Kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHCN Quảng ninh lần thứ 23 ( Nhiệm kì 2010 – 2015 )

Thứ năm - 13/03/2014 00:16
Phần I: Kết quả thực hiện các nghị quyết
 
I.Bối cảnh thực hiện nghị quyết
Năm năm thực hiện Nghị quyết là giai đoạn kinh tế nước ta sẽ phục hồi sau thời kỳ suy giảm; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ngành mỏ và than đang trên đà phát triển về mọi mặt; Ngành giáo dục và đào tạo đang tập trung vào đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Nhà trường luôn nhận được sự đồng thuận, giúp đỡ, cộng tác của các Ban, ngành Trung ương và của tỉnh Quảng Ninh; Đặc biệt là sự lãnh đạo sát sao của Đảng bộ Than QN; sự giúp đỡ của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Bộ Công thương, Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, Trường ĐHCN Quảng Ninh cũng đứng trước những thách thức mới, những khó khăn mới của những năm đầu (đã có 2 năm) vận hành theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học.  Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Nhà trường trong giai đoạn khởi đầu này lại có sự thay đổi, chuyển giao thế hệ.
Tất cả những điều đó đã ảnh hưởng,  tác động trực tiếp tới hoạt động phát triển Nhà trường.
II.   Công tác tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết
Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường là: “ Giữ vững truyền thống phát triển của Nhà trường; Phát huy sức mạnh tập thể; Huy động tối đa các nguồn lực; Chủ động và tích cực hội nhập giáo  dục đào tạo trong nước và quốc tế…Phấn đấu đưa Nhà trường trở thành cơ sở giáo dục đào tạo Đại học có uy tín, đáp ứng cung cấp nguồn nhân lực cho địa phương, ngành và xã hôi; Là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, văn hóa xã hội, hợp tác quốc tế trên lĩnh vực giáo dục đào tạo của khu vực. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. An ninh trật tự được giữ vũng. Đời sống vật chất và tinh thần của toàn thể cán bộ, viên chức trong Nhà trường được nâng cao rõ rệt”.    Thực hiện mục tiêu chung, Nhà trường đã xây dựng mục tiêu cho từng năm với chương trình công tác cụ thể. Các nhiệm vụ chính, cụ thể được đề ra xuyên suốt trong nửa nhiệm kỳ qua là:
1.     Trong công tác tuyên truyền, giáo dục:
1.1. Tuyên truyền và phát huy truyền thống của Nhà trường, đó là: Truyền thống giữ gìn đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; Truyền thống chủ động, vượt mọi khó khăn thách thức trong bất kỳ hoàn cảnh nào đưa Nhà trường phát triển, Đời sống cán bộ, CCVC các thế hệ của Nhà trường ngày càng gắn bó và phát triển.
1.2. Tuyên truyền các nghị quyết của Đảng bộ Trường và cấp trên, chính sách phát triển Nhà trường và cấp trên tới toàn thể cán bộ, đảng viên CNV trong toàn trường. Tiếp tục hưởng ứng, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
1.3. Phổ biến sâu rộng chương trình đổi mới quản lí giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo và kết quả thực hiện từng năm, từng quí trong Nhà trường; Chiến lược phát triển Nhà trường.
1.4. Tuyên truyền và phổ biến sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và chương trình phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Nhà trường.
2. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo:
2.1. Duy trì ổn định các hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo theo qui mô hiện tại của năm 2010 trong Nhà trường. Kiểm soát điều kiện giảng dạy và có điều chỉnh kịp thời đảm bảo chất lượng đào tạo bậc Đại học khoá I. Đánh giá và có giải pháp hợp lí, kịp thời cho thực hiện chương trình đổi mới quản lí giáo dục theo kế hoạch.
2.2. Chuẩn bị cho tăng qui mô đào tạo bằng mở rộng ngành nghề và tiếp tục đa dạng hoá đào tạo; Có giải pháp đánh giá và tăng cường CSVC đào tạo đáp ứng qui mô đào tạo.
2.3. Ưu tiên nâng cấp thư viện, hệ thống CSVC và đội ngũ cho lĩnh vực CNTT, NCKH và HTQT.
2.4. Duy trì ổn định các cơ sở SX-TN hiện có; Đưa các trung tâm trực thuộc Trường do Bộ quyết định vào hoạt động đúng mục đích, hiệu quả; Mở rộng được cơ sở SX-TN và trung tâm ở các lĩnh vực trong Trường.
          2.5. Công tác xây dựng cơ bản: Tăng cường công tác giám sát, rút kinh nghiệm và có những điều chỉnh kịp thời  trong quá trình thực hiện đề án.
          2.6. Công tác tổ chức cán bộ: Lãnh đạo thực hiện qui trình quản lí cán bộ; Qui hoạch cán bộ, bồi dưỡng sau qui hoạch và bổ nhiệm hoàn thiện lãnh đạo cấp phòng, khoa, trung tâm. Rà soát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và điều chỉnh sơ đồ tổ chức quản lí  theo qui chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học.
          2.7. Công tác quản lí:
Đánh giá qui trình quản lý đào tạo hiện tại; Đề xuất phương hướng hợp lí hoá từng bước trong tổ chức đào tạo; Hoàn thành chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ theo kế hoạch. Xây dựng phương án cải cách  thủ tục hành chính.
          2.8. Công tác HS-SV: Có giải pháp và tổ chức thực hiện tốt nội dung  xây dựng và triển khai thực hiện phương pháp học tập tích cực; Tăng cường mối quan hệ hợp tác chuyên môn với các cơ sở sản xuất, nghiên cứu ngoài trường nhằm thay đổi tích cực, rõ nét phong cách học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên Nhà trường.
          2.9. Có bước chuyển rõ nét trong thực hiện các giải pháp mang lại hiệu quả toàn diện trong các mối quan hệ với Ngành, địa phương và cấp trên.
          2.10. Phấn đấu đạt được trên 80% các chỉ tiêu cam kết Trường với các Bộ GD & ĐT, Công thương và Tỉnh Quảng ninh theo lộ trình tới năm 2013.
3. Trong công tác xây dựng Đảng:
          3.1. Hoàn thiện các ban xây dựng Đảng: Ban tổ chức, ban tuyên giáo, văn phòng Đảng uỷ.
          3.2. Bồi dưỡng kiến thức công tác Đảng cho cấp uỷ. Qui hoạch cán bộ Đảng, các đoàn thể và thực hiện tốt công tác bồi dưỡng sau qui hoạch.
          3.3. Xây dựng, chỉnh sửa các qui chế làm việc giữa Đảng với Chính quyền và các đoàn thể; Đưa hoạt động của các đoàn thể cùng hướng tới đích thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong Nhà trường.
          3.4. Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Bí thư các chi bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ.
          3.5. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra hoạt động của các ban xây dựng Đảng, cấp uỷtrong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo và trong xây dựng Đảng.
          3.6. Phát triển Đảng hàng năm tăng (Từ năm 2010), đặc biệt là trong lực lượng giảng viên. 
Để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trên, ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường đã đưa ra những  giải pháp chính là:
Xây dựng được các chương trình công tác, kế hoạch từng năm, kỳ đã bám sát vào mục tiêu chung, theo thứ tự ưu tiên và kịp thời. Nổi bật là chương trình hành động đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo mà nền tảng là chuyển đổi từng bước hình thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ; Tích cực từng bước hoàn thiện các tiêu chí cam kết thành lập Trường với các Bộ, Ngành và Tỉnh Quảng Ninh.
Xây dựng được các nghị quyết chuyên đề, phát động các phong trào thi đưa tập trung vào các nhiệm vụ trọng yếu.
Kiểm điểm kết quả thực hiện trên các lĩnh vực thường xuyên, thường xuyên, kịp thời thông qua các hoạt động chính là: Thực hiện qui chế làm việc của BCH Đảng bộ, quy chế kiểm điểm kết quả thực hiện các nghị quyết hội nghị CB-CC; Đặc biệt là tự kiểm định chất lượng Trường (Đánh giá trong).
 
III.     Kết quả cụ thể trên một số lĩnh vực trọng tâm
Việc đánh giá kết quả được dựa vào: Các báo cáo tổng kết hàng năm của Đảng, Chính quyền và các đoàn thể; Kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị CB-CC hàng năm; Kết quả kiểm định chất lượng Trường; Đánh giá của cấp trên trong thực hiện cam kết thành lập Trường; Đánh giá của cấp trên về  kết quả công tác hàng năm bằng các thành tích được công nhận.
1.     Trong công tác xây dựng Đảng:
Hoàn thiện các ban xây dựng đảng. Các Ban đã hoạt động ổn định theo chức năng, nhiệm vụ trong điều kiện toàn bộ cán bộ kiêm nhiệm.
Hoàn thành quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các giai đoạn 2010 - 2015 và 2016 - 2020; Hoàn thành bổ nhiệm lại cán bộ quản lý giai đoạn 2013 – 2018; Bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt ở những vị trí công tác còn thiếu đảm bảo đúng nguyên tắc và đạt yêu cầu.
Phát triển Đảng : Từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 5 năm 2013 đã kết nạp được 105 Đảng viên; trong đó 62 Đảng viên được kết nạp là sinh viên.
Đảng bộ 3 năm liền đầu nhiệm kì được Đảng bộ Than Quảng Ninh công nhận đảng bộ  trong sạch vững mạnh.
2.     Trong lãnh đạo thực hiện  mục tiêu phát triển Nhà trường
2.1 Một số chỉ tiêu chính theo Nghị quyết hội nghị CB-CC đã đạt được:
           
Chỉ tiêu Năm học
2009-2010
Năm học
2010-2011
Năm học
2011-2012
Năm học
2012-2013
Số lượng HS-SV:
-         Có mặt
-         Tuyển sinh
-         Ra trường
 
5.939
3.619
1.074
 
7.787
4.077
1.651
 
8.993
4.684
1.493
 
8.954
2.726
2.528
Chất lượng đào tạo Tham khảo phụ lục số 2
Bồi dưỡng đội ngũ (Người)
( Đang NCS và học cao học )
NCS : 15
Cao học:37
NCS : 16
Cao học:34
NCS :09
Cao học:25
 
Doanh thu ( Tỷ đồng ) 31.72 44.12 61.76  
Đầu tư-Phát triển: Tham khảo phụ lục số 3
Thu nhập(Triệu đồng/người - tháng) 4.01 4.091 6.61  
(Số lượng HSSV có mặt và ra trường tính tại thời điểm tháng 11 hàng năm đối với hệ chính quy và tháng 12 hàng năm đối với hệ khồng chính quy và liên thông)
2.2 Theo kết quả tự đánh giá chất lượng Trường và kết luận của Bộ Giáo dục & Đào tạo về thực hiện cam kết Trường Đại học :
Tháng 3 năm 2011, Trường đã hoàn thành kiểm định trong chất lượng Trường với 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí trường đại học. Trong 61 tiêu chí, đã đánh giá 53 tiêu chí , không đánh giá 08 tiêu chí. Kết quả đánh giá: 29 tiêu chí đạt, 24 tiêu chí chưa đạt (Chi tiết xem phụ lục số 1).
Tháng 3 năm 2012, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã kết luận về việc thực hiện cam kết thành lập Trường Đại học : « Từ khi được nâng cấp, Nhà trường đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu đã cam kết. Về chương trình đào tạo được xây dựng và ban hành đầy đủ; Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên về cơ bản đáp ứng được qui mô đào tạo hiện tại, tỷ lệ sinh viên trên giảng viên qui đổi đảm bảo theo qui định; Nhà trường tích cực triển khai mở rộng diện tích đất đai đáp ứng qui mô hiện tại và phát triển trong thời gian tới. Những nội dung cần phải được tiếp tục hoàn thiện: Bồi dưỡng giảng viên có học vị đúng ngành; Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ; Bổ sung CSVC đào tạo đáp ứng qui mô phát triển của Nhà trường ; Triển khai quản lý cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo » .
 
IV.     Đánh giá, nhận xét chung
1. Duy trì ổn định các hoạt động phát triển Nhà trường trong điều kiện có nhiều khó khăn do khách quan , thể hiện ở các chỉ tiêu: Số lượng tuyển sinh cho các chuyên ngành đào tạo, số lượng HS-SV có mặt trong năm, số lượng giảng viên bổ sung NCS ,doanh thu hàng năm, đầu tư xây dựng cơ bản, thu nhập bình quân đầu người hàng năm, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao...
2. Hoàn thiện được các tiêu chí cơ bản đảm bảo đủ điều kiện cho các hoạt động phát triển trường đại học theo cam kết thành lập Trường.
3. Một số lĩnh vực đạt được kết quả rõ nét: Phát triển ngành mới 04
ngành đào tạo bậc đại học, thành lập 02 trung tâm trực thuộc Trường, mở diện SX-TN tại Nam Mẫu, đầu tư xây dựng cơ bản tại Minh thành.
4. Một số lĩnh vực chưa đạt : Chất lượng đào tạo , đầu tư cơ sở vật chất đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, bồi dưỡng cán bộ.
5. Lĩnh vực tổ chức và cán bộ: Đã có rất nhiều chuyển biến trong thực hiện quy trình quản lý cán bộ. Công tác qui hoạch, bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng được yêu cầu của Nhà` trường trong tình hình mới. Công tác bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo sau quy hoạch chưa được thực hiện.
6. Công tác xây dựng Đảng: Đã từng bước nâng cao được vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động phát triển Nhà trường; Các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TN, Hội sinh viên, Hội CCB Nhà trường đều hoạt động tích cực, đóng góp lớn cho hoàn thành nhiệm vụ giáo dục đào tạo của Nhà trường.
 
 
Phần II: Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện nghị quyết
 
I. Đặc điểm, tình hình, những nhân tố mới có ảnh hưởng tới việc thực hiện nghị quyết; Thuận lợi, khó khăn.
1. Sau 5 năm đầu tiên hoạt động theo qui chế Trường đại học, đội ngũ lãnh đạo quản lý đã có những kinh nghiệm bước đầu. Tập thể lãnh đạo Nhà trường đã có những chuyển biến tích cực trong quá trình lãnh đạo, quản lý Nhà trường ; Đặc biệt là kết quả triển khai kiểm điểm theo Nghị quyết TƯ 4 ( Khóa X ) của Đảng.
2. Trường đã đạt được những kết quả cơ bản  về thực hiện cam kết Trường với các Bộ, Ngành , tỉnh Quảng ninh và khảng định được năng lực của Nhà trường đáp ứng yêu cầu của Trường Đại học. Đảng, Chính quyền và các đoàn thể thống nhất hoạt động vì mục tiêu phát triển ổn định của Nhà`trường.
3. Trường tiếp tục được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ TQN, Bộ Công Thương ; Sự giúp đỡ của các Bộ, Ban , ngành Trung ương và Tỉnh Quảng Ninh.
 
 
II. Những vấn đề cần bổ sung trong định hướng, chủ trương chỉ đạo của BCH Đảng bộ
1. Công tác đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, lãnh đạo các đoàn thể cho nhiệm kỳ kế tiếp đảm bảo chủ động và chất lượng.
2. Xác định các lĩnh vực công tác, những nội dung trong hoạt động phát triển Nhà trường chưa đáp ứng được chương trình công tác, mục tiêu chung của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 23 bằng những tiêu chí cụ thể để xây dựng nội dung, giải pháp thực hiện phù hợp
3. Tổ chức  kỷ niệm 55 ngày thành Trường và 50 năm ngày thành lập Tỉnh Quảng Ninh.
4. Tiếp tục thực hiện tốt những kết luận sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 đối với mỗi cá nhân và Tập thể lãnh đạo Nhà trường; Chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ 24, Đại hội Công đoàn trường lần thứ …. chất lượng.
 
III. Nhiệm vụ cụ thể và giải pháp chủ yếu
1. Tổ chức kiểm định chất lượng trong của Trường đảm bảo khách quan, chất lượng làm cơ sở cho các hoạt động tiếp sau đáp ứng mục tiêu phát triển Nhà trường theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội lần thứ 23 Đảng bộ Trường.
2. Phát động các phong trào thi đua thiết thực trong toàn trường ( Chính quyền, Công đoàn, Đoàn TN CSHCM, Hội CCB, Hội SV ) hướng tới kỷ niệm 55 ngày thành Trường và 50 năm ngày thành lập Tỉnh Quảng Ninh.
3. Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện  các hoạt động, các phong trào thi đua trên các lính vực công tác chính của Nhà trường ( Đào tạo theo học chế tín chỉ, Công tác Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, công tác xây dựng cơ sở vật chất đào tạo, công tác HS-SV... )
4. Xác định và chủ động trong định hướng thứ tự ưu tiên các lĩnh vực trọng tâm trong đầu tư phát triển đảm bảo hoàn thiện các tiêu chí phát triển trường nhằm tiếp tục hoàn thiện cam kết Trường Đại học và đáp ứng mục tiêu tổng quát của nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2010 – 2015 (Chất lượng đào tạo, sử dụng hợp lý cơ sở vật chất tại Minh Thành, Bổ sung trọng điểm CSVC đào tạo và NCKH, phát triển ngành nghề, loại hình đào tạo – bồi dưỡng, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác quốc tế, đời sống CCVC…)
 
T/M BAN CHẤP HÀNH
              Bí thư
 
 
 
 
       Hoàng Văn Khánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn