Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh trình độ ĐH 2022

 21:56 05/01/2023

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh 2020

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh 2020

 22:00 31/05/2020

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh 2020

Chuẩn dầu ra chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn 2019

Chuẩn dầu ra chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn 2019

 21:29 12/05/2019

Chuẩn dầu ra chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn 2019