Văn bản theo người ký: Nguyễn Đức Tính

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 149/QĐ-ĐHCNQN 26/04/2017 Quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
2 02/QĐ-ĐHCNQN 07/06/2015 Quy định về việc xử lý học sinh, sinh viên nộp chậm học phí
3 11/QĐ-ĐHCNQN 11/10/2017 Quy định mức thu kinh phí đào tạo các lớp đào tạo nghề thường xuyên dưới 3 tháng của trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
4 61/QĐ-QĐ-ĐHCNQN 13/04/2017 Quy định mức học phí đào tạo theo học chế tín chỉ đối với sinh viên Liên thông chính quy Cao đẳng - Đại học K10
5 60/QĐ-ĐHCNQN 13/04/2017 Quy định mức học phí đào tạo theo học chế tín chỉ đối với sinh viên Đại học K10 hệ chính quy dài hạn
6 62/QĐ-ĐHCNQN 13/04/2017 Quy định mức học phí đào tạo theo học chế tín chỉ đối với sinh viên Cao đẳng K27 chính quy dài hạn
7 126B/QĐ-ĐHCNQN 13/06/2016 Quy định mức học phí đào tạo theo học chế tín chỉ đối với Sinh viên Liên thông chính quy Cao đẳng - Đại học K9
8 125A/QĐ-ĐHCNQN 13/06/2016 Quy định mức học phí đào tạo theo học chế tín chỉ đối với sinh viên Đại học K9 chính quy dài hạn
9 126A/QĐ-ĐHCNQN 13/06/2016 Về việc Quy định mức học phí đào tạo theo học chế tín chỉ đối với Sinh viên Cao đẳng K26 chính quy dài hạn
10 76/QĐ-ĐHCNQN 05/02/2015 Quy định sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử
11 14/QĐ-ĐHCNQN 16/11/2015 Quy định quản lý lưu học sinh Lào học tập tại trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
12 10/QĐ-ĐHCNQN 18/08/2015 Quy định nhiệm vụ các thành viên hội đồng cố vấn
13 681/QĐ-ĐHCNQN 05/09/2016 Quy định công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ cán bộ, giảng viên, người học về mức độ Thư viện đáp ứng yêu cầu sử dụng của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
14 541/QĐ-ĐHCNQN 10/07/2016 Quy chế thực hiện dân chủ trong Nhà trường
15 131/QĐ-ĐHCNQN 03/03/2015 Quy định về tuyển dụng và xét thời gian tập sự viên chức
16 380A/QĐ-ĐHCNQN 28/03/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án
17 06-QĐ/ĐU 06/07/2015 Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ
18 1014/QĐ-ĐHCNQN 22/12/2016 Quy chế Thi đua, Khen thưởng
19 16/QĐ-ĐHCNQN 22/01/2017 Quy chế quản lý công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học
20 876/QĐ-ĐHCNQN 14/12/2014 Quy chế Thi đua, Khen thưởng
21 675/QĐ-ĐHCNQN 29/10/2014 Quy chế quản lý công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học
22 877/QĐ-ĐHCNQN 14/12/2014 Quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình trong Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
23 348/QĐ-ĐHCNQN 06/07/2015 Quy chế tuyển sinh liên thông hệ chính quy
24 507/QĐ-ĐHCNQN 22/06/2016 Quy định Xây dựng và sử dụng ngân hàng đề thi của Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh
25 581/QĐ-ĐHCNQN 27/07/2016 Quy định Về tổ chức thi kết thúc học phần, đồ án và khóa luận tốt nghiệp trong tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh
26 747/QĐ-ĐHCNQN 08/09/2016 Quy định về Hồ sơ môn học, Hồ sơ giảng dạy của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
27 826/QĐ- ĐHCNQN 13/10/2016 Quy định về công tác Dự giờ, Hội giảng của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
28 628/QĐ-ĐHCNQN 01/08/2016 Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
29 414/QĐ-ĐHCNQN 12/04/2016 Quy định chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
30 521/QĐ-ĐHCNQN 02/09/2015 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ