Nghị quyết của ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Thứ năm - 13/03/2014 05:24
Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 09/01/2013 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Trường đã quan tâm chỉ đạo; chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy được xây dựng và ban hành ngay từ đầu năm; đã thực hiện được 01 cuộc kiểm tra chuyên đề và 01 cuộc giám sát chuyên đề; đã tổ chức kiểm tra được 31 lượt chi bộ, giám sát được 14 chi ủy viên. Công tác kiểm tra tập trung vào việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, quản lý tài chính đảng, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát ở chi bộ và việc tổ chức thực hiện kiểm điểm theo NQ Hội nghị TW4 khóa XI; công tác giám sát tập trung vào việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc quán triệt và thực hiện nghị quyết của đảng các cấp. Qua kiểm tra, các chi bộ được trực tiếp kiểm tra về cơ bản đều thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, thu chi quỹ đảng đúng quy định.
Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ cũng còn hạn chế, khuyết điểm sau đây:
-Đối với Đảng ủy, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao;
-Đối với các chi bộ trực thuộc, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát còn mang nặng tính hình thức, nội dung nghèo nàn, chất lượng thấp;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với người đứng đầu chưa được thực hiện;
- Cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát có năng lực về KTGS còn hạn chế, sự nhiệt tình không cao nên hiệu quả công tác KTGS còn thấp.
- Tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật còn hạn chế, nhiều người e ngại việc kiểm tra, giám sát, cán bộ không muốn làm công tác kiểm tra, giám sát.
Nguyên nhân những yếu kém trên là:
          Cấp ủy quan tâm chưa đúng mức, nhận thức chưa đầy đủ, chưa sâu sắc về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng.
          Một số cán bộ đảng viên tính gương mẫu chưa cao, sống thực dụng, ngại rèn luyện phấn đấu; chế độ tự phê bình và phê bình chưa được thực hiện nghiêm chỉnh; chế độ giám sát cán bộ, quản lý đảng viên chưa được chặt chẽ. Trong xem xét, góp ý đánh giá cán bộ, đảng còn có biểu hiện né tránh, nể nang.
          Tất cả cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đều theo chế độ kiêm nhiệm, trình độ hiểu biết về công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế; kinh nghiệm xử lý các vụ việc chưa có…
          Để sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và để công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ có hiệu quả, thực sự là những chức năng lãnh đạo của đảng, Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh xây dựng nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ” với các nội dung cụ thể sau:
 
I- MỤC TIÊU, YÊU CẦU
          - Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát là để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; giữ nghiêm kỷ luật, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác; củng cố niềm tin của viên chức và người lao động vào sự lãnh đạo của đảng và sự phát triển của Nhà trường.
          - Tạo sự chuyển biến đột phá về nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ về công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành kỷ luật đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.
 
          II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
          1. Tập trung sự chỉ đạo của cấp ủy; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên
          Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết quy định, quy chế của cấp trên và của đơn vị, đặc biệt là các quy định hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát (Thông báo số 226-TB/TW, ngày 03-3-2009, hướng dẫn số 19-HD/UBKTTW của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 09/01/2013 của Đảng ủy Than Quảng Ninh).
          Thực hiện nghiêm túc việc phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên trong chi bộ, phân công nhiệm vụ giám sát cho từng đảng viên trong chi bộ.
          Nghiêm túc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, chế độ hội nghị của cấp ủy; các cuộc họp phải có kết luận các nội dung cụ thể thành nghị quyết; phân công cá nhân phụ trách hoặc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; có tiến độ thời gian, mốc hoàn thành để dễ thực hiện và kiểm tra, giám sát.
2. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát bảo đảm hiệu lực, hiệu quả
Nhằm khắc phục thiếu sót, khuyết điểm vi phạm ngay từ lúc mới nảy sinh cấp ủy tăng cường kiểm tra và giám sát thường xuyên; kiểm tra và giám sát thường xuyên tạp trung vào việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người đảng viên.
Đảng ủy tập trung kiểm tra chuyên đề trọng điểm vào lĩnh vực nhạy cảm, có biểu hiện tiêu cực là thi học phần, thi tốt nghiệp; giám sát chuyên đề vào việc học tập và làm theo đạo đức Hồ Chính Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Sau kiểm tra, giám sát phải có kết luận, thông báo rõ ràng; kiến nghị những vấn đề cần chấn chỉnh, kiến nghị xử lý kỷ luật nghiêm túc nếu có vi phạm. Khi nắm bắt được thông tin, dư luận, đơn thư, phản ánh (kể cả đơn, thư nạc danh) thì cần phải kiểm tra dấu hiệu vi phạm, nếu phát hiện thì phải kiểm tra xử lý.
Đối với cấp chi bộ, hàng năm chỉ nên chọn nội dung bức thiết nhất để tiến hành kiểm tra hoặc giám sát; nên tập trung vào việc giám sát thường xuyên đối với đảng viên trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.
3. Tăng cường sự phối hợp công tác giữa kiểm tra của Đảng ủy với thanh tra của chính quyền và kiểm tra của đoàn thể
Chú trọng phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của đảng với thanh tra nội bộ của cơ quan chuyên môn, Thanh tra nhân dân và ủy ban kiểm tra của Công đoàn trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện các chuyên đề kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm kỷ luật.
4. Thực hiện tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và quan tâm mọi mặt cho đội ngũ cán bộ kiểm tra
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát theo hướng thực hiện những việc làm cụ thể, những nghiệp vụ cụ thể, quy trình cụ thể, cách thức xử lý những tình huống mà thực tế đang diễn ra tại các chi bộ. Tăng cường trao đổi, rút kinh nghiệm giữa các đơn vị trong đảng bộ trường. Phương thức tập huấn có thể mời cán bộ của UBKT Đảng ủy TQN về báo cáo, cử tất cả các bí thư chi bộ tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức.
Tăng cường giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm tra theo hướng: Thông thạo nghiệp vụ- Phẩm chất đạo đức tốt- Có bản lĩnh, đồng thời có hình thức tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng. Có cơ chế hỗ trợ về chế độ, điều kiện, phương tiện đối với cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra, giám sát.
 
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Ban tuyên giáo Đảng ủy chủ trì, phối hợp với UBKT và các ban liên quan tuyên truyền sâu rộng để thực hiện nghị quyết này, đồng thời tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về công tác kiểm tra, giám sát của đảng, tự giác chấp hành.
-Bí thư các chi bộ trực thuộc có trách nhiệm quán triệt Nghị quyết này tới toàn thể đảng viên và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong chi bộ theo đùng quy định.
-Ủy ban kiểm tra Đảng ủy chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các chi bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này.
 
Nơi nhận                                                                    T/M BAN CHẤP HÀNH
-UBKT ĐU TQN;                                                                                        BÍ THƯ
-Thường trực ĐU;
-18 chi bộ;
-Lưu VP, UBKT.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn