Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ năm 2016

Thứ năm - 28/04/2016 09:51
ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐHCN QUẢNG NINH
*
Số    -CTr/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
   
 
Đông triều, ngày 28 tháng 01 năm 2016
 
CHƯƠNG TRÌNH
kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ năm 2016
 
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng;
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh khóa XXIV nhiệm kỳ 2015-2020;
Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 với các nội dung sau:
I. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA
1. Kiểm tra việc lãnh đạo của cấp ủy chi bộ với công tác Nghiên cứu khoa học.
- Nội dung: Kiểm tra việc lãnh đạo của cấp ủy chi bộ với công tác Nghiên cứu khoa học.
- Đối tượng kiểm tra: Các chi ủy, chi bộ trực thuộc (dự kiến: Chọn kiểm tra 08 Chi bộ, các chi bộ khác tự kiểm tra và báo cáo bằng văn bản)
- Thời gian kiểm tra: Quý 2 năm 2016.
- Tổ chức thực hiện: Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu thực hiện và báo cáo kết quả với Thường trực Đảng uỷ trường trong tháng 5/2016.
2. Kiểm tra việc lãnh đạo của cấp ủy chi bộ với công tác quản lý đào tạo.
- Nội dung: Kiểm tra việc lãnh đạo của cấp ủy chi bộ với công tác quản lý đào tạo.
- Đối tượng kiểm tra: Các chi ủy, chi bộ trực thuộc (dự kiến: Chọn kiểm tra 08 Chi bộ, các chi bộ khác tự kiểm tra và báo cáo bằng văn bản)
- Thời gian kiểm tra: Quý 3 năm 2016.
- Tổ chức thực hiện: Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu thực hiện và báo cáo kết quả với Thường trực Đảng uỷ trường trong tháng 8/2016.
II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁM SÁT                
1. Nội dung:
- Giám sát 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
2. Đối tượng giám sát: Dự kiến chọn giám sát 07 chi bộ (các chi bộ khác tự giám sát và báo cáo bằng văn bản).
3. Thời gian giám sát: Quý III năm 2016
4. Tổ chức thực hiện: Giao Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu thực hiện và báo cáo kết quả với Thường trực Đảng ủy trường tháng 11/2016.
Trên đây là Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2016. Yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Đảng ủy Trường trong việc tiến hành kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình, đồng thời báo cáo kết quả kiểm tra với Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh và Ủy bản kiểm tra Đảng ủy Than Quảng Ninh. Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc nghiêm túc thực hiện.
 
       Nơi nhận:
- UBKT - ĐU Than QN (để b/c);
- BCH Đảng bộ (để b/c);
- Các chi bộ (để t/h);
- Các Ủy viên UBKT (để t/h);
- Lưu VPĐU.
 
T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
BÍ THƯ
 
 
 
 
Nguyễn Đức Tính
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn