Danh sách sinh viên Đại học K2 đã được nhà trường xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

Thứ sáu - 31/05/2013 20:49

Danh sách sinh viên Đại học K2 đã được nhà trường xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC K2
(Kèm theo biên bản xét điều kiện dự thi tốt nghiệp ngày  30/05/2013  )
           
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp TBC 4 năm
1 Vũ Văn Ba 27/09/1990 Nam KTM2A 6,60
2 Thìn Văn Báo 20/04/1991 Nam KTM2A 6,62
3 Nguyễn Lương Bằng 28/08/1991 Nam KTM2A 6,33
4 Lương Hùng Biên 29/03/1990 Nam KTM2A 5,85
5 Lê Văn Cảnh 02/03/1991 Nam KTM2A 6,31
6 Thìn Văn Cảnh 23/07/1991 Nam KTM2A 5,66
7 Đỗ Mạnh Cường 10/09/1991 Nam KTM2A 5,98
8 Vũ Khương Duy 27/02/1991 Nam KTM2A 5,83
9 Phạm Quý Duy 08/06/1991 Nam KTM2A 6,04
10 Trương Thế Dương 25/06/1991 Nam KTM2A 6,26
11 Hoàng Văn Dương 08/04/1991 Nam KTM2A 6,75
12 Nguyễn Công Định 28/04/1991 Nam KTM2A 6,17
13 Phạm Trung Đức 24/01/1991 Nam KTM2A 5,82
14 Nguyễn Quý Hà 26/02/1991 Nam KTM2A 6,33
15 Tô Văn Hạnh 25/06/1991 Nam KTM2A 6,60
16 Nguyễn Đức Hiếu 12/10/1990 Nam KTM2A 6,16
17 Hoàng Văn Hiệp 22/02/1990 Nam KTM2A 6,10
18 Nguyễn Đức Học 04/10/1991 Nam KTM2A 6,97
19 Trần Văn Hơi 14/06/1991 Nam KTM2A 6,20
20 Nguyễn Văn Huynh 19/11/1991 Nam KTM2A 6,47
21 Nguyễn Chương Hùng 15/08/1990 Nam KTM2A 6,75
22 Trần Văn Hùng 06/08/1991 Nam KTM2A 6,58
23 Lê Sỹ Khai 10/09/1991 Nam KTM2A 7,47
24 Đặng Phương Nam 02/08/1991 Nam KTM2A 5,81
25 Lê Văn Nghĩa 23/03/1991 Nam KTM2A 6,52
26 Nguyễn Văn Nhàn 30/11/1991 Nam KTM2A 6,20
27 Hà Văn Phan 16/06/1990 Nam KTM2A 6,78
28 Hà Hải Quân 13/01/1991 Nam KTM2A 6,36
29 Nguyễn Văn Sách 22/06/1991 Nam KTM2A 5,97
30 Nguyễn Trọng Sóng 06/05/1991 Nam KTM2A 7,22
31 Lỷ A Tài 27/02/1990 Nam KTM2A 6,20
32 Bùi Văn Thành 08/01/1991 Nam KTM2A 6,41
33 Lê Văn Thành 26/08/1991 Nam KTM2A 6,36
34 Nông Văn Thành 11/08/1991 Nam KTM2A 5,97
35 Vũ Văn Thượng 13/11/1991 Nam KTM2A 6,89
36 Nguyễn Văn Tiến 18/11/1991 Nam KTM2A 6,13
37 Hoàng Văn Triệu 06/12/1991 Nam KTM2A 6,35
38 Lê Quang Trung 12/01/1991 Nam KTM2A 7,33
39 Đỗ Văn Trường 23/03/1989 Nam KTM2A 5,87
40 Phạm Thanh Tuyền 30/09/1991 Nam KTM2A 6,35
41 Nguyễn Đăng Tú 19/09/1991 Nam KTM2A 5,94
42 Phạm Tiến Vinh 04/12/1991 Nam KTM2A 7,10
43 Bùi Tuấn Vũ 09/07/1991 Nam KTM2A 6,23
44 Nguyễn Văn Vương 19/08/1991 Nam KTM2A 6,50
45 Nguyễn Tuấn Anh 16/10/1990 Nam KTM2A 5,81
46 Phạm Thế Kỷ 27/12/1991 Nam KTM2A 7,11
47 An Văn Dũng 09/06/1990 Nam KTM2A 5,54
48 Nguyễn Văn Thắng 21/09/1991 Nam KTM2A 5,63
49 Lê Văn Tuấn 19/11/1990 Nam KTM2A 6,57
50 Đỗ Quang Thành 13/07/1991 Nam KTM2A 7,91
51 Dương Triệu Bảo Anh 14/08/1990 Nam KTM2A 7,72
52 Ngô Xuân Đề 10/03/1991 Nam KTM2B 6,07
53 Mạc Văn Đỉnh 17/03/1990 Nam KTM2B 6,36
54 Trần Tuấn Anh 28/03/1991 Nam KTM2B 6,47
55 Bùi Thế Anh 25/12/1989 Nam KTM2B 6,65
56 Trần Đức Bình 22/05/1990 Nam KTM2B 6,33
57 Phạm Xuân Bắc 04/11/1991 Nam KTM2B 6,09
58 Trần Đình Công 30/01/1990 Nam KTM2B 5,89
59 Hồ Ngọc Cương 06/06/1988 Nam KTM2B 6,64
60 Phạm Văn Cường 22/11/1991 Nam KTM2B 6,21
61 Mai Đăng Chính 16/11/1991 Nam KTM2B 6,17
62 Nguyễn Văn Dương 21/08/1990 Nam KTM2B 6,64
63 Nguyễn Trung Dũng 26/03/1991 Nam KTM2B 6,05
64 Nguyễn Quốc Dũng 13/09/1991 Nam KTM2B 6,16
65 Bùi Ngọc Duy 02/08/1991 Nam KTM2B 7,08
66 Lê Thái Hậu 12/12/1991 Nam KTM2B 6,26
67 Phan Đình Hiển 30/01/1991 Nam KTM2B 6,39
68 Nguyễn Quang Hiệp 12/08/1991 Nam KTM2B 6,36
69 Tăng Văn Huy 17/10/1990 Nam KTM2B 7,40
70 Nguyễn Văn Khoa 22/01/1991 Nam KTM2B 6,04
71 Nguyễn Văn Lộc 26/04/1991 Nam KTM2B 7,04
72 Phạm Văn Lịch 25/10/1991 Nam KTM2B 5,93
73 Nguyễn Thành Luân 10/06/1991 Nam KTM2B 6,47
74 Đỗ Ngọc Minh 07/08/1991 Nam KTM2B 6,03
75 Phan Liên Nam 17/04/1991 Nam KTM2B 6,08
76 Đinh Hoài Nam 23/01/1991 Nam KTM2B 5,94
77 Lã Văn Nghĩa 07/03/1990 Nam KTM2B 8,18
78 Đinh Đại Nhân 07/01/1990 Nam KTM2B 6,68
79 Nguyễn Minh Phương 21/05/1990 Nam KTM2B 7,46
80 Lê Tiến Anh Quân 26/06/1991 Nam KTM2B 6,48
81 Phạm Duy Quang 17/10/1991 Nam KTM2B 6,29
82 Phạm Trọng Quyền 07/04/1991 Nam KTM2B 6,50
83 Nguyễn Lương Quyết 16/11/1991 Nam KTM2B 5,96
84 Bùi Đức Sang 23/09/1990 Nam KTM2B 6,24
85 Bùi Minh Tân 05/12/1991 Nam KTM2B 6,19
86 Đào Duy Tân 27/05/1991 Nam KTM2B 6,57
87 Vũ Văn Thanh 09/10/1991 Nam KTM2B 6,68
88 Trương Văn Thực 20/07/1991 Nam KTM2B 6,08
89 Trần Thanh Tùng 23/11/1991 Nam KTM2B 6,43
90 Thân Văn Toàn 23/08/1991 Nam KTM2B 6,44
91 Nguyễn Văn Trường 16/02/1992 Nam KTM2B 6,28
92 Nguyễn Đức Trung 12/09/1990 Nam KTM2B 6,19
93 Nguyễn Thế Tuân 14/11/1991 Nam KTM2B 6,88
94 Nguyễn Đình Tuấn 29/08/1991 Nam KTM2B 7,14
95 Phan Văn Vinh 12/03/1991 Nam KTM2B 5,96
96 Nguyễn Văn Xuân 19/05/1991 Nam KTM2B 6,40
97 Nguyễn Đình Tú 02/05/1991 Nam KTM2B 6,04
98 Trương Xuân Hệ 22/04/1990 Nam KTM2B 6,61
99 Nguyễn Ngọc Tân 14/08/1991 Nam KTM2B 6,82
100 Nguyễn Đức Tình 20/07/1988 Nam KTM2B 5,85
101 Trần Hải Đăng 07/12/1990 Nam KTM2C 6,07
102 Nguyễn Văn Đông 18/08/1991 Nam KTM2C 6,48
103 Đặng Văn Đại 15/10/1990 Nam KTM2C 6,57
104 Vũ Văn Đức 24/12/1991 Nam KTM2C 6,19
105 Trần Văn Đô 01/04/1988 Nam KTM2C 6,40
106 Lê Tuấn Anh 03/11/1991 Nam KTM2C 6,80
107 Bùi Tuấn Anh 28/11/1991 Nam KTM2C 6,14
108 Phạm Thế Anh 16/07/1990 Nam KTM2C 5,83
109 Phùng Tuấn Anh 26/08/1990 Nam KTM2C 6,21
110 Phan Văn Cương 18/10/1991 Nam KTM2C 6,89
111 Vi Thành Chính 22/05/1991 Nam KTM2C 6,50
112 Phạm Hải Khánh Dư 02/09/1991 Nam KTM2C 6,45
113 Nguyễn Đức Dương 10/12/1990 Nam KTM2C 5,96
114 Nguyễn Văn Dũng 29/05/1990 Nam KTM2C 6,14
115 Đỗ An Giang 02/06/1990 Nam KTM2C 6,74
116 Lê Huy Hương 10/08/1991 Nam KTM2C 6,09
117 Nguyễn Văn Hùng 07/05/1991 Nam KTM2C 6,28
118 Phạm Huy Hiệp 27/10/1990 Nam KTM2C 6,14
119 Lê Xuân Hoàng 09/10/1991 Nam KTM2C 7,17
120 Nguyễn Quang Huy 18/05/1991 Nam KTM2C 6,37
121 Hà Đức Duy Khánh 21/08/1990 Nam KTM2C 6,55
122 Nguyễn Văn Linh 21/01/1991 Nam KTM2C 6,52
123 Nguyễn Văn Long 28/08/1990 Nam KTM2C 6,52
124 Trần Đình Luân 15/04/1989 Nam KTM2C 6,57
125 Nguyễn Văn Lực 18/08/1991 Nam KTM2C 6,43
126 Vũ Thành Nam 21/02/1991 Nam KTM2C 6,09
127 Nguyễn Văn Nhàn 06/03/1990 Nam KTM2C 5,78
128 Lê Văn Phong 22/07/1990 Nam KTM2C 6,74
129 Đỗ Hồng Quân 19/09/1990 Nam KTM2C 6,54
130 Phan Như Quý 30/05/1991 Nam KTM2C 6,48
131 Dương Văn Quyền 22/09/1991 Nam KTM2C 5,88
132 Nguyễn Hồng Sáng 15/10/1990 Nam KTM2C 6,00
133 Vũ Đình Sáng 20/01/1991 Nam KTM2C 6,56
134 Phạm Văn Sơn 07/02/1991 Nam KTM2C 6,29
135 Nguyễn Công Thành 12/05/1991 Nam KTM2C 7,03
136 Trần Quang Thắng 13/12/1991 Nam KTM2C 6,20
137 Phạm Ngọc Thưởng 03/10/1991 Nam KTM2C 6,40
138 Lê Hữu Tiến 06/11/1991 Nam KTM2C 6,44
139 Lê Khánh Toàn 28/10/1991 Nam KTM2C 6,87
140 Nguyễn Văn Trường 20/08/1990 Nam KTM2C 6,92
141 Vũ Thành Trung 01/09/1991 Nam KTM2C 6,30
142 Phạm Công Tuấn 22/09/1991 Nam KTM2C 6,00
143 Phạm Quốc Vương 23/03/1991 Nam KTM2C 6,60
144 Đào Quốc Việt 27/10/1991 Nam KTM2C 5,83
145 Hồ Văn Chiến 10/10/1990 Nam KTM2D 6,29
146 Vũ Xuân Cường 21/09/1990 Nam KTM2D 7,13
147 Nguyễn Văn Đông 23/11/1991 Nam KTM2D 6,62
148 Trần Văn Đức 10/05/1990 Nam KTM2D 7,20
149 Phạm Văn Đức 12/07/1991 Nam KTM2D 6,50
150 Khương Đức Dũng 01/01/1991 Nam KTM2D 6,54
151 Trần Quốc Hạnh 15/05/1991 Nam KTM2D 6,80
152 Đào Ngọc Hồng 15/05/1991 Nam KTM2D 6,65
153 Nguyễn Duy Hưng 01/11/1991 Nam KTM2D 6,05
154 Trịnh Thanh Long 28/03/1988 Nam KTM2D 6,06
155 Nông Văn Sang 01/07/1991 Nam KTM2D 6,15
156 Phạm Xuân Thắng 13/03/1991 Nam KTM2D 6,33
157 Nguyễn Văn Thắng 13/10/1991 Nam KTM2D 6,43
158 Phạm Huy Thành 10/12/1991 Nam KTM2D 7,28
159 Nguyễn Văn Thành 08/09/1991 Nam KTM2D 6,13
160 Nguyễn Văn Trình 12/07/1990 Nam KTM2D 6,28
161 Nguyễn Duy Tuân 21/11/1991 Nam KTM2D 7,27
162 Hồ Ngọc Tuyến 23/03/1991 Nam KTM2D 7,15
163 Nguyễn Minh Ân 19/07/1991 Nam KTĐ2A 6,48
164 Châu Thành Đông 20/02/1990 Nam KTĐ2A 6,11
165 Diệp Hữu Đạt 11/07/1991 Nam KTĐ2A 6,09
166 Vi Văn Đạt 11/07/1990 Nam KTĐ2A 6,09
167 Nguyễn Văn Đức 12/09/1991 Nam KTĐ2A 6,15
168 Dương Minh Đức 29/10/1991 Nam KTĐ2A 6,24
169 Trần Văn An 15/04/1991 Nam KTĐ2A 6,82
170 Lê Thế Anh 10/02/1991 Nam KTĐ2A 6,46
171 Đinh Văn Công 24/09/1990 Nam KTĐ2A 6,84
172 Nguyễn Văn Chính 20/03/1991 Nam KTĐ2A 6,93
173 Nguyễn Ngọc Chính 21/11/1991 Nam KTĐ2A 7,07
174 Nguyễn Thái Dương 25/01/1990 Nam KTĐ2A 6,59
175 Vũ Quang Dũng 01/11/1991 Nam KTĐ2A 5,95
176 Đồng Quảng Duy 02/11/1991 Nam KTĐ2A 6,01
177 Phí Thị Hà 19/04/1991 Nữ KTĐ2A 6,29
178 Lê Xuân Hồng 02/05/1990 Nam KTĐ2A 6,16
179 Lê Văn Hậu 25/08/1991 Nam KTĐ2A 7,10
180 Chu Thị Hoà 10/06/1989 Nữ KTĐ2A 7,37
181 Hoàng Đức Huy 27/02/1991 Nam KTĐ2A 5,74
182 Võ Công Kiều 23/03/1991 Nam KTĐ2A 7,72
183 Phạm Thế Lanh 19/05/1989 Nam KTĐ2A 6,46
184 Vũ Duy Long 16/09/1991 Nam KTĐ2A 6,67
185 Nguyễn Minh Luân 05/07/1991 Nam KTĐ2A 6,15
186 Phạm Văn Nam 15/11/1991 Nam KTĐ2A 6,52
187 Nguyễn Hữu Quận 23/10/1991 Nam KTĐ2A 6,52
188 Giáp Văn Sơn 20/01/1991 Nam KTĐ2A 6,61
189 Hà Thị Thành 15/03/1989 Nữ KTĐ2A 6,94
190 Mai Văn Thọ 06/02/1991 Nam KTĐ2A 7,50
191 Đào Thị Thanh 01/03/1991 Nữ KTĐ2A 7,15
192 Nhữ Văn Thụ 12/06/1991 Nam KTĐ2A 7,09
193 Nguyễn Văn Thế 24/12/1991 Nam KTĐ2A 6,72
194 Lê Thanh Tùng 17/11/1991 Nam KTĐ2A 6,64
195 Hồ Xuân Tiến 18/01/1991 Nam KTĐ2A 6,35
196 Nghiêm Quang Tiến 15/12/1991 Nam KTĐ2A 7,16
197 Đàm Huy Tiến 18/04/1990 Nam KTĐ2A 5,67
198 Đinh Xuân Tiệp 22/08/1991 Nam KTĐ2A 6,03
199 Vũ Văn Tỉnh 06/10/1991 Nam KTĐ2A 6,25
200 Ngô Văn Trường 26/11/1991 Nam KTĐ2A 6,47
201 Lại Hoàng Trung 21/10/1991 Nam KTĐ2A 6,43
202 Vũ Thành Trung 14/05/1987 Nam KTĐ2A 6,30
203 Nguyễn Xuân Việt 05/09/1991 Nam KTĐ2A 5,80
204 Ngô Trung Tuyền 08/11/1991 Nam KTĐ2A 6,76
205 Nguyễn Văn Anh 06/09/1991 Nam KTĐ2B 6,87
206 Trần Trung Công 05/09/1991 Nam KTĐ2B 6,30
207 Hoàng Mạnh Cường 19/08/1991 Nam KTĐ2B 6,35
208 Đoàn Văn Chiến 17/11/1990 Nam KTĐ2B 6,36
209 Nguyễn Quốc Chiến 12/05/1990 Nam KTĐ2B 7,53
210 Nguyễn Văn Chiến 25/09/1991 Nam KTĐ2B 6,30
211 Lê Hoàng Giang 13/05/1991 Nam KTĐ2B 6,03
212 Hoàng Thanh Hùng 08/04/1991 Nam KTĐ2B 6,47
213 Vũ Nhật Hiến 05/12/1991 Nam KTĐ2B 6,40
214 Vũ Văn Hiếu 09/09/1990 Nam KTĐ2B 5,97
215 Trần Văn Hưng 11/05/1991 Nam KTĐ2B 6,17
216 Nguyễn Tất Huấn 11/07/1990 Nam KTĐ2B 5,99
217 Trần Duy Khánh 02/02/1991 Nam KTĐ2B 5,88
218 Tạ Quang Khánh 10/04/1991 Nam KTĐ2B 6,39
219 Phạm Văn Kiếm 10/11/1990 Nam KTĐ2B 6,21
220 Lưu Xuân Lâm 23/11/1991 Nam KTĐ2B 6,46
221 Đào Việt Linh 15/07/1991 Nam KTĐ2B 5,96
222 Cao Văn Long 10/12/1990 Nam KTĐ2B 6,23
223 Đặng Thành Luân 05/05/1990 Nam KTĐ2B 6,81
224 Bùi Vũ Nguyên 08/12/1991 Nam KTĐ2B 6,42
225 Lê Văn Phát 12/08/1991 Nam KTĐ2B 6,01
226 Nguyễn Văn Quang 15/07/1991 Nam KTĐ2B 6,59
227 Trần Văn Quang 29/12/1983 Nam KTĐ2B 7,38
228 Nguyễn Bá Quỳnh 18/10/1991 Nam KTĐ2B 7,49
229 Nguyễn Thái Sơn 26/12/1991 Nam KTĐ2B 6,34
230 Đàm Tiến Sỹ 05/04/1991 Nam KTĐ2B 5,91
231 Trần Xuân Thành 02/11/1990 Nam KTĐ2B 6,47
232 Tạ Duy Thành 14/05/1991 Nam KTĐ2B 5,96
233 Đặng Toàn Thắng 20/09/1990 Nam KTĐ2B 6,77
234 Vũ Thanh Tùng 10/09/1991 Nam KTĐ2B 6,12
235 Vũ Đình Tùng 17/10/1991 Nam KTĐ2B 6,22
236 Phạm Ngọc Toàn 04/05/1991 Nam KTĐ2B 6,44
237 Đoàn Trung Trình 09/07/1991 Nam KTĐ2B 6,96
238 Lê Quang Trung 03/09/1990 Nam KTĐ2B 6,32
239 Đàm Quang Trung 15/10/1991 Nam KTĐ2B 5,90
240 Nguyễn Văn Mười 02/07/1991 Nam KTĐ2B 5,96
241 Trần Xuân Ngọc 15/10/1991 Nam KTĐ2B 6,91
242 Lý Văn Diện 04/03/1991 Nam KTĐ2B 5,90
243 Nguyễn Thành Đô 26/09/1991 Nam KTĐ2C 7,13
244 Phạm Thành Đoàn 19/02/1991 Nam KTĐ2C 7,06
245 Lê Văn Định 28/04/1991 Nam KTĐ2C 6,66
246 Vũ Công An 23/08/1991 Nam KTĐ2C 6,16
247 Hồ Đức Anh 20/04/1991 Nam KTĐ2C 6,29
248 Nguyễn Văn Biên 23/03/1991 Nam KTĐ2C 6,19
249 Hoàng Đức Côn 16/06/1991 Nam KTĐ2C 6,11
250 Đặng Việt Cường 28/09/1991 Nam KTĐ2C 6,33
251 Nguyễn Văn Chiều 30/06/1991 Nam KTĐ2C 6,06
252 Nguyễn Minh Chung 26/04/1991 Nam KTĐ2C 5,77
253 Trần Mạnh Dũng 08/02/1991 Nam KTĐ2C 6,22
254 Bùi Ngọc Dũng 22/01/1991 Nam KTĐ2C 6,41
255 Trần Văn Giang 26/09/1991 Nam KTĐ2C 5,99
256 Vũ Văn Hải 27/09/1991 Nam KTĐ2C 6,51
257 Trịnh Thanh Hải 09/11/1991 Nam KTĐ2C 6,25
258 Chu Sỹ Hiệp 15/11/1991 Nam KTĐ2C 6,39
259 Nguyễn Văn Hiếu 16/05/1991 Nam KTĐ2C 6,44
260 Đinh Văn Lương 28/07/1991 Nam KTĐ2C 6,31
261 Trần Văn Luân 25/02/1991 Nam KTĐ2C 6,58
262 Hoàng Văn Luận 18/06/1991 Nam KTĐ2C 6,61
263 Hoàng Minh 17/01/1991 Nam KTĐ2C 6,90
264 Nguyễn Hoài Nam 15/10/1991 Nam KTĐ2C 6,58
265 Mai Văn Ngọ 06/10/1990 Nam KTĐ2C 6,12
266 Nguyễn Thiên Phường 29/07/1991 Nam KTĐ2C 7,21
267 Trần Văn Phong 02/10/1991 Nam KTĐ2C 6,41
268 Nguyễn Đình Phong 08/07/1990 Nam KTĐ2C 6,07
269 Nguyễn Văn Quân 18/06/1991 Nam KTĐ2C 5,85
270 Đỗ Trọng Tân 21/03/1991 Nam KTĐ2C 6,23
271 Đàm Chí Hoàng Tân 10/01/1991 Nam KTĐ2C 6,57
272 Phạm Xuân Thư 01/02/1990 Nam KTĐ2C 6,38
273 Lê Văn Thành 30/05/1986 Nam KTĐ2C 7,09
274 Hoàng Văn Thắng 23/08/1991 Nam KTĐ2C 7,26
275 Bùi Huy Tùng 29/06/1991 Nam KTĐ2C 6,11
276 Phạm Minh Tiến 09/02/1991 Nam KTĐ2C 6,44
277 Ngô Xuân Trân 30/09/1991 Nam KTĐ2C 6,16
278 Nguyễn Ngọc Trường 01/01/1991 Nam KTĐ2C 6,34
279 Phạm Việt Trung 18/04/1991 Nam KTĐ2C 5,88
280 Hoàng Đức Vinh 07/12/1991 Nam KTĐ2C 6,50
281 Bùi Văn Hà 22/08/1990 Nam KTĐ2C 5,87
282 Nguyễn Văn Quý 29/03/1989 Nam KTĐ2C 6,21
283 Ngô Văn Đại 05/11/1988 Nam CNKTĐ K2 7,12
284 Bùi Văn Được 11/05/1991 Nam CNKTĐ K2 6,31
285 Nguyễn Văn Điển 22/11/1990 Nam CNKTĐ K2 7,20
286 Trần Văn Đoàn 02/04/1990 Nam CNKTĐ K2 6,41
287 Nguyễn Quang Bách 04/11/1991 Nam CNKTĐ K2 6,25
288 Tô Xuân Ba 28/09/1991 Nam CNKTĐ K2 6,50
289 Đinh Đức Công 18/05/1991 Nam CNKTĐ K2 6,48
290 Nguyễn Văn Chiến 29/05/1991 Nam CNKTĐ K2 6,81
291 Đinh Văn Chung 19/10/1991 Nam CNKTĐ K2 6,61
292 Dương Hữu Chung 17/11/1991 Nam CNKTĐ K2 6,72
293 Hoàng Minh Chính 19/07/1991 Nam CNKTĐ K2 6,40
294 Nguyễn Mạnh Dũng 17/02/1990 Nam CNKTĐ K2 6,22
295 Nguyễn Xuân Duy 21/01/1991 Nam CNKTĐ K2 6,16
296 Lương Văn Hồng 27/06/1991 Nam CNKTĐ K2 6,28
297 Phạm Văn Hùng 21/12/1991 Nam CNKTĐ K2 7,12
298 Đỗ Trung Hiếu 18/02/1990 Nam CNKTĐ K2 7,27
299 Hà Minh Hoan 10/09/1991 Nam CNKTĐ K2 7,32
300 Đinh Quang Hòa 20/12/1988 Nam CNKTĐ K2 6,58
301 Phan Đình Khương 20/06/1990 Nam CNKTĐ K2 6,45
302 Bùi Đức Kiên 21/09/1991 Nam CNKTĐ K2 7,36
303 Vũ Văn Lê 07/01/1991 Nam CNKTĐ K2 6,11
304 Nguyễn Thị Thanh Lan 01/11/1991 Nữ CNKTĐ K2 7,58
305 Đồng Quang Lượng 10/03/1991 Nam CNKTĐ K2 6,29
306 Nguyễn Tiến Luận 08/08/1991 Nam CNKTĐ K2 6,40
307 Bùi Văn Miên 15/08/1990 Nam CNKTĐ K2 6,19
308 Nguyễn Văn Ngọ 10/05/1990 Nam CNKTĐ K2 6,53
309 Nguyễn Văn Nhuận 17/08/1991 Nam CNKTĐ K2 6,41
310 Bùi Minh Phúc 01/03/1989 Nam CNKTĐ K2 6,52
311 Bùi Minh Quốc 10/03/1990 Nam CNKTĐ K2 6,56
312 Nguyễn Xuân Sanh 18/02/1991 Nam CNKTĐ K2 6,30
313 Hà Thanh Tâm 03/02/1991 Nam CNKTĐ K2 6,46
314 Vũ Tiến Tài 19/05/1991 Nam CNKTĐ K2 6,11
315 Nguyễn Văn Tập 17/07/1991 Nam CNKTĐ K2 7,29
316 Nguyễn Văn Thành 10/12/1991 Nam CNKTĐ K2 6,24
317 Hoàng Việt Thắng 16/02/1991 Nam CNKTĐ K2 6,55
318 Trần Văn Thưởng 14/01/1990 Nam CNKTĐ K2 6,25
319 Ngô Tiến Tùng 21/12/1991 Nam CNKTĐ K2 5,98
320 Nguyễn Văn Tú 29/12/1991 Nam CNKTĐ K2 6,67
321 Nguyễn Mạnh Tuân 01/09/1990 Nam CNKTĐ K2 6,13
322 Nguyễn Văn Tuần 25/03/1991 Nam CNKTĐ K2 6,49
323 Trần Văn Tuấn 23/06/1989 Nam CNKTĐ K2 6,52
324 Nguyễn Văn Vang 26/06/1989 Nam CNKTĐ K2 6,26
325 Hoàng Văn Xuyên 10/01/1990 Nam CNKTĐ K2 6,84
326 Nguyễn Duy Quỳnh 14/11/1989 Nam CNKTĐ K2 6,39
327 Phạm Công Nguyên 10/06/1991 Nam CNKTĐ K2 6,41
328 Vũ Tiến Đạt 30/07/1991 Nam Tuyển khoáng K2 7,19
329 Ngô Quốc Chiến 20/05/1991 Nam Tuyển khoáng K2 6,02
330 Nguyễn Thế Chiến 19/02/1991 Nam Tuyển khoáng K2 6,91
331 Đỗ Thành Chung 13/05/1991 Nam Tuyển khoáng K2 5,81
332 Đặng Nghiệp Dư 06/07/1991 Nam Tuyển khoáng K2 6,28
333 Đỗ Đức Duy 10/10/1991 Nam Tuyển khoáng K2 5,89
334 Phạm Thu Hằng 09/12/1991 Nữ Tuyển khoáng K2 7,28
335 Nguyễn Thị Thu Hà 06/07/1991 Nữ Tuyển khoáng K2 6,75
336 Đào Thị Hải 23/08/1991 Nữ Tuyển khoáng K2 6,68
337 Nguyễn Thị Hậu 11/10/1991 Nữ Tuyển khoáng K2 5,74
338 Nguyễn Thị Hiện 20/02/1991 Nữ Tuyển khoáng K2 7,31
339 Đoàn Đức Hòa 05/08/1991 Nam Tuyển khoáng K2 6,38
340 Phùng Văn Huỳnh 19/01/1990 Nam Tuyển khoáng K2 6,04
341 Nguyễn Thị Huyền 24/06/1991 Nữ Tuyển khoáng K2 6,15
342 Bùi Duy Khánh 16/05/1991 Nam Tuyển khoáng K2 6,27
343 Phạm Tuấn Khánh 16/12/1991 Nam Tuyển khoáng K2 6,38
344 Phạm Minh Khang 28/08/1991 Nam Tuyển khoáng K2 7,11
345 Trần Anh Kiên 04/08/1991 Nam Tuyển khoáng K2 6,49
346 Vũ Thị Hải Linh 04/06/1991 Nữ Tuyển khoáng K2 7,25
347 Nguyễn Thị Ly 18/02/1991 Nữ Tuyển khoáng K2 7,58
348 Trần Thị Thu Mai 25/12/1990 Nữ Tuyển khoáng K2 7,50
349 Đinh Thị Linh 03/07/1991 Nữ Tuyển khoáng K2 7,98
350 Nguyễn Hải Ninh 23/12/1991 Nam Tuyển khoáng K2 5,96
351 Hà Văn Quảng 04/05/1991 Nam Tuyển khoáng K2 5,78
352 Nguyễn Văn Sơn 19/12/1991 Nam Tuyển khoáng K2 6,29
353 Đặng Văn Tân 14/04/1991 Nam Tuyển khoáng K2 6,34
354 Nguyễn Thị Tươi 16/06/1991 Nữ Tuyển khoáng K2 7,08
355 Nguyễn Ngọc Thành 14/09/1991 Nam Tuyển khoáng K2 6,94
356 Nguyễn Thị Hương Thảo 07/05/1991 Nữ Tuyển khoáng K2 6,63
357 Lại Quang Thọ 10/08/1991 Nam Tuyển khoáng K2 6,20
358 Trần Văn Tùng 16/03/1990 Nam Tuyển khoáng K2 5,68
359 Vũ Thanh Tùng 06/10/1991 Nam Tuyển khoáng K2 6,27
360 Phạm Đức Tú 18/11/1991 Nam Tuyển khoáng K2 6,60
361 Ngô Quang Trình 21/05/1989 Nam Tuyển khoáng K2 7,51
362 Hoàng Quỳnh Trang 27/04/1991 Nữ Tuyển khoáng K2 7,19
363 Nguyễn Thị Nha Trang 03/12/1991 Nữ Tuyển khoáng K2 7,13
364 Phạm Tuấn Vũ 01/09/1991 Nam Tuyển khoáng K2 5,82
365 Nguyễn Thị Minh Thùy 02/09/1991 Nữ Tuyển khoáng K2 6,98
366 Vũ Văn Hải 04/02/1991 Nam Tuyển khoáng K2 5,73
367 Nguyễn Thị Vân Anh 25/07/1991 Nữ Kế toán 2A 7,02
368 Đinh Đức Ba 29/06/1990 Nam Kế toán 2A 6,42
369 Trần Thanh Bình 01/10/1991 Nam Kế toán 2A 6,03
370 Vũ Hải Chi 13/11/1991 Nữ Kế toán 2A 7,30
371 Nguyễn Thị Chinh 03/06/1991 Nữ Kế toán 2A 7,42
372 Đoàn Thị Dung 24/12/1991 Nữ Kế toán 2A 7,16
373 Phạm Thị Phương Dung 08/06/1990 Nữ Kế toán 2A 7,06
374 Ngô Đăng Đức 28/06/1991 Nam Kế toán 2A 6,05
375 Vũ Thị Hà 31/07/1991 Nữ Kế toán 2A 7,44
376 Trương Thị Thu Hà 08/02/1991 Nữ Kế toán 2A 7,42
377 Chu Thị Hoàng Hà 28/02/1991 Nữ Kế toán 2A 7,23
378 Bùi Thị Hậu 11/09/1991 Nữ Kế toán 2A 7,33
379 Đặng Thị Hằng 03/05/1991 Nữ Kế toán 2A 6,72
380 Nguyễn Thu Hằng 18/12/1990 Nữ Kế toán 2A 6,87
381 Trần Thị Hè 10/01/1990 Nữ Kế toán 2A 7,83
382 Chu Thị Ngọc Hiếu 06/11/1990 Nữ Kế toán 2A 7,19
383 Hoàng Thị Xuân Hoa 29/04/1991 Nữ Kế toán 2A 7,13
384 Nguyễn Thị Hồng 15/01/1991 Nữ Kế toán 2A 7,53
385 Nguyễn Thị Hồng 26/07/1990 Nữ Kế toán 2A 8,02
386 Hà Thu Huần 29/02/1991 Nữ Kế toán 2A 7,55
387 Lưu Thị Huệ 05/10/1991 Nữ Kế toán 2A 7,34
388 Nguyễn Huy Hùng 16/01/1989 Nam Kế toán 2A 6,59
389 Bùi Thị Thanh Hương 24/06/1991 Nữ Kế toán 2A 7,44
390 Lê Thị Thu Hương 28/08/1991 Nữ Kế toán 2A 7,02
391 Phạm Thị Thanh Hương 28/09/1991 Nữ Kế toán 2A 7,24
392 Hoàng Thị Hường 08/02/1991 Nữ Kế toán 2A 7,42
393 Bùi Thu Hường 28/09/1991 Nữ Kế toán 2A 6,24
394 Nguyễn Văn Khánh 20/02/1991 Nam Kế toán 2A 7,97
395 Bùi Thị Mùi 19/07/1991 Nữ Kế toán 2A 7,86
396 Lê Thị Mùi 02/11/1991 Nữ Kế toán 2A 7,67
397 Nguyễn Hoàng Nam 14/10/1990 Nam Kế toán 2A 7,46
398 Nguyễn Thị Náng 10/06/1991 Nữ Kế toán 2A 7,41
399 Phạm Thị Thanh Nga 25/04/1991 Nữ Kế toán 2A 6,99
400 Đinh Thanh Nghị 06/12/1991 Nam Kế toán 2A 6,24
401 Nguyễn Thị Bích Ngọc 06/02/1991 Nữ Kế toán 2A 6,61
402 Ngô Nguyên Ngọc 15/07/1991 Nam Kế toán 2A 6,60
403 Vũ Thị Nhinh 21/03/1991 Nữ Kế toán 2A 7,66
404 Bùi Thị Nhung 17/10/1991 Nữ Kế toán 2A 6,67
405 Nguyễn Thị Kim Oanh 25/03/1991 Nữ Kế toán 2A 7,93
406 Đỗ Thị Phượng 09/08/1991 Nữ Kế toán 2A 7,65
407 Nguyễn Thị Nguyệt Quế 04/10/1990 Nữ Kế toán 2A 7,33
408 Nguyễn Thị Như Quỳnh 11/12/1991 Nữ Kế toán 2A 7,99
409 Nguyễn Thị Quỳnh 06/04/1990 Nữ Kế toán 2A 7,15
410 Vũ Thị Quỳnh 31/01/1990 Nữ Kế toán 2A 7,56
411 Đinh Thị Như Quỳnh 23/04/1991 Nữ Kế toán 2A 8,28
412 Vũ Ngọc Thành 30/10/1987 Nam Kế toán 2A 7,32
413 Nguyễn Thị Thảo 30/01/1991 Nữ Kế toán 2A 7,14
414 Phạm Thị Thảo 11/03/1991 Nữ Kế toán 2A 6,83
415 Nguyễn Thị Thắm 07/12/1991 Nữ Kế toán 2A 7,23
416 Trần Thị Thêu 10/08/1990 Nữ Kế toán 2A 6,75
417 Nguyễn Thị Kim Thoa 11/03/1991 Nữ Kế toán 2A 6,70
418 Trần Thị Thơm 31/07/1991 Nữ Kế toán 2A 7,25
419 Vũ Thị Thơm 01/01/1991 Nữ Kế toán 2A 7,73
420 Đặng Thị Thu 15/06/1991 Nữ Kế toán 2A 6,89
421 Đào Thị Thuý 13/03/1991 Nữ Kế toán 2A 6,53
422 Nguyễn Thị Thuý 12/09/1991 Nữ Kế toán 2A 6,97
423 Nguyễn Thị Thu Thủy 14/08/1991 Nữ Kế toán 2A 7,37
424 Linh Thị Thủy 01/06/1988 Nữ Kế toán 2A 6,95
425 Triệu Huyền Trang 10/06/1990 Nữ Kế toán 2A 6,67
426 Hoàng Thị Tuyết 26/11/1989 Nữ Kế toán 2A 7,66
427 Đàm Thanh Tùng 20/12/1990 Nam Kế toán 2A 6,42
428 Đỗ Thị Tươi 02/03/1991 Nữ Kế toán 2A 6,38
429 Thái Thị Vân 07/10/1991 Nữ Kế toán 2A 6,42
430 Nguyễn Văn Việt 19/03/1991 Nam Kế toán 2A 6,50
431 Nguyễn Chí Vững 16/04/1989 Nam Kế toán 2A 6,54
432 Vương Hải Yến 09/10/1989 Nữ Kế toán 2A 7,39
433 Nguyễn Thị Hải Yến 14/09/1991 Nữ Kế toán 2A 7,24
434 Nguyễn Thị Hồng Yến 12/10/1991 Nữ Kế toán 2A 7,47
435 Chu Thị Hải Yến 14/03/1991 Nữ Kế toán 2A 6,98
436 Đinh Thị Thanh Nõn 22/05/1991 Nữ Kế toán 2A 7,38
437 Nguyễn Thị Loan 13/02/1991 Nữ Kế toán 2A 7,22
438 Trần Thị Quỳnh ánh 07/09/1990 Nữ Kế toán 2B 7,23
439 Phạm Thị Mai Anh 18/11/1991 Nữ Kế toán 2B 6,52
440 Vũ Thị Bích 16/11/1991 Nữ Kế toán 2B 7,54
441 Cao Thị Tú Chi 15/11/1991 Nữ Kế toán 2B 7,38
442 Nguyễn Thị Chuyên 20/12/1991 Nữ Kế toán 2B 7,47
443 Đỗ Đức Chính 03/08/1991 Nam Kế toán 2B 7,02
444 Cao Thế Dũng 17/12/1991 Nam Kế toán 2B 5,98
445 Vương Thị Dịu 01/09/1990 Nữ Kế toán 2B 7,04
446 Lê Thị Phương Dung 08/08/1991 Nữ Kế toán 2B 6,47
447 Trần Thị Thùy Dung 19/12/1991 Nữ Kế toán 2B 6,63
448 Phạm Thị Duyên 01/09/1991 Nữ Kế toán 2B 6,95
449 Nguyễn Thị Hằng 02/02/1991 Nữ Kế toán 2B 6,52
450 Vũ Thúy Hằng 09/08/1990 Nữ Kế toán 2B 8,05
451 Trịnh Thị Hương 08/05/1991 Nữ Kế toán 2B 7,35
452 Nguyễn Thị Thu Hà 13/12/1990 Nữ Kế toán 2B 7,55
453 Vũ Thị Hồng Hà 17/11/1991 Nữ Kế toán 2B 7,25
454 Vũ Thị Hảo 04/09/1991 Nữ Kế toán 2B 6,78
455 Nguyễn Thị Thu Hiền 03/02/1991 Nữ Kế toán 2B 6,58
456 Hoàng Thị Hoa 03/12/1991 Nữ Kế toán 2B 7,33
457 Vương Thị Huê 13/09/1991 Nữ Kế toán 2B 7,44
458 Lê Thị Huyền 02/07/1991 Nữ Kế toán 2B 7,24
459 Bùi Thị Huyền 08/09/1991 Nữ Kế toán 2B 6,85
460 Nguyễn Thị Huyền 10/10/1991 Nữ Kế toán 2B 7,10
461 Nguyễn Thị Liên 03/04/1990 Nữ Kế toán 2B 7,25
462 Đỗ Trần Linh 02/09/1991 Nam Kế toán 2B 7,20
463 Nguyễn Thị Liễu 01/10/1991 Nữ Kế toán 2B 6,95
464 Trịnh Thị Loan 06/08/1991 Nữ Kế toán 2B 6,78
465 Vũ Thị Lý 01/08/1991 Nữ Kế toán 2B 7,25
466 Phạm Thị Lý 02/08/1991 Nữ Kế toán 2B 6,97
467 Nguyễn Thị Hương Lý 07/07/1991 Nữ Kế toán 2B 7,64
468 Bùi Thị Thúy Ngân 12/10/1991 Nữ Kế toán 2B 7,02
469 Đỗ Thị Ngà 05/03/1991 Nữ Kế toán 2B 7,51
470 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 02/11/1991 Nữ Kế toán 2B 7,11
471 Đặng Thị Nhàn 08/11/1991 Nữ Kế toán 2B 7,76
472 Đặng Thị Nhuần 06/09/1990 Nữ Kế toán 2B 7,24
473 Đỗ Hồng Nhung 05/12/1991 Nữ Kế toán 2B 6,39
474 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/07/1991 Nữ Kế toán 2B 8,28
475 Phạm Thị Nhung 15/10/1991 Nữ Kế toán 2B 6,82
476 Vũ Thị Oanh 10/12/1991 Nữ Kế toán 2B 7,29
477 Ngô Thị Phượng 01/08/1991 Nữ Kế toán 2B 7,39
478 Nguyễn Thị Phương Quỳnh 05/08/1991 Nữ Kế toán 2B 7,17
479 Hà Thị Vân Quỳnh 08/10/1991 Nữ Kế toán 2B 6,70
480 Đỗ Thế Quyền 01/03/1991 Nam Kế toán 2B 7,94
481 Vũ Thị Mai Sen 01/06/1990 Nữ Kế toán 2B 7,36
482 Tăng Thị Thanh Tâm 01/11/1991 Nữ Kế toán 2B 8,01
483 Lã Thị Thư 14/11/1991 Nữ Kế toán 2B 7,15
484 Nguyễn Thị Thơm 08/10/1991 Nữ Kế toán 2B 7,61
485 Nguyễn Thị Thắm 01/11/1991 Nữ Kế toán 2B 7,16
486 Nguyễn Thị Phan Thanh 02/09/1991 Nữ Kế toán 2B 7,25
487 Nguyễn Thị Thanh Thanh 07/11/1991 Nữ Kế toán 2B 7,34
488 Nguyễn Thị Thủy 04/11/1990 Nữ Kế toán 2B 6,96
489 Vũ Thị Thủy 13/12/1991 Nữ Kế toán 2B 7,02
490 Nguyễn Thị Thúy 11/10/1991 Nữ Kế toán 2B 6,25
491 Trần Thị Thương Thu 05/10/1990 Nữ Kế toán 2B 6,73
492 Mạc Thị Diệu Thu 09/08/1990 Nữ Kế toán 2B 7,35
493 Đào Thị Thu 11/07/1991 Nữ Kế toán 2B 7,41
494 Đào Thị Thu Trang 03/12/1991 Nữ Kế toán 2B 7,44
495 Nguyễn Thị Trang 08/08/1991 Nữ Kế toán 2B 6,02
496 Nguyễn Công Tuân 02/12/1990 Nam Kế toán 2B 6,01
497 Lương Anh Tuấn 01/11/1991 Nam Kế toán 2B 5,81
498 Phạm Thị Vân 10/11/1991 Nữ Kế toán 2B 6,80
499 Nguyễn Thị Vân 11/10/1990 Nữ Kế toán 2B 7,51
500 Nguyễn Văn Bình 11/10/1990 Nam Kế toán 2B 6,25
501 Phạm Thị Thảo 25/09/1991 Nữ Kế toán 2B 6,76
502 Lê Thị ái 20/03/1991 Nữ Kế toán 2C 7,02
503 Mai Thị Vân Anh 18/09/1991 Nữ Kế toán 2C 7,07
504 Phạm Vân Anh 25/10/1991 Nữ Kế toán 2C 6,89
505 Đoàn Ngọc Anh 17/11/1991 Nam Kế toán 2C 6,47
506 Phạm Chí Cường 25/11/1990 Nam Kế toán 2C 6,90
507 Đào Thị Thanh Cúc 19/06/1990 Nữ Kế toán 2C 7,33
508 Hoàng Thị Dương 15/08/1991 Nữ Kế toán 2C 7,54
509 Lê Thị Ngọc Diệp 16/09/1991 Nữ Kế toán 2C 6,66
510 Hoàng Thị Bích Diệp 15/08/1991 Nữ Kế toán 2C 6,68
511 Trần Anh Dũng 15/06/1991 Nam Kế toán 2C 5,76
512 Đoàn Thị Hồng Gấm 17/09/1991 Nữ Kế toán 2C 7,52
513 Trần Thu Giang 07/04/1991 Nữ Kế toán 2C 7,52
514 Phạm Thị Hằng 11/06/1991 Nữ Kế toán 2C 7,38
515 Trần Thị Hằng 11/04/1991 Nữ Kế toán 2C 7,13
516 Nguyễn Thị Hương 25/09/1991 Nữ Kế toán 2C 6,82
517 Nguyễn Thị Hương 17/05/1991 Nữ Kế toán 2C 7,15
518 Phạm Thị Hà 25/10/1990 Nữ Kế toán 2C 6,75
519 Vũ Thị Mỹ Hạnh 30/08/1991 Nữ Kế toán 2C 6,93
520 Ưng Thị Hồng 26/08/1991 Nữ Kế toán 2C 7,22
521 Nguyễn Thị Thu Hường 07/03/1991 Nữ Kế toán 2C 7,21
522 Vũ Thị Thu Hường 19/07/1991 Nữ Kế toán 2C 7,36
523 Trần Thị Hường 30/09/1991 Nữ Kế toán 2C 6,78
524 Nguyễn Thị Hiền 09/05/1991 Nữ Kế toán 2C 7,83
525 Ngô Thị Thu Hiền 20/09/1991 Nữ Kế toán 2C 6,95
526 Đào Thị Hiền 11/04/1991 Nữ Kế toán 2C 6,66
527 Nguyễn Thị Thu Hiền 28/08/1991 Nữ Kế toán 2C 7,10
528 Nguyễn Thị Hoạt 20/10/1989 Nữ Kế toán 2C 6,65
529 Đào Thị Hoa 17/07/1991 Nữ Kế toán 2C 7,13
530 Lê Thị Huệ 28/11/1990 Nữ Kế toán 2C 7,05
531 Nguyễn Thị Huệ 01/04/1991 Nữ Kế toán 2C 6,60
532 Nguyễn Thị Minh Huế 21/06/1991 Nữ Kế toán 2C 7,13
533 Vũ Đình Huy 28/11/1991 Nam Kế toán 2C 6,27
534 Nguyễn Quang Huy 19/06/1991 Nam Kế toán 2C 6,12
535 Bùi Thị Huyền 20/06/1991 Nữ Kế toán 2C 6,67
536 Lại Thị Khuyên 28/12/1991 Nữ Kế toán 2C 7,32
537 Nguyễn Văn Long 20/07/1991 Nam Kế toán 2C 6,19
538 Trịnh Thị Thanh Mai 05/06/1991 Nữ Kế toán 2C 7,68
539 Nguyễn Thị Mỵ 22/11/1991 Nữ Kế toán 2C 6,95
540 Hồ Thị Nõn 25/10/1991 Nữ Kế toán 2C 7,33
541 Nguyễn Thị Ngân 28/10/1991 Nữ Kế toán 2C 6,66
542 Đoàn Thị Ngân 26/09/1991 Nữ Kế toán 2C 6,49
543 Phạm Thị Ngà 09/03/1990 Nữ Kế toán 2C 7,30
544 Trần Thị Ngà 07/06/1991 Nữ Kế toán 2C 7,46
545 Phạm Thị Thu Nga 23/09/1990 Nữ Kế toán 2C 6,75
546 Huỳnh Thị Phương 17/09/1991 Nữ Kế toán 2C 7,74
547 Phan Thị Minh Phượng 28/09/1991 Nữ Kế toán 2C 7,23
548 Nguyễn Tùng Quân 27/11/1991 Nam Kế toán 2C 6,69
549 Phạm Thị Thảo 19/08/1991 Nữ Kế toán 2C 7,22
550 Nguyễn Thị Thu Thảo 07/09/1991 Nữ Kế toán 2C 7,75
551 Hoàng Thị Thu Thanh 06/03/1990 Nữ Kế toán 2C 6,51
552 Đoàn Thị Thanh 21/07/1991 Nữ Kế toán 2C 6,20
553 Phạm Thị Minh Thủy 22/07/1991 Nữ Kế toán 2C 6,51
554 Vũ Thị Thúy 20/12/1991 Nữ Kế toán 2C 6,98
555 Võ Thị Thúy 20/10/1991 Nữ Kế toán 2C 7,48
556 Nguyễn Thị Thu 20/11/1991 Nữ Kế toán 2C 7,24
557 Bùi Thị Thuý 20/12/1991 Nữ Kế toán 2C 6,73
558 Nguyễn Thị Thu Trà 20/09/1991 Nữ Kế toán 2C 7,37
559 Nguyễn Thị Hải Trang 17/09/1991 Nữ Kế toán 2C 7,32
560 Đặng Thị Trang 23/10/1990 Nữ Kế toán 2C 6,61
561 Trần Thị Quỳnh Trang 18/07/1991 Nữ Kế toán 2C 7,52
562 Nguyễn Anh Tuân 20/09/1990 Nam Kế toán 2C 6,11
563 Trương Thị Tuyên 28/11/1991 Nữ Kế toán 2C 6,75
564 Phạm Thị Tuyết 16/07/1991 Nữ Kế toán 2C 6,74
565 Phạm Thu Uyên 08/03/1991 Nữ Kế toán 2C 6,81
566 Đỗ Thị Vân 24/12/1991 Nữ Kế toán 2C 7,48
567 Trần Thị Bích Vân 21/10/1991 Nữ Kế toán 2C 6,88
568 Trần Thị Vượng 24/11/1991 Nữ Kế toán 2C 6,97
569 Đỗ Tuấn Vũ 10/06/1991 Nam Kế toán 2C 6,05
570 Nguyễn Thanh Xuân 18/09/1991 Nữ Kế toán 2C 7,62
571 Nguyễn Thị Hải Yến 18/08/1990 Nữ Kế toán 2C 6,83
572 Vương Thị Huế 20/04/1990 Nữ Kế toán 2C 6,30
573 Nguyễn Thị Hòa An 27/04/1990 Nữ Kế toán 2D 7,89
574 Phạm Tuấn Anh 09/02/1991 Nam Kế toán 2D 5,83
575 Trần Thu Anh 20/01/1991 Nữ Kế toán 2D 7,11
576 Nguyễn Thị Bình 20/02/1991 Nữ Kế toán 2D 7,22
577 Đoàn Thị Châu 19/02/1990 Nữ Kế toán 2D 6,45
578 Nguyễn Thị Cúc 01/08/1991 Nữ Kế toán 2D 7,19
579 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 22/03/1991 Nữ Kế toán 2D 7,30
580 Lê Thị Dung 21/04/1990 Nữ Kế toán 2D 7,27
581 Lê Thị Dung 10/01/1991 Nữ Kế toán 2D 7,34
582 Nguyễn Thị Giang 10/02/1991 Nữ Kế toán 2D 6,36
583 Phạm Thu Hằng 27/07/1991 Nữ Kế toán 2D 7,11
584 Vũ Thị Hằng 24/06/1990 Nữ Kế toán 2D 6,50
585 Mai Thị Thu Hương 10/01/1991 Nữ Kế toán 2D 7,10
586 Bùi Thị Ngọc Hương 10/04/1991 Nữ Kế toán 2D 6,76
587 Phạm Thị Thu Hà 25/05/1991 Nữ Kế toán 2D 7,23
588 Nguyễn Thúy Hà 20/02/1991 Nữ Kế toán 2D 7,04
589 Nguyễn Ngọc Hà 24/11/1990 Nữ Kế toán 2D 6,24
590 Vũ Thị Hạnh 14/10/1990 Nữ Kế toán 2D 7,43
591 Nguyễn Thị Hồng 16/04/1990 Nữ Kế toán 2D 6,37
592 Phạm Thị Hường 20/02/1991 Nữ Kế toán 2D 7,97
593 Phạm Thị Hường 28/06/1991 Nữ Kế toán 2D 7,35
594 Nguyễn Thị Hiên 15/04/1991 Nữ Kế toán 2D 7,59
595 Đinh Thị Hợi 28/06/1991 Nữ Kế toán 2D 6,89
596 Nguyễn Thị Hiền 10/02/1991 Nữ Kế toán 2D 7,76
597 Bùi Thị Hiền 09/08/1991 Nữ Kế toán 2D 7,12
598 Hoàng Việt Hoa 30/01/1991 Nữ Kế toán 2D 7,66
599 Trần Thị Huế 24/05/1991 Nữ Kế toán 2D 6,83
600 Nguyễn Thị Huế 30/06/1990 Nữ Kế toán 2D 7,56
601 Trần Thị Huyền 26/07/1991 Nữ Kế toán 2D 7,16
602 Nguyễn Thị Thu Huyền 28/03/1991 Nữ Kế toán 2D 7,31
603 Đào Thị Lan 23/06/1991 Nữ Kế toán 2D 7,17
604 Lê Thị Lan 25/11/1991 Nữ Kế toán 2D 6,10
605 Phạm Thị Hồng Liên 09/09/1991 Nữ Kế toán 2D 7,01
606 Nguyễn Thị Luận 16/01/1991 Nữ Kế toán 2D 7,62
607 Nguyễn Thị Nữ 14/04/1991 Nữ Kế toán 2D 7,04
608 Đỗ Thị Như Ngọc 29/08/1991 Nữ Kế toán 2D 7,33
609 Phạm Minh Ngọc 09/10/1991 Nữ Kế toán 2D 7,32
610 Lê Thị Nhàn 18/02/1991 Nữ Kế toán 2D 6,84
611 Nguyễn Ngọc Nhung 25/04/1991 Nữ Kế toán 2D 7,07
612 Trần Thị Oanh 16/03/1991 Nữ Kế toán 2D 6,89
613 Nông Thuý Phượng 26/06/1990 Nữ Kế toán 2D 6,73
614 Đỗ Thị Diệu Quỳnh 31/07/1990 Nữ Kế toán 2D 7,12
615 Phạm Thị Quyên 15/03/1991 Nữ Kế toán 2D 6,93
616 Vương Thái Sơn 16/03/1991 Nam Kế toán 2D 6,33
617 Nguyễn Thị Tâm 25/02/1991 Nữ Kế toán 2D 6,83
618 Vũ Thị Tâm 22/01/1991 Nữ Kế toán 2D 6,94
619 Nguyễn Thị Hồng Thơm 30/01/1991 Nữ Kế toán 2D 7,31
620 Nguyễn Thị Thương 09/02/1991 Nữ Kế toán 2D 6,37
621 Trần Thị Thương 05/12/1991 Nữ Kế toán 2D 6,03
622 Nguyễn Thu Thảo 25/06/1991 Nữ Kế toán 2D 7,30
623 Nguyễn Thị Thảo 03/07/1989 Nữ Kế toán 2D 6,42
624 Vũ Văn Thắng 30/06/1990 Nam Kế toán 2D 6,30
625 Nguyễn Hà Thanh 10/02/1991 Nữ Kế toán 2D 7,35
626 Ngô Thị Thanh 29/05/1991 Nữ Kế toán 2D 6,94
627 Dương Thị Thanh 26/03/1991 Nữ Kế toán 2D 7,06
628 Nguyễn Thị Thanh 28/01/1991 Nữ Kế toán 2D 7,64
629 Nguyễn Thị Thủy 16/02/1991 Nữ Kế toán 2D 6,85
630 Nguyễn Thị Thu Thủy 21/01/1992 Nữ Kế toán 2D 7,07
631 Nguyễn Thị Thuỷ 12/03/1991 Nữ Kế toán 2D 6,65
632 Nguyễn Thị Thuyên 10/01/1991 Nữ Kế toán 2D 6,91
633 Phí Ngọc Toàn 28/02/1991 Nam Kế toán 2D 6,44
634 Nguyễn Thị Huyền Trang 30/08/1991 Nữ Kế toán 2D 7,62
635 Lãnh Thị Trang 24/06/1991 Nữ Kế toán 2D 7,04
636 Nguyễn Thị Trang 26/05/1991 Nữ Kế toán 2D 6,49
637 Phí Thị Huyền Trang 07/02/1991 Nữ Kế toán 2D 7,57
638 Nguyễn Thế Tĩnh 11/11/1991 Nam Kế toán 2D 7,22
639 Nguyễn Thị Tuyến 29/09/1991 Nữ Kế toán 2D 7,45
640 Thân Văn Vũ 26/10/1989 Nam Kế toán 2D 7,08
641 Đặng Thị Huế 28/01/1991 Nữ Kế toán 2D 6,55
642 Nguyễn Thị Mai Phương 26/11/1990 Nữ Kế toán 2D 7,02
643 Nguyễn Thị Nga 19/04/1990 Nữ Kế toán 2D 7,17
644 Nguyễn Thị Hiền 26/05/1990 Nữ Kế toán 2D 8,04
645 Nguyễn Hoàng Hưng 10/07/1990 Nam Kế toán 2D 6,24
646 Phùng Văn Đức 11/08/1990 Nam Kế toán 2D 6,45
647 Phạm Thị Tâm 25/05/1990 Nữ Kế toán 2D 6,32
648 Phạm Duy Mạnh 03/03/1990 Nam Kế toán 2D 6,31
DANH SÁCH SINH VIÊN K1 DỰ THI CÙNG SINH VIÊN K2
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp TBC 4 năm
1 Nguyễn Khắc Huy 19/08/1990 Nam KTM1B 5,71

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn