Ban giám hiệu

 
Ảnh Hiệu trưởng HHT

Hiệu trưởng
TS.Hoàng Hùng Thắng
Email:hoanghungthang@qui.edu.vn
Là người đại diện theo pháp luật của nhà Trường, chịu trách nhiệm trước Bộ Công thương, Bộ Giáo dục & Đào tạo và các Bộ, ngành có liên quan toàn bộ các mặt hoạt động của Nhà Trường. Chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành các mặt hoạt động của Nhà trường theo các quy định của pháp luật và của Điều lệ trường Đại học.
Phụ trách các mặt công tác
-. Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của nhà trường
- Công tác đào tạo ( kế hoạch đào tạo, tổ chức giảng dạy, thực hành thực tập, thi, xét tốt nghiệp,…) các hệ: đào tạo hệ chính quy, vừa học vừa làm, liên thông; Các bậc: Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Giáo dục nghề nghiệp ( Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp);
- Công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, CCVC;
- Công tác văn phòng, vật tư- thiết bị;
- Công tác Tổ chức – Cán bộ;
- Công tác Tài chính kế toán;
- Công tác Thanh tra, Pháp chế;
- Công tác kiểm định chất lượng giáo dục;
- Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật;
- Công tác đầu tư phát triển;
- Công tác tuyển sinh;
- Công tác tuyển sinh, đào tạo sau đại học;
- Công tác khoa học công nghệ và quan hệ quốc tế;
- Xây dựng và quản lý các chương trình giáo dục;
- Công tác thực nghiệm sản xuất, phòng chống thiên tai;
- Trực tiếp làm việc với Công đoàn trường.
Trực tiếp phụ trách các đơn vị
- Khoa Mỏ - Công trình, Trắc địa – Địa chất, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Bộ môn LLCT; 
- Phòng TCCB, HCTH, TCKT, Đào tạo, TT&KĐCL,NCKH&HTQT
- Trung tâm TNSX, Trung tâm TNSXXD&Công trình Mỏ, Trung tâm Tư vấn & chuyển giao Công nghệ Mỏ và Trung tâm kỹ thuật Địa chất – Trắc địa.
 


Phó Hiệu trưởng
TS. Bùi Thanh Nhu

Email:btnhu70@qui.edu.vn
Phụ trách các mặt công tác
- Công tác dịch vụ (KTX, nhà ăn, điện nước,…)
- Công tác Y tế - Môi trường;
- Công tác an toàn;
- Quản lý tài nguyên đất đai;
- Công tác quản lý giáo dục HSSV;
- Công tác văn hóa, tuyên truyền, thể thao;
- Công tác quân sự, bảo vệ;
- Xây dựng và quản lý CSVC phục vụ trực tiếp công tác đào tạo;
- Trực tiếp làm việc với đoàn TNCSHCM, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh;
- Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ;
Trực tiếp phụ trách các đơn vị
- Cơ khí – Động lực
- Trung tâm Đào tạo nghề
- Công tác HSSV, QT&DVC
- Khoa Điện, KHCB
 
 

  Ý kiến bạn đọc