩn, vui lòng để sửa đổi, không nên vì bị phê bình mà nản chí hoặc oán ghét.
            3-6. Thực hiện đúng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sau quy hoạch
            Mỗi một nhiệm kỳ, Nhà trường phải thực hiện quy hoạch danh sách cán bộ nguồn các cấp; kèm theo quy hoạch là kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong diện quy hoạch. Đào tạo, bồi dưỡng  ở đây là bồi dưỡng thêm những kiến thức còn thiếu so với tiêu chuẩn chức danh theo quy định. Trước hết là bồi dưỡng về lý luận chính trị, đối với cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo thì phải bồi dưỡng chương trình cao cấp lý luận chính trị do các trường của Bộ Công Thương hoặc Tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Cán bộ quy hoạch chức danh trưởng các đơn vị trực thuộc thì được bồi dưỡng chương trình trung cấp lý luận chính trị do Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức. Tiếp theo là đào tạo bồi dưỡng thêm về chuyên môn mà cụ thể là học cao học hoặc nghiên cứu sinh; chương trình này chủ yếu là vừa làm vừa học. Một nội dung nữa cần bồi dưỡng, đó là kiến thức về ngoại ngữ và tin học; nội dung này buộc từng cá nhân phải tự học, tự trau dồi để biến thành kỹ năng nhằm phục vụ công việc chuyên môn.
            3-7. Thường xuyên quan tâm giúp đỡ, mạnh dạn cất nhắc và bảo vệ cán bộ
Lãnh đạo Nhà trường phải thường xuyên quan tâm giúp đỡ cán bộ giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, trong công tác. Hễ thấy khuyết điểm thì giúp đỡ họ sửa chữa ngay, đồng thời phải chỉ rõ những ưu điểm, những thành công của họ để động viên họ an tâm làm việc. Trong công tác đề bạt cán bộ, chúng ta thường “thận trọng” hoặc “quá khắt khe”, vì vậy phải mạnh dạn cất nhắc, đề bạt những cán bộ trẻ có đủ tiêu chuẩn và có triển vọng vào các cương vị chủ chốt quản lý. Mạnh dạn cất nhắc cán bộ nghĩa là người cán bộ được cất nhắc có thể còn điểm yếu, song phải biết được khuyết điểm của họ để sau khi cất nhắc tiếp tục giúp đỡ họ tiến bộ. Mạnh dạn không có nghĩa là làm nóng vội, làm ẩu, làm liều, càng không vì danh lợi của mình mà cất nhắc cán bộ; Cất nhắc cán bộ, phải vì công việc chung, vì tài năng, vì cổ động cho những đồng chí khác thêm hăng hái. Đối với cán bộ đã có quá trình công tác, có nhiều cống hiến, có nhiều kinh nghiệm, chúng ta phải biết quý trọng, phải thường xuyên chăm lo và bảo vệ họ, kể cả khi đồng chí mình có sai phạm; khi họ sai phạm thì dùng cách thuyết phục để giúp họ sửa chữa, phải có thái độ thân thiết, giúp đỡ và động viên họ hăng hái tiến lên.
 
4. Kêt luận
            Đội ngũ cán bộ quản lý của Trường Đaị học Công nghiệp Quảng Ninh có truyền thống đoàn kết, tự lực, tự học và đã không ngừng lớn mạnh qua từng giai đoạn trung cấp, cao đẳng và đại học; bước đầu đáp ứng yêu cầu quản lý và đào tạo. Tuy vậy so với yêu cầu trong sự nghiệp đổi mới thì chất lượng đội ngũ còn nhiều hạn chế, nhất là về trình độ lý luận chính trị và năng lực quản lý. Nếu chúng ta tập trung thực hiện tốt các giải pháp trên, chắc chắn chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Trường sẽ được nâng cao, đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo và điều hành nhà trường không ngừng phát triển.
 
Tài liệu tham khảo:
[1]. Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
[2]. Hồ Chí Minh toàn tập (tập 12), NXB Chính trị quốc gia Hà Nội năm 2000.
[3]. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội năm 1996.
[4]. Tài liệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban tuyên giáo TW.
 Từ khóa: cán bộ, nâng cao, giải pháp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn