Chương trình giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2015-2020 của UBKT Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp QN

Thứ năm - 28/04/2016 09:47
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐHCN QUẢNG NINH
ỦY BAN KIỂM TRA
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số   -CT/UBKT Đông Triều, ngày 09 tháng 11 năm 2015
 
                     
CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT TOÀN KHÓA
nhiệm kỳ 2015-2020 của UBKT Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp QN
 
- Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy định thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI);
- Căn cứ Quy chế làm việc và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh và Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020;
Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:
I. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng
1. Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm
- Nội dung kiểm tra: tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: chấp hành Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức của Đảng; công tác tổ chức cán bộ; tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công; thực hiện tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở; về đoàn kết nội bộ, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao…, nhằm phòng ngừa các vi phạm của đảng viên, cấp ủy viên và tổ chức đảng.
- Chỉ tiêu: mỗi năm tiến hành ít nhất từ 01 cuộc kiểm tra đối với tổ chức đảng và 01 cuộc kiểm tra đối với đảng viên.
2. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng
          - Nội dung kiểm tra: việc xây dưng chương trình, kế hoạch kiểm tra hằng năm của cấp ủy chi bộ; việc thực hiện phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên; việc giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng; việc chấp hành các quyết định, chỉ thị, thông báo của tổ chức đảng cấp trên có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.
          - Chỉ tiêu: mỗi năm kiểm tra từ 10-15% chi bộ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.
3. Thực hiện công tác giám sát đối với cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới
          - Thực hiện giám sát thường xuyên 100% các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ.
          - Giám sát chuyên đề từ 2-3 cuộc.
          4. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
          Trường hợp phát hiện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì Ủy ban Kiểm tra quyết định hoặc xem xét, đề nghị cấp ủy quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền. Việc xem xét và thi hành kỷ luật đối với đảng viên và tổ chức đảng có vi phạm phải được tiến hành đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời.
          5. Giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn, thư tố cáo các tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo đúng nguyên tắc, thẩm quyền, phạm vi giải quyết theo quy định của Điều lệ Đảng.
          6. Kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí ở cấp ủy chi bộ trong Đảng bộ.
          Kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí theo quy định của Điều lệ Đảng.
          II. Tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao
          1. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng; giúp Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm.
          2. Phối hợp Văn phòng và các ban của Đảng ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo việc triển khai, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Than Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 và các quy định, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Than trong Đảng bộ.
          3. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát đã đề ra; quan tâm đến việc giải quyết tố cáo, khiếu nại, xử lý kỷ luật theo hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Báo cáo các vụ kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của cấp ủy.
          4. Cùng các ban có liên quan chuẩn bị nội dung những kỳ họp của cấp ủy bàn về công tác kiểm tra, giám sát và công tác xây dựng Đảng có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.
          5. Dự thảo các báo cáo sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát; các báo cáo chuyên đề; hội nghị, hội thảo; kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát, quản lý hồ sơ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy.
          6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng ủy giao.
          III. Tổ chức thực hiện
          1. Trên cơ sở chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, hằng năm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.
          2. Phân công thành viên Ủy ban Kiểm tra giám sát tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, giám sát cấp ủy viên cùng cấp theo quy định chung về công tác giám sát.
          3. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy cấp dưới để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; hướng dẫn, kiểm tra ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định và chươn  trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng.
          4. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, phản ánh và việc sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát. Báo cáo tháng, báo cáo năm theo định kỳ, báo cáo chuyên đề, báo cáo về các cuộc kiểm tra, giám sát sau khi kết thúc đợt kiểm tra.
 
Nơi nhận:
- Uỷ ban Kiểm tra ĐUTQN (để báo cáo),
- Ban Thường vụ  (để báo cáo),
- Các Ủy viên UBKT (để thực hiện),
- Văn phòng, các ban của ĐU (để phối hợp),
- Lưu UBKT ĐU.
T/M ỦY BAN KIỂM TRA
           CHỦ NHIỆM
 
 
 
 
 
            Hoàng Hùng Thắng
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn