Danh sách sinh viên học lại theo hình thức học riêng hệ tín chỉ

Thứ hai - 02/02/2015 19:15
 BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số:   13  /QĐ-ĐHCNQN                                       Quảng Ninh, ngày 16 tháng 01 năm 2015
 

                                                             QUYẾT ĐỊNH
                        (V/v Thành lập các lớp học lại theo hình thức học riêng)
 
                 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
 
Căn cứ Quyết định số 4361/QĐ-BCT ngày 16 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh;
Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 331/QĐ-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh;
Xét đơn đăng ký tự nguyện theo học, lớp học phần theo hình thức học riêng;
Theo đề nghị của trưởng Phòng Đào tạo,
 
                                                             QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Thành lập các lớp học lại học phần theo hình thức học riêng cho sinh viên các lớp  K4, K5, K6, LT K6, LT K7, K21, K22, LT K23 được ghi ở phần Phụ lục kèm theo quyết định.
+ Thời gian học và thi từ ngày 12/01/2015 đến ngày 07/06/2015;
+ Lịch học và lịch thi kết thúc học phần cụ thể của các lớp do phòng Đào tạo lập.
Điều 2: Học phí và khối lượng học các học phần của sinh viên các lớp học riêng được thực hiện theo phương án số 253/PA-ĐT ngày 03/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
Điều 3: Ông (bà): Trưởng, phụ trách các Khoa đào tạo, trưởng phòng Đào tạo, phòng TCKT, Phòng QT-DVC và Bộ môn lý luận chính trị, Trung tâm Đào tạo nghề, giảng viên giảng dạy lớp học phần và sinh viên có tên trên căn cứ Quyết định thi hành,/.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn