Văn bản theo người ký: Bùi Văn Ga

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 27/2012/TT-BGDĐT 10/07/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
2 53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC 14/11/2011 Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh
3 18/2013/TT-BGDĐT 13/05/2013 Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
4 12/2013/TT-BGDĐT 11/04/2013 Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học
5 28/2013/TT-BGDĐT 15/07/2013 Bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm A khoản 1 điều 1 thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm A khoản 1 và điểm A khoản 2 điều 7 của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng năm 2015 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
6 03/2013/TT-BGDĐT 19/02/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
7 24/2012/TT-BGDĐT 28/06/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo
8 35/2012/TT-BGDĐT 11/10/2012 Ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020" được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
9 55/TT-BGDĐT 24/12/2012 Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
10 04/2011/TT-BGDĐT 27/01/2011 Ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo trình đại học
11 40/2012/TT-BGDĐT 18/11/2012 Ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh
12 01/2013/TT-BGDĐT 28/01/2013 Ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
13 08/2013/QĐ-BGDĐT 07/03/2013 Ban hành Chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ
14 13/2013/TTLT-BQP=BGDĐT 21/01/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ