Văn bản theo người ký: Trần Quang Quý

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 22/2012/TT-BGDĐT 19/06/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
2 09/2010/TT-BGDĐT 09/03/2010 Ban hành Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học
3 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP 15/11/2010 Hướng dẫn việc Phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
4 35/2011/TT-BGDĐT 10/08/2011 Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5 19/2012/TT-BGDĐT 31/05/2012 Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học
6 39/2010/TT-BGDĐT 22/12/2010 Ban hành Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
7 27/2011/TT-BGDĐT 26/06/2011 Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân