KỸ NĂNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

Thứ bảy - 15/09/2012 02:25

CH­ƯƠNG I

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

CỦA ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

 

I.  NHỮNG NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA ĐẠI  HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn ở mỗi cấp.

+ Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đoàn là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn, là nơi quyết định mọi phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn và thông qua Điều lệ hoặc Điều lệ sửa đổi của Đoàn.

+ Cơ quan lãnh đạo của Đoàn giữa hai kỳ Đại hội ở mỗi cấp là Ban Chấp hành do Đại hội Đoàn cấp đó bầu ra.

+ Cơ quan lãnh đạo của Đoàn giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành là Ban Thường vụ do Ban Chấp hành cùng cấp bầu ra.   

 

TẢI NỘI DUNG TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

- Nhiệm vụ của Đại hội Đoàn các cấp:

1. Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành.

2. Quyết định phương hướng và nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

3. Bầu Ban Chấp hành  mới.

4. Góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên (nếu có).

5. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên (nếu có).

Lư­u ý: Thông thường Đại hội Đoàn có 3 nhiệm vụ đầu, khi nhiệm kỳ Đại hội Đoàn cấp triệu tập trùng với nhiệm kỳ Đại hội cấp trên thì Đại hội đó có thêm hai nhiệm vụ 4 và 5.

II. VỀ TÊN GỌI ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

- Đối với những Đại hội Đoàn đã đến nhiệm kỳ Đại hội, tiến hành cả 5 nội dung thì tên gọi thống nhất là "ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH...NHIỆM KỲ..." (nhiệm kỳ Đại hội theo thời điểm khai mạc Đại hội).

Đối với những cấp bộ Đoàn chưa hết nhiệm kỳ theo quy định của Điều lệ Đoàn chỉ tiến hành Đại hội thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên thì gọi thống nhất là "ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH...(thời gian).

* Ví dụ:  ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH...

TỪ NGÀY 23 - 24/5/2013.

* L­U Ý: Đối với các văn bản của Đại hộ Đoàn, tên cơ quan ban hành là tên Đại hội  chứ không phải tên Ban Chấp hành

III. NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

Nhiệm kỳ Đại hội Đoàn các cấp là thời gian giữa hai kỳ Đại hội.

Theo điều 7, Điều lệ Đoàn qui định nhiệm kỳ Đại hội Đoàn các cấp như  sau:

- Đại hội Chi đoàn, Đoàn trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên, trường dạy nghề là 1 năm 1 lần.

- Đại hội Chi đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng, THCN là 5 năm 2 lần.

- Đại hội Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn; Đại hội đại biểu từ cấp huyện và tương đ­­­ương trở lên là 5 năm 1 lần.

* L­ưu ý:

- Đoàn trường Đại học Quốc gia, Đoàn trường Đại học khu vực có nhiệm kỳ 5 năm một lần.  Đoàn các trường Đại học thành viên thì có nhiệm kỳ 5 năm 2 lần.

IV. NGUYÊN TẮC TRONG CÔNG TÁC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI, ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI VÀ NHIỆM VỤ BAN CHẤP HÀNH CẤP TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI

1.  Nguyên tắc trong triệu tập Đại hội

          - Đại hội đại biểu cấp nào do Ban Chấp hành cấp đó triệu tập.

          - Số lượng đại biểu Đại hội cấp nào do Ban Chấp hành cấp đó quyết định.

 2. Phương án xây dựng đề án phân phối đại biểu

a. Đại biểu Đại hội Đoàn

       Đại biểu Đại hội Đoàn các cấp là những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc do Đại hội, hội nghị cấp  dưới, hoặc cùng cấp bầu ra, triệu tập hoặc do cấp trên chỉ định xuống.

- Những đại biểu sau khi được bầu nếu thôi công tác Đoàn, hoặc chuyển công tác khác, hoặc chuyển sinh hoạt Đoàn sang địa phương, đơn vị không thuộc Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội thì cho rút tên khỏi danh sách đoàn đại biểu.

- Việc cho rút tên và bổ sung đại biểu của đoàn đại biểu cấp nào do Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ cấp triệu tập Đại hội quyết định.

- Đại biểu dự Đại hội phải được Đại hội biểu quyết công nhận về tư cách đại biểu. Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội không được bác bỏ tư cách đại biểu do cấp dưới bầu, trừ trường hợp đại biểu bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên mà chưa được quyết định công nhận tiến bộ.

- Ban Chấp hành các cấp có thể triệu tập Hội nghị đại biểu để kiện toàn Ban Chấp hành, thảo luận văn kiện cấp trên, bầu đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.

b. Số lượng đại biểu

Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội cần xem xét để quyết định số lượng đại biểu trên cơ sở căn cứ vào điều 7 và 8 Điều lệ Đoàn và hướng dẫn cụ thể của Đoàn cấp trên.

c. Thành phần đại biểu

+ Đại biểu là uỷ viên Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (kể cả kỷ luật Đảng, chính quyền, đoàn thể) là đại biểu chính thức của Đại hội.

+ Đại biểu do Đại hội, Hội nghị đại biểu Đoàn cấp dưới bầu lên theo phân bổ số lượng của Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội.

+ Đại biểu chỉ định: chỉ định những trường hợp thật cần thiết và phải bảo đảm tiêu chuẩn đại biểu. Không chỉ định những người đã bầu cử ở Đại hội cấp dưới không trúng cử làm đại biểu của Đại hội. Đại biểu được chỉ định không quá 5% số lượng đại biểu Đại hội.

+ Đại biểu chỉ định là thành viên của các đoàn đại biểu nơi đại biểu đó công tác.

+ Đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết: Khi bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên nhất thiết phải bầu đại biểu dự khuyết. Khi đại biểu chính thức không đến Đại hội được thì đại biểu dự khuyết thay (trừ đại biểu đ­­­ương nhiên), việc lấy đại biểu dự khuyết theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp, từ bầu lần 1 đến bầu lần 2.

          Trường hợp đã thay thế hết số đại biểu dự khuyết thì Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội sẽ xem xét, quyết định chỉ định bổ sung theo đề nghị của Ban Thường vụ Đoàn cấp dưới.

d. Cách phân phối đại biểu Đại hội

+ Việc phân bổ số lượng đại biểu căn cứ chủ yếu vào ba yếu tố sau đây:

- Số lượng đoàn viên.

- Số lượng  tổ chức Đoàn trực thuộc cấp đó.

- Tính đặc thù và những đặc điểm về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội…

          + Số đại biểu do Đại hội Đoàn cấp dưới bầu lên được phân phối bằng cách như  sau:

          - Để đảm bảo số lượng, tránh sự chênh lệch đại biểu quá lớn giữa các đoàn, nên dự kiến mặt bằng số lượng đại biểu của các đơn vị cấp dưới và các đơn vị trực thuộc.

         - Sau khi có mặt bằng số lượng đại biểu ở các đơn vị thì số đại biểu còn lại sẽ được phân phối theo bài toán phân phối như  sau:

         + Trước hết cần tính được số đại biểu thực chất cần phân phối (ĐBPP).

ĐBPP = Tổng số đại biểu(TSĐ) – (ĐB là BCH đ­ương nhiên và ĐB chỉ định).

+ Căn cứ vào tính đặc thù và đặc điểm chính trị mà cho định mức số đại biểu mỗi đơn vị (n; m… đại biểu) gọi chung là đại biểu theo định mức (ĐBĐM).

ĐBĐM1  = n x (x là số đơn vị được hưởng định mức với cơ số n).

        ĐBĐM2 = m y ( y là số đơn vị được hưởng định mức với cơ số m).

         + Căn cứ vào số lượng đoàn viên để phân phối đại biểu hay nói cách khác là số đại biểu phân theo đầu số lượng đoàn viên mỗi đơn vị. (Đại biểu theo đầu đoàn viên ĐBTĐV).

ĐBTĐV  =  ĐBPP – ( ĐBĐM1 + ĐBĐM2 ).

+ Phân phối đại biểu theo số lượng đoàn viên được tính như  sau:

                                              TSĐV( Tổng số đoàn viên )

      Số ĐV /1 ĐB (hệ số k) =

                                                           ĐBTĐV.          

                                              TSĐV 1

      Vậy SĐB (TĐV 1) =

                                                    k.

                                     TSĐV 2

      SĐB (TĐV 2) =

                                        k

  * Ta có thể tính tổng số Đại biểu cho mỗi đơn vị theo công thức

     TSĐB(x) = ĐBĐN +ĐBCĐ + ĐBĐM + ĐBTĐV

  * Ví dụ:

 Đoàn cơ sở xã A có 15 chi đoàn thôn và 3 chi đoàn trường học, với tổng số là 362 đoàn viên. Số lượng uỷ viên Ban Chấp hành đ­­­ương nhiệm 15 đồng chí. Ban Chấp hành Đoàn xã quyết định triệu tập số lượng đại biểu Đại hội là 120 đại biểu trong đó có 5 đại biểu được chỉ định. Cách phân phối đại biểu như  sau:

- Số lượng đại biểu là uỷ viên Ban Chấp hành: 15 (ĐBĐN)

- Số lượng đại biểu chỉ định là 5 (ĐBCĐ).

             - Số lượng đại biểu do bầu cử từ cấp dưới lên là: 120 – (15 + 5) = 100 đ/c), dự kiến phân phối như  sau:

          - Dự kiến mặt bằng số lượng đại biểu (theo đặc thù và đặc điểm chính trị)

       + Mỗi Chi đoàn thôn được phân phối là 4 ĐB x 15 = 60 đại biểu.

          + Mỗi Chi đoàn trường học được phân phối là 2 ĐB:

          2 ĐB x 3 = 6 ĐB.

- Tổng số đại biểu được phân phối theo số đoàn viên còn lại là :   100 – 66 = 44   đại biểu

- Tỷ lệ số lượng đoàn viên trên 1 đại biểu là:

 

362

 

= 8 đoàn viên/ 1 đại biểu

44

 

* Căn cứ vào tỷ lệ trên phân phối 44 đại biểu còn lại theo số lượng đoàn viên hiện có của các đơn vị.

Chú ý : Trong đề án phân phối đại biểu nên dự kiến các tỷ lệ sau:

+ Tỷ lệ nữ.

+ Tỷ lệ dân tộc.

+ Tỷ lệ tôn giáo.

+ Tỷ lệ cơ cấu đại biểu theo các đối tượng (Cán bộ Đoàn chuyên trách, cán bộ Đoàn cơ sở, cán bộ chi đoàn và đoàn viên, cán bộ phụ trách Đội...).

+ Căn cứ tỷ lệ chung và số lượng đại biểu của các Đoàn để hướng dẫn và chỉ đạo cơ cấu đại biểu Đại hội của các đơn vị.

3. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội

-  Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, Ban Chấp hành đ­­­ương nhiệm có trách nhiệm chỉ đạo các mặt công tác của Đoàn cho đến khi Đại hội bầu được Ban Chấp hành mới.

-  Ban Chấp hành đ­­­ương nhiệm có trách nhiệm chuẩn bị các dự thảo văn kiện:

          + Báo cáo chính trị và báo cáo phụ lục có liên quan.

          + Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành.

          + Đề án nhân sự Ban Chấp hành khoá mới.

          + Báo cáo tình hình đại biểu và kết quả bầu cử đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp mình để Đoàn Chủ tịch và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội.

V. PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

1.  Xây dựng các dự thảo Văn kiện

          a. Yêu cầu chung

          Báo cáo tổng kết phải ngắn gọn, có tính khái quát cao, tập trung vào các vấn đề cơ bản. Trong quá trình chuẩn bị báo cáo các cấp bộ Đoàn phải căn cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị các ch­ương trình hành động, các chỉ tiêu và nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua để đánh giá được những mặt mạnh, chỉ rõ những yếu kém, hạn chế, những nguyên nhân chủ quan, khách quan, rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác của Đoàn.

          Chú trọng xây dựng phương hướng nhiệm kỳ tới với mục tiêu, nội dung, chương trình và giải pháp thiết thực có tính khả thi cao. Phần này phải đảm bảo cân đối với phần tổng kết nhiệm kỳ qua.

          b. Chuẩn bị các tư liệu cho viết báo cáo

- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi các năm.

- Báo cáo của ­ các đơn vị cấp dưới.

- Nghị quyết của Đại hội Đảng cùng cấp.

- Các văn kiện và các loại thông tin kế hoạch chỉ đạo Đại hội của Đoàn cấp trên.

2. Nội dung văn kiện Đại hội thường chia làm 3 phần    

             Phần 1: Đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, của tổ chức Đoàn nhiệm kỳ vừa qua (nêu khái quát đặc điểm liên quan trực tiếp đến đánh giá hay bối cảnh kinh tế xã hội và các ảnh hưởng tác động đến công tác Thanh thiếu nhi).

           Phần 2: Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi nhiệm kỳ vừa qua.

          - Kết quả và những việc đã làm được.

          - Những hạn chế và những tồn tại.

          - Những khó khăn của tổ chức Đoàn, của cán bộ đoàn viên, thanh niên.

          - Nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

        Phần 3: Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ tới.

          - Những căn cứ để xác định phương hướng (nên dựa vào yêu cầu, nội dung của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của địa phương, đơn vị và nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên để xây dựng phương hướng).

          - Các mục tiêu và ch­ương trình công tác trong nhiệm kỳ tới (Cấp cơ sở có thể đ­­a nội dung phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng uỷ viên Ban Chấp hành, các điều kiện để đảm bảo cho hoạt động...).

          - Những giải pháp cơ bản để thực hiện các mục tiêu và ch­­­ương trình.

Chú ý: Báo cáo cần xây dựng hết sức ngắn gọn, cụ thể, sát thực tế.

3. Về thảo luận các dự thảo văn kiện.      

Ban Thường vụ cấp triệu tập Đại hội chuẩn bị báo cáo tóm tắt và hướng dẫn những vấn đề trọng tâm của các văn kiện Đại hội cấp mình để cán bộ, đoàn viên, thanh niên và đại biểu Đại hội nghiên cứu thảo luận trước từ cơ sở và trong các đoàn đại biểu tách riêng thành 2 phần:

          + Ý kiến đóng góp các văn kiện của Đại hội cấp mình.

          + Ý kiến đóng góp các văn kiện của Đại hội cấp trên.

          - Các cấp bộ Đoàn tập trung chỉ đạo tốt việc phát huy dân chủ trong Đại hội, thảo luận thẳng thắn, nghiêm túc, góp ý trực tiếp vào những vấn đề trọng tâm, ngắn gọn, tránh tham luận dài dòng, chung chung kể lể thành tích.

- Việc thảo luận các văn kiện của Đại hội của Đoàn sẽ thực hiện theo hướng dẫn riêng của Ban Thường vụ Trung ­­­ương Đoàn.                   

4- Quy trình xây dựng văn kiện.

          - Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn thành lập các tiểu ban Đại hội và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu ban. Đối với tiểu ban nội dung phải chủ động chuẩn bị những văn bản, tài liệu cần thiết để tiến  hành xây dựng các văn kiện Đại hội.

          - Tiểu ban nội dung tập hợp các tư liệu cần thiết, xây dựng đề c­ương báo cáo chính trị, sau khi thông qua Ban Thường vụ, tiểu ban nội dung tiến hành soạn thảo báo cáo chính trị lần 1.

          - Tiếp thu ý kiến các chuyên gia, cán bộ, đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức khác nhau.

          - Trình cấp uỷ Đảng, Đoàn cấp trên trực tiếp duyệt. Tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa lần cuối trình Đại hội.

   5. Các loại văn bản cơ bản trong Đại hội Đoàn.

- Kế hoạch tổ chức Đại Hội.

- Hướng dẫn tổ chức Đại Hội.

- Dự thảo báo cáo tổng kết Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi nhiệm kì cũ và phương hướng công tác nhiệm kì mới.

- Báo cáo kiểm điểm của BCH khóa cũ.

- Báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu ( Nếu là Đại hội đại biểu).

- Nội quy Đại hội.

- Chương trình Đại hội

- Kịch bản điều hành ( dành cho Đoàn chủ tịch)

- Diễn văn khai mạc.

- Đề án nhân sự.

- Dự thảo nghị quyết Đại hội.

- Quy chế bầu cử.

- Báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên (nếu có).

- Diễn văn bế mạc

VI. PHƯƠNG ÁN VÀ QUY TRÌNH CHUẨN BỊ NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH

                     1. Tiêu chuẩn của Uỷ viên BCH

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư t­­­ởng Hồ Chí Minh, tích cực tham gia công cuộc đổi mới đất nước.

- Có đạo đức cách mạng và lối sống lành mạnh, trung thực, g­­­ương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, có phong cách và phương pháp công tác.

- Có trình độ, học vấn, có năng lực, kiến thức công tác xã hội, có khả năng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các ch­­­ương trình công tác của Đoàn, tiếp thu và cụ thể hoá các nghị quyết của Đảng, của Đoàn cấp trên.

- Nhiệt tình và có khả năng vận động thanh thiếu niên; được cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trong địa  phương, đơn vị tín nhiệm.

2. Xây dựng Ban Chấp hành đảm bảo 5 yêu cầu cơ bản sau

- Đảm bảo tiêu chuẩn do Trung ­­­ương Đoàn quy định.

- Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

            - Đảm bảo tính thiết thực.

            - Đảm bảo tính kế thừa.

            - Đảm bảo độ tuổi bình quân và trẻ hoá cán bộ.

3. Cơ cấu Ban Chấp hành

Cán bộ chuyên trách; cán bộ kiêm nhiệm; cán bộ chủ chốt các cấp; đoàn viên tiêu biểu có điều kiện và khả năng quy hoạch. Coi trọng số cán bộ trưởng thành từ phong trào thanh niên, tỷ lệ cán bộ nữ, dân tộc, cán bộ khoa học kĩ thuật, kinh tế, xã hội, trẻ… Trong dự kiến cơ cấu Ban Chấp hành cần dự kiến cả nhiệm vụ sẽ được phân công sau Đại hội.

4. Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành mới

+ Chi đoàn:

- Có từ 3 đến 8 đoàn viên: Bầu Bí thư, nếu cần thiết thì có thể bầu một Phó Bí thư.

- Có 9 đoàn viên trở lên: bầu Ban Chấp hành có từ 3 đến 5 uỷ viên, trong đó có Bí thư và Phó Bí thư.

+ Đoàn cơ sở

Bầu Ban Chấp hành có từ 5-15 uỷ viên. Nếu Ban Chấp hành có dưới 9 uỷ viên thì có Bí thư ­ và 1 Phó Bí thư; có từ 9 uỷ viên trở lên thì bầu Ban Thường vụ gồm Bí thư, Phó Bí thư và các Uỷ viên Thường vụ (trường hợp cần thiết Ban Chấp hành có thể quyết định bầu 2 Phó Bí thư sau khi xin ý kiến, được sự đồng ý của cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên trực tiếp).

+ Đoàn cấp huyện và t­­ương đ­­­ương

Đ­­ợc bầu từ 15 đến 33 uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ được bầu từ 5 đến 11 uỷ viên. Trong Ban  Thường vụ có Bí thư và 1-2 Phó Bí thư (trường hợp đặc biệt có thể nhiều hơn do Ban Chấp hành quyết định sau khi xin ý kiến, được sự đồng ý của cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên trực tiếp).

+ Đoàn cấp tỉnh và t­ương đ­­­ương

Đ­­­ợc bầu từ 21 đến 45 uỷ viên BCH, Ban Thường vụ được bầu từ 7 đến 15 uỷ viên. Trong Ban Thường vụ có Bí thư và 1-3 Phó Bí thư.

Riêng Thành Đoàn Thành phố Hà Nội, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đoàn Thanh Hoá, Tỉnh Đoàn Nghệ An được phép bầu tối đa là 55 uỷ viên Ban Chấp hành, 17 uỷ viên Ban Thường vụ, có không quá  4 Phó Bí thư.

5. Quy trình xây dựng Ban Chấp hành Đoàn

- Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chấp hành đ­­­ương thời về cơ cấu, số lượng và hiệu quả chỉ đạo...Những bài học kinh nghiệm cần thiết cho việc xây dựng Ban Chấp hành khoá mới.

- Xác định yêu cầu tiêu chuẩn và cơ cấu của Ban Chấp hành khoá mới để Đoàn cấp dưới thảo luận và giới thiệu nhân sự (văn bản giới thiệu cần có ý kiến của cấp uỷ Đảng cùng cấp).

- Tập hợp danh sách, hồ sơ nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành khoá mới đồng thời tiến hành xác minh đối với các trường hợp cần thiết.

- Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ Đảng cùng cấp và Đoàn cấp trên về dự kiến nhân sự.

-  Hoàn chỉnh danh sách dự kiến Ban Chấp hành khoá mới (kể cả hồ sơ) để Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu (hoặc cung cấp) khi Đại hội yêu cầu.

-  Trong Đại hội, những trường hợp giới thiệu ngoài dự kiến thì tổ chức hoặc người giới thiệu có trách nhiệm cung cấp hồ sơ để Đại hội nghiên cứu.

6. Xét duyệt nhân sự Ban Chấp hành Đoàn các cấp

Đoàn cấp trên duyệt cơ cấu Ban Chấp hành đoàn cấp dưới trực tiếp và danh sách dự kiến Ban Thường vụ. Thủ tục khi duyệt gồm:

 + Danh sách dự kiến cơ cấu Ban Chấp hành.

+ Danh sách trích ngang Ban Thường vụ.

+ Sơ yếu lí lịch của Bí thư, các Phó Bí thư dự kiến.

VII. VIỆC XÉT DUYỆT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

1 - Trung ­ương Đoàn duyệt kế hoạch Đại hội Đoàn cấp tỉnh, Đoàn cấp tỉnh duyệt kế hoạch Đại hội Đoàn cấp huyện, Đoàn cấp huyện duyệt kế hoạch Đại hội Đoàn cơ sở, Đoàn cấp cơ sở duyệt kế hoạch Đại hội chi đoàn và liên chi đoàn.

2 - Hồ sơ  xét duyệt công tác tổ chức Đại hội gồm:

+ Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, phương hướng nhiệm kỳ tới.

+ Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành.

+ Đề án xây dựng Ban Chấp hành.

+ Danh sách trích ngang dự kiến nhân sự Ban Chấp hành, Ban thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư.

+ Đề án tổ chức Đại hội.

+ Dự kiến ch­ương trình Đại hội.

VIII.  ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

1. Nhiệm vụ

Đoàn chủ tịch Đại hội là cơ quan điều hành công việc của Đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ sau:

- Điều khiển Đại hội theo ch­ương trình đã được Đại hội quyết định.

          - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, phê chuẩn các báo cáo của Ban Chấp hành, quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn nhiệm kỳ tới và những vấn đề có liên quan.

          - Quyết định việc lư­u hành các tài liệu và kết luận các vấn đề của Đại hội hoặc hội nghị.

          - Lãnh đạo việc bầu cử của Đại hội gồm các nội dung:

          + Hướng dẫn để Đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành và đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.

          + Tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử, tiếp thu ý kiến xin rút và quyết định cho rút tên hay không cho rút tên trong danh sách bầu cử.

          + Giới thiệu số lượng, danh sách Ban kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết, điều hành hoạt động của Ban kiểm phiếu.

          + Giải đáp những thắc mắc của đại biểu về nhân sự trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

- Giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội

- Điều khiển thông qua nghị quyết Đại hội.

- Tổng kết, bế mạc Đại hội.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.

a.  Số lượng Đoàn Chủ tịch Đại hội ở các cấp như  sau:

+ Cấp tỉnh và t­ương đ­ương nên từ 7 - 13 đồng chí.

+ Cấp huyện và t­ương đ­ương nên từ 5 - 9 đồng chí.

+ Cấp cơ sở nên từ 3 - 5 đồng chí.

+ Chi đoàn nên từ 1 - 3 đồng chí.

 b. Cách bầu Đoàn Chủ tịch:  Bằng biểu quyết giơ tay

          + Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch là những đại biểu chính thức của Đại hội để giới thiệu với Đại hội.

          + Nếu đại biểu Đại hội không giới thiệu thêm thì có thể biểu quyết bằng phương pháp giơ tay một lần toàn bộ danh sách dự kiến.

          + Nếu đại biểu Đại hội giới thiệu thêm thì biểu quyết lần luợt từng người để lấy người có tín nhiệm cao hơn.

IX - BAN  THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU.

          Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu chỉ được thành lập ở những Đại hội Đại biểu của Đoàn (từ Đại hội Đoàn cở sở trở lên).

1. Nhiệm vụ

           - Căn cứ vào kết quả tổng hợp danh sách đại biểu của Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội, tiêu chuẩn và các nguyên tắc, thủ tục về bầu cử để xét tư cách đại biểu do cấp dưới bầu lên.

          - Tổng hợp báo cáo với Đại hội về tình hình đại biểu.

          - Giải quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại về tư cách đại biểu, về thực hiện các nguyên tắc, thủ tục của cấp dưới và tổng hợp trình Đại hội những trường hợp xét thấy không đủ tư cách đại biểu để Đại hội xem xét quyết định.

          - Theo dõi hoạt động của đại biểu tại Đại hội, nhắc nhở phê bình những đại biểu vi phạm nội quy, quy định của Đại hội.

2 - Bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

- Cách bầu bằng biểu quyết giơ tay

          - Quy trình tiến hành như bầu đoàn chủ tịch (đối với Đại hội toàn thể không phải bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Việc xem xét tư cách đại biểu do Đoàn Chủ tịch Đại hội quyết định).

X.  BAN KIỂM  PHIẾU

1. Nhiệm vụ

          - Hướng dẫn nguyên tắc, thủ tục và cách tiến hành bỏ phiếu.

          - Phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu bầu.

          - Xem xét tập thể và báo cáo với Đoàn Chủ tịch hoặc Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm nguyên tắc bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về bầu cử trong Đại hội.

          - Lập biên bản bầu cử, công bố kết quả bầu cử, niêm phong phiếu bầu và chuyển cho đoàn chủ tịch Đại hội bàn giao cho Ban Chấp hành Đoàn khoá mới lư­u trữ theo quy định.

2.  Bầu Ban  kiểm phiếu

          a. Số lượng:

          - Số lượng Ban kiểm phiếu ở Đại hội đại biểu từ cấp huyện trở lên có từ 5-11 đồng chí.

          - Đại hội cấp cơ sở có từ 3-5 đồng chí; ở Đại hội Chi đoàn có từ 1-3 đồng chí.

          b.  Bầu Ban kiểm phiếu: Bằng biểu quyết giơ tay

          - Đoàn chủ tịch giới thiệu dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu (là những đại biểu chính thức không có  tên trong danh sách bầu cử).

          - Nếu đại biểu Đại hội không giới thiệu thêm thì giơ tay biểu quyết một lần toàn bộ danh sách.

          - Nếu đại biểu giới thiệu thêm thì biểu quyết từng người một.

XI. NGUYÊN TẮC, CÁCH THỨC TIẾN HÀNH BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH KHOÁ MỚI

          1- Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội chuẩn bị để Đoàn Chủ tịch Đại hội  báo cáo với Đại hội về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng các thành viên của Ban Chấp hành khoá mới; sau đó Đại hội thảo luận biểu quyết về số lượng uỷ viên Ban Chấp hành.

2- Thảo luận theo tổ chức, theo đoàn đại biểu và thảo luận chung tại hội trường về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành và tiến hành ứng cử, đề cử Ban Chấp hành khoá mới.

3 - Khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của đa số đại biểu, Đại hội, Đoàn Chủ tịch trình ra Đại hội danh sách những người được Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội chuẩn bị để giới thiệu với Đại hội, trước khi Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử.

4 - Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử; xét và quyết định việc cho rút tên khỏi danh sách bầu cử; lập danh sách bầu cử để Đại hội biểu quyết thông qua (danh sách bầu cử phải nhiều hơn so với số lượng cần bầu). Sau đó tiến hành in phiếu bầu.

5 - Bầu Ban Kiểm phiếu, sau đó Ban Kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử, nguyên tắc trúng cử, cách thức bỏ phiếu, kiểm tra và niêm phong hòm phiếu trước khi bỏ phiếu. Đại hội tiến hành bầu cử; Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành khoá mới.

XII. VỀ VIỆC BẦU BÍ THƯ TRỰC TIẾP TẠI ĐẠI HỘI

Bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội ở chi đoàn, Đoàn cơ sở (nếu được Đại hội đồng ý) theo một trong các cách sau  đây:

- Đại hội bầu Ban Chấp hành, sau đó bầu Bí thư, sau đó bầu số uỷ viên Ban Chấp hành.

- Đại hội bầu Bí thư, sau đó bầu Phó bí thư, sau đó bầu số uỷ viên Ban Chấp hành còn lại.

Phó Bí thư, các uỷ viên Ban Thường vụ (nếu có) do Ban Chấp hành bầu.

XIII. VỀ VIỆC CHUẨN Y KẾT QUẢ BẦU CỬ

1- Sau Đại hội, Ban Chấp hành khoá mới phải báo cáo lên Ban Thường vụ Đoàn cấp trên trực tiếp biên bản Đại hội; biên bản bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra, danh sách kiểm tra của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và sơ yếu lí lịch của Bí thư, Phó Bí thư­; công văn đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử.

          2 - Trong thời hạn 15 ngày sau khi nhận được báo cáo của Ban Chấp hành cấp dưới về kết quả bầu cử, Ban Thường vụ Đoàn cấp trên trực tiếp chuẩn y danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh đã được bầu của cấp dưới theo quy định của Điều lệ Đoàn.

XIV.  CH­ƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

          - Tuỳ theo điều kiện cụ thể mà các cấp bộ Đoàn xây dựng và tổ chức ch­ương trình Đại hội hợp lí, tiết kiệm, bảo đảm hoàn thành các nội dung của Đại hội theo quy định tại khoản 1 điều 7 của Điều lệ Đoàn và kế hoạch hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ­ương Đoàn.

          - Từ Đoàn cấp huyện trở lên có thể tiến hành ch­ương trình Đại hội theo 2 phần: trù bị và chính thức. Phần trù bị tập trung giải quyết các vấn đề chuẩn bị của Đại hội. Các quyết định của Đại hội ở phần trù bị và ở phần chính thức đều có giá trị như  nhau.

          - Những nơi có điều kiện có thể tổ chức các trung tâm hoạt động, các hội thảo chuyên đề trong Đại hội với sự tham gia của đại biểu là khách mời của Đại hội.

1. Ch­ương trình Đại hội cấp cơ sở

-  Ổn định tổ chức (Văn hoá văn nghệ hoặc phút sinh hoạt truyền thống)

                     - Chào cờ, hát Quốc ca, hát bài ca chính thức của Đoàn.

           - Tuyên bố lí do, khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu.

                     - Bầu Đoàn Chủ tịch.

- Đoàn Chủ tịch giới thiệu các thư kí của Đại hội.

                     - Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu (trừ Đại hội đoàn viên).

                     - Đoàn Chủ tịch công bố ch­ương trình và thời gian làm việc.

- Trình bày báo cáo của Ban Chấp hành đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ qua, ch­ương trình công tác trong nhiệm kỳ tới và bản kiểm điểm của Ban Chấp hành đ­ương nhiệm.

- Trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đoàn cấp trên(nếu có)

                     - Đại hội thảo luận các báo cáo của Ban Chấp hành và dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đoàn cấp trên (nếu có).

            -  Đại diện cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên phát biểu ý kiến.

                     - Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả và biểu quyết công nhận tư cách đại biểu (nếu là Đại hội đại biểu).

- Đoàn chủ tịch công bố Ban Chấp hành cũ hết nhiệm kỳ và lãnh đạo Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành của nhiệm kỳ mới.

- Thông qua đề án nhân sự: Trình bày các yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn uỷ viên Ban Chấp hành mới.

- Đại hội thảo luận và tiến hành ứng cử, đề cử người vào Ban Chấp hành mới.

           + Đoàn chủ tịch trả lời, giải thích những ý kiến của đại biểu, quyết định cho rút tên hoặc không cho rút tên khỏi danh sách bầu cử.

          + Biểu quyết chốt danh sách bầu cử.

          + Bầu Ban kiểm phiếu.

          + Bầu cử, công bố kết quả.

-  Ban Chấp hành mới ra mắt.

- Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên ( nếu có)

- Thông qua nghị quyết của Đại hội.

- Tổng kết, Đại hội

- Bế mạc Đại hội (chào cờ, không hát quốc ca).

          Trong trường hợp có bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên thì trong ch­ương trình Đại hội có thêm phần bầu cử này. Đoàn chủ tịch Đại hội cần sắp xếp thời gian, hướng dẫn Đại hội bầu cử theo đúng yêu cầu và số lượng do Đoàn cấp trên phân bổ.

2.  Đại hội cấp huyện, tỉnh và t­ương đ­ương

          a. Phần trù bị

          Có thể họp từ hôm trước và làm các việc sau:

- Ổn định tổ chức, hướng dẫn đại biểu những vấn đề cần thiết trong Đại hội, phổ biến nội quy, xác định thái độ và trách nhiệm của đại biểu trong quá trình Đại hội.

- Bầu Đoàn Chủ tịch và Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

- Thông qua ch­ương trình và thời gian làm việc của ĐH.

- Đoàn chủ tịch hội ý, lựa chọn thư kí Đại hội và phân công điều khiển, thực hiện ch­ương trình Đại hội.

- Tiến hành một số công việc của phần bầu cử và thảo luận đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội Đoàn cấp trên (nếu thấy cần thiết).

          b. Phần chính thức

- Chào cờ, hát Quốc ca, hát bài ca chính thức của Đoàn.

- Mời Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư kí vào vị trí làm việc.

- Đọc lời khai mạc và giới thiệu đại biểu.

- Đoàn Chủ tịch thông qua ch­ương trình làm việc và báo cáo kết quả phiên họp trù bị.

- Trình bày báo cáo của Ban Chấp hành cũ (đầy đủ hoặc tóm tắt) đánh giá tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ qua và ch­ương trình hoạt động của nhiệm kỳ tới.

- Báo cáo kiểm điểm công tác của Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ.

- Trình bày dự thảo báo cáo của Đại hội Đoàn cấp trên (nếu có).

- Đoàn Chủ tịch sơ bộ tổng hợp ý kiến đóng góp của đại biểu Đại hội.

- Đại diện cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên phát biểu ý kiến.

- Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra và biểu quyết tư  cách đại biểu.

- Đoàn Chủ tịch công bố Ban Chấp hành cũ hết nhiệm kỳ và lãnh đạo Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành của nhiệm kỳ mới.

- Giới thiệu đề án xây dựng Ban Chấp hành mới và bầu đại  biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên (nếu có).

- Đại hội biểu quyết về số lượng uỷ viên Ban Chấp hành mới.

- Đại hội chia tổ thảo luận về cơ cấu Ban Chấp hành và ứng cử. Sau đó dành thời gian cho các đại biểu tiếp tục ứng cử, đề cử và xin rút tên. Đoàn chủ tịch hội ý và quyết định về việc cho rút tên hoặc không cho rút tên khỏi danh sách bầu cử và báo cáo với Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử. (Bốn nội dung này có thể thực hiện ở phần trù bị).

- Bầu Ban Kiểm phiếu.

- Bầu cử, kiểm phiếu.

          - Công bố kết quả bầu cử, Ban Chấp hành mới ra mắt.

          - Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết.

- Tổng kết và bế mạc Đại hội (có chào cờ).

(Trong phần Đại hội chính thức tuỳ điều kiện cụ thể có thể sắp xếp ch­­­ương trình Đại hội thành phiên họp nội bộ và phiên họp công khai).

Trong quá trình Đại hội, Đoàn Chủ tịch cần bố trí thời gian để Đại hội tiếp nhận các đoàn đại biểu đến chào mừng, nghe ý kiến của cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên, nghe thư, điện chào mừng của các địa phương, sinh hoạt văn nghệ tổng kết thi đua...

XV. CÁC B­­­­ỚC TIẾN HÀNH BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN

1. Qui chế bầu BCH

- Đoàn Chủ tịch trình bày với Đại hội đề án xây dựng Ban Chấp hành mới (đề án đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên góp ý kiến). Trong đề án cần nêu rõ yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn, dự kiến số lượng, cơ cấu uỷ viên Ban Chấp hành.

-  Đại hội thảo luận và biểu quyết số lượng uỷ viên Ban Chấp hành khoá mới.

- Các tổ hoặc đoàn đại biểu họp thảo luận cơ cấu, tiêu chuẩn uỷ viên Ban Chấp hành và tiến hành ứng cử, đề cử.

Trưởng đoàn hoặc tổ trưởng có vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo đoàn, tổ thảo luận. Vì vậy trước khi về tổ, đoàn thảo luận, Đoàn Chủ tịch, Bí thư đ­­­ương nhiệm cần bố trí thời gian để họp riêng với các trưởng đoàn, tổ trưởng nói rõ, nhấn mạnh thêm về ý định cơ cấu và bố trí các uỷ viên Ban chấp hành để các trưởng đoàn, tổ trưởng nắm vững và thông suốt. Hội nghị này cần đến sự thống nhất.

Dưới sự hướng dẫn của các trưởng đoàn (hoặc tổ trưởng), đại biểu thảo luận góp ý xây dựng đề án Ban Chấp hành mới. Cần dành thời gian thích đáng để thảo luận kĩ và thống nhất cao về cơ cấu Ban Chấp hành. Sau đó bám sát  cơ cấu để tiến hành ứng cử. Khi hết ý kiến ứng cử, đề cử trong đoàn (hoặc trong tổ), tổng hợp danh sách và nếu được thì thống nhất chung một danh sách ứng cử, đề cử để báo cáo Đoàn Chủ tịch.

-  Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử. Sau khi tập hợp danh sách, nếu thấy số lượng ứng cử, đề cử quá người so với số lượng Ban Chấp hành mới, có thể gây khó khăn cho việc bỏ phiếu thì đoàn chủ tịch cần họp lại với các trưởng đoàn, tổ trưởng để thảo luận thống nhất cách chỉ đạo và hướng giải quyết. Nếu cần, Đoàn Chủ tịch có thể quyết định để các tổ hoặc một số tổ có liên quan thảo luận tiếp theo hướng chỉ đạo chung. Sau khi các đoàn, các tổ phản ánh kết quả việc thảo luận lần thứ hai với Đoàn Chủ tịch về những trường hợp xin rút hoặc để lại trong danh sách bầu, Đoàn Chủ tịch tập hợp lại danh sách những người ứng cử và được đề cử.

- Đoàn Chủ tịch công  bố danh sách ứng cử, đề cử do các đoàn, các tổ phản ánh với Đại hội.

+ Công bố những trường hợp xin rút tên của người ứng cử, được đề cử và những ý kiến xin rút của tập thể hoặc cá nhân người đề cử.

+ Công bố danh sách ứng cử, đề cử chính thức để Đại hội biểu quyết thông qua, sau đó tiến hành in phiếu bầu hoặc niêm yết danh sách bầu cử.

2.  Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu báo cáo nguyên tắc, thủ tục bầu cử, hướng dẫn cách bỏ phiếu và thứ tự bỏ phiếu, kiểm tra số lượng phiếu và phát phiếu cho các trưởng đoàn hoặc tổ trưởng (có sổ ghi chép số lượng phiếu và kí nhận, nếu có điều kiện nên in trích ngang ngắn gọn danh sách bầu cử, thứ tự phiếu bầu để đại biểu tiện tham khảo, theo dõi).

3. Tiến hành bầu cử

Khi Đại hội yêu cầu và xét thấy thật cần thiết, không làm mất dân chủ trong bầu cử thì Đoàn Chủ tịch có thể công bố danh sách dự kiến Ban Chấp hành mới do Ban Chấp hành khóa cũ giới thiệu.

+ Danh sách bầu cử phải được công bố rõ ràng có thể cung cấp danh sách để đại biểu tham khảo.

+ Trong quá trình bầu cử, Ban Kiểm phiếu cần thường xuyên nhắc nhở những điều kiện cần thiết để đại biểu không nhầm lẫn và đổi phiếu cho những đại biểu có nhu cầu.

+ Khi đại biểu đã ghi phiếu bầu xong, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn đại biểu lần l­­­ợt bỏ phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả bầu cử (đọc biên bản)

Việc bầu đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên tiến hành như bầu Ban Chấp hành. Căn cứ tiêu chuẩn, số lượng yêu cầu do Đoàn cấp trên quy định. Đoàn Chủ tịch có thể dự kiến danh sách giới thiệu để Đại hội  tham khảo.

XVI.  VIỆC CHO RÚT TÊN, XOÁ TÊN, THÔI GIỮ CHỨC VỤ VÀ BỔ SUNG UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, PHÓ BÍ THƯ, BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN CÁC CẤP

Việc này áp dụng cả đối với Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra các cấp  t­­­ương ứng.

1. Việc cho rút tên, xoá tên, thôi giữ chức vụ

Do hội nghị Ban Chấp hành thảo luận, xem xét quyết định và báo cáo bằng văn bản lên Đoàn cấp trên trực tiếp. Trong trường hợp cần thiết có thể do Ban Thường vụ thảo luận, xem xét quyết định và báo cáo bằng văn bản lên Đoàn cấp trên nh­­­ng sau đó Ban Thường vụ có trách nhiệm báo cáo với Ban Chấp hành trong phiên họp gần nhất.

Đối với các chức danh Bí thư và Phó bí thư Đoàn các cấp, trước khi cho rút tên khỏi danh sách Ban Chấp hành phải báo cáo và được sự đồng ý của cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên trực tiếp.

Nếu rút tên hoặc xoá tên trong Ban Chấp hành thì không còn là uỷ viên thường vụ và không còn giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư (nếu có). Nếu rút tên hoặc thôi giữ trách nhiệm uỷ viên Ban Thường vụ thì vẫn còn là uỷ viên Ban Chấp hành. Nếu chỉ thôi giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư thì vẫn còn là uỷ viên Ban Thường vụ.

2. Việc bổ sung:

Chỉ bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành, uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư khi khuyết các chức danh đó, việc bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư phải báo cáo và được sự đồng ý của cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên trực tiếp.

a. Bổ sung uỷ viên Ban chấp hành: (đối với cấp tỉnh trở xuống)

Trong phạm vi hai phần ba (2/3) số uỷ viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định, thì hội nghị Ban Chấp hành thảo luận, bầu bằng bỏ phiếu kín. Lập biên bản báo cáo (kèm theo công văn đề nghị và lí lịch trích ngang của người được đề nghị bổ sung) Đoàn cấp trên trực tiếp của cấp đó ra quyết định công nhận.

          Bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành quá phạm vi hai phần ba (2/3) số Uỷ viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định, thì phải tổ chức hội nghị đại biểu để bầu cử.

b. Bổ sung  Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí th­ư:

- Người bổ sung vào Ban Thường vụ phải là Uỷ viên Ban Chấp hành.

           - Người bổ sung làm Bí thư, Phó Bí thư là Uỷ viên Ban Thường vụ và được Hội nghị Ban Chấp hành bầu. Sau đó gửi biên bản bầu cử, công văn đề nghị, sơ yếu lí lịch của người được bầu lên Đoàn cấp trên, Đoàn cấp trên xét quyết định công nhận.

- Trường hợp bổ sung người vào Ban Thường vụ, làm Phó Bí thư, Bí thư mà chưa phải là uỷ viên Ban Chấp hành của cấp đó, thì có 2 cách:

+ Cách thứ nhất:

Ban Chấp hành họp bầu bổ sung vào Ban chấp hành sau đó bầu làm uỷ viên Ban Thường vụ, bầu làm Bí thư, Phó Bí thư (trong cùng một cuộc họp, người vừa được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành chưa có quyền bầu cử tại cuộc họp đó). Sau đó làm công văn báo cáo lên Đoàn cấp trên xét quyết định công nhận.

+ Cách thứ hai:

          Trường hợp đặc biệt do phải sớm ổn định tổ chức bộ máy thì Ban Chấp hành họp thống nhất đề nghị, có ý kiến đồng ý của cấp uỷ cùng cấp và Đoàn cấp trên thì Đoàn cấp trên chỉ định vào Ban Chấp hành và giữ chức danh đề nghị (không nhất thiết phải tiến hành bầu bằng cách bỏ phiếu kín).

c. Trường hợp thật cần thiết, Đoàn cấp trên trực tiếp có quyền chỉ định tăng thêm số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành cấp dưới (như­­ng đảm bảo số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành cấp đó phải theo quy định của Ban Thường vụ Trung ­­­ương Đoàn và không v­­­ợt quá 15% so với số lượng uỷ viên Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định điều động, chỉ định chức danh một hoặc một số uỷ viên Ban Chấp hành cấp dưới (kể cả Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí th­­­ư) theo đề nghị của Đoàn cấp dưới, sau khi đã trao đổi thống nhất với cấp uỷ Đảng cùng cấp.

Về hội nghị thường kỳ của Ban Chấp hành chi đoàn và Đoàn cơ sở ở những nơi đặc thù:

- Chi đoàn, Đoàn cơ sở ở những vùng sâu, vùng xa, miền núi có địa hình hiểm trở hoặc ở các đơn vị sản xuất kinh doanh có tính đặc thù, đoàn viên phân tán (được Đoàn cấp trên trực tiếp xét chứng nhận), nếu không thể tiến hành họp 1 tháng 1 lần thì hội nghị thường kỳ của Ban Chấp hành chi đoàn và Đoàn cơ sở 3 tháng họp 1 lần.

XVII.  NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1. Về việc bỏ phiếu kín

Việc bầu cử các Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, đại biểu đi dự Đại hội hoặc hội nghị đại biểu Đoàn cấp trên (kể cả đại biểu dự khuyết); bầu bổ sung Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư­­­; bầu Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra được tiến hành bằng bỏ phiếu kín.

2. Về hội nghị Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

a. Tại hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành (sau Đại hội Đoàn).

Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn khoá cũ có trách nhiệm triệu tập phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành khoá mới và chủ trì để bầu Chủ toạ của hội nghị.

b. Ban Chấp hành có quyền quyết định số  lượng uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư (các Bí thư đối với Trung ­­­ương Đoàn), uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra, Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra. Số lượng Uỷ viên Ban Thường vụ không quá một phần ba (1/3) Uỷ viên Ban Chấp hành, số lượng uỷ viên Uỷ ban kiểm tra không nhiều hơn số lượng uỷ viên Ban Thường vụ.

c. Việc tiến hành bầu Uỷ ban kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra (trong số uỷ viên Uỷ ban kiểm tra) tại phiên họp lần thứ nhất hoặc lần thứ hai do Ban Chấp hành cùng cấp quyết định.

d. Chức danh Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra do Uỷ ban kiểm tra bầu trong số uỷ viên Uỷ ban kiểm tra.

3. Việc bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội Chi đoàn và Đoàn cơ sở

Việc bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội áp dụng đối với những Chi đoàn, Đoàn cơ sở được xếp loại chất lượng đạt loại khá trở lên (nếu được Đại hội đồng ý). Tiến hành bầu theo một trong cách sau đây:

- Đại hội bầu Ban Chấp hành, sau đó bầu Bí thư trong số các uỷ viên Ban Chấp hành.

-  Đại hội bầu Bí thư sau đó bầu số Uỷ viên Ban Chấp hành còn lại.

- Phó Bí thư, các Uỷ viên Ban Thường vụ (nếu có) do Ban Chấp hành bầu.

- Trường hợp Chi đoàn có từ 3 đến 8 đoàn viên thì tiến hành bầu trực tiếp Bí thư và Phó Bí thư tại Đại hội.

4. Phiếu bầu

Là phiếu do Ban tổ chức Đại hội hoặc hội nghị phát hành. Phiếu bầu được in sẵn hoặc viết tay danh sách bầu cử do Đại hội  hoặc hội nghị đã thông qua theo vần chữ cái A, B, C… Nếu danh sách bầu cử nhiều, dễ nhầm lẫn trong khi bầu, có thể in hoặc viết danh sách theo từng khu vực hoặc đối tượng (theo vần chữ cái trong từng khu vực và đối tượng đó).

* Phiếu bầu không hợp lệ

- Là phiếu bầu thừa so với số lượng đã được Đại hội, hội nghị quyết định.

- Phiếu không bầu ai (phiếu trắng).

- Phiếu xoá giữa hai dòng chữ ghi họ tên người trong phiếu không rõ bầu ai, để ai.

- Phiếu viết tên  người ngoài danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu có kí hiệu riêng, phiếu kí tên người bầu.

- Phiếu không có dấu của Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội, hội nghị (trừ Đại hội Chi đoàn, Liên chi đoàn).

Trường hợp số lượng định bầu là 1 người vào danh sách bầu cử do Đại hội hoặc hội nghị đã thông qua chỉ là 1 người thì phiếu gạch tên (phiếu không bầu người trong danh sách bầu cử) vẫn là phiếu hợp lệ.

Phiếu bầu thiếu so với số lượng đã được Đại hội, hội nghị quyết định vẫn là phiếu hợp lệ.

5. Điều kiện công nhận kết quả bầu cử và trúng cử

- Theo mục 1 điều 9 Điều lệ Đoàn quy định: Kết quả Đại hội, hội nghị của Đoàn chỉ được công nhận khi có ít nhất hai phần ba số đại biểu được triệu tập có mặt đại diện cho ít nhất hai phần ba số đơn vị trực thuộc tham dự

- Theo mục 2 điều 9 Điều lệ Đoàn quy định: Người được bầu trúng cử khi có trên một phần hai số phiếu bầu đồng ý (số phiếu bầu là số phiếu thu về kể cả hợp lệ hay không hợp lệ do Đại hội, hội nghị quyết định).

- Nếu số người được bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng đã được Đại hội quyết định, thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội, hội nghị quyết định.

- Nếu Đại hội, hội nghị tiến hành bầu lần thứ hai mà vẫn thiếu số lượng định bầu thì không tiến hành bầu tiếp nữa. Nếu là bầu các chức danh chủ chốt của Đoàn thì báo cáo với cấp uỷ và Đoàn cấp trên trực tiếp quyết định, nếu là bầu đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên thì báo cáo để Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội quyết định.

- Nếu số người được quá nửa số phiếu bầu nhiều hơn số lượng được bầu, thì chỉ lấy đủ số lượng và lấy từ người cao phiếu nhất trở xuống.

- Trường hợp số cuối cùng của số lượng định bầu có hai người trở lên có số phiếu bằng nhau và đều quá nửa số phiếu bầu, thì phải tổ chức bầu lại trong số những người có số phiếu bằng nhau đó để chọn lấy người có số phiếu cao hơn không cần phải trên một phần hai phiếu bầu.

- Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu cấp trên cần thiết phải bầu đại biểu dự khuyết. Số lượng đại biểu dự khuyết do Đại hội quyết định.

- Không được lấy những người không được quá nửa số phiếu bầu trong danh sách bầu đại biểu chính thức làm đại biểu dự khuyết.

XVIII.  QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CÁC CẤP CỦA ĐOÀN

1. Quyền ứng cử

- Tất cả đoàn viên đều có quyền ứng cử để bầu vào Ban Chấp hành các cấp của Đoàn, dù đoàn viên đó là đại biểu hay không là đại biểu của Đại hội.

- Đoàn viên không phải là đại biểu của Đại hội, ứng cử vào Ban Chấp hành từ cấp huyện và t­­­ương đ­­­ương trở lên phải gửi đến Ban Chấp hành cấp triệu tập đơn xin ứng cử, sơ yếu lí lịch và nhận xét của Ban Chấp hành cơ sở Đoàn nơi đoàn viên đang sinh hoạt, chậm nhất 15 ngày trước khi Đại hội.

- Tại Đại hội đoàn viên, mọi đoàn viên đều có quyền ứng cử để bầu làm đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên, (trường hợp đoàn viên không có mặt tại Đại hội có thể ứng cử bằng đơn). Đại  biểu chính thức của Đại hội đại biểu, hội nghị đại biểu có quyền ứng cử, đề cử để bầu làm đại biểu hoặc hội nghị đại biểu Đoàn cấp trên.

- Uỷ viên Ban Chấp hành các cấp có quyền ứng cử để bầu vào Ban Thường vụ; Uỷ viên Thường vụ có quyền ứng cử để bầu Bí thư, Phó Bí thư­­­; Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra có quyền ứng cử để bầu Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra.

2. Quyền đề cử

- Tại Đại hội đoàn viên, tất cả đoàn viên đều có quyền đề cử mọi đoàn viên để bầu vào Ban Chấp hành và bầu làm đại biểu đi dự Đại hội đại biểu cấp trên.

- Tại Đại hội đại biểu, các đại biểu chính thức của Đại hội đều có quyền đề cử những đoàn viên là đại biểu và những đoàn viên không phải là đại biểu để bầu vào Ban Chấp hành (trường hợp đề cử cán bộ Đoàn ngoài tuổi đoàn viên thì phải là đại biểu chính thức của Đại hội), hoặc đề cử đại biểu chính thức của Đại hội vào danh sách bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.

- Các uỷ viên Ban Chấp hành có quyền đề cử Uỷ viên Ban Chấp hành để bầu vào Ban Thường vụ, đề cử Uỷ viên Ban Thường vụ để bầu làm Bí thư, Phó Bí thư.

- Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội có trách nhiệm báo cáo với Đại hội về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành khoá mới, được quyền giới thiệu danh sách để bầu vào Ban Chấp hành Đoàn khoá mới và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn cấp trên.

- Khi đề cử người vào danh sách bầu cử, nguời đề cử phải cung cấp hồ sơ của người được đề cử cho Đại hội, hội nghị.

3. Quyền bầu cử

Đại biểu chính thức đủ tư cách có quyền bầu cử trong Đại hội, hội nghị.

XIX. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN GIẢI QUYẾT SAU ĐẠI HỘI

          1. Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn của khóa cũ triệu tập phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành  khóa mới và chủ trì để bầu chủ tọa hội nghị. Sau đó chủ tọa hội nghị điều khiển hội nghị Ban Chấp hành khóa mới bầu Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, các Phó Bí thư. Từ cấp huyện trở lên bầu Ủy ban kiểm tra, bầu Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

2. Hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo kết quả Đại hội lên Đoàn cấp trên, bao gồm:

a.  Biên bản Đại hội

- Có chữ kí của thư kí Đại hội và người thay mặt đoàn chủ tịch Đại hội.

- Có đóng dấu treo của Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội, hội nghị (từ Đoàn cơ sở trở lên).

b.  Biên bản bầu cử các loại

- Có chữ kí của Trưởng ban Kiểm phiếu và người thay mặt Đoàn Chủ tịch.

- Có đóng dấu treo của Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội, hội nghị (từ Đoàn cơ sở trở lên).

c.  Danh sách trích ngang Ban Chấp hành mới

Có chứ kĩ của người thay mặt đoàn chủ tịch và đóng dấu treo (ghi theo thứ tự: Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành).

d.  Danh sách Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, các ủy viên Ủy ban kiểm tra (Đối với cấp huyện trở lên)

- Danh sách uỷ ban kiểm tra.

- Danh sách trích ngang  Chủ nhiệm và phó chủ nhiệm

e.  Danh sách trích ngang đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên (nếu có)

- Trong thời hạn 15 ngày sau khi nhận được báo cáo của Ban Chấp hành cấp dưới về kết quả bầu cử, Ban Thường vụ Đoàn cấp trên trực tiếp chuẩn y danh sách Ban Chấp hành, ban Thường vụ và các chức danh đã được bầu của cấp dưới theo quy định của Điều lệ Đoàn.

- Trong những trường hợp đặc biệt cần thiết, Đoàn cấp trên có thể xét công nhận Ban Chấp hành mới của tổ chức Đoàn cấp dưới mà chưa cần phải đầy đủ thủ tục. Trong những trường hợp này, sau khi công nhận xong, Ban Chấp hành mới có trách nhiệm hoàn chỉnh thủ tục như  quy định.

- Tổ chức văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng thành công của Đại hội.

- Xây dựng và thông qua quy chế hoạt động của BCH mới, phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban Chấp hành.

           - Ban chấp hành mới lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội.

 

CH­ƯƠNG II

PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

 

I. THÀNH LẬP VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC TIỂU BAN

Công tác phân công nhiệm vụ hoặc thành lập các bộ phận, các tiểu ban là điều kiện đầu tiên trong công tác chuẩn bị tiến hành Đại hội Đoàn các cấp. Ở mỗi cấp khác nhau thì qui mô thành phần, chức trách các ban có khác nhau. Có thể hình thành 4 tiểu ban cơ bản gồm:

+ Tiểu ban nội dung.

+ Tiểu ban nhân sự.

+ Tiểu ban tuyên truyền.

+ Tiểu ban hậu cần.

Số lượng, cơ cấu và quy chế làm việc của các tiểu ban do Ban Thường vụ Đoàn các cấp quyết định, trưởng các tiểu ban nên phân công các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên Thường vụ hoặc Uỷ viên Ban Chấp hành phụ trách. Nhiệm vụ của các tiểu ban như  sau:

          1. Tiểu ban nội dung 

- Xây dựng các dự thảo văn kiện của Đại hội gồm: Báo cáo tổng kết, phương hướng công tác, diễn văn khai mạc, bế mạc, nghị quyết Đại hội.

- Xây dựng hệ thống vấn đề cần thảo luận vào các văn kiện của Đại hội Đoàn cấp trên, đồng thời định hướng các đơn vị thảo luận tập trung vào những nội dung cơ bản đã hệ thống.

- Tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Đại hội.

          2. Tiểu ban nhân sự

- Xây dựng đề án phân bổ đại biểu cho các đơn vị cấp dưới.

- Xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành cùng cấp.

- Xây dựng đề án nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.

- Báo cáo kiểm tra của Ban Chấp hành

- Xây dựng các văn bản phục vụ Đại hội Đoàn như  thông tri triệu tập đại biểu, nội quy Đại hội, các văn bản phục vụ cho công tác bầu cử...

          3. Tiểu ban tuyên truyền

- Tham m­­­u cho Ban Thường vụ phát động phong trào thi đua, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội.

- Chuẩn bị các điều kiện cho công tác trang trí khẩu hiệu, panô, áp phích.

- Chuẩn bị ch­­­ương trình hoạt động văn hoá, văn nghệ (hoặc thể thao) diễn ra trong thời gian Đại hội.

- Triển khai công tác trang trí, khánh tiết tại Đại hội.

          4. Tiểu ban hậu cần

- Chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ cho Đại hội.

- Chuẩn bị chỗ ăn nghỉ, đi lại, di chuyển cho đại biểu Đại hội.

- Chuẩn bị quà tặng phẩm Đại hội…

          5. Về việc xét duyệt công tác chuẩn bị Đại hội

 - Trung ­­­ương Đoàn duyệt kế hoạch Đại hội Đoàn cấp tỉnh, Đoàn cấp tỉnh duyệt kế hoạch Đại hội Đoàn cấp huyện, Đoàn cấp huyện duyệt kế hoạch Đại hội Đoàn cơ sở, Đoàn cấp cơ sở duyệt kế hoạch Đại hội Chi đoàn và Liên đoàn.

 - Hồ sơ  xét duyệt công tác tổ chức Đại hội gồm:

+ Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, phương hướng nhiệm kỳ tới.

+ Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành.

+ Đề án xây dựng Ban Chấp hành.

+ Danh sách trích ngang dự kiến nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư.

+ Đề án tổ chức Đại hội.

+ Dự kiến ch­­­ương trình Đại hội.

6. Trang trí Đại hội Đoàn

Tuỳ theo điều kiện thực tế ở các đơn vị mà tiến hành công tác tuyên truyền và trang trí, tạo nên màu  sắc, không khí trang nghiêm, trẻ trung hướng tới Đại hội.

    6.1. Trang trí ngoài hội trường

- Đ­­­ờng chính tới địa điểm tổ chức Đại hội. Trên các con đ­ờng của địa phương (làng, xóm, xã, phường, thị trấn…). Hoặc nhà đoàn viên thanh niên, các văn phòng, trụ sở của các cơ sở Đoàn : cờ, khẩu hiệu, panô, áp phích..

 - Xung quanh hội trường phía ngoài có thể bố trí cờ, panô, áp phích, băng rôn.

 - Thiết kế cổng chào (nếu có điều kiện).

6.2. Trang trí trong hội trường nhìn từ dưới lên

 - Trong trang trí Đại hội Đoàn, bố cục thường có 3 mảng ta tạm gọi là:

           + Mảng nghi lễ: Cờ Tổ quốc, ảnh Bác (hoặc tượng Bác), tít chữ “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”

         + Mảng nghi thức Đại hội: Cờ Đoàn (hoặc huy hiệu Đoàn), tít chữ Đại hội và khẩu hiệu.

          + Mảng hỗ trợ : bồn hoa, cây cảnh, pa nô…

- Nguyên tắc trang trí trong Đại hội Đoàn :

          + Trên cùng ngang phông là khẩu hiệu: "Đảng Cộng sản Việt Nam  quang vinh muôn năm".

          + Tính từ mép phông phía trái qua phải. Cách 1/3 chiều rộng phông là cờ Tổ quốc.

+  Phía dưới Sao vàng là tượng Bác (hoặc ảnh Bác) được đặt trên bục hoặc bàn có khăn phủ.

+ Sang tiếp 1/3 phông là cờ Đoàn hoặc huy hiệu Đoàn treo thấp hơn cờ Tổ quốc (lấy sao vàng làm chuẩn).

+ Phía dưới cờ hoặc huy hiệu Đoàn là dòng chữ: ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH... NHIỆM KỲ... (Có thể bố trí 2 hoặc 3 hàng với 2 kiểu chữ khác nhau).

+ Dưới chân phông có thể bố trí một hàng cây cảnh cho đẹp.

          + Hai bên cánh gà có thể để hai tấm panô, áp phích trích Nghị quyết của Đảng, của Đoàn về công tác thanh niên.

- Hình thức trang trí:

Tuỳ theo cấp bộ Đoàn và điều kiện cơ  sở vật chất, diện tích trang trí mà có thể trình bày, trang trí theo các cách sau:

+ Bố cục theo một mảng:

Chủ yếu dùng cho Chi đoàn, Chi  đoàn cơ sở hoặc những Đoàn cơ sở không có điều kiện.

          *Dụng cụ gồm: Cờ Tổ quốc, ảnh Bác, cờ Đoàn (hoặc huy hiệu Đoàn), phông màn, hoa, cây cảnh, bục, kệ, bàn ghế.

          *Cách trang trí:

+ Bố cục theo hai mảng:

 Thông thường trong các hội trường người ta đã bố trí sẵn mảng nghi lễ gồm : Cờ và tượng Bác hoặc ảnh Bác theo đúng vị trí qui định. Khi chúng ta sử dụng hội trường chỉ cần xử lí mảng nghi lễ của Đoàn. Trang trí theo bố cục này thường thuận lợi trong sáng tạo.

Dưới đây là một số phác thảo gợi ý trang trí trong Đại hội Đoàn

Mẫu 1:

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mẫu 2

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM  NANĂMNĂMNĂM

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


:

 

Mẫu 3

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mẫu 4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. KĨ NĂNG TRONG ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP.

    Trong tổ chức Đại hội Đoàn, ngoài việc nắm chắc nghiệp vụ, nguyên tắc tổ chức, người tổ chức điều hành cần phải có kĩ năng thành thạo thì mới đem lại hiệu quả cao. Từ việc xây dựng kịch bản điều hành đến việc phân công sắp xếp điều hành; từ việc chon giọng nói trong thuyết trình, đọc các báo cáo Đại hội đến các cử chỉ, động tác điều hành đều phải có một kĩ năng cơ bản...

1. Trong công tác tổ chức điều hành phần nghi thức, nghi lễ và khai mạc Đại hội.

  Người làm công tác tổ chức ở phần này cần phải được lựa chọn và nắm được các nguyên tắc sau:

     - Phải là người có phong cách nhanh nhẹn, dứt khoát, không nói ngọng, nói lắp; có giọng nói ấm, khỏe. L­ưu ý hạn chế phân công người có giọng mũi, giọng họng hoặc nữ làm công việc này vì giọng của nữ thường mảnh, yếu hoặc thanh tạo nên sự căng thẳng hoặc không gây không khí ban đầu tốt cho Đại hội.

      - Trong điều hành nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca, Đoàn ca người điều hành phải nhớ nguyên tắc: Giọng hô, tốc độ hô hoăc cao độ, trường độ trong bắt nhịp bài hát là giọng đáp hoặc giọng hát của biểu Đại hội. Do vậy nếu bạn hô nhanh thì Đại biểu hát nhanh, hô chậm thì Đại biểu hát chậm, hô cao thì hát cao và hô thấp thì hát thấp. Đây là một kĩ năng hết sức quan trọng trong điều hành mà mọi người điều hành cần lư­u ý.

    - Trong khi giới thiệu đại biểu, khách mời cần phải tuân thủ theo nghi thức Nhà nước: Giới thiệu khách trước, chủ sau; cấp trên trước, cấp dưới sau; lãnh đạo Đảng, nhà nước trước, lãnh đạo Đoàn thanh niên sau... Không được giới thiệu sai họ, tên, tên đệm hoặc chức vụ, học hàm, học vị, danh hiệu, biệt danh của các đại biểu. Trong khi giới thiệu cần mời một số đại biểu đứng dậy ra mắt thì chỉ cần tập trung vào một số đại biểu chủ chốt, đại diện không cần hoặc không nhất thiết phải mời tất cả các đại biểu có mặt, nhất là những Đại hội có quá nhiều đại biểu sẽ làm thời gian kéo dài, không tập trung, kém phần long trọng và làm mất ấn tượng của Đại hội.

     - Khi mời quý khách, quý đại biểu ngồi xuống không nên dùng từ “an tọa” sẽ tạo ra dấu ấn không hay, hiểu lầm hoặc khó chịu cho các đại biểu. Chỉ nên dùng từ “ Mời các vị đại biểu và toàn thể Đại hội ngồi xuống!”.

     - Nên hạn chế dùng băng cassete, đĩa CD, USB... hát thay cho đại biểu Đại hội các bài Quốc ca, Đoàn ca mà nên bắt buộc các đại biểu phải hát và có nhóm hát nòng cốt.

      2. Kĩ năng trong điều hành phần thông qua các báo cáo và thảo luận của Đại hội.

   - Người đọc bản báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kì cũ phải là Bí thư, phó Bí thư nhiệm kì cũ hoặc người có uy tín nằm trong Đoàn Chủ tịch. Phải là người có sức khỏe, có chất giọng khỏe khoắn.

    - Nên thông qua các loại báo cáo của Đại hội( Báo cáo nhiệm kì; báo cáo kiểm điểm BCH, Báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội cấp trên...) xong rồi chuyển sang phần thảo luận tổng thể theo những vấn đề cốt lõi mà đoàn chủ tịch gợi ý hoặc đề nghị mà không nên thông qua và thảo luận từng báo cáo dễ trùng lặp và mất nhiều thời gian của Đại hội, hiệu quả không cao.

     - Cần phải có những tham luận nòng cốt, có thể phải phân công hoặc phê duyệt trước. Trong khi trả lời các câu hỏi mang tính chất vấn, Đoàn Chủ tịch cần tổng hợp trả lời theo “cụm” vấn đề hoặc theo “logic” vấn đề( trả lời một vấn đề mà được 3,4,5,câu hỏi) không nên sa đà trả lời vào từng câu hỏi cụ thể. Những câu hỏi chưa rõ nội dung và hướng trả lời thì nên hỏi lại hoặc chưa trả lời. 

     - Trong điều hành thảo luận, người điều hành cần hướng người chất vấn, tham luận vào nội dung chính như­ng không “c­ớp lời” người chất vấn, phát biểu. Cần nhanh chóng nắm vững nhóm tâm lí người phát biểu để xử lí cho tốt ( thẳng thắn, ba phải, gây sự, lí sự hay thờ ơ...). Nên quy định thời gian cho người phát biểu kể cả khách mời. Trong điều hành không nên dùng từ “ không” đặt ở đầu l­ưỡi mà phải nên dùng từ “cảm ơn” hoặc “ vâng, cảm ơn!” …

 1. Kĩ năng điều hành trong công tác bầu cử

    - Người làm công tác điều hành trong phần bầu cử cần phải có phong cách bình tĩnh, nhẹ nhàng nh­ng dứt khoát. Giong nói ở tầm trung, không cao, không tạo không khí căng thẳng trong điều hành bầu cử. Phải là người nắm chắc các nguyên tắc trong bầu cử, những trường hợp ngoài khả năng cần thống nhất với Đoàn Chủ tịch.

     - Phải tuần tự thực hiện theo nguyên tắc: Thông qua đề án nhân sự; tiến hành phần ứng cử; phần đề cử (đề cử do BCH cũ và đề cử tại Đại hội) và phần bầu cử, không được bỏ qua công đoạn nào.

     - Trong điều hành bầu cử cần phải tuân thủ và vận dụng triệt để, linh hoạt nguyên tắc tập trung dân chủ, không được kích động, thách đố đại biểu nhất là trong điều hành nội dung ứng cử và đề cử. Khi thông báo chốt danh sách bầu cần phải nêu rõ các căn cứ: Quyền của Đoàn chủ tịch, tiêu chuẩn cơ cấu BCH mới, sau khi bàn bạc thống nhất trong Đoàn Chủ tịch...

      - Không nên kéo dài thời gian trong phần ứng cử và đề cử (mỗi lần yêu cầu không để kéo dài quá 10 giây và không nên yêu cầu quá 03 lần), nếu không có sự tập trung hoặc có dấu hiệu chia rẽ nội bộ trong phần ứng cử, đề cử cần nhanh chóng chia nhóm để thảo luận.

 

III. MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN VỀ ĐẠI HỘI ĐOÀN

MẪU 1 : BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ….

ĐẠI HỘI …                                                … ngày … tháng… năm

BIÊN BẢN

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

                                       Nhiệm kỳ...

          Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh … nhiệm kỳ … đã họp từ ngày… tháng … năm….

          Đại hội  có mặt… đại biểu (đoàn viên ) trên tổng số … đại biểu (đoàn viên ) được triệu tập.

          Khách mời gồm có … đồng chí: (Họ và tên từng người.):

1) Đ/C: ……………………………………….

2) Đ/C: ……………………………………….

3) Đ/C: ……………………………………….

4) Đ/C: ……………………………………….

5) Đ/C: ……………………………………….

Đại hội bầu: Đoàn Chủ tịch gồm các đồng chí …

1) Đ/C: ……………………………………….

2) Đ/C: ……………………………………….

3) Đ/C: ……………………………………….

4) Đ/C: ……………………………………….

5) Đ/C: ……………………………………….

Đại hội bầu: Đoàn thư kí gồm… đồng chí:

1) Đ/C: ……………………………………….

2) Đ/C: ……………………………………….

3) Đ/C: ……………………………………….

Đại hội đã bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm … đồng chí:

1) Đ/C: ……………………………………….

2) Đ/C: ……………………………………….

3) Đ/C: ……………………………………….

 do đồng chí … làm trưởng ban.

          Đại hội đã biểu quyết công nhận… đồng chí đủ tư cách đại biểu, trong đó có… đồng chí là uỷ viên Ban Chấp hành đ­ương nhiệm và … đồng chí do các chi đoàn bầu lên, có… đại biểu bị bác bỏ tư cách, vì … (nếu có), có … đại biểu vắng mặt.

 I - Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ tới do đồng chí … trình bày trước Đại hội

- Về tổng kết nhiệm kỳ qua có … đồng chí phát biểu ý kiến, với các nội dung như sau (tóm tắt từng loại ý kiến).

- Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, có … đồng chí phát biểu ý kiến, với các nội dung như sau (tóm tắt từng loại ý kiến).

- Đại hội biểu quyết các vấn đề sau: (Từng vấn đề ghi rõ số phiếu hoặc tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành tại Đại hội)

II - Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ...

          - Đại hội quyết định số lượng Ban Chấp hành khoá tới là…….. đồng chí.

          - Danh sách ứng cử, đề cử được Đại hội thông qua gồm…đồng chí: (họ tên, xếp theo A, B, C tên gọi).

1) Đ/C: ……………………………………….

2) Đ/C: ……………………………………….

3) Đ/C: ……………………………………….

4) Đ/C: ……………………………………….

5) Đ/C: ……………………………………….

6) Đ/C: ……………………………………….

7) Đ/C: ……………………………………….

- Đại hội biểu quyết danh sách Ban Kiểm phiếu gồm….đồng chí.

1) Đ/C: ……………………………………….

2) Đ/C: ……………………………………….

3) Đ/C: ……………………………………….

4) Đ/C: ……………………………………….

5) Đ/C: ……………………………………….

 do Đ/c………………. Trưởng ban.

          - Tình hình bầu cử:

+ Số phiếu phát ra… phiếu;

+ Số phiếu thu vào…phiếu;

+ Số phiếu hợp lệ…phiếu;

+ Số phiếu không hợp lệ…phiếu,

 do………………………………………………….

          - Kết quả bầu cử do Ban kiểm phiếu công bố (họ tên và sắp xếp kết quả thứ tự  phiếu bầu cử từ cao đến thấp).

1) Đ/C: ……………………………………….% phiếu.

2) Đ/C: ……………………………………….% phiếu.

3) Đ/C: ……………………………………….% phiếu.

4) Đ/C: ……………………………………….% phiếu.

5) Đ/C: ……………………………………….% phiếu.

6) Đ/C: ………………………………………% phiếu.

7) Đ/C: ……………………………………….% phiếu.

- Căn cứ điều 9 (Điều lệ Đoàn ), những đồng chí sau đây trúng cử và Ban Chấp hành khoá mới (họ và tên, thứ tự số phiếu bầu).

1)…………………………………………………

2)…………………………………………………

3)…………………………………………………

4)…………………………………………………

5)…………………………………………………

III - Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội với … đại biểu (hoặc đoàn viên ) tán thành và …đại biểu ( hoặc đoàn viên)không tán thành (có văn bản kèm theo).

       Đại hội bế mạc hồi… giờ, ngày … tháng … năm…

           
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH                               TM ĐOÀN THƯ KÍ

        

MẪU 2: BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ….

ĐẠI HỘI......……………        

                                                           … ngày… tháng… năm

BÁO CÁO

Kiểm điểm của  Ban Chấp hành Đoàn… tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ…

I - Tình hình tổ chức của Ban chấp hành nhiệm kỳ vừa qua.

1 - Số lượng, cơ cấu, uỷ viên Ban Chấp hành đoàn nhiệm kỳ vừa qua.

2 - Tình hình biến động và công tác kiện toàn Ban chấp hành nhiệm kỳ vừa qua.

II - Bối cảnh và kết quả hoạt động của Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ vừa qua.

1 - Bối cảnh, tình hình  thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ vừa qua.

a - Thuận lợi:

b - Khó khăn:

2 - Kết quả hoạt động của Ban chấp hành nhiệm kỳ vừa qua.

a - Ưu điểm.

b - Khuyết điểm.

C - Nguyên nhân, bài học.

                                              TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN                     

                                                                   Bí th­

 

                                                                    Nguyễn Văn X

MẪU 3: BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH…

ĐẠI HỘI....

                                                            … ngày… tháng… năm

BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… nhiệm kỳ…

          Hôm nay, vào hồi… giờ… ngày.. tháng… năm…

          Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh … nhiệm kỳ… gồm các đồng chí.

          1- Nguyễn Văn A: Trưởng ban.

          2 - Nguyễn Văn B: Uỷ viên.

          Đã tiến hành làm việc và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội Đoàn nhiệm kỳ… như  sau:

          - Tổng số đại biểu được triệu tập:…

          - Số đại biểu có mặt:…

          I - Thành phần đại biểu:

          + Tổng số đại biểu đ­ương nhiên:…

          + Tổng số đại biểu do Đại hội cấp dưới bầu:…

          + Tổng số đại biểu được chỉ định:…

          II - Phân tích chất lượng đại biểu:

          + Tổng đại biểu là cán bộ đoàn…

           + Số đại biểu là Đảng viên:…

          + Về giới tính: nam…, nữ…

          + Dân tộc, tôn giáo:…

          + Về độ tuổi:…

          + Về cơ cấu khu vực:…

          + Về trình độ:…

          Đến thời điểm này 100% đại biểu chính thức của Đại hội Đoàn … nhiệm kỳ … đều đủ tư cách dự Đại hội. Nếu có vấn đề gì phát sinh về tư cách đại biểu của Đại hội chúng tôi xin tiếp tục báo cáo.

                                      TM. BAN THẨM TRA TƯ  CÁCH ĐẠI HỘI

                                                                   Trưởng ban

 

MẪU 4: BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH …..

ĐẠI HỘI …..                         

… ngày… tháng… năm

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu Ban Chấp hành Đoàn khoá…

 

Hôm nay, vào hồi… giờ… ngày…tháng… năm…

          Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

         - Nguyễn Văn A: Trưởng ban. Và … đ/c Uỷ viên:

1)…………………………………………………

2)…………………………………………………

3)…………………………………………………

           4)………………………….………………………

         Tiến hành kiểm phiếu bầu BCH… Đoàn khoá…

          - Số phiếu phát ra:…phiếu

          - Số phiếu thu về:… phiếu

          - Số phiếu hợp lệ:…phiếu

          - Số phiếu không hợp lệ:…phiếu

          Qua kiểm phiếu kết quả như  sau:

`        1- Đ/c : …(số phiếu/ tổng số phiếu bầu đạt …%)

          2 - Đ/c :  ……………………………………

          Theo nguyên tắc, thể lệ bầu cử các đồng chí sau đây trúng cử vào Ban Chấp hành Đoàn khoá mới.

1)…………………………………………………

2)…………………………………………………

3)…………………………………………………

4)…………………………………………………

5)…………………………………………………

          Chúng tôi lập biên bản này báo cáo kết quả trước Đại hội và làm  căn cứ để Đoàn cấp trên công nhận.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH                TM. BAN KIỂM PHIẾU

                        (kí tên)                                             (kí tên)

 

MẪU 5: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH...

ĐẠI  HỘI......………        

…. ngày… tháng… năm

                                     

NGHỊ QUYẾT

             Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ…

 

          Hôm nay ngày …tháng … năm.200….Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc trong thời gian… ngày.

          Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiéu niên… nhiệm kỳ…và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ…các tham luận của… đồng chí và nghe ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên

          Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh …nhiệm kỳ…quyết định:

          1 - Tán thành báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ….Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ….do đồng chí … trình bày trước Đại hội

          2 - Tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của:

          Đồng chí … vào các ý kiến tham luận đại biểu để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện.

          3 - Đại hội bầu ra…đồng chí đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành …nhiệm kỳ….

          4 - Giao cho Ban Chấp hành khoá… căn cứ nghị quyết Đại hội,  xây dựng các ch­ương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.

         TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH                      TM. THƯ KÍ ĐOÀN

               

 MẪU 6:  ĐỀ ÁN NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH….

ĐẠI HỘI ĐOÀN XÃ ………..

NHIỆM KỲ 2006 - 2011

 

ĐỀ ÁN

NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ...

NHIỆM KỲ  2006 - 2011

- Căn cứ kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn xã...

- Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đoàn xã  nhiệm kỳ 2006 - 2011.

- Sau khi báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Đảng bộ xã, Ban Chấp hành Đoàn huyện…,Ban Chấp hành Đoàn xã….xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành Đoàn xã… nhiệm kỳ 2006 - 2011 như  sau:

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ NHIỆM KỲ 2006 - 2011.

1. Căn cứ Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của Đoàn xã …..

3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chính trị của Đoàn xã và đánh giá kết quả, hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ qua.

4. Căn cứ vào yêu cầu về công tác cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới.

II. YÊU CẦU XÂY DỰNG BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ NHIỆM KỲ 2006 - 2011.

          1. Xây dựng Ban chấp hành Đoàn xã, đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, uy tín để chỉ đạo, lãnh đạo xã Đoàn thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã và xây dựng tổ chức Đoàn. Phát huy vai trò lãnh đạo của Ban chấp hành Đoàn xã gắn liền với trách nhiệm của cá nhân từng uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn xã.

          2. Ban Chấp hành Đoàn xã nhiệm kỳ 2006 - 2011 phải coi trọng chất lượng, số lượng và có cơ cấu hợp lí gồm những đồng chí tiêu biểu trong xã Đoàn. Về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          3. Ban Chấp hành Đoàn phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Có những cán bộ vững vàng, nhiều kinh nghiệm. Vừa có những cán bộ trẻ đang phát triển để đào tạo bồi d­­ỡng, sẵn sàng thay thế khi luân chuyển.

III. TIÊU CHUẨN UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN  XÃ… NHIỆM KỲ 2006 - 2011.

          1. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiều kinh nghiệm, có đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, trung thực, g­­ương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật cao và phương pháp công tác tốt.

          2. Có trình độ học vấn, có năng lực kiến thức công tác xã hội. Có khả năng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ tr­­ương công tác Đoàn của Đoàn cấp trên và  Đảng bộ xã.

          3. Nhiệt tình và có khả năng vận động đoàn viên, được đoàn viên trong Chi đoàn tín nhiệm.

IV. DỰ KIẾN CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG  BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN  XÃ NHIỆM KỲ  2006 - 2011

          1. Số lượng: Dự kiến uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn xã… nhiệm kỳ  2006 - 2011 là : 15 đồng chí. Và danh sách bầu tối đa là 17 đồng chí.

2. Cơ cấu: gồm có …..đ/c nữ, ….. đ/c nam, …… đ/c Bí thư, …… đ/c Phó Bí thư, ……. đ/c Uỷ viên phụ trách các mảng công tác.

+ Là  nữ…………. ………đ/c

+ Là người dân tộc ………đ/c

+ Tuổi trung bình………….tuổi

+ Đảng viên…………………đ/c.

+ Trình độ văn hoá : Tốt nghiệp THPT…%,   THCS… %

          Ban Chấp hành Đoàn xã cơ cấu hợp lí về số lượng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đoàn xã.       

Trên đây là đề án xây dựng Ban Chấp hành Đoàn xã…. nhiệm kỳ 2006 - 2011, do Ban Chấp hành Đoàn xã… đ­ương nhiệm soạn thảo.

 

MẪU 7:  CH­ƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

Text Box: ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH…. ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN ………… NHIỆM KỲ……… Hµ Néi, ngµy...th¸ng n¨m                    

 

 

 

 

 

 

CH­ƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN …

NHIỆM KỲ  2009

Thời gian:…ngày…tháng… năm 2008

Địa điểm tại…

1. Ổn định tổ chức, đón tiếp Đại biểu.

2. Chào cờ (hát Quốc ca, Đoàn ca)

3. Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội.

4. Bầu Đoàn Chủ tịch.

5. Thông qua thư kí Đại hội.

6. Thông qua ch­­ương trình làm việc và quy chế Đại hội.

7. Trình bày báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm kỳ  2008.

8. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi đoàn.

9. Tổ chức thảo luận các báo cáo, phương hướng

10. Đại biểu phát biểu.

+ Phát biểu của Đoàn cấp trên.

+ Phát biểu của Chi bộ Đảng.

+ Phát biểu của  các đại biểu khác ( nếu có).

11. Biểu quyết thông qua báo cáo chính thức.

12. Công bố hết nhiệm kì của BCH cũ

13. Trình đề án nhân sự.

14. Đề cử, ứng cử và thông qua danh sách bầu cử.

15. Bầu ban bầu cử.

16. Bầu cử Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ - 2009..

17. Công bố kết quả bầu cử.

18. BCH mới ra mắt.

19. Bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên ( nếu có)

20. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

21. Tổng kết Đại hội

22. Bế mạc Đại hội.

 

MẪU 8: BÁO CÁO CỦA MỘT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN KHỐI TRƯỜNG HỌC

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH….

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN K50

NHIỆM KỲ 2005 - 2006

 

 

HÀ NỘI, NGÀY...THÁNG...NĂM..

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Công tác Đoàn năm học 2004 - 2005 và  phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn  năm học 2005 - 2006

( Thông qua tại Đại hội Chi đoàn K50 nhiệm kỳ 2005 - 2006)

Kính th­ưa:  Quí vị Đại biểu !

Kính th­ưa:  Toàn thể Đại hội!

 

Năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Tuổi trẻ Chi đoàn TKK5  đã phát huy tính xung kích của thanh niên, tinh thần đoàn kết của tập thể v­­ợt qua mọi khó khăn thử thách của môi trường mới, xung phong tình nguyện đi đầu trong các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi mọi chủ tr­ương kế hoạch của Nhà trường nói chung và Đoàn trường nói riêng giao cho.

Tư­­ t­­ởng chỉ đạo là: "Tuổi trẻ TKK5 thi đua học tập, rèn luyện, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, vì ngày mai lập nghiệp”  với tinh thần đoàn kết dân chủ, Ban Chấp hành Chi đoàn nghiêm túc báo cáo, đánh giá thực trạng hoạt động Chi đoàn trong thời gian qua. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm quí báu để xây dựng ch­­ương trình hoạt động phù hợp với công tác Đoàn và phong trào thanh niên thời kỳ đổi mới. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tôi xin thông qua báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua và dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2013 của Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2011 – 2012.

PHẦN THỨ NHẤT

Báo cáo tình hình hoạt động công tác Đoàn của Chi

đoàn TKK5 trong  nhiệm kỳ  2011 – 2012

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM HỌC 2011 -2012

Năm học 2011 –2012, là năm học đầu tiên có tính chất bản lề của khoá 5 tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.. Nhiều chủ tr­ương chính sách mới của Đảng và Nhà nước nói chung và của Học viện nói riêng ra đời: Chiến l­ược thanh niên 2010 – 2020; Luật Thanh niên; Luật Giáo dục sửa đổi …Đã có nhiều tác động tích cực đến tư tư­ởng, thái độ chính trị của đoàn viên thanh niên cũng như  tổ chức Đoàn - Hội - Đội. Những tác động này đã giúp đoàn viên trong Chi đoàn TKK5 có những cách nhìn mới, hành động tích cực để xây dựng cho mình một một lí tư­ởng nghề nghiệp vững vàng - đó là phấn đấu trở thành người cán bộ Đoàn trong t­ương lai.

Kính th­ưa toàn thể Đại hội !

Trong năm học đầu tiên của khoá học, môi trường mới của mọi đoàn viên trong Chi đoàn, còn nhiều bỡ ngỡ, một Chi đoàn với 65 đoàn viên đến từ 25 tỉnh thành trong cả nước, cơ cấu đến từ nhiều vùng miền, dân tộc khác nhau có phong tục tập quán sinh hoạt cũng như  hoạt động khác nhau dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Bên cạnh đó, khả năng thực tiễn về công tác Đoàn của các đoàn viên không được đồng đều. Chi đoàn mới được thành lập nên chưa phát huy được tính xung kích và nội lực từ  mỗi cá nhân trong Chi đoàn. Điều kiện phục vụ cho hoạt động Chi đoàn còn thiếu thốn chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động của mỗi đoàn viên trong giai đoạn mới hiện nay, nhất là đối với nhu cầu của mỗi đoàn viên là cán bộ Đoàn trong tương lai.

Mặc dù vậy, sau Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2011 - 2012, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Đoàn Trường, của giáo viên chủ nhiệm( Cố vấn học tập) lớp và sự đồng tình ủng hộ của các đoàn viên trong chi đoàn đã chung sức, chung lòng, phát huy trí tuệ, đ­a chi đoàn TKK5 đi vào hoạt động và đạt những kết quả khả quan. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ Ban Chấp hành Chi đoàn là những hạt nhân thực sự có năng lực, đã được trải nghiệm qua thực tiễn hoạt động phong trào, có bản lĩnh, có kinh nghiệm trong công tác tổ chức, quản lí. Vì thế Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua đã xây dựng được một khối đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động phong trào của Chi đoàn, đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự lớp và đã thu được những kết quả hoạt động Đoàn đáng khích lệ.

Mặc dù môi trường mới còn nhiều bỡ ngỡ, song nhìn lại trong nhiệm kỳ qua, với những kết quả  hoạt động của Chi đoàn TKK5 có thể khẳng định rằng: Chi đoàn TKK5 là một tập thể đoàn kết, vững mạnh về nhiều mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các hoạt động Đoàn cấp trên giao phó. Kết quả đó được cụ thể qua các nội dung chính sau đây:

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN.

1. Về công tác giáo dục chính trị tư  tư­­ởng 

Ban Chấp hành Chi đoàn đã tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị tư tưởng của Ban Chấp hành Đoàn Trường: ổn định tư t­ưởng cho đoàn viên trong khoá về xác định nghề nghiệp của mình, tuyên truyền động viên, nhắc nhở các đoàn viên trong Chi đoàn thực hiện tốt đ­­ờng lối, chủ tr­ương chính sách của Đảng và Nhà nước, nội qui, qui chế của nhà trường. Đã tổ chức cho các đoàn viên Chi đoàn tham quan Phòng truyền thống, nghe nói chuyện thời sự theo định kỳ hàng tháng, Tổ chức kỳ thi tìm hiểu tư t­ưởng Hồ Chí Minh với 100% đoàn viên tham gia;

Chi đoàn đã tổ chức cho đoàn viên học tập 6 bài học lí luận  chính trị và Nghị quyết Đại hội Đoàn trường khóa XXVIII nhiệm kỳ 2012 - 2014.

Bên cạnh các hoạt động trên Ban Chấp hành Chi đoàn kết hợp với Ban cán sự lớp soạn thảo nội quy của lớp và thông qua tập thể đoàn viên nhằm xây dựng tính kỷ luật cao trong học tập, rèn luyện và hoạt động của mỗi đoàn viên trong Chi đoàn.

2. Thực hiện phong trào 5 xung kích và 4 đồng hành

Đây là nhiệm vụ chính của mỗi đoàn viên khi về  trường học tập, vì vậy BCH Chi đoàn ngay từ ngày đầu mới được thành lập đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Chi đoàn.

 Ban Chấp hành Chi đoàn đã hướng dẫn cho đoàn viên tập trung nâng cao chất lượng học tập tiếp cận với những ch­­ương trình học một cách phù hợp để nâng cao hiệu quả học tập. Ban Chấp hành Chi đoàn đã phát động phong trào xây dựng giờ học tốt, tuần học tốt, tích cực phát biểu xây dựng bài trên lớp, tự nghiên cứu, tự học tập ở nhà tạo không khí thi đua học tập trong Chi đoàn.

Chi đoàn đã tổ chức được 3 buổi toạ đàm về đổi mới phương pháp học và nghiên cứu khoa học. Tham gia vào ban thi đua của lớp.

Phát động phong trào thi đua “học tốt” nhân ngày 20/11, ngày 8/3, ngày thành lập trường 15/10.

Tổ chức các câu lạc bộ: “Kĩ năng công tác thanh niên”; “Câu lạc bộ yêu thơ”; “Câu lạc bộ tuyên truyền viên”,  Câu lạc bộ cán bộ Đoàn  …

*Về hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể  thao 

Ban Chấp hành Chi đoàn đã xác định đây là một ch­­ương trình, một nhiệm vụ học tập và là một môi trường tốt cho mỗi  đoàn viên Chi đoàn rèn luyện kĩ năng cho người cán bộ t­ương lai. Chi đoàn đã thành lập ra đội văn nghệ xung kích thu hút nhiều đồng chí tham gia hưởng ứng nhiệt tình và bư­­ớc đầu đi vào hoạt động có hiệu quả. Chi đoàn đã thành lập ra đội bóng chuyền và bóng đá nam - nữ để giao hữu với các Chi đoàn bạn. Tổ chức giải cầu lông giao hữu mở rộng với 12 đội tham gia. Ngoài ra Chi đoàn còn thành lập ra câu lạc bộ cầu lông, đá cầu được nhiều thành viên trong Chi đoàn tham gia hưởng ứng nhiệt tình.

*Hoạt động tình nguyện 

Hưởng ứng các hoạt động tình nguyện vì môi trường xanh - sạch - đẹp, đội ngũ cán bộ Ban Chấp hành Chi đoàn kết hợp chặt chẽ với Ban cán sự lớp phát động trong đoàn viên thanh niên thực hiện ch­­ương trình : "Kí túc xá xanh - sạch - gọn" tạo tinh thần thi đua sôi nổi giữa các phong trào trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp phòng ở của mình, đảm bảo thực hiện tốt quy chế Kí túc xá. Bên cạnh đó các hoạt động vệ sinh môi trường xung quanh Trường được Ban Chấp hành tổ chức thực hiện nghiêm túc đạt kết quả cao, các buổi lao động vệ sinh được nhà trường phân công, Ban chấp hành Chi đoàn cử các đ/c đoàn viên tham gia đầy đủ. Thông qua hoạt động tình nguyện, tập thể Chi đoàn TKK5 đã góp phần nâng cao ý thức của mình đối với cộng đồng, xây dựng được tinh thần t­­ương thân, t­ương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và trong cuộc sống.

* Hoạt động xung kích giữ gìn an ninh trật tự

Mặc dù thời gian b­­ước vào môi trường chyên nghiệp còn ít, các đồng chí cán bộ đoàn viên không tránh khỏi bỡ ngỡ với cuộc sống mới vì thế ngay từ những ngày đầu vào trường các đồng chí đoàn viên đã được học các nội quy của  nhà trường và được ban cán sự lớp, Ban Chấp hành Chi đoàn quán triệt nghiêm túc, luôn động viên nhắc nhở các đồng chí đoàn viên thực hiện tốt nội quy của nhà  trường, xây dựng kí túc xá đảm bảo về công tác an ninh trật tự, không để xảy ra những biểu hiện xấu.  Ngoài ra Ban cán sự kết hợp với Ban Chấp hành Chi đoàn giới thiệu được một đồng chí tham gia vào Ban quản lí Kí túc xá làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh giữ gìn trật tự trong khu kí túc xá sinh viên. Kiên quyết đẩy lùi tệ nạn xã hội ra khỏi Kí túc xá, ra khỏi môi trường học đ­ờng. Chi đoàn đã xây dựng hòm thư “ Vì bạn bè” nhằm phát hiện các tệ nạn xã hội nảy sinh trong trường, trong lớp.

3. Công tác tổ chức xây dựng Chi đoàn

Công tác tổ chức xây dựng Chi đoàn luôn được kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ có đủ năng lực trong công tác.

Chi đoàn đã xây dựng và thông qua qui chế thi đua khen thưởng, kỷ luật của Đoàn.

Duy trì chế độ bình bầu xếp loại đoàn viên 6 tháng một lần. Qua xếp loại năm 2012, 100% đoàn viên đạt tiêu chuẩn tiên tiến, xuất sắc. Chi đoàn được xếp loại xuất sắc.

Chế độ thu chi đoàn phí đạt yêu cầu cao, không có đoàn viên mắc khuyết điểm kỷ luật từ khiển trách trở lên.

III. NHỮNG TỒN TẠI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN

1. Những tồn tại cần khắc phục

Bên cạnh những thành quả đã đạt được đối với một tổ chức Đoàn vừa thành lập. Nhìn lại hoạt động của Chi Đoàn TKK5 trong nhiệm kỳ qua vẫn còn những tồn tại cần khắc phục và uốn nắn kịp thời đó là:

Ý thức tổ chức, kỷ luật chấp hành giờ giấc lên lớp của một số ít đoàn viên chưa cao, ảnh hưởng đến phong trào chung của Chi đoàn.

Ban Chấp hành Chi đoàn chưa khai thác và phát huy hết được tiềm năng, năng lực của tập thể.

Một số đoàn viên trong Chi đoàn ý thức tổ chức kỷ luật trong sinh hoạt Đoàn chưa cao, ảnh hưởng đến phong trào chung của Chi đoàn. Nhiều đoàn viên còn ngại hoạt động tập thể chưa thật sự hoà mình với phong trào chung.

2. Những bài học kinh nghiệm trong hoạt động tổ chức của Chi đoàn

         Trải qua hoạt động thực tiễn của Chi đoàn trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ  Ban Chấp hành Chi đoàn dần từng bư­ớc  trưởng thành trong tổ chức hoạt động phong trào, tích lũy cho mình thêm những bài học kinh nghiệm quý báu.

Một là: Thường xuyên chăm lo bồi dư­­ỡng giáo dục niềm tin, lí tư­­ởng cách mạng, giữ vững định hướng chính trị trong mọi hoạt động của Chi đoàn. Từ đó tạo ra động lực để phát huy sức mạnh tập thể và của mỗi đoàn viên trong chi đoàn.

Hai là: Thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn về mọi mặt, xây dựng nội bộ đoàn kết có quyết tâm, chủ động trong xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động của Đoàn trường, bám sát thực tiễn nhà trường, bám sát nhiệm vụ học tập, cụ thể hóa bằng các ch­­ương trình hoạt động.

Ba là: Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Chi đoàn, có trình độ, năng lực, phẩm chất và trí tuệ, để cùng tham gia chỉ đạo phong trào, đồng thời xây dựng chương trình hoạt động phong phú, sát thực và có ý nghĩa đối với đoàn viên.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho phép chúng ta khẳng định đó là những tia sáng khởi đầu cho một ngày mới của tập thể TKK5. Đây là cơ sở, là tiền

đề để thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ 2012 – 2013.

 

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2012 – 2013

 

Phát huy tính tích cực của tuổi trẻ, truyền thống hào hùng của dân tộc, truyền thống của Đoàn thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Xuất phát từ tình hình thực tiễn và những bài học kinh nghiệm của Đoàn trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Chi đoàn TKK5 xây dựng mục tiêu, phương  hướng nhiệm vụ công tác Đoàn năm học 2012 - 2013 như  sau:

I. MỤC TIÊU - PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ CHUNG.

Để xây dựng được những mục tiêu, phương hướng sát thực hiệu quả, có khả thi cao chúng ta phải xuất phát từ các căn cứ sau đây:

- Căn cứ vào nhiệm vụ của Nhà trường trong năm học 2012- 2013. Chuẩn bị kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

-  Căn cứ vào nhiệm vụ công tác Đoàn năm học 2012 -2013 của Đoàn trường; kỷ niệm 82 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của lớp học trong năm học 2012 – 2013.

1. Mục tiêu:

Bồi dư­­ỡng lí tư­­ởng, đạo đức cách mạng, nâng cao nghiệp vụ giáo dục thể chất, vận động đoàn viên trong Chi đoàn thường xuyên nghiên cứu học tập có hiệu quả cao. Tham gia xây dựng và phát triển Đảng xây dựng tổ chức chi đoàn TKK5 mạnh về mọi mặt xứng đáng là một tổ chức chi đoàn mạnh trong Đoàn thanh niên Trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh.

2. Phương hướng - nhiệm vụ

- Đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi d­­ưỡng niềm tin, lí tư­­ởng cách mạng, lòng yêu nghề cho cán bộ, đoàn viên trong chi đoàn. Phát huy vai trò tự giáo dục, tự hoàn thiện mình trong môi trường nhà trường.

- Củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về mọi mặt thực sự là một tổ chức Đoàn "Đoàn kết - trí tuệ  - sáng tạo".

- Xây dựng các hoạt động có ý nghĩa thực tiễn, nâng cao chất lượng hoạt động, cụ thể hoá các ch­­ương trình hoạt động lớn của Đoàn cấp trên.

-  Khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ TKK5 là: "Tuổi trẻ TKK5 thi đua học tập, rèn luyện để trưởng thành vì ngày mai lập nghiệp".

II. CH­­ƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN TKK5  NHIỆM KỲ  2012 - 2013

1. Về công tác giáo dục chính trị, tư t­­ởng 

- Tập trung nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tư­­ởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên của Chi đoàn, thông qua 6 bài học lí luận chính trị.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc và của Đoàn bằng nhiều mô hình mới hấp dẫn, phát huy trí tuệ tập thể. Tổ chức thi tìm hiểu lịch sử truyền thống Đoàn nhân dịp 82 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tăng cư­­ờng giáo dục phổ biến pháp luật, đạo đức, lối sống cho sinh viên  nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của mỗi đồng chí đoàn viên trong chi đoàn.

2. Về phong trào thi đua học tập

- Nâng cao ý thức học tập trong mỗi đoàn viên, học viên bằng cách xây dựng các chỉ tiêu học tập. Đồng thời khuyến khích học viên thành lập các Câu lạc bộ nghiên cứu học tập, các buổi tọa đàm, trao đổi bài giảng và các buổi thảo luận nhằm nâng cao chất lượng học tập.

- Khuyến khích các học viên học thêm để nâng cao trình độ kiến thức của mình bằng nhiều hình thức như  "Đôi bạn cùng học thêm" tại các trường ĐH, CĐ, THCN.

- Xây dựng các ch­­ương trình hội thi và các sáng kiến hay, mô hình tốt trong nhiều lĩnh vực học tập, hoạt động rèn luyện để đoàn viên rèn luyện được khả năng của mình.

- Xây dựng các loại giải thưởng để khuyến khích động viên các đồng chí đoàn viên đạt kết quả cao trong học tập và hoạt động.

Là một tổ chức Đoàn trong trường, Ban Chấp hành Chi đoàn TKK5 xây dựng nhiều kế hoạch hoạt động giúp đoàn viên nâng cao và hoàn thiện kĩ năng, nghiệp vụ công tác­ như­: tổ chức các buổi học tập về kĩ năng tổ chức hoạt động, về kĩ năng và phương pháp đoàn kết, tập hợp thanh niên, kĩ năng tổ chức hội nghị, hội thảo, hội thi.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp" trong Chi đoàn.

- Tham m­­ưu tích cực với cấp ủy Đảng, kiến nghị với lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các ch­­ương trình thực tế, trao đổi kĩ năng nghiệp vụ của mình với các đơn vị bạn góp phần nâng cao năng lực thực tiễn cho đoàn viên trong lĩnh vực tổ chức hoạt động.

3. Ch­­ương trình tình nguyện "Vì cuộc sống cộng đồng"

- Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tình nguyện, tạo điều kiện cho đoàn viên Chi đoàn được tham gia các hoạt động tình nguyện. Bên cạnh đó xây dựng những kế hoạch hoạt động tình nguyện tại chỗ có hiệu quả như­­: xây dựng "Quỹ vì người nghèo", tham gia tình nguyện "Vì môi trường xanh - sạch - đẹp".

Tăng c­­ường tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm, khơi dậy lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ.

4. Xung kích giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội

- Tổ chức tuyên truyền ngăn ngừa phòng chống các tệ nạn xã hội trong đoàn viên Chi đoàn.

- Vận động đoàn viên có ý thức, tinh thần cảnh giác cao góp phần bảo vệ sự bình yên cho học viên ở Kí túc xá, giữ gìn được mối đoàn kết trong cán bộ đoàn viên của Chi đoàn.

- Các đồng chí tham gia vào ban quản lí Kí túc xá nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lí văn minh, trật tự ở Kí túc xá.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thi đua lớp trong việc chỉ bảo, thực hiện quy chế lớp học góp phần đ­ưa Chi đoàn TKK5 không ngừng lớn mạnh.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN:

Nhiệm kỳ 2012 – 2013 tuổi trẻ Chi đoàn TKK5 phấn đấu đạt các chỉ tiêu cơ bản sau:

- 100% đoàn viên Chi đoàn được tổ chức nghiên cứu tư tư­­ởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ­­ương Đảng.

- 100% đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện.

- 80% đoàn viên tích cực học tập và tham gia nghiên cứu khoa học.

- 100% đoàn viên chấp hành nghiêm túc nội quy học tập và sinh hoạt tại Kí túc xá.

- 100% đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động do Chi đoàn và Đoàn thanh niên trường phát động.

- 30% các đồng chí đoàn viên ­­u tú được giới thiệu đi học lớp cảm tình Đảng, 50% số đoàn viên học đối tượng Đảng được đề nghị Chi bộ Đảng bộ xét kết nạp Đảng viên mới.

- Phấn đấu trong năm 2013 có 100% đoàn viên được xếp loại khá và xuất sắc trong hoạt động rèn luyện, có từ 20% đoàn viên đạt khá, giỏi trong học tập.

Kính th­­ưa  quý vị đại biểu!

Kính th­­ưa toàn thể Đại hội

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn TKK5 là Đại hội của tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới. Đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng của cán bộ đoàn viên Chi đoàn góp phần xây dựng phong trào Đoàn thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh ngày càng phát triển vững mạnh, tại diễn đàn Đại hội này tuổi trẻ Chi đoàn TKK5 mong muốn có cộng sự giúp đỡ tạo điều kiện hơn nữa của cấp uỷ Chi bộ Đảng, Đoàn trường để Chi đoàn TKK5 đạt được những kết quả thắng lợi trong nhiệm kỳ 2012 - 2013.

        Với tinh thần "Tuổi trẻ TKK5 thi đua học tập, sáng tạo vì t­­ương lai tư­­ơi sáng của tuổi trẻ Chi đoàn" hãy gi­­ương cao hơn nữa lá cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nguyện tiếp b­­ước những thành quả của chưa anh đi trước. Quyết tâm khắc phục mọi khó khăn thử thách phấn đấu đư­­a Chi đoàn TKK5 vững mạnh sánh vai với các đơn vị Chi đoàn trong Đoàn Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

Xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khoẻ !

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

* MẪU 9:  KỊCH BẢN ĐIỀU HÀNH MỘT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

 

Text Box: ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH………. ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN QUYẾT THẮNG NHIỆM KỲ 2011

 

 

 

 

 

KỊCH BẢN ĐIỀU HÀNH

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN  QUYẾT THẮNG

NHIỆM KỲ 2011

 1. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC

          - Đ/c uỷ viên Ban Chấp hành Chi đoàn (hoặc một Đ/c có khả năng điều hành văn hoá văn nghệ) lên làm công tác ổn định tổ chức bằng một số tiết mục văn nghệ hoặc trò chơi.       

- Tập thống nhất, khởi động hoặc tập d­ợt một số thủ tục nghi thức, nghi lễ cần thiết: hát Quốc ca, Đoàn ca, hô đáp khẩu hiệu (nếu có); vỗ tay chào mừng đại biểu…

2. ĐÓN ĐOÀN ĐẠI BIỂU, CHÀO CỜ, QUỐC CA, ĐOÀN CA.

          - Khi tiết mục văn nghệ chấm dứt, hội trường đã ổn định, đoàn đại biểu khách mời tiến vào cửa hội trường.

* Đồng chí ( Đ/c) Trưởng ban Tổ chức hô to:

"Nhiệt liệt chào mừng các quý vị Đại biểu về dự Đại hội Chi đoàn Quyết Thắng nhiệm kỳ  2011".

- Sau khi đại biểu khách mời vào vị trí. Nhịp vỗ tay kết thúc.

Quốc ca cử lên, mọi người nghiêm trang hát Quốc ca theo nhạc, hết Quốc ca, nối tiếp hát bài Đoàn ca. Hết bài Đoàn ca, Trưởng ban Tổ chức hô “thôi”. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí. Mời các Đ/c ngồi xuống.

(Trường hợp không có phòng riêng cho khách mời. Đại biểu ngồi tại chỗ, sau khi ổn định tổ chức xong, Đ/c trưởng ban tổ chức nói: “Mời quí vị đại biểu  đứng lên làm lễ chào cờ…”

3. TUYÊN BỐ LÍ DO, KHAI MẠC, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU.

 • Đ/c Trưởng ban Tổ chức tuyên bố lí do, khai mạc Đại hội(có văn bản khai mạc kèm theo).
 • Giới thiệu Đại biểu:

Kính th­­a các quý vị đại biểu!

Th­­a toàn thể Đại hội!

……………………………………………………..

          Với những lí do trên đây, được sự đồng ý nhất trí của Ban Chấp hành Đoàn xã Bồ Đề, Chi uỷ chi bộ Quyết

Thắng. Hôm nay Chi đoàn Quyết Thắng long trọng tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ năm 2011. Thay mặt ban tổ chức tôi xin công bố khai mạc Đại hội Chi đoàn Quyết Thắng nhiệm kỳ 2011.

          Về dự và chỉ đạo Đại hội Chi đoàn chúng ta ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu.

          - Về phía Đoàn xã  có:

+ Đ/c…Bí thư Đoàn xã, và các đồng chí trong BCH Đoàn xã - Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.

- Về phía Chi bộ Đảng có:

+ Đ/c…Bí thư Chi bộ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.

- Về dự Đại hội với chúng ta hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí Đại biểu - đại diện cho Chi đoàn…đã đến dự và cổ vũ cho Đại hội Chi đoàn Quyết Thắng  và đặc biệt là sự có mặt đầy đủ của 70 đồng chí Đoàn viên trong Chi đoàn đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

Vâng tôi xin chân thành cảm ơn!

4. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÍ ĐẠI HỘI

          - Kính th­­a các quý vị đại biểu!

          - Th­­a toàn thể Đại hội!

          Để Đại hội thành công tốt đẹp, chúng ta cần có một Đoàn Chủ tịch đủ năng lực điều hành Đại hội. Theo nguyên tắc  Đại hội và  căn cứ vào hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Xin Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.

          Căn cứ vào Điều lệ Đoàn, căn cứ vào mục đích, tiêu chí, tiêu chuẩn của Đoàn Chủ tịch và qui mô Đại hội. Đoàn chủ tịch Đại hội Chi đoàn ta có số lượng là 3 đ/c. Ban Chấp hành đ­ương nhiệm xin đề xuất danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội các gồm  đồng chí  có tên sau đây:

 1. Đ/c…………………………………..
 2. Đ/c…………………………………..
 3. Đ/c…………………………………..

Xin ý kiến Đại hội. Nếu không ai có ý kiến gì xin cho biểu quyết:

- Đ/c nào nhất trí xin cho biểu quyết.

- Đ/c nào không nhất trí xin cho ý kiến.

- Đ/c nào có ý kiến khác.

( biểu quyết bằng giơ tay)

- như  vậy Đại hội đã nhất trí …% thông qua số lượng và danh sách cụ thể Đoàn Chủ tịch Đại hội. Vâng,  cảm ơn Đại hội.

   Sau đây tôi xin mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội.

          (Đoàn Chủ tịch lên vị trí điều hành).

L­u ý: Nếu trong điều hành bầu Đoàn Chủ tịch: khi hỏi ý kiến Đại hội về số lượng, cơ cấu Đoàn Chủ tịch, có ý kiến giới  thiệu thêm người ngoài danh sách dự kiến vào Đoàn Chủ tịch thì chúng ta phải tiến hành biểu quyết từng người một và lấy kết quả từ cao xuống thấp).

* Đồng chí A: (Thay mặt Đoàn Chủ tịch lên cám ơn và điều hành bầu Đoàn thư kí).

Đ­­ợc Đại hội tín nhiệm bầu chúng tôi vào Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin hứa: sẽ mang hết khả năng và trách nhiệm để tổ chức điều hành Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

          Kính th­­a Đại hội!

          Để giúp Đại hội ghi chép lại nội dung, diễn biến và nghị quyết của Đại hội. Đại hội chúng ta cần có Đoàn thư kí Đại hội. Căn cứ vào nguyên tắc của Điều lệ Đoàn, Đoàn Chủ tịch xin giới thiệu Đoàn thư kí gồm 02 đồng chí  sau.

1. Đ/c …………………………………………

2. Đ/c ……………………………………………

Xin ý kiến Đại hội. Nếu không ai có ý kiến gì xin cho biểu quyết:

- Đồng chí nào đồng ý cho biểu quyết.

- Đồng chí nào không đồng ý cho biểu quyết.

- Có đồng chí nào còn ý kiến khác.

( biểu quyết bằng giơ tay – L­u ý: đối với Đại hội Đại biểu từ Đoàn cơ sở  trở lên thì danh sách Đoàn thư kí chỉ do Đoàn chủ tịch thông qua không cần biểu quyết )

          Xin mời Đoàn thư kí lên làm việc. Đề nghị Đại hội chúng ta cho một tràng pháo tay.

( Nếu có đoàn Đại biểu thiếu nhi hoặc thanh niên đến chúc mừng thì sẽ tổ chức vào phần này)

          Tiếp theo ch­­ương trình tôi xin kính mời đồng chí B lên thông qua ch­­ương trình làm việc của Đại hội.

 (Đ/c B lên điều hành)  

          * Đồng chí B: Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tôi xin thông qua ch­­ương trình làm việc của Đại hội Chi đoàn  Quyết Thắng nhiệm kỳ 2011. (Đọc nguyên văn).

          Trên đây là toàn bộ ch­ương trình Đại hội, đề nghị các đồng chí cho ý kiến về ch­ương trình Đại hội… Nếu không ai có ý kiến gì xin cho biểu quyết:

          - Đồng chí nào đồng ý cho biểu quyết.

          - Đồng chí nào không đồng ý cho biểu quyết.

          - Có đồng chí nào còn ý kiến khác.

          ( biểu quyết bằng giơ tay)

Vâng, như  vậy Đại hội đã nhất trí …% thông qua ch­­ương trình làm việc của Đại hội.

Xin cảm ơn!

Tiếp theo ch­­ương trình tôi xin trân trọng kính mời đồng chí C Bí thư Ban Chấp hành đ­ương nhiệm­ Chi đoàn lên trình bày dự thảo báo cáo công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi nhiệm kỳ  2011. Xin mời đồng chí  C!

          *Đồng chí  C: (Đứng lên thông qua báo cáo tổng kết, phương hướng và báo cáo kiểm điểm của BCH).

          Kính th­a Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin thông qua bản dự thảo báo cáo tổng kết và phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2011 như  sau: (đọc báo cáo có văn bản kèm theo).

…………………………………………………

( Đọc báo cáo xong)

          *Đồng chí: A:. Vừa rồi các Đ/c đã nghe dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2011 và báo cáo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 do Đ/c C trình bày. Để hoàn thiện báo cáo và thông qua văn kiện Đại hội, với tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm xin mỗi cán bộ Đoàn viên và mỗi đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trên.

Tiếp theo ch­­ương trình, Đại hội sẽ tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới.

Để đảm bảo trong quá trình thảo luận đạt kết quả cao, thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin gợi ý nội dung cơ bản cần tập trung làm rõ.

          - Phần thứ nhất: Về báo cáo tổng kết:

+ Đại hội cần tập trung bổ sung những điểm mạnh, yếu mà trong báo cáo chưa nêu, hoặc chưa nêu rõ và phân tích nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới một cách cụ thể tỉ mỉ, rõ ràng từng mặt công tác.

- Phần thứ hai: Về phương hướng:

+ Đại hội cần nghiên cứu, xem xét những mục tiêu mà Chi đoàn đã xác định, xem xét các mục tiêu đó đã phù hợp với Chi đoàn chưa. Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đó chúng ta cần phải làm gì? Trách nhiệm đối với mỗi đoàn viên cụ thể và cho biện pháp thực hiện.

          Nếu Đại hội đã rõ sau đây tôi xin mời ý kiến tham luận của các đồng chí.( Các ý kiến phát biểu...)

          Mỗi phân đoàn tham luận xong phải đáp từ - Đoàn Chủ tịch thay nhau điều khiển và đáp từ trong thảo luận :

          Thay mặt Đoàn Chú tịch tôi xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của đồng chí, ý kiến của đồng chí chúng tôi sẽ kịp thời bổ sung vào dự thảo báo cáo cũng như  phương hướng nhiệm vụ của Chi đoàn trong nhiệm kỳ mới. Xin chúc các đồng chí mạnh khoẻ và hạnh phúc.

Đại hội tiếp tục thảo luận.

…………………………………………………..

…………………………………………………..

          Kính th­­a Đại hội. Có thể còn rất nhiều các ý kiến phát biểu với Đại hội. Song vì thời gian có hạn nên đồng chí nào có ý kiến khác phát biểu tiếp xin hãy viết thành văn bản và gửi lên Đoàn Chủ tịch để tổng hợp. Mỗi ý kiến của các đồng chí đều có giá trị t­­ương đ­­ương với ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

Xin cảm ơn đồng chí!

* Đồng chí  B:  Đứng lên  điều khiển:

Kính th­­a quý vị đại biểu!

Rất vinh dự cho Đại hội chúng ta ngày hôm nay được đón tiếp đ/c: …Đại diện Đoàn xã về dự và chỉ đạo Đại hội,  sau đây tôi xin trân trọng kính mời đ/c …lên phát biểu chỉ đạo.

* Đồng chí B: Đứng lên đáp từ:

Th­­a quý vị đại biểu!

Thay mặt cho Đại hội tôi xin trân trọng cảm ơn đ/c … đã về dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Chúng tôi xin nghiêm túc lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của đồng chí. Mong rằng trong thời gian tới Chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện của BCH Đoàn xã Bồ Đề và cá nhân đồng chí.

Trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe đồng chí!

* Đồng chí  C: Đứng lên nói:

Là Chi đoàn dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Quyết Thắng, tiếp theo ch­­ương trình tôi xin trân trọng kính mời đ/c …Đại diện cho Chi bộ Quyết Thắng lên phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

…………………………………

* Đồng chí A: đứng lên đáp từ:

Thay mặt Đại hội tôi xin trân trọng cảm ơn và lĩnh hội những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c. Mong rằng Chi bộ sẽ luôn quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ Chi đoàn trong thời gian tới. Cuối cùng xin chúc đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

*Đồng chí A: Sau khi đáp từ tiếp tục điều khiển Đại hội:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin tóm tắt lại những ý kiến tham luận, phát biểu chỉ đạo của Đại hội như  sau:

Qua thời gian duy trì thảo luận sôi nổi, khẩn tr­ương đóng góp một cách chân thành, thẳng thắn, cởi mở. Đại hội đã có những ý kiến rất quan trọng và thiết thực. Nhìn chung các ý kiến đều nhất trí cao với bản báo cáo tổng kết đánh giá các mặt hoạt động của Chi đoàn trong thời gian qua và phương hướng nhiệm kỳ tới. Song Đại hội cũng mạnh dạn bổ sung thêm một số nội dung là:

          Đảm bảo tính giáo dục chính trị tư t­­ởng và chính trị truyền thống cho mỗi đoàn viên, bên cạnh việc học tập cần tăng c­­ờng các đợt tham quan các khu di tích, các căn cứ cách mạng v.v… để tăng  c­­ờng sự hiểu biết, khơi dậy lòng gắn bó yêu quê h­­ương đất nước của mỗi đoàn viên.

- Về rèn luyện kỷ luật.

Cần phải phát huy tính tự giác của mỗi đoàn viên trong việc chấp hành  Điều lệ Đoàn và hoạt động tập thể của Chi đoàn.

 - Về hoạt động phong trào:

Các ý kiến đã đề nghị cần tăng c­­ờng hơn nữa các mặt hoạt động nhằm phát huy khả năng, vai trò của mỗi đoàn viên bằng nhiều hình thức hoạt động phong trào.

- Về xây dựng tổ chức Đoàn:

Tham gia xây dựng Đảng cần thường xuyên tổ chức hoạt động các đợt tham gia đóng góp  cho Đảng và tổ chức Đoàn một cách kịp thời. Chi đoàn luôn tạo điều kiện cho đoàn viên phấn đấu trở thành đoàn viên ­ ­u tú giới thiệu cho tổ chức Đảng.

Đại hội rất vinh dự được nghe những ý kiến phát biểu chỉ đạo của:

……………………………………………………

 ………………………………………………….

Xin hỏi các đồng chí còn ý kiến nào khác?

Nếu không còn ý kiến nào khác xin cho phép Đoàn Chủ tịch thông qua phần thảo luận(  Nếu Đ/c nào còn ý kiến khác chưa kịp  đóng góp xin ghi vào giấy gửi cho chúng tôi xem xét)

          Thay mặt Ban tổ chức,  tôi xin lĩnh hội các ý kiến phát biểu của Đại hội và bổ sung vào dự thảo báo cáo, phương hướng nhiệm vụ Chi đoàn trong thời gian tới và xây dựng Nghị quyết Đại hội Chi đoàn một cách kịp thời và chính xác.

Xin cảm ơn và kính chúc sức khoẻ các đồng chí!

          *Đồng chí B: Tiếp theo ch­ương trình Đại hội chúng ta tiến hành biểu quyết và thông qua những mục tiêu cơ bản của Chi Đoàn nhiệm kỳ tới.(biểu quyết…)

          - 100% đoàn viên có lập trường tư t­­ởng vững vàng và   được học tập nghiên cứu các Văn kiện, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn và tư t­­ởng Hồ Chí Minh.

- 100% đoàn viên không vi phạm Điều lệ Đoàn, pháp luật Nhà nước.

- 100% đoàn viên có lối sống giản dị, trung thực, xây dựng tình bạn, tình đồng chí trong sáng lành mạnh.

- 100% đoàn viên tham gia hoạt động xã hội tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

- 100% đoàn viên tích cực tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế xã hội địa phương.

- Phấn đấu …đ/c đoàn viên ­­u tú được đi học lớp cảm tình Đảng và đề nghị xét kết nạp từ …đến…đ/c:

- 100% đoàn viên xếp loại đoàn viên khá và xuất sắc.

+ Xin ý kiến Đại hội.

 + Đ/c nào nhất trí với các chỉ tiêu trên xin cho biểu quyết.

+ Đ/c nào không nhất trí và cho biểu quyết.

+ Đ/c nào có ý kiến khác.

Nh­­ vậy Đại hội đã nhất trí 100% thông qua các chỉ tiêu thi đua của nhiệm kỳ.

Xin cảm ơn!

( B­ớc vào phần bầu Ban Chấp mới)

          *Đồng chí C: Kính th­a Đại hội!

Thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin công bố nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Chi đoàn năm 2010 đến đây kết thúc.

          Để tiếp tục điều hành hoạt động chi Đoàn nhiệm kỳ tới Đại hội chúng ta cần phải bầu ra một Ban chấp hành mới có đủ năng lực lãnh đạo chi đoàn.

          Tiếp theo ch­­ương trình xin Đại hội chúng ta chuyển sang  phần bầu cử Ban Chấp hành mới.

          Trước khi b­ớc vào phần ứng cử và đề cử, trên cơ sở hướng dẫn của Đoàn cấp trên, và nhất trí của chi bộ Đảng, thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ tới.

( Thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành khoá mới)

…………………………………………………………

Trên đây là toàn bộ bản đề án nhân sự Ban Chấp khoá mới đề nghị Đại hội tham gia góp ý kiến vào bản dự thảo đề án nhân sự.

Xin hỏi đồng chí nào có ý kiến.

- Đ/c nào đồng ý với bản đề án trên cho ý kiến.

- Đ/c nào không đồng ý xin cho ý kiến.

- Đ/c nào có ý kiến khác xin cho ý kiến.

Vâng cám ơn các đồng chí!

*Đồng chí A : Để xây dựng một Ban Chấp hành Chi đoàn đủ mạnh lãnh đạo Chi đoàn trong nhiệm kỳ tới, Đại hội chúng ta b­ớc vào phần ứng cử và đề cử  vào danh sách bầu BCH mới, trước hết chúng ta b­ớc vào phần ứng cử. Xin các đồng chí hãy phát huy trí tuệ, thể hiện tính dân chủ trong Đại hội, mời đồng chí nào xét thấy đủ năng lực, phẩm chất hãy ứng cử vào BCH khoá mới…. Vâng xin mời các đồng chí.

…………………………………………………………

Xin hỏi Đại hội còn đồng chí nào ứng cử thêm vào Ban Chấp hành Chi Đoàn nhiệm kỳ  2011 nữa không.

( Đại hội không còn đồng chí nào ứng cử).

Sau đây chúng ta b­ớc vào phần đề cử, trước khi Đại hội đề cử  danh sách Ban Chấp hành khoá mới, để Đại hội đề cử tập trung tránh trùng lặp, tôi xin thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua danh sách đề cử các đồng chí vào Ban Chấp hành khoá mới của Ban Chấp hành khoá cũ (hoặc của các đợn vị đề cử lên). Danh sách gồm 5 đồng chí  sau:

1. Đ/c          …………………….

2. Đ/c          …………………….

3. Đ/c          …………………….

4. Đ/c          …………………….

5. Đ/c          …………………….

          Ngoài các đồng chí do Ban Chấp hành khoá cũ đề cử (hoặc Các đơn vị đề cử). Xin hỏi có đồng chí nào đề cử thêm không?

(Phần đề cử của Đại hội)

………….……………………

          Xin cảm ơn Đại hội. Đại hội có còn đồng chí nào đề cử nữa không?.

          Nh­ vậy hiện nay danh sách ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành mới gồm ……………đồng chí, để chúng ta chốt lại danh sách bầu đã được Đại hội thông qua trong bản đề án, xin hỏi Đại hội có ai có ý kiến gì không? (Có thể có các đại biểu được giới thiệu vào danh sách bầu cử xin rút ……………………Phần này là phần các đại biểu xin rút khỏi danh sách đề cử hoặc ứng cử).

          * Đồng chí B: Kính th­a Đại hội, sau khi danh sách ứng cử,  đề cử được Đại hội giới thiệu, thì có …… trường hợp xin rút, và căn cứ vào đề án nhân sự, căn cứ vào cơ cấu,  năng lực cán bộ và căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch, sau khi hội ý, Đoàn Chủ tịch quyết định xin thông qua danh sách bầu cử sau:

1. Đ/c          …………………………………

2. Đ/c          …………………………………

3. Đ/c          …………………………………

4. Đ/c          …………………………………

5. Đ/c          …………………………………

6. Đ/c          …………………………………

7. Đ/c          …………………………………

Xin hỏi Đại hội,  đồng chí nào có ý kiến gì không?

Nếu không còn ý kiến nào khác xin Đại hội cho biểu quyết thông qua danh sách bầu cử:

+ Đồng chí nào nhất trí xin cho biểu quyết.

+ Đồng chí nào không nhất trí xin cho biểu quyết.

+ Đồng chí nào có ý kiến khác (xin cảm ơn).

Nh­­ vậy Đại hội đã nhất trí …% thông qua danh sách bầu cử là  7 đồng chí.  

Th­­a Đại hội!

Để giúp cho Đại hội bầu cử Ban Chấp hành Chi đoàn khoá mới theo đúng nguyên tắc, và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đề nghị Đại hội chúng ta bầu ra ban bầu cử để điều hành công tác bầu cử Đại hội.

       Thay mặ Đoàn Chủ tich, tôi xin thông qua danh sách ban bầu cử  do Đoàn Chủ tịch đề xuất gồm 3 đồng chí sau đây:

1. Đ/c          X…………………………… Trưởng ban

2. Đ/c          Y………………………………… Uỷ viên

3. Đ/c          Z………………………………… Uỷ viên

Xin ý kiến Đại hội.

+ Đồng chí nào nhất trí xin cho biểu quyết.

+ Đồng chí nào không nhất trí xin cho biểu quyết.

+ Đồng chí nào có ý kiến khác (xin cảm ơn).

          Nh­ vậy Đại hội đã bầu ra ban kiểm phiếu gồm…đồng chí.

Sau đây xin mời ban bầu cử lên làm việc.

* Đồng chí XThay mặt Ban Kiểm phiếu nói:

Đ­­ợc sự tín nhiệm của Đại hội bầu chúng tôi vào Ban Bầu cử Đại hội Chi đoàn Quyết Thắng nhiệm kỳ  2011. Thay mặt Ban Bầu cử xin chân thành cảm ơn Đại hội và xin hứa sẽ làm việc một cách khách quan, trung thực đúng với Điều lệ.

Thay mặt Ban Bầu cử tôi xin tuyên bố thể lệ bầu cử và nguyên tắc bầu cử. như  sau: (Thông qua thể lệ và nguyên tắc bầu cử ).

…………………………

            Sau đây chúng ta b­ớc vào phần  bầu cử (Khi đã chuẩn bị xong phiếu bầu). Đề nghị các đơn vị báo cáo quân số trước khi vào  bầu cử.

          Thay mặt Ban Bầu cử tôi xin giới thiệu phiếu bầu…và hòm phiếu( Báo cáo hòm phiếu không có gì)

Mời các đồng chí trong Ban Bầu cử phát phiếu bầu cho các đại biểu (hoặc cho các tổ, nhóm).

          Sau khi bầu cử xong, Ban Bầu cử làm công việc kiểm phiếu, Đại hội có thể tổ chức các tiết mục văn nghệ (hoặc tiếp tục nghe các đại biểu phát biểu ý kiến).

          Sau khi có kết quả, Ban kiểm phiếu lên làm việc:

- Đồng chí X: Kính th­a Đại hội, sau thời gian làm việc khẩn tr­ương, nghiêm túc, Ban kiểm phiếu chúng tôi đã có kết quả bầu cử  và xin được thông qua Đại hội như  sau:

 1. Đ/c …………………………………% phiếu bầu
 2. Đ/c…………………………………..% phiếu bầu
 3. Đ/c…………………………………..% phiếu bầu
 4. Đ/c …………………………………..% phiếu bầu
 5. Đ/c …………………………………..% phiếu bầu
 6. Đ/c…………………….……………..% phiếu bầu
 7. Đ/c………………………..………….% phiếu bầu

Nh­ vậy căn cứ vào nguyên tắc bầu cử được qui định trong Điều lệ Đoàn thì các đồng chí sau đây trúng cử vào Ban Chấp hành Chi đoàn khoá mới (từ cao xuống thấp):

1)Đ/c …………………

2)Đ/c……………………

3)Đ/c……………………

4)Đ/c ……………………

5)Đ/c ……………………

Xin chúc mừng và cám ơn  Đại hội!

*Đồng chí A: Sau đây xin mời Ban Chấp hành Chi đoàn mới nhiệm kỳ 2011 ra mắt Đại hội.(Vỗ tay theo nhịp của b­ớc chân)

Sau khi các Uỷ viên Ban Chấp hành khoá mới lên vị trí khán đài, một đồng chí đại diện cho Ban Chấp hành khoá mới phát biểu xin hứa sẽ lãnh đạo Chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

*Đồng chí B:  Kính th­a Đại hội!

Nh­ vậy Đại hội chúng ta đã bầu ra được một Ban chấp hành mới lãnh đạo Chi đoàn trong nhiệm kỳ này. Sau đây chúng ta sẽ thông qua Nghị quyết Đại hội. Xin mời Ban thư kí.

* Đồng chí H: Thay mặt Đoàn thư kí tôi xin thông qua Nghị quyết Đại hội.

………………………………………………………

*Đồng chí A:  Kính th­a Đại hội! Vừa rồi chúng ta nghe Đ/c H thông qua Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2011. Xin Đại hội xem xét,  biểu quyết thông qua.

+ Đồng chí nào nhất trí xin cho biểu quyết.

+ Đồng chí nào không nhất trí xin cho biểu quyết.

+ Đồng chí nào có ý kiến khác (xin cảm ơn).

Nh­­ vậy Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội, xin các đồng chí cho tràng pháo tay.

* Đồng chí A: Tổng kết, bế mạc Đại hội.

Kính th­a các vị Đại biểu!

Kính th­a Đại hội!

          Nh­ vậy sau một buổi làm việc nghiêm túc, đoàn kết, trí tuệ và dân chủ, đến giờ phút này tôi xin  vui mừng thông báo là Đại hội Chi đoàn Quyết Thắng thành công tốt đẹp.

          Thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin tóm tắt kết quả Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2011 như  sau…

          Thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin tuyên bố Đại hội Chi đoàn Quyết Thắng nhiệm kỳ 2006 đã kết thúc, xin cám ơn các vị Đại biểu.

          Mời các đồng chí đứng dậy chào cờ bế mạc

(Chào cờ không hát Quốc ca)

MẪU 8:  BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH

Text Box: §oµn TNCS Hå ChÝ Minh… §¹i héi CHi ®oµn ….. NhiÖm kú 2011 Hà Nội, ngày.. tháng.. năm 2011

BÁO CÁO

KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

TẠI ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN - NHIỆM KỲ  2011

 

Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2011 bầu Ban Chấp hành gồm 5 đồng chí : 1 Bí thư, 1 Phó Bí thư và 3 Uỷ viên Ban chấp hành. Sau 10 tháng một đ/c được cử đi học và chuyển sinh hoạt, đến nay Ban Chấp hành chưa bổ sung và số lượng uỷ viên Ban Chấp hành còn 4 đồng chí.

Ban chấp hành Chi đoàn đã tổ chức thực hiện các chủ tr­­ương của Đoàn cấp trên, chi bộ và Nghị quyết của Chi đoàn với tinh thần tự phê và phê, Ban Chấp hành Chi đoàn xin kiểm điểm quá trình hoạt động của Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ vừa qua:

I. Ưu điểm

- Ban chấp hành luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn đoàn kết nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống trung thực, lành mạnh, hoà nhã tạo được niềm tin của đoàn viên Chi đoàn, luôn quan tâm xây dựng khối đoàn kết thống nhất để xây dựng Chi đoàn ngày càng vững mạnh.

- Ban chấp hành Chi đoàn đã phát huy dân chủ trong sinh hoạt Chi đoàn, trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách với tinh thần phê và tự phê thẳng thắn nghe ý kiến của đoàn viên. Tuy nhiên bên cạnh đó BCH Chi đoàn còn bộc lộ những nh­­ợc điểm sau:

II. Nh­­ợc điểm

- Trong công tác chỉ đạo điều hành, Ban Chấp hành còn có lúc chưa đảm bảo tính kế hoạch, đôi khi còn thụ động trong việc lên ch­­ương trình hoạt động.

- Chưa xây dựng được nhiều ch­­ương trình hoạt động mang tính sáng tạo để thu hút tập hợp đoàn viên tham gia.

- Ban chấp hành Chi đoàn còn hạn chế về kinh nghiệm trong công tác tổ chức cũng như  chức năng chỉ đạo

- Ban Chấp hành Chi đoàn nghiêm túc tự phê bình   trước Đại hội, rất mong được tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội.

Xin chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khoẻ - hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

MẪU 9:  MỘT DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC ĐẠI HỘI

 

A. DIỄN VĂN KHAI MẠC

ĐẠI HỘI HUYỆN ĐOÀN.....

- Kính th­a quí vị Đại biểu!

- Kính th­a toàn thể Đại hội!

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện…là lực lượng chính trị trung thành, là đội quân xung kích  cách mạng  hùng hậu luôn đi đầu thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – văn hoá - xã hội của huyện đem lại hiệu quả to lớn  về mọi mặt, góp phần xây dựng huyện …ngày một giàu đẹp.

Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, và sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh Đoàn … trước sự biến động mạnh mẽ về chính trị, kinh tế của các nước trên thế giới, và của nền kinh tế thị trường. Tuổi trẻ huyện … vẫn kiên định lí t­ởng cách mạng XHCN mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã dày công vun đắp.  Kiên quyết ủng hộ và luôn xung kích đi đầu trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi x­ớng.

Tuổi trẻ huyện …đã xung kích tình nguyện trên tất cả các mặt đời sống xã hội:  chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội… góp sức, góp công làm ra của cải cho xã hội, nâng cao dân trí cải thiện dân sinh.

Kính th­a Đại hội !

Năm năm qua, hàng vạn thanh niên huyện nhà đã được giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hàng ngàn thanh niên, thiếu niên đã được kết nạp vào Đoàn thông qua các phong trào hoạt động của Đoàn. Nhiều tấm g­ương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực: lập thân, lập nghiệp, làm

giàu, an ninh, xã hội, học tập, nhân đạo, từ thiện… đã được xuất hiện trong tuổi trẻ huyện nhà. Điển hình là…

- Kính th­a quí vị Đại biểu!

- Kính th­a toàn thể Đại hội!

Để đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên huyện … nhiệm kỳ 2005– 2010 và xây dựng phương hướng công tác trong nhiệm kỳ mới, bầu Ban Chấp hành huyện Đoàn nhiệm kỳ ( 2010 – 2015),  góp phần tham gia xây dựng văn kiện Đại hội Tỉnh Đoàn và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Tỉnh Đoàn lần thứ …

Hôm nay,  hoà chung không khí t­ng bừng, phấn khởi của tuổi trẻ cả nước đang thi đua lập thành tích kỷ niệm 65 năm  Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm  70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện…  lần thứ….  được diễn ra. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin long trọng tuyên bố Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện … lần  thứ…Chính thức khai mạc. ( vỗ tay)

Đại hội rất vui mừng được đón  tiếp các vị khách quí đến dự, chỉ đạo và động viên Đại hội. Thay mặt ban tổ chức. Tôi xin trân trọng được giới thiệu các vị khách quí của Đại hội:

- Về phía Tỉnh đoàn:……………………. ( vỗ tay)

- Về phía Huyện uỷ……………………...( vỗ tay)

- Về các đại biểu là Bà mẹ Việt Nam anh hùng,  các cựu chiến binh, các cựu cán bộ Đoàn,…..( nếu có)     ( vỗ tay)

- Về phía các đoàn bạn…………………( vỗ tay)

- Về thông tấn báo chí………………….( vỗ tay)

- Về phía các đại biểu Đại hội………….( vỗ tay)

Vâng xin cám ơn các đồng chí!

( Phần bầu Đoàn Chủ tịch)

 

B. DIỄN VĂN BẾ MẠC

ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Kính th­­a quý vị đại biểu!

Sau một ngày làm việc khẩn tr­­ương sôi nổi, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội  Đoàn Thanh niên …..đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận và quyết định những vấn đề lớn hết sức quan trọng và cấp bách đó là:

- Phát huy tính xung kích cách mạng của Đoàn Thanh niên, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện và  xây dựng tổ chức  Đoàn vững mạnh hơn, và bầu Ban Chấp hành Đoàn … gồm  35 đồng chí  và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên gồm 15 đồng chí.

- Các đồng chí  lãnh đạo Đảng, Chính quyền đã đến dự và có ý kiến quan trọng chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm cao, đóng  góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng với Đại hội.

- Đại hội chính thức phát động phong trào “Tuổi trẻ với nghĩa tình biên giới,  hải đảo”.

- Đại hội đã tham gia đóng góp ý kiến cho bản dự thảo báo cáo của Đại hội Đoàn cấp trên.

- Đại hội đã nhất trí cao và thông qua Nghị quyết  Đại hội. 

Th­­a các đồng chí!

Trên đây là một số điểm được nêu lên tại Đại hội Đoàn …….. Chúng tôi tin t­­ởng rằng toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên trong…….. đoàn kết một lòng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong công tác giáo dục thế hệ trẻ, chúng ta sẽ v­­ợt qua mọi khó khăn thử thách thực hiện tốt nhất mọi nghị quyết của Đảng bộ, đ­­a công tác Đoàn và phong trào  thanh thiếu niên … tiếp tục vững  b­­ớc đi lên.

Thay mặt  Đại hội,  tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh …lần thứ …

Chúc sức khoẻ quý vị đại biểu.

C. DIỄN VĂN ĐÁP TỪ

Lời đáp của đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn tại Đại hội lần thứ V...

Kính th­­a:  Đồng chí … lãnh đạo Đảng!

Thay mặt Đại hội, chúng tôi chân thành cảm ơn đồng chí đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Toàn thể đại biểu Đại hội đều biết rằng Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân và cá nhân đồng chí luôn quan tâm theo dõi và có nhiều ý kiến chỉ đạo trong suốt quá trình chuẩn bị Đại hội.

Hôm nay, Đại hội vô cùng xúc động trước sự khẳng định vai trò, vị trí của Đoàn Thanh niên trong công cuộc đổi mới và mối quan hệ của Đoàn thanh niên và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiếp thu ý kiến của đồng chí, Đại hội sẽ biến thành những Nghị quyết nhằm tiếp tục đổi mới hoạt động Đoàn Thanh niên, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước; chăm lo bảo vệ lợi ích của đoàn viên thanh thiếu niên. Đại hội xin hứa với đồng chí, với Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh là cả hệ thống tổ chức Đoàn sẽ cùng với Đảng uỷ, chính quyền các cấp xây dựng và hoàn chỉnh chính sách Thanh niên, tạo động lực mạnh mẽ trong thanh niên, hoàn thành những nhiệm vụ mà đồng chí đã giao phó  hôm nay, tiếp tục đẩy mạnh  phong trào Thanh niên, hăng hái lao động sản xuất, đấu tranh chống tiêu cực,  tham nhũng, tích cực góp phần xây dựng Đảng vững mạnh và là chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy của Nhà nước.

 Một lần nữa, Đại hội xin bày tỏ với đồng chí niềm tin t­­ởng tuyệt đối của tuổi trẻ toàn tỉnh đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bất kỳ tình huống nào tuổi trẻ toàn tỉnh cũng quyết tâm đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để cho nhân dân ta mọi người ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành như  mong muốn của Bác Hồ vĩ đại. Cho phép tôi cảm ơn và xin chúc sức khỏeđồng chí, và gửi lời thăm hỏi chúc sức khoẻ tới lãnh đạo Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân Tỉnh.

Xin chân thành cảm ơn

CH­ƯƠNG III

XỬ LÍ CÁC TÌNH HUỐNG

TRONG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

 

I - VỀ TRIỆU TẬP ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI

          1- Hỏi: Đại hội huyện Đoàn triệu tập 360 đại biểu đại diện cho 45 đơn vị trực thuộc. Đến giờ khai mạc có 239 đồng chí đại biểu có mặt đại diện cho 35 đơn vị trực thuộc được triệu tập. Trong trường hợp này Đại hội có tiến hành được không ?

          - Trả lời: Mục I, điều 9, ch­ương II Điều lệ Đoàn quy định: "Đại hội chỉ có giá trị khi có ít nhất hai phần ba(2/3) số đại biểu được triệu tập thay mặt cho ít nhất 2/3 số đơn vị trực thuộc tham dự". Vì vậy trong trường hợp này Đại hội chưa thể khai mạc được vì 239 đồng chí có mặt chưa đảm bảo đúng tỷ lệ tối thiểu 2/3 so với 360 đại biểu được triệu tập. Mặc dù số đại biểu trên đã đại diện cho tối thiểu 2/3 số đoàn trực thuộc có đại biểu triệu tập ( tối thiểu 2/3 của 45 là 30 đơn vị mà ở đây đã có đại diện cho 35 đơn vị). Ban Chấp hành Đoàn đ­ương nhiệm sẽ quyết định triệu tập Đại hội vào thời điểm thích hợp.

          2 - Hỏi: Một đồng chí là Bí thư Đoàn xã đồng thời là uỷ viên Ban Chấp hành huyện Đoàn được cử đi học tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và đã chuyển sinh hoạt Đoàn về Học viện nh­ng vẫn là đại biểu Đại hội huyện Đoàn. Giải thích vấn đề này như  thế nào?

          - Trả lời:  Mặc dù đã chuyển công tác về trường nh­ng chưa có quyết định của Đoàn cấp trên cho rút khỏi danh sách Ban Chấp hành huyện Đoàn, nên đồng chí đó vẫn là đại biểu chính thức của Đại hội huyện Đoàn là điều hoàn toàn đúng.

          3 - Hỏi : Những đại biểu vừa dự Đại hội ở những cơ sở đã hết nhiệm kỳ. Trong thời gian 6 tháng nếu cơ sở đó quyết định triệu tập Đại hội theo hướng dẫn của Đoàn cấp trên thì có được tiếp tục dự Đại hội hay không ?

          - Trả lời:  Đ­ợc, vì Điều lệ Đoàn không quy định thời gian của đại biểu. Song Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội cần kiểm tra lại tình hình đại biểu đã thôi công tác Đoàn hoặc chuyển sinh hoạt Đoàn sang đơn vị khác không thuộc Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội thì cho rút tên và bổ sung đại biểu mới.

4 - Hỏi: Việc xem xét tư cách đại biểu ở Đại hội Đoàn các cấp được tiến hành như  thế nào ? Ai có quyền bác tư cách đại biểu của Đại hội ?

          - Trả lời: Mục 5, điều 7, Điều lệ Đoàn quy định: "Đại biểu dự Đại hội phải được Đại hội biểu quyết  công nhận về tư cách đại biểu ". Cụ thể là Đại hội phải biểu quyết công nhận tư cách đại biểu của tất cả các đại biểu dự Đại hội,  kể cả đại biểu là Uỷ viên Ban Chấp hành.

          5- Hỏi: Đoàn đại biểu của một huyện Đoàn đi dự Đại hội tỉnh Đoàn có số lượng phân bổ là 35 đồng chí. Khi đã thay thế hết số đại biểu dự khuyết lên chính thức mà vẫn còn thiếu 2 đồng chí. Vậy chỉ cần 33 đồng chí đi dự Đại hội Tỉnh Đoàn có được không ?

          - Trả lời: Trong trường hợp này chỉ cần 33 đồng chí đi dự Đại hội tỉnh Đoàn cũng được. Khi cần Ban Chấp hành xem xét có thể quyết định chỉ định bổ sung thêm 2 đồng chí theo đề nghị của Ban Thường vụ huyện Đoàn cho đủ số lượng là 35 đồng chí.

          6 - Hỏi: Một đoàn viên bị vi  phạm kỷ luật với hình thức cảnh cáo chuyển đến sinh hoạt tại một Đoàn cơ sở mới. Đoàn viên đó được bầu làm đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đoàn cấp trên. Việc này đúng hay sai ?

          - Trả lời: Điều 31 ch­ương VII Điều lệ Đoàn quy định: Kể từ khi cán bộ, đoàn viên có quyết định kỷ luật ít nhất 3 tháng một lần Ban Chấp hành nơi trực tiếp quản lí cán bộ đoàn viên bị kỷ

luật nhận xét về việc sửa chữa khuyết điểm của cán bộ đoàn viên đó. Nếu đã sửa chữa khuyết điểm thì đề nghị cấp ra quyết định kỷ luật công nhận tiến bộ.

          Trong trường hợp trên nếu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở cũ đã xét nh­ng đồng chí đó chưa được xoá kỷ luật thì việc bầu đồng chí đó làm đại biểu đi dự Đại hội cấp trên là không đúng. Nếu vì lí do nào đó, Ban Chấp hành cũ không tiến  hành xem xét đề nghị xoá kỷ luật nh­ng đồng chí đó có sự tiến bộ rõ rệt thì Ban Chấp hành mới cần họp xem xét và bảo lãnh đối với Đoàn cấp trên về đồng chí đó được đi dự Đại hội

          7 - Hỏi: Danh sách bầu cử Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên là 33 đồng chí để bầu 31 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Kết quả bầu cử có 2  đồng chí thứ 32 và 33 có phiếu tín nhiệm quá bán bằng nhau. Một trong hai đồng chí đó xin rút đại biểu chính thức, làm đại biểu dự khuyết để đồng chí còn lại làm đại biểu chính thức. Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến Đại hội, 100% đại biểu nhất trí theo cách làm trên. Cách làm đó đúng hay sai.

          - Trả lời: Cách làm trên sai, vì theo mục 2, điều 9  Điều lệ Đoàn quy định:  Trường hợp cuối cùng của số lượng định bầu có 2 người trở lên có số phiếu bằng nhau và đều quá nửa số phiếu bầu thì phải tổ chức bầu lại trong số những người đó để chọn lấy người có phiếu cao hơn kể cả không quá một phần hai phiếu bầu.

II. ĐẠI BIỂU VÀ TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

           8. Những trường hợp nào phải bác tư cách đại biểu dự Đại hội Đoàn các cấp?

Trả lời: Bác tư cách  đại biểu dự Đại hội Đoàn các cấp là việc không triệu tập đại biểu nào đó đến dự Đại hội (cả đại biểu đ­ương nhiên và đại biểu bầu) do đại biểu đó không đủ tư cách.

Đối với Đại hội đại biểu, những trường hợp sau đây không triệu tập đến dự Đại hội:

1. Đại  biểu được bầu cử  không đúng nguyên tắc quy định

2. Đại biểu (cả đại biểu đ­­ương nhiên và đại biểu bầu) bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (kỷ luật của Đoàn, Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội khác mà đại  biểu đó là thành viên) mà chưa được công nhận tiến bộ (theo mục 5, điều 7 Điều lệ Đoàn và theo tiểu mục b, mục II, Phần thứ hai Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn do Ban Thường vụ Trung ­­ương Đoàn khóa VIII quy định).

3. Đại biểu đ­­ương nhiên (ủy viên Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội) đang bị đình chỉ chức vụ ủy viên Ban Chấp hành (nếu đang trong quá trình điều tra kết luận để xem xét kỷ luật mà bị đình chỉ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Ban Thường vụ thì không bác tư cách đại biểu mà báo cáo với Đại hội xem xét biểu quyết tư cách đại biểu).

9. Trường hợp phải bác tư cách đại biểu và phải xem xét tư cách đại biểu có gì khác nhau? Những  trường hợp nào phải xem xét tư cách đại biểu?

Trả lời: Trường hợp phải bác tư cách đại biểu là trường hợp không đủ tư cách đại biểu, cấp bộ Đoàn không triệu tập đến dự Đại hội.

Trường hợp phải xem xét tư cách đại biểu là trường hợp có vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật, chuyên môn, đoàn thể chính trị xã hội khác, song tùy theo từng trường hợp mà cấp bộ Đoàn báo cáo Ban Thẩm tra tư cách đại biểu xem xét và trình Đại hội quyết định triệu tập hoặc không triệu tập đến dự Đại hội (đủ tư cách hoặc không đủ tư cách là đại  biểu chính thức của Đại hội).

Các trường hợp cần xem xét tư cách đại biểu cụ thể là:

+ Đại  biểu do cấp dưới bầu, bị kỷ luật khiển trách.

+ Đại  biểu đang bị đình chỉ công tác (của Đảng, đoàn thể khác, chuyên môn).

+ Trúng cử trong trường hợp không đúng nguyên tắc, thủ tục mà đến Đại hội mới phát hiện.

+ Bị khởi tố về hình sự, dân sự.

+ Vi phạm khuyết điểm đến mức bị xử lí kỷ luật song vì lí do nào đó mà cấp bộ Đoàn chưa tổ chức họp xem xét quyết định kỷ luật được.

 10. Hãy trả lời một đơn kiến nghị như  sau: “ Tôi là Ủy viên Ban Chấp hành, là đại biểu  đ­­ương nhiên của Đại hội huyện Đoàn sắp tới. Do tôi vi phạm khuyết điểm tới mức phải xử lí kỷ luật với hình thức cảnh cáo, nên theo hướng dẫn của Uỷ ban kiểm tra Trung ­­ương Đoàn, tôi sẽ bị xem xét tư cách đại biểu. Nếu tôi bị bác tư cách đại biểu thì có phải là do Uỷ ban kiểm tra Trung ­­ương Đoàn hướng dẫn sai tinh thần Điều lệ Đoàn hay không ? Vì theo Điều lệ, tôi vẫn là Ủy viên Ban Chấp hành thì tôi vẫn còn là đại biểu đ­­ương nhiên của Đại hội (mục 6 Điều 7).”

Trả lời: Về nguyên tắc các đại biểu đ­­ương nhiên, đại biểu bầu tham dự Đại hội và các đoàn viên được tham dự Đại hội toàn thể đoàn viên. Tuy nhiên, có một thực tế đặt ra là: có một số đại biểu (cả đ­­ương nhiên và được bầu) trước khi Đại hội tiến hành có vi phạm, bị thi hành kỷ luật hoặc phát hiện có vi phạm trong bầu cử phải xem xét tư cách đại biểu nên Điều lệ Đoàn có quy định: “Đại biểu dự Đại hội phải được Đại hội biểu quyết công nhận về tư cách đại biểu” (mục 5 Điều 7 ch­­ương II Điều lệ Đoàn). Do đó việc xem xét tư cách đại biểu của đồng chí và các đại biểu dự Đại hội là đúng với Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn. Việc công nhận hay bác tư cách đại biểu của đồng chí do Đại hội quyết định.

Câu hỏi 11: Một ủy viên Ban Chấp hành huyện Đoàn vi phạm kỷ luật, phải cách chức ủy viên Ban Chấp hành nh­­ng Ban Chấp hành chưa xem xét quyết định kỷ luật. Khi chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Huyện Đoàn, Ban Chấp hành huyện Đoàn gợi ý đồng chí đó rút khỏi danh sách đại biểu, việc đó đúng hay sai? Nếu đồng chí đó không tự rút khỏi danh sách đại biểu bằng đơn hoặc bằng ý kiến chính thức trong cuộc họp có ghi biên bản, Ban Chấp hành huyện Đoàn không triệu tập đồng chí đó đến dự Đại hội là đúng hay sai?

Trả lời: Trường hợp  này về thực tế là đồng chí Ủy viên BCH đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đoàn (đến mức phải cách chức)   nh­­ng vì lí do nào đó Ban Chấp hành chưa xử lí kịp thời nên phải gợi ý đồng chí đó rút khỏi danh sách đại biểu để tránh làm ảnh hưởng đến tín nhiệm của cá nhân đồng chí, uy tín của tổ chức Đoàn,  chất  lượng đại biểu và tiến trình Đại hội. Nếu Ban Chấp hành cấp đó không triệu tập đồng chí đó đến Đại hội là vi phạm quy định của Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn do Ban Thường vụ Trung ­­ương Đoàn ban hành. Tuy nhiên, Ban thẩm tra tư cách đại biểu phải báo cáo với Đại hội để xem xét quyết định đồng chí đó có đủ tư cách đại biểu chính thức hay không.

Câu hỏi 12: Đại hội nào có Ban Thẩm tra tư cách đại biểu?

Ban Thẩm tra tư cách đại biểu có phải điều hành đại biểu thông qua tư cách đại biểu của Đại hội không?.

Trả lời: Đại hội đại biểu các cấp từ Đoàn cơ sở trở lên đều có Ban thẩm tra tư cách đại biểu (trừ Đại hội Chi đoàn và Đại hội toàn thể đoàn viên).

Ban Thẩm tra tư cách đại biểu có nhiệm vụ:

1. Căn cứ vào các tiêu chuẩn đại biểu và nguyên tắc, thủ tục về bầu cử để xem xét tư cách đại biểu do cấp dưới bầu lên.

2. Giải quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại về tư cách đại biểu.

3. Tổng hợp và báo cáo với Đại hội về tình hình đại biểu. Sau khi đồng chí Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội báo cáo xong thì Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Nếu có ý kiến chất vấn về một đại biểu nào đó hoặc một vấn đề nào đó thì Ban Thẩm tra tư cách đại biểu xem xét và trả lời.

Trường hợp đồng chí Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu là thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội và được Đoàn Chủ tịch Đại hội phân công thì sau khi trình bày xong báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, đồng chí đó có thể trực tiếp điều hành Đại hội thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu (bằng hình thức giơ tay biểu quyết).

Câu hỏi 13: Đại hội toàn thể đoàn viên không có Ban Thẩm tra tư cách đại biểu,  vậy “ai” làm công việc thẩm tra tư cách đại biểu? Làm như  thế nào?

Trả lời: Đại hội toàn thể đoàn viên không có Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và không phải thẩm tra tư cách đại biểu ở thời điểm   trước Đại hội. Ban Chấp hành Đoàn khóa cũ trong quá trình triệu tập đoàn viên đến dự Đại hội căn cứ vào quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn không triệu tập đến dự Đại hội toàn thể đoàn viên các trường hợp sau:

1. Đoàn viên đã bị đình chỉ sinh hoạt Đoàn (không phải là đình chỉ sinh hoạt của các tổ chức chính trị khác cũng như  không phải là đình chỉ chức vụ chuyên môn).

2. Đoàn viên bị tạm giam, bị truy tố trước pháp luật (không phải là bị khởi tố).

Trong quá trình tổ chức Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm điều khiển Đại hội theo ch­­ương trình đã được Đại hội quyết định và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức Đại hội. Do đó, trong quá trình Đại hội nếu có Đại biểu nào vi phạm nghiêm trọng nội quy, quy định gây khó khăn cho Đại hội thì Đoàn Chủ tịch nhắc nhở, phê bình.

Câu hỏi 14: Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu?

Trả lời: Ban Thẩm tra tư cách đại biểu có nhiệm vụ:

1. Căn cứ vào các tiêu chuẩn đại biểu và các nguyên tắc, thủ tục về bầu cử để xem xét tư cách đại biểu do cấp dưới bầu lên.

2. Giải quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại về tư cách đại biểu.

3. Tổng hợp và báo cáo với Đại hội về tình hình đại biểu bao gồm: số lượng, cơ cấu, tình hình thực hiện nguyên tắc tổ chức, thủ tục bầu cử của cấp dưới và những trường hợp xét thấy cần phải trình với Đại hội xem xét tư cách đại biểu. Sau khi báo cáo với Đại hội về tình hình đại biểu, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu có thể trực tiếp điều hành Đại hội biểu quyết tư cách đại biểu của Đại hội. Thông thường sau khi Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo việc điều hành này là của Chủ tịch đoàn.

          Trong quá trình diễn ra Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm trực tiếp theo dõi họat động của đại biểu. Nếu có hiện tượng vi phạm nội quy, quy định gây khó khăn cho Đại hội thì Ban Thẩm tra tư cách đại biểu có thể nhắc nhở, phê bình hoặc đề nghị Đại hội bác bỏ tư cách đại biểu của người vi phạm. Người bị bác bỏ tư cách đại biểu thì không được dự Đại hội nữa.

III - VỀ BẦU CỬ VÀ ĐIỀU HÀNH TRONG ĐẠI HỘI

          15 - Hỏi: Khi tiến hành Đại hội Chi đoàn có đại biểu đề cử đồng chí A vào danh sách bầu cử,  đồng chí A xin rút, Đoàn Chủ tịch hội ý và không cho đồng chí A rút. Kết quả bầu cử đồng chí A không được phiếu nào (kể cả đồng chí đã đề cử và Đoàn Chủ tịch cũng không bầu cho đồng chí A). Cách làm như  vậy có dân chủ không ?

          - Trả lời: Cách làm của Chi đoàn không khách quan dân chủ, khi bản thân người đề cử cũng không bầu cử cho người mà mình đề cử thì việc giới thiệu như  trên là không có sự cân nhắc kĩ l­ỡng, thiếu nghiêm túc cần được rút kinh nghiệm trong Chi đoàn.

          16 - Hỏi:  Tại Đại hội Chi đoàn cơ sở, khi bầu Ban Chấp hành khoá mới do điều hành không tốt nên xảy ra tình trạng số phiếu thu vào nhiều hơn số phiếu phát ra. Đoàn Chủ tịch đã đề nghị cử một đại biểu rút một số phiếu bất kỳ bằng số phiếu thừa rồi huỷ ngay trước Đại hội.  Sau đó Ban Kiểm phiếu kiểm số phiếu còn lại và công bố kết quả bầu cử. Cách làm đó đúng hay sai?

          - Trả lời: Cách làm trên của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu là sai, vi phạm nguyên tắc bầu cử của Đoàn. Trong trường hợp này Ban Kiểm phiếu phải báo cáo và Đại hội phải quyết định huỷ toàn bộ số phiếu hiện có trong hòm phiếu để tiến hành bầu lại.

          17 - Hỏi: Khi chuẩn bị lập danh sách bầu cử Ban Chấp hành khoá mới. Đoàn chủ tịch giới thiệu một danh sách dự kiến của Ban Chấp hành khoá cũ. Một đại biểu giới thiệu thêm một đồngchí nữa. Đoàn Chủ tịch không chấp nhận với lí do Ban Chấp hành khoá cũ chưa hội ý được. Điều này đúng hay sai?

          - Trả lời: Ban Chấp hành khoá cũ được quyền giới thiệu danh sách  bầu cử Ban Chấp hành  khoá mới nh­ng không được làm mất tính dân chủ của Đại hội, không được hạn chế đại biểu hoặc đoàn viên thực hiện quyền ứng cử, đề cử của mình. Đoàn Chủ tịch không chấp nhận một đại biểu được đề cử tại Đại hội vì lí do Ban Chấp hành khoá cũ chưa hội ý là không đúng. Theo quy định của Điều lệ Đoàn chỉ có Đại hội mới có quyền thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử  Ban Chấp hành khoá mới (mục I, điều 8, ch­ương II Điều lệ Đoàn ).

          18 - Hỏi: Trong quá trình bầu cử Ban Chấp hành mới tại Đại hội nhiệm kỳ của đoàn các cấp có một đại biểu xin rút khỏi danh sách bầu nh­ng đa số đại biểu không tán thành. Xử lí trường hợp này như  thế nào ?

          - Trả lời: Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn có ghi: Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm lãnh đạo việc bầu cử Đại hội.  Quyết định cho rút tên hay không cho rút tên trong danh sách bầu cử. Do vậy trong trường hợp này Đoàn Chủ tịch cần hội ý cân nhắc kĩ để đi đến quyết định cho rút hay không.

          L­u ý: Đoàn Chủ tịch không xin ý kiến Đại hội bằng hình thức biểu quyết đồng ý hay không đồng ý cho rút.

          19 - Hỏi: Đại hội Đoàn cơ sở đã quyết định số lượng Ban Chấp hành mới là 15 đồng chí,  nh­ng khi tiến hành bầu cử chỉ có 13 đồng chí trong danh sách bầu trúng cử. Nhiều đại biểu đề nghị không nhất thiết phải bầu thêm cho đủ số lượng. Điều đó có được chấp nhận không ?

          - Trả lời: Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn có ghi: Trong trường hợp bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng đã quyết định bầu, thì  việc có tiếp tục bầu lần thứ 2 nữa hay không là do Đại hội quyết định. Ở đây đa số Đại biểu không nhất trí bầu lại lần 2 thì Đại hội sẽ không tổ chức bầu lại lần 2. Nếu vì lí do nào đó bầu không đủ số lượng quyết định bầu, thì có thể tiến hành bầu bổ sung trong các kỳ họp Ban Chấp hành sau Đại hội (vấn đề này áp dụng đối với tất cả các cấp Đại hội ).

          20 - Hỏi: Khi Đại hội huyện Đoàn tiến hành biểu quyết một chủ tr­ương. Nếu tỷ lệ đồng ý tán thành và ý kiến không tán thành bằng nhau thì Đoàn Chủ tịch có quyền quyết định thông qua chủ tr­ương đó hay không ?

          - Trả lời: Chủ tr­ương chỉ có giá trị khi có quá nửa đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành. Nếu  tỷ lệ đồng ý và phản đối ngang nhau thì Đoàn Chủ tịch cần phân tích và hướng dẫn Đại hội thảo luận, cân nhắc kĩ rồi biểu quyết lại. Khi cần biểu quyết chủ tr­ương, chỉ tiêu đạt được trong nhiệm kỳ tới thì có thể dùng hình thức lấy biểu quyết bằng phiếu xin ý kiến. Đoàn thư kí tổng hợp và  báo cáo thông qua trước Đại hội

          21- Hỏi: Đại hội huyện Đoàn có 235 đại biểu  tham dự đến phần bầu cử Ban Chấp hành mới; số phiếu phát ra là 233, số phiếu thu vào là 235. Trường hợp này xử lí như  thế nào ?

          - Trả lời: Số phiếu thu vào thừa so với số phiếu phát ra vì vậy ngay lập tức phải huỷ kết quả bầu cử và tiến hành bầu lại

          L­u ý: Cần nắm vững số đại biểu có mặt để phát phiếu, tránh trường hợp có những đại biểu có 2 phiếu trong đó dùng 1 phiếu bầu giúp cho đại biểu vắng mặt. Cần làm sạch phiếu khi thừa phiếu vì có thể trong số đó có một số không phải là phiếu bầu. Chẳng hạn như  có đại biểu bỏ nhầm cả danh sách trích ngang hay một văn bản nào đó không phải là phiếu bầu.

          22- Hỏi: Trong thời gian Đại hội đại biểu của một Đoàn cơ sở, Ban tổ chức nhận được thư của một đoàn viên (hiện đang sinh hoạt tại 1 Chi đoàn  thuộc Đoàn cơ sở đó) xin ứng cử vào Ban Chấp hành Đoàn khoá mới. Xử lí vấn đề này như  thế nào ?

          - Trả lời: Theo mục 2 điều 3, ch­ương I Điều lệ Đoàn quy định: "Đoàn viên có quyền được ứng cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn", vì vậy Đoàn Chủ tịch cần phối hợp với đoàn đại biểu  nơi đoàn viên đó đang sinh hoạt để thẩm tra, nếu đảm bảo để các tiêu chuẩn có thể đ­a đồng chí đoàn viên đó vào danh sách bầu cử.

          23 - Hỏi: Trong phần bầu cử đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên. Một đồng chí đại biểu chính thức trong Đại hội đề cử một đồng chí đoàn viên của đơn vị mình không phải là đại biểu  của Đại hội.  Xử lí vấn đề này như  thế nào ?

          - Trả lời: Theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn về quyền đề cử "ở Đại hội, đại biểu chỉ những đại biểu chính thức của Đại hội mới được đề cử làm đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên". Vì vậy, không đ­a trường hợp đề cử này vào danh sách bầu cử.

          24 - Hỏi: Đại hội Đoàn cơ sở khi đến phần bầu cử, Đoàn Chủ tịch sau khi điều khiển Đại hội biểu quyết số lượng Ban Chấp hành mới, đã công bố danh sách dự kiến Ban Chấp hành mới do Ban Chấp hành khoá cũ chuẩn bị. Điều này đúng hay sai ?

          - Trả lời: Khi Đại hội yêu cầu và xét thấy cần thiết, không làm mất dân chủ trong bầu cử thì Đoàn Chủ tịch có thể công bố danh sách dự kiến Ban Chấp hành mới do Ban Chấp hành khoá cũ chuẩn bị.

          Đoàn Chủ tịch cần điều khiển đúng quy trình để đảm bảo dân chủ trong Đại hội : thảo luận tiêu chuẩn và cơ cấu Ban chấp hành,  tiến hành ứng cử, đề cử, vấn đề công bố danh sách dự kiến cũng là một trong những hình thức đề cử của Ban Chấp hành khoá cũ tại Đại hội.

          25 - Hỏi: Đại hội Chi đoàn quyết định bầu Bí thư Chi đoàn trực tiếp tại Đại hội theo phương pháp bầu Ban Chấp hành Chi đoàn sau đó tiến hành bầu Bí thư trong danh sách Ban Chấp hành. Nh­ng khi bầu Bí thư thì không đạt tỷ lệ số phiếu quá bán. Xử lí vấn đề này như  thế nào ?

          - Trả lời: Theo mục 2, điều 9, ch­ương II Điều lệ Đoàn : "Khi bầu cử hoặc biểu quyết  phải có trên một phần hai số phiếu bầu  hoặểntên một phần hai số người có mặt tán thành thì ng­òi bầu mới trúng cử". Trường hợp này tiến hành bầu lại lần 2. Sau khi bầu lần 2 vẫn không đạt tỷ lệ quá bán thì dừng lại. Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn lần sau Đại hội sẽ tiến hành bầu lại Bí thư.

          26  - Hỏi: Ở một Đại hội huyện Đoàn,  trong phần bầu cử Ban Chấp hành khóa mới Đại hội gồm 140 đại biểu đã quyết định thống nhất bầu số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành mới là 19 đồng chí. Kết quả phiếu bầu thu về  như  sau:

          1. Có 100 phiếu bầu 19 đồng chí trong danh sách bầu cử.

          2. Có 3 phiếu kí tên người bầu.

          3. Có 3 phiếu bầu 20 đồng chí trong danh sách phiếu bầu.

          4. Có 19 phiếu bầu 18 đồng chí trong danh sách bầu cử.

          5. Có 2 phiếu xoá toàn bộ tên in trong phiếu bầu.

          6. Có 4 phiếu gạch giữa hai dòng không rõ bầu ai.

          7. Có 4  phiếu bầu thêm tên trong phiếu bầu.

          Hãy tính số phiếu bầu hợp lệ, và tính xem người trúng cử phải có số phiếu bầu tối thiểu là bao nhiêu?

 • Trả lời: Phiếu hợp lệ là trường hợp 1 và 4 là : 119 phiếu. Những trường hợp còn lại là phiếu không hợp lệ.
 • Tổng số phiếu thu về là: 100 + 3 +3 + 19 + 2 + 4 + 4  = 135. Vậy người trúng cử phải có số phiếu tối thiểu là : 68 ( quá  1/2 của 135)

          27 - Hỏi: Một đại biểu được Đại hội huyện bầu là đại biểu chính thức đi dự Đại hội Tỉnh Đoàn. Trước ngày khai mạc Đại hội,  đồng chí đó được cử đi công tác nước ngoài đột xuất không đến dự Đại hội được, song các tổ thảo luận vẫn đề nghị cử đồng chí đó vào danh sách bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc. Xử lí vấn đề này như  thế nào?

          - Trả lời: Vì chưa có quyết định rút tên và bổ sung đại biểu dự  khuyết, nên đồng chí đó vẫn là đại biểu chính thức của Đại hội tỉnh Đoàn. Vì vậy, đồng chí đó  vẫn được quyền đề cử vào danh sách bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội  Đoàn toàn quốc là đúng.

          28 - Hỏi: Sau Đại hội,  kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành khoá mới chỉ bầu bí thư, không bầu Phó Bí thư và Uỷ Ban Kiểm tra. Làm như  vậy có đúng không? Phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành khoá mới vào lúc nào là thích hợp nhất ?

          - Trả lời: Theo mục 4, điều 10 Điều lệ Đoàn quy định   " Ban Chấp hành Đoàn khoá mới và người được bầu vào các chức danh điều hành công việc ngay sau khi được Đại hội, hội nghị bầu và công nhận chính thức khi có quyết định chuẩn y của Ban Chấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp". Vì vậy Ban Chấp hành khoá mới phải họp phiên đầu tiên ngay sau khi được bầu để bầu các chức danh theo quy định của Điều lệ. Ban Chấp hành khoá mới không bầu phó bí thư và Uỷ ban Kiểm tra ngay trong kỳ họp đầu là không chấp hành đúng quy định của hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

29- Hỏi: Tại Đại hội toàn thể Đoàn xã B, đến phần bầu cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên có một đồng chí giới thiệu đồng chí H là ủy viên BCH Đoàn xã  nh­­ng vắng mặt không đến dự Đại hội (có lí do chính đáng). Tình huống đó xử lí thế nào?

Trả lời: Nếu là Đại hội toàn thể đoàn viên thì tất cả đoàn viên đều có quyền ứng cử, đề cử để bầu vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên dù đoàn viên đó có mặt hay không. Do đó, nếu có đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên mà đồng chí H không xin rút thì đồng chí H vẫn có tên trong danh sách bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Câu hỏi 30: Trong Đại hội Đoàn cơ sở khi tiến hành bầu cử Ban Chấp hành mới, một đại biểu đề cử đồng chí A vào danh sách bầu cử trong khi đồng chí A không có mặt ở Đại hội. Chủ tịch đoàn cho đồng chí A rút khỏi danh sách bầu cử nh­­ng đại biểu đã đề cử đồng chí A không nhất trí để đồng chí A rút tên khỏi danh sách. Vậy có đúng không?

Trả lời: Theo điều 3 ch­­ương I Điều lệ Đoàn xác định: quyền của đoàn viên “được ứng cử, đề cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn” và tại ý 2, mục V Phần thứ nhất hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn có ghi:

“Tại Đại hội đoàn viên, tất cả đoàn viên đều có quyền đề cử người để bầu vào Ban Chấp hành....

Tại Đại hội đại biểu, các đại biểu chính thức của Đại hội đều có quyền đề cử người để bầu vào Ban chấp hành”....

Việc Đoàn Chủ tịch cho đồng chí A rút tên khỏi danh sách đề cử trong khi người giới thiệu vẫn giữ nguyên ý kiến là sai khi người đề cử đồng chí A cung cấp đầy đủ hồ sơ đồng chí A cho Đại hội. Chỉ đúng khi người đề cử đồng chí A không cung cấp hồ sơ đồng chí A cho Đại hội vì theo mục IV Phần thứ nhất hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn có ghi: “Khi đề cử  người vào danh sách bầu cử, người đề cử phải cung cấp hồ sơ của người được đề cử cho Đại hội, Hội nghị..”.

Câu hỏi 31: Đại hội huyện Đoàn quyết định bầu Ban Chấp hành mới với số lượng 25 đồng chí. Danh sách bầu chốt lại là 28 đồng chí. Kết quả bầu như  sau:

 - 20 đồng chí có số phiếu đạt 60 – 100%% số phiếu bầu.

- 3 đồng chí có số phiếu đạt 55 – 59% số phiếu bầu.

- 3 đồng chí có số phiếu đạt bằng nhau 50% số phiếu bầu.

- 2 đồng chí có số phiếu đạt 20% - 30%  số phiếu bầu;

Nh­­ vậy có 23 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành đạt số phiếu từ 100-55% số phiếu bầu. Có ý kiến cho bầu lại lần hai để lấy trong số 3 đồng chí có số phiếu bằng nhau 50% để lấy 2 đồng chí cho đủ số lượng. Đúng hay sai?

Trả lời: Sai, vì mặc dù 3 đồng chí có số phiếu bằng nhau đạt 50% số phiếu bầu nh­­ng cũng như  2 đồng chí có số phiếu đạt 20% - 30%  so với tổng số phiếu bầu đều là chưa trúng cử lần thứ nhất   (chưa quá 1/2 số phiếu bầu). Do vậy bầu lại lần thứ hai phải bầu cả 5 đồng chí để chọn lấy 2 đồng chí và điều kiện trúng cử cũng phải là có quá nửa (1/2) số phiếu bầu lấy từ cao xuống thấp.

Câu hỏi 32: Đại hội Đoàn cơ sở quyết định bầu Ban chấp hành mới với số lượng là 11 đồng chí. Danh sách bầu cử là 15 đồng chí với kết quả như  sau:

- 8 đồng chí có số phiếu đạt từ  75 – 100% số phiếu bầu.

- 5 đồng chí có số phiếu bầu bằng nhau đạt 70% số phiếu bầu.

- 2 đồng chí có số phiếu bầu bằng nhau 50% số phiếu bầu.

Xử lí trường hợp này như  thế nào.

Trả lời: Tiến hành bầu lại lần thứ hai nh­­ng chỉ bầu lại 5 đồng chí có số phiếu bằng nhau 70% để lấy 3 đồng chí.

Câu hỏi 33: Một cán bộ Đoàn, quản đốc phân  x­­ởng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bị tạm đình chỉ công tác,  có được dự Đại hội toàn thể đoàn viên không?

Trả lời: Đoàn viên bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đoàn, bị tạm giam, bị truy tố trước pháp luật, thì không được tham gia mọi sinh hoạt của Đoàn. Trường hợp chỉ bị tạm đình chỉ công tác chuyên môn thì cấp bộ Đoàn triệu tập Đại hội cần báo cho đoàn viên đó biết để đến dự Đại hội toàn thể đoàn viên. Mục 5 điều 7 ch­­ương II Điều lệ Đoàn quy định: “Đại biểu dự Đại hội phải được Đại hội biểu quyết công nhận về tư cách đại biểu”. Ở Đại hội đoàn viên không có Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, do vậy Chủ Tịch đoàn của Đại hội phải báo cáo rõ trường hợp này trước đại  hội đoàn viên để biết.

Câu hỏi 34: Nếu trong Đại hội có đại biểu chất vấn tư cách hoặc một việc làm cho là có sai phạm của một đại biểu nào đó thì trả lời như  thế nào?

Trả lời: Trường hợp có ý kiến chất vấn về tư cách đại biểu thì cách trả lời phù hợp là: cá nhân đại biểu nào chất vấn thì Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trực tiếp trả lời với cá nhân đại biểu ấy. Nếu đoàn đại biểu chất vấn thì trực tiếp trả lời cho đoàn đại biểu ấy. Trường hợp có nhiều đại biểu chất vấn thì có trả lời trước Đại hội hay không là do Đoàn Chủ tịch Đại hội quyết định.

Câu hỏi 35: Đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở vừa bị kỷ luật khiển trách chưa đến thời gian xét công nhận tiến bộ nh­­ng Đại hội lại bầu đồng chí đó vào Ban Chấp hành khóa mới và Ban chấp hành khóa mới lại bầu đồng chí đó làm Bí thư. như  vậy có sai không?

Trả lời: Nguyên tắc của Đoàn là không đề bạt những cán bộ, đoàn viên bị thi hành kỷ luật mà chưa sửa chữa khuyết điểm, chưa   được công nhận tiến bộ.

Đề bạt có nghĩa là từ không có chức vụ nay được bổ nhiệm phân công giữ chức vụ hoặc từ chức vụ thấp nay được đề bạt giữ các chức vụ cao hơn. Trường hợp đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở trên bị thi hành kỷ luật khiển trách chưa đến thời gian xem xét công nhận tiến bộ nh­­ng vẫn được Đại hội chấp nhận là đại biểu đủ tư cách, được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn cơ sở  là không có gì sai. Khóa trước đồng chí làm Bí thư Đoàn cơ sở khóa này cũng làm Bí thư Đoàn cơ sở không có nghĩa là đề bạt cán bộ.

Câu hỏi 36: Ở Đại hội đại biểu huyện Đoàn, đến phần công bố danh sách bầu cử, Đoàn Chủ tịch công bố ba danh sách: một danh sách do Ban chấp hành huyện Đoàn cũ giới thiệu, một danh sách do Đại hội giới thiệu và một danh sách do Đại hội giới thiệu kèm theo dự kiến chức danh  mới. Một số đồng chí cho rằng chỉ cần một danh sách giới thiệu bầu. Vậy làm thế nào cho đúng?

Trả lời: Ban chấp hành Đoàn cấp triệu tập Đại hội có trách nhiệm giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành khóa mới còn việc giới thiệu vào thời điểm nào cho phù hợp với  yêu cầu của Đại hội là do Đoàn Chủ tịch căn cứ vào tình hình thực tế của Đại hội mà xem xét quyết định. Theo đó, Ban Chấp hành Đoàn cấp triệu tập Đại hội được quyền giới thiệu danh sách Ban chấp hành khóa mới để đại biểu, Đại hội có thể nghiên cứu, tham khảo: đại biểu Đại hội ứng cử, đề cử. Đại hội thông qua danh sách bầu cử. như  vậy khi bầu cử chỉ có một danh sách bầu cử do đại biểu Đại hội biểu quyết thông qua. Các chức danh cụ thể do Ban Chấp hành mới bầu không đ­a vào danh sách bầu cử Ban chấp hành Đoàn khóa mới.

Câu hỏi 37: Đoàn cơ sở được bầu 5 đại biểu chính thức dự Đại hội cấp trên. Đại hội bầu lần đầu có 6 đại biểu đạt trên 50% số phiếu bầu. 4 đồng chí trúng cử chính thức, 2 đồng chí số phiếu quá bán nh­­ng lại bằng nhau nên phải bầu lại. Kết quả bầu lần hai có 1 đồng chí đạt chính thức, 1 đồng chí không đủ phiếu quá nửa (trong lần bầu thứ 2). Đoàn Chủ tịch quyết định lấy đồng chí này làm đại biểu dự khuyết, việc làm trên có đúng không?

Trả lời:  Việc làm trên của Đoàn Chủ tịch là đúng, vì: tiểu mục 6, mục I, Phần thứ hai của Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn quy định: “Không được lấy những người không được quá nửa số phiếu bầu trong danh sách bầu đại biểu chính thức để làm đại biểu dự khuyết mà không tiến hành bầu cử”.

Trong trường hợp trên khi bầu lần thứ nhất, đồng chí này đã có phiếu tín nhiệm đạt quá nửa. Việc bầu cử lại lần 2 (trong số 2 đại biểu có số phiếu đạt quá bán bằng nhau) để chọn người có số phiếu cao hơn vào đoàn đại biểu chính thức do đó không sai với quy định lấy đại biểu có số phiếu quá nửa lần thứ nhất làm đại biểu dự khuyết.

Câu hỏi 38: Trong Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn lâm thời có phải là đại biểu đ­­ương nhiên không, hay là phải bầu?

Trả lời: Tiểu mục b mục 1 ch­­ương I, Phần thứ hai  hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn quy định: “Thành phần đại biểu là Ủy viên Ban chấp hành cấp triệu tập Đại hội, không bị xử lí kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (ở các tổ chức Đảng, Nhà nước, chính quyền, đoàn thể mà đại biểu đó là thành viên), đại biểu là uỷ viên Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội ở đơn vị nào là đại biểu chính thức của đoàn đại biểu của đơn vị đó”.

Câu hỏi 39: Đồng chí A nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã, đã chuyển công tác Đoàn và đã có nghị quyết của huyện Đoàn đồng ý cho đồng chí A rút tên khỏi danh sách Ban Thường vụ Đoàn xã, có kiến nghị về việc không được triệu tập đồng chí A dự Đại hội đại biểu Đoàn xã, xử lí vấn đề này như  thế nào?

Trả lời: Đồng chí A chỉ có nghị quyết của huyện Đoàn cho rút tên khỏi danh sách Ban Thường vụ Đoàn xã nên đồng chí A vẫn còn là ủy viên Ban Chấp hành Đoàn xã. Theo mục 3 Điều 7 Điều lệ Đoàn quy định: “Thành phần đại biểu dự Đại hội gồm các ủy viên Ban chấp hành cấp triệu tập Đại hội....” Do đó đồng chí A đ­­ương nhiên là đại biểu chính thức của Đại hội.

Câu hỏi 40: Đại hội nhiệm kỳ của huyện Đoàn A đang tiến hành đến phần bầu cử BCH thì nhận được đơn tố cáo của 1 đồng chí có tên trong danh sách bầu vào BCH. Xử lí trường hợp trên như  thế nào?

Trả lời: Tại tiểu mục d, mục II, Phần thứ VI, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và tại tài liệu hướng dẫn công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đoàn nêu: “Đối với đơn thư tố cáo có liên quan đến đại biểu tham dự Đại hội hoặc Hội nghị đại biểu của Đoàn thì chỉ nhận và xem xét giải quyết các đơn thư đó nếu nhận được trước Đại hội, Hội nghị đại biểu ít nhất 10 ngày”.

Trong trường hợp này vẫn để đồng chí đó vào danh sách để bầu cử, tuy nhiên sau Đại hội, căn cứ vào Hướng dẫn giải quyết khiếu nại tố cáo mà Uỷ ban kiểm tra, cấp bộ Đoàn cấp trên tiến hành xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng như  quyết định xử lí các công việc tiếp theo sau khi đã giải quyết đơn tố.

Câu 41:  Đ/c A là một đại biểu chính thức của ĐH đoàn xã nh­­ng vì có lý do chính đáng không đến  ĐH   được. Nh­­ng trong  ĐH có một đồng chí  giới thiệu đồng chí A vào danh sách đề cử  đi dự  ĐH huyện Đoàn. Xử lý vấn đề này như  thế nào?

  Trả lời: Theo hướng dẫn của Điêù lệ Đoàn ; Chỉ có những đại biểu chính thức của Đaị hội cấp dưới mới có quyền ứng cử, đề cử  để bầu làm đại biểu dự Đaị hội Đoàn cấp trên. Trường hợp trên có 2 tình huống xảy ra:

 •  Nếu đồng chí A không đến Đại hội Đoàn đoàn xã,   chi Đoàn đã cử đại biểu khác thay thế thì đồng chí  A không còn là đại biểu chính thức của Đaị hội nên việc làm trên không được.

- Trường hợp : Khi Đại hội vẫn triệu tập đồng chí A, nếu  đồng chí A không đến Đại hội đoàn xã vì lí do chính đáng và chi Đoàn chưa cử đại biểu khác thay thế thì đồng chí A vẫn còn là đại biểu chính thức của Đaị hội nên đồng chí A vẫn đủ điều kiện để giới thiệu vào danh sách bầu cử đại biểu đi dự ĐH cấp trên.

Câu 42: Tại Đại hội Đoàn cơ sở đến phần bầu cử có 116 đại biểu có mặt, số phiếu phát ra là 116; số phiếu thu vào là 114, số phiếu hợp lệ là 112, số phiếu không hợp lệ là 4. Người trúng cử vào  Ban chấp hành mới phải có số phiếu ít nhất là bao nhiêu

Trả lời: Theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn có ghi: Người được bầu trúng cử khi có quá nửa (1/2) số phiếu bầu (phiếu bầu là số phiếu thu vào cả hợp lệ hay không hợp lệ) hoặc quá nửa số người có mặt biểu quyết đồng ý. Vì vậy trong trường hợp này người trúng cử phải có ít nhất là 58 (quá nửa của 114 số phiếu thu vào).

 Câu 43 : Đại hội huyện Đoàn đến phần bầu cử đã quyết định số lượng Ban Chấp hành mới là 19 đồng chí. Sau khi tiến hành ứng cử, đề cử (kể c­ả việc nêu danh sách dự kiến bầu) thi danh sách bầu lên tới 45 đồng chí. Xử lý tình huống này ra sao.

Trả lời:  Đoàn chủ tịch cần làm rõ tiêu chuẩn và cơ cấu Ban Chấp hành.  Lãnh đạo Đại hội phân tích kỹ khả năng phát huy tác dụng của các uỷ viên Ban Chấp hành trong từng lĩnh vực, trong từng đối tượng và ở các Đoàn cơ sở, báo cáo quy trình chuẩn bị nhân sự và danh sách đề cử và Ban chấp hành mới do Ban Chấp hành đ­­ương nhiệm giới thiệu. Từ đó có thể tiến hành chốt danh sách bầu để phiếu bầu được tập trung theo 2 cách sau:

- Hội ý Đoàn chủ tịch cho phép rút hay không sau khi nhiều đồng chí có ý kiến xin rút.

- Chia tổ thảo luận cân nhắc kỹ, sau đó họp toàn thể, Đoàn chủ tịch thông báo danh sách cho rút tên và lãnh đạo Đại hội chốt danh sách để bầu.

Câu 44: Đại hội Đoàn có sở tiến hành bầu Ban Chấp hành mới, đến phần công bố kết qủa bầu cử  thì có một đại biểu đề nghị xem xét lại vì không tin vào Ban kiểm phiếu. Đoàn chủ tịch đã bác bỏ ý kiến đó. Điều này đúng hay sai?

Tra lời: Đoàn chủ tịch bác bỏ ý kiến đó là sai: trong trường hợp này Đoàn chủ tịch cần tiếp thu ý kiến đó và đề nghị Ban kiểm phiếu kiểm tra lại toàn bộ (có sự giám sát của Đoàn chủ tịch). Nếu có sự sai sót thi điều chỉnh, sau đó công bố kết qủa cho Đại hội biết.

 

Câu 45: Đại hội toàn thể đoàn viên xã A có 180 đoàn viên, đến dự khai mạc có 130 đồng chí, sau phần báo cáo và xây dựng phương hướng là giải lao, đến phần bầu cử chỉ có 115 trường hợp này. Trong trường hợp này nếu là Chủ tich đoàn đồng chí xử lý thế nào?

Tra lời:  Mục 1 điều 9 Điều lệ Đoàn quy định:

“Đại hội, hội nghị đại biểu và các hội nghị của Đoàn chỉ có giá trị khi có ít nhất hai phần ba số đại biểu được triệu tập thay mặt cho ít nhất hai phần ba số đơn vị trực thuộc tham dự”.

 như  vậy, đến dự Đại hội Đoàn xã có 130/180 tổng số đại biểu đoàn xã là hợp lệ, nh­ng khi bầu cử lại chỉ có 115 đồng chí có  mặt tham gia bầu cử là không đảm bảo nguyên tắc của Điều lệ đoàn quy định. Đoàn Chủ tịch Đại hội nên quyết định tạm thời dừng phần bầu cử lại. Tiến hành  các nội dung khác, khi có đủ ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Đại hội được triệu tập (trong trường hợp này là 120 đồng chí trở lên) thì sẽ tiếp tục nội dung bầu cử.

Câu 46: Là một thành viên trong Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng thời là một bí thư BCH Đoàn khoá trước của của cấp triệu tập Đại hội, khi lên công bố hết nhiệm kỳ Đại hội nói như  sau: “ Thay mặt BCH khoá cũ tôi xin công bố nhiệm kỳ của BCH khoá cũ chấm dứt”. Điều này đúng hay sai?

Trả lời: Việc công bố hết nhiệm kỳ Đại hội là công việc của Đoàn chủ tịch. Do vậy mặc dù đồng chí bí thư có là thành viên của BCH khoá cũ cũng không thay mặt BCH khoá cũ mà ở đây đồng chí đó là vai trò là chủ tịch Đoàn nên phải  thay mặt Đoàn chủ tịch chứ không phải thay mặt BCH cũ.

Câu 47 :  Đại hội Đoàn cơ sở quyết định bầu Ban Chấp hành mới là 9 đồng chí. Danh sách bầu sau khi ứng cử và đề cử được chốt lại là 9 đồng chí.

Kết qủa như  sau: 8 đồng chí trúng cử số phiếu quá nửa so với số phiếu bầu, 1 đồng chí có số phiếu chưa quá nửa so với số phiếu bầu. Có ý kiến đề nghị bầu lần 2 nh­­ng giới thiệu đề cử thêm 2 đồng chí nữ­a vào danh sách bầu để chọn lấy 1. Điều này có đúng không ?

Trả lời: Không đúng! lần thứ 2 chỉ bầu nhữ­ng đồng chí còn lại trong danh sách bầu, vi vậy lấy thêm 2 đồng chí trong danh sách bầu là sai nguyên tắc. Trong trường hợp trên có thể bầu lần 2 với danh sách chỉ được 1 đồng chí.

Câu 48: Trong một Đại hội Đoàn có một đại biểu chính thức dự Đaị hội được một ngày thì bị ốm nặng không tiếp tục dự Đại hội được. Đoàn chủ tịch quyết định cho tổ chức đoàn  có đại biểu đó cử đại biểu dự khuyết thay thế. Điều đó có đúng không.

Trả lời :

 • Không được.
 • Vì Điều lệ không qui định cho phép thay thế đại biểu giữ chừng của Đaị hội. Chỉ thay thế đại biểu dự khuyết khi đại biểu chính thức không đến Đại hội được.

Câu 49: Có thể bầu Đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết trong cùng phiếu bầu không?

Trả lời: Theo hướng dẫn Điều lệ Đoàn: Trong Đại hội, bầu đại biểu chính thức  trước,   bầu đại biểu dự khuyết sau. Trường hợp bầu đại biểu chính thức đã lấy đủ số lượng mà vẫn còn một số đại biểu được trên một phần hai số phiếu bầu thì lấy đại biểu dự khuyết trong số đó theo kết quả từ cao xuống thấp.  như  vây ta có thể bầu đại biểu dự khuyết và đại biểu chính thức trong cùng một phiếu bầu.

Câu 50: Tại Đại hội  Huyện đoàn.  được phép bầu 2 đại biểu dự khuyết, sau phần bầu lần 1 có 1 đồng chí A có số phiếu quá bán được chọn làm đại biểu dự  khuyết và Đại hội tiến hành bầu lần 2 lấy thêm một đại biểu dự khuyết với kết quả đồng chí B được số phiếu cao hơn đồng chí A. Vậy khi chọn  01 đại biểu dự khuyết thay thế đại biểu chính thức  thì chọn đ/c nào?

Trả lời:

- Chọn Đ/C A. 

- Vì theo hướng  dẫn Điều lệ Đoàn, đồng chí A là đại biểu dự khuyết được bầu lần thứ nhất.  Đồng chí  B dù trúng cử với phiếu cao hơn  nh­­ng lại bầu lần 2 nên phải xếp sau đồng chí A.

  Câu 51:  Tại Đại hội Đoàn cơ sở xã A, xảy ra trường hợp: Bí thư và Phó Bí thư khóa cũ không có mặt tại Đại hội, vậy khi lãnh đạo bầu các chức danh lãnh đạo khóa mới thì xử lí thế nào?

 Theo hướng dẫn điều lệ Đoàn: Bí thư hoặc phó bí thư khóa cũ có trách nhiệm triệu tập phiên họp thư nhất của BCH khóa mới và chủ trì để bầu chủ tọa hội nghị.

Trường hợp cả bí thư và phó bí thư khóa cũ vắng mặt thì Đoàn cấp trên và cấp ủy cùng cấp thống nhất chỉ định một ủy viên BCH khóa mới làm triệu tập viên để bầu chủ tọa hội nghị.

Câu 52:  Một Đại hội huyện Đoàn có số lượng Ban Chấp hành là 15đ/c và quyết định bầu số lượng Ban thường vụ là 7 đ/c, Ủy Ban kiểm tra 9đ/c. Diều này đúng hay sai? Vì sao?

Trả lời:

- Sai.

-Theo quy  trong hướng dẫn điều lệ Đoàn: BCH có quyền quyết định số lượng Ban Thường vụ và Ủy Ban kiểm tra, nhưng số lượng Ban Thường vụ không được quá 1/3 số lượng BCH và Số lượng ủy viên Ủy Ban kiểm tra không quá số lượng Ban Thường vụ.

Câu 53: Trường hợp nếu phiếu bầu có số lượng người bầu và số lượng người được bầu bằng nhau thì phiếu bầu phải ghi thế nào?

Trả lời:

Phiếu bầu là do Đại hội phát ra.

Nếu trường hợp số lượng người bầu và số lượng người được bầu bằng nhau thì phiếu bầu phải ghi có cột “ đồng ý” và “không đồng ý”

Câu 54: Trường hợp trong danh sách bầu có nhiều người trùng cả họ lẫn tên thì phiếu bầu phải ghi thế nào?.

Trả lời.

Theo hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn, Trong trường hợp này thì được phép ghi chú thích chức danh hoặc tên cơ quan công tác, học tập hoặc nơi cư trú

Câu 55: Khi đã thay thế hết đại biểu dự khuyết dự đại hội Đoàn cấp trên thì làm thế nào để tiếp tục thay thế tiếp đại biểu dự đại hội cấp trên nếu còn chỉ tiêu?

Trả lời:

 Khi đã thay thế hết số lượng đại biểu dự khuyết, nếu cần bổ sung thêm đại biểu dự Đại hội cấp trên thì BCH cấp dưới phải báo cáo và làm văn bản đề nghị BCH cấp triệu tập xem xét, quyết định.

Câu 56: Tai Đại hội Đoàn huyện A quyết định bầu 31 ủy viên BCH huyện đoàn, nhưng trong quá trình hoạt động phát sinh nhiều nhiệm vụ và có sự chia tách nhiều cơ sở Đoàn trong huyện đã quyết định tăng số lượng BCH và bầu bổ sung thêm 04 đ/c vào BCH. Điều này đúng hay sai? Vì sao?.

Trả lời:

- Bầu bổ sung 04 đồng chí là sai.

- Theo Hướng dẫn điều lệ Đoàn: Trong quá trình hoạt động thì BCH các cấp có quyền quyết định bầu bổ sung số lượng ủy viên BCH hành cấp mình nhưng không được quá số lượng dó Ban thường vụ Trung ương Đoàn quy định. Ở đây Theo quy định của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, số lượng ủy viên BCH cấp huyện thị chỉ được phép không quá 33 ủy viên. Do vậy khi bầu bổ sung 04đ/c là vượt quá số lượng ủy viên BCH cấp huyện theo quy đinh.

 Câu 57:  Tại Đại hội tỉnh Đoàn A quyết định bầu 45 Ủy viên BCH, 15 Ủy viên Ban thường vụ. Trong quá trình hoạt động, do có sự luân chuyển cán bộ lớn đã bầu bổ sung thêm 6 ủy viên BCH, 02 ủy viên BTV và 01 phó Bí Thư. Điều này đúng hay sai? Vì sao? Xử lí thế nào?

Trả lời:

Tình huống này xảy ra 02 hai trường hợp:

- Nếu tỉnh A là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh hay Hà Nội thì điều này đúng vì theo Điều lệ Đoàn, các tỉnh này được phép bầu tối đa : 55 Ủy viên BCH, 17 Ủy viên BTV và 04 Phó Bí thư.

- Nếu tỉnh A không thuộc 04 tỉnh trên thì sai, vì theo điều lệ cấp tỉnh chỉ được bầu số lượng Ủy viên BCH tối đa là 45, BTV tối đa là  15 và số lượng Phó Bí thư tối đa là 03. Do vậy nếu tỉnh A cần bầu bổ sung số lượng BCH, BTV, Phó Bí thư bao nhiêu thì trước hết cần phải làm công tác luân chuyển hoặc thuyên chuyển và cho rút khỏi BCH số lượng bấy nhiêu, sau đó mới bầu bổ sung.

  Câu hỏi 58:  Tại tỉnh Đoàn Quảng Ninh, số lượng Phó Bí thư tỉnh Đoàn do Đại hội bầu ra là 03 đồng chí. Trong nhiệm kì, Trung ương Đoàn quyết định luân chuyển 01 đồng chí cán bộ Trung ương Đoàn về công tác tại tỉnh Đoàn Quảng Ninh và chỉ định tham gia làm vào BCH, BTV và giữ chức Phó Bí thư tỉnh Đoàn. Điều này đúng hay sai? Vì sao?

Trả lời.

- Đúng

- Theo mục e, mục 2, IV, phần 2 hướng dẫn Điều lệ Đoàn quy định:Trường hợp cần thiết, Đoàn cấp trên trực tiếp có quyền chỉ định người tham gia vào BCh và giữ các chức danh sau khi thống nhất với cấp ủy Đảng. Trong trường hợp này số lượng ủy viên BCH, BTV, Phó Bí thư nơi tiếp nhận được phép cao hơn số lượng được quy định trong Hướng dẫn Điều lệ Đoàn.

Câu 59: Xã Đoàn A, có 11 Ủy viên BCH, 03 thường vụ trong đó có 01 phó bí thư. Huyện Đoàn B là cấp trên trực tiếp đã chỉ định 01 đồng chí là cán bộ huyện Đoàn tham gia vào BCH, BTV và phó Bí thư Đoàn xã A. Trường hợp này xử lí thế nào?

Trả lời:

Trường hợp huyện Đoàn B chỉ định 01 đ/c cán bộ huyện Đoàn tham gia vào BCH Đoàn xã A và giữ chức vụ Phó Bí thư là không sai. Nhưng đã xảy ra tình huống: Số lượng BTV lớn hơn 1/3 số lượng BCH, do vậy xã A được phép bầu tăng thêm số lượng BCH nhằm đảm bảo tỉ lệ BCH và BTV đúng theo quy định trong điều lệ Đoàn, nhưng lượng bầu hoặc chỉ định thêm không quá 15% số lượng BCH do Đại hội bầu ( không quá 02 người).

Câu 60: Tại Đoàn xã X, Đại hội nhiệm kì qua đã bầu số lượng ủy viên BCH Đoàn xa là 11 đồng chí. Nhưng do có sự luân chuyển cán bộ quá lớn đã nhiều lần BCH họp bầu bổ sung số ủy viên BCH Đoàn xã như sau:

- Lần thứ nhất bầu bổ sung 05 đồng chí.

- Lần thứ 02 bầu bổ sung thêm 02 đồng chí.

- Lần thứ 03 bổ sung thêm 03 đồng chí.

Việc làm của BCH Đoàn xã X đúng hay sai; Vì sao?

Trả lời:

Theo hướng dẫn điều lệ Đoàn: Khi BCH Đoàn bị khuyết số lượng thì BCH có quyền được tổ chức bầu bổ sung, nhưng không quá 2/3 số lượng ủy viên BCH do Đại hội bầu ra.

Trong trường hợp này:

- Lần 01 và lần hai BCH xã Đoàn X làm đúng vì số lượng bầu bổ sung chưa quá 2/3 số ủy viên BCH do Đại hội bầu ra ( 2/3 = 7 người).

- Lần 03 là sai nguyên tắc vì bổ sung đã quá 2/3 số Ủy viên do Đại hội bầu. Đối với trường hợp này muốn bầu bổ sung sẽ xảy ra 02 trường hợp:

+ Nếu xã X không thuộc xã khó khăn hoặc trường trường hợp đặc biệt thì phải tổ chức Hội nghị đại biểu để bầu bổ sung.

+ Nếu xã X thuộc diện trường hợp đặc biệt thì xin ý kiến cấp ủy và Đoàn cấp trên họp bầu bổ sung nhưng không vượt quá số lượng ủy viên BCH do Đại hội bầu ra ( 11 người).

 

 

* MẪU HƯỚNG DẪN ĐẠI HỘI CỦA BCH TRUNG ­ƯƠNG.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ­ƯƠNG

                    ***                                

     Số: 120  KH/T­ĐTN              Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2006

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  IX của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Trung ­ương Đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX như  sau:

I. YÊU CẦU

          1 - Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng, phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong công tác chuẩn bị và tổ chức của Đại hội.

           2 - Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, nhằm đánh giá và thực hiện nghị quyết của Đại hội cấp mình trong nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng nhiệm vụ, tìm ra những giải pháp tổ chức động viên tuổi trẻ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và đất nước trong thời kỳ mới.

          3 – Việc bầu Ban Chấp hành Đoàn các cấp phải coi trọng chất lượng, phẩm chất chính trị, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn, đồng thời có số lượng và cơ cấu hợp lí để lãnh đạo tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới; các đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên phải thực sự tiêu biểu.

4 – Phải tạo được phong trào thi đua sôi nổi, trước, trong và sau Đại hội và đảm bảo Đại hội ở mỗi cấp được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG

Đại hội Đoàn các cấp thực hiện 4 nội dung sau:

- Tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới.

- Thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Đại hội Đoàn cấp trên theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ­ương Đoàn và cấp bộ Đoàn cấp trên.

- Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

- Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Đối với cấp bộ Đoàn đã hết nhiệm kỳ Đại hội  hoặc chỉ  còn 01 năm (đối vối cấp huyện), 6 tháng (đối với cấp cơ sở)  mới hết nhiệm kỳ Đại hội thì tiến hành Đại hội với các nội dung trên đây. Nơi chưa hết nhiệm kỳ theo quy định của Điều lệ Đoàn thì tiến hành Đại hội theo 3 nội dung: thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên; bổ sung nhiệm vụ của cấp mình theo phương hướng nhiệm vụ của Đại hội Đoàn cấp trên.

1.  Tổng kết nhiệm kỳ

        -  Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn cần đánh giá đúng thực trạng tình hình thanh thiếu nhi và thực trạng tổ chức  hoạt động của Đoàn, chú ý đánh giá những mặt công tác chính đã làm được và chưa làm được trong nhiệm kỳ qua; phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

           - Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới cần bám sát các Nghị quyết của Đảng, chủ tr­ương chính sách của Nhà nước và thực tiễn ở cơ sở, dự báo được tình hình thanh thiếu nhi. Chú trọng xác định các giải pháp hữu hiệu để xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư t­ởng, tổ chức và hoạt động.

2- Thảo luận các dự thảo văn kiện của Đại hội

        - Việc tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện cần được tiến hành dân chủ, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các đồng chí lão thành cách mạng và cán bộ Đoàn trong các thời kỳ, các nhà khoa học và lãnh đạo, quản lí… để thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội.

- Phần thảo luận dự thảo văn kiện tại Đại hội cần khuyến khích trao đổi, tranh luận, tránh khuynh hướng báo cáo các thành tích hoặc trình bày chiếu lệ, hình thức…

3. Chuẩn bị nhân sự và bầu cử Ban Chấp hành khoá mới

a. Tiêu chuẩn Uỷ viên  Ban Chấp hành

             Nhân sự Ban Chấp hành phải đảm bảo các tiêu chuẩn được quy định trong Nghị quyết số : 02NQ/TƯĐTN ngày 17 / 9 /2003 của Ban Chấp hành Trung ­ương Đoàn (Khoá VIII) “Về công tác cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới”, đặc biệt nhấn mạnh những điểm sau đây:

+ Có lập trường chính trị vững vàng, kiên  định lí t­ởng, mục tiêu và con đ­ờng XHCN. Quyết tâm thực hiện thắng lợi đ­ờng lối đổi mới.

+ Có kiến thức và năng lực tham gia các quyết định của Ban Chấp hành và khả năng tổ chức thực hiện, làm việc có hiệu quả.

+ Có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, sống trung thực, lành mạnh.

+ Có năng lực công tác xã hội và khả năng vận động thanh thiếu nhi, trưởng thành từ thực tiễn phong trào thanh thiếu nhi và được cán bộ đoàn viên, thanh niên trong địa phương, đơn vị tín nhiệm.

     + Cán bộ chủ chốt từ cấp cơ sở trở lên phải có trình độ chuyên môn, lí luận chính trị, nghiệp vụ công tác thanh vận theo qui định trong nghị quyết và hướng dẫn thực hiện nghị quyết, có quá trình công tác và tuổi đời phù hợp.

b. Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành mới

- Số lượng uỷ viên Ban Chấp hành khoá mới cụ thể như  sau:

+ Chi đoàn: Có từ 3 đến 8 đoàn viên bầu Bí thư, nếu cần thiết thì có thể bầu một Phó Bí thư. Có 9 đoàn viên trở lên bầu BCH có từ 3 -5 uỷ viên, trong đó có Bí thư và Phó Bí thư.

+ Đoàn cơ sở: Bầu Ban Chấp hành có từ 5-15 uỷ viên. Nếu Ban Chấp hành có dưới 9 uỷ viên thì có Bí thư ­ và một Phó Bí th­­­; có từ 9 uỷ viên trở lên thì bầu Ban Thường vụ gồm Bí thư, Phó Bí thư ­ và các Uỷ viên Thường vụ (trường hợp cần thiết có thể quyết định bầu 2 Phó Bí thư sau khi được sự đồng ý của cấp uỷ Đảng cùng cấp và Đoàn cấp trên trực tiếp).

+ Đoàn cấp huyện và t­­ương đ­­­ương: Đ­­ợc bầu từ 15 đến 33 uỷ viên Ban chấp hành, Ban thường vụ được bầu từ 5 đến 11 uỷ viên. Trong Ban Thường vụ có Bí thư và 1 đến 2 Phó Bí thư.

+ Đoàn cấp tỉnh và t­ương đ­­­ương: Đ­­­ợc bầu từ 21 đến 41 uỷ viên BCH, Ban Thường vụ được bầu từ 7 đến 13 uỷ viên. Trong Ban Thường vụ có Bí thư và 1 đến 2 Phó Bí thư (trường hợp cần thiết có thể bầu 3 Phó Bí thư sau khi   được sự đồng ý của Ban Thường vụ tỉnh, Thành uỷ và Ban Bí thư Trung ­ương Đoàn).

Đoàn khối trực thuộc Trung ­ương Đoàn bầu từ 15 đến 27 uỷ viên Ban Chấp hành, 5 đến 9 uỷ viên Ban Thường vụ. Trong  Ban Thường vụ  có Bí thư và 1 đến 2 Phó Bí thư.

 Thành Đoàn Hà Nội, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh được phép bầu tối đa là 51 uỷ viên Ban Chấp hành, được bầu từ 13 đến 17 uỷ viên Ban Thường vụ. Trong Ban Thường vụ có Bí thư,  2 đến 3 Phó Bí thư.

- Danh sách bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khoá mới phải có số d­ so với số lượng cần bầu từ   5% - 10%. Bầu chức danh Phó Bí thư nên có số d­ so với số lượng cần bầu.

c. Cơ cấu Ban Chấp hành

          - Cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm, chủ chốt các cấp.

          - Đoàn viên tiêu biểu có điều kiện và khả năng qui hoạch.

          - Chú trọng tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ khoa học kĩ thuật, kinh tế – xã hôị, cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ ở các ngành có liên quan, cán bộ trưởng thành từ phong trào thanh thiếu niên.

d. Độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành các cấp

     + Cấp cơ sở: bình quân dưới 28 tuổi.

     + Cấp huyện : bình quân dưới 30 tuổi.

     + Cấp tỉnh thành: bình quân dưới 32 tuổi.

     + Cấp Trung ­ương: bình quân dưới 35 tuổi.

Các chức vụ chủ chốt như  Bí thư, Phó Bí thư (từ Đoàn  cơ sở trở lên) không nên quá 02 nhiệm kỳ.

4. Về đại biểu Đại hội và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên

a. Số lượng đại biểu Đại hội do Ban Chấp hành cấp  triệu tập Đại hội quyết định, cụ thể:

- Đoàn cơ sở:

          + Khuyến khích việc tổ chức Đại hội đoàn viên.

          +  Đoàn cơ sở có dưới 150 đoàn viên nhất thiết phải tổ chức Đại hội đoàn viên (trường hợp khó khăn đặc biệt về điều kiện tổ chức Đại hội đoàn viên thì tổ chức Đại hội đại biểu nếu Đoàn cấp trên trực tiếp đồng ý).

          +  Đoàn cơ sở có trên 150 đoàn viên thì tiến hành Đại hội đại biểu.

          - Cấp quận, huyện, thị xã: từ 120 đến 200 đại biểu.

          - Số lượng Đại biểu Đoàn khối các cơ quan Trung ­ương trực thuộc Trung ­ương Đoàn: từ 150 – 200 đại biểu.

          - Cấp tỉnh: từ 200 – 250 đại biểu. Riêng Thành phố Hà Nội,  Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hoá, Nghệ An và Quân đội không quá 300 đại biểu.

    b) Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên phải theo qui định của Điều lệ Đoàn, hướng dẫn của Đoàn cấp trên. Đại biểu được bầu phải là Đại biểu chính thức của Đại hội cấp dưới và bảo đảm tiêu chuẩn là những cán bộ, đoàn viên ­u tú, có tín nhiệm với đoàn viên thanh niên, có trình độ và khả năng đóng góp ý kiến vào những quyết định của Đại hội.

III - THỜI GIAN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

- Đại hội cấp cơ sở: không quá 01 ngày. Bắt đầu từ tháng 9/2006, hoàn thành vào cuối tháng 12/ 2006.

- Đại hội cấp huyện, quận, thị xã và t­ương đ­ương: không quá 02 ngày. Bắt đầu từ tháng 01/2007, hoàn thành vào cuối tháng 4 năm 2007.

- Đại hội cấp  tỉnh, thành: không quá 03 ngày, bắt đầu từ tháng 5/2007, hoàn thành vào cuối tháng 10/2007.

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX  của Đoàn: tiến hành vào cuối năm 2007.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-  Ban Thường vụ Đoàn các cấp thành lập các tiểu ban về nội dung, nhân sự, tuyên truyền, hậu cần giúp Ban Chấp hành chuẩn bị Đại hội cấp mình.

- Ban Thường vụ Đoàn cấp dưới báo cáo đề án tổ chức Đại hội, việc chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự với cấp uỷ Đảng cùng cấp và Ban Thường vụ Đoàn cấp trên. Khi được cấp uỷ Đảng cùng cấp và Ban Thường vụ Đoàn cấp trên đồng ý thì mới tiến hành Đại hội.

-  Các cấp bộ Đoàn cần chọn một số cơ sở chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm gắn với đẩy mạnh củng cố tổ chức cơ sở. Đối với tổ chức cơ sở Đoàn yếu kém, cần tập trung củng cố, kiện toàn trước khi tiến hành Đại hội.

- Căn cứ vào kế hoạch này, các Tỉnh, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, lập kế hoạch chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp trực thuộc địa phương, đơn vị. Ban Tổ chức Trung ­ương Đoàn có trách nhiệm giúp Ban Bí thư Trung ­ương Đoàn hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ­ƯƠNG ĐOÀN

BÍ THƯ THỨ NHẤT

( Đã kí)

Đào Ngọc Dung

* PHỤ LỤC

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI

 

I. NHỮNG ĐẠI HỘI CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

1. Những Hội nghị trước Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ nhất.

- Ngày 26-3-1931, ( là một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ­ương Đảng lần thứ 2 đã dành thời gian bàn bạc và ra quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác vận động thanh niên). Tại Đại hội lần thứ III của Đoàn đã quyết định lấy ngày 26-3-1931 làm ngày thành lập Đoàn.

- Ngày 5-5-1938: hơn 100 cán bộ, đoàn viên ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đã họp mặt tại số nhà 28 phố Hai Bà Tr­­ng - Hà Nội để trao đổi về công tác Đoàn và phong trào thanh niên dưới sự hướng dẫn của đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Tổng Bí thư của Đảng.

- Ngày 25-11-1945: Đại hội xứ Đoàn Thanh niên Cứu quốc (TNCQ) Bắc Bộ được tổ chức tại Hà Nội, 120 đại biểu thay mặt cho tổ chức Đoàn của 21 tỉnh, thành phố đã về họp.

Đồng chí Nguyễn Lam được bầu làm Bí thư.

- Ngày 13-11-1945: Đại hội xứ Đoàn Thanh niên Cứu quốc Trung Bộ được tổ chức tại Huế, 150 đại biểu thay mặt cho 13 vạn đoàn viên từ tỉnh Thanh Hoá đến tỉnh Ninh Thuận đã về họp.

           -  Đồng chí Hồ Mỹ Xuyên được bầu làm Bí thư.

- Đầu năm 1950 Đại hội xứ Đoàn Thanh niên Cứu quốc Nam Bộ được tổ chức tại chiến khu.

- Đồng chí Trần Bạch Đằng được bầu làm Bí thư.

2. Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ nhất.

- Đại hội được tổ chức tại xã Cao Vân, Đại Từ, Thái Nguyên, thời gian từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 2 năm 1950.

- Hơn 400 đại biểu từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau đã về dự.

- Đồng chí Hoàng Quốc Việt thay mặt Ban Thường vụ Trung ­ương Đảng trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

- Đồng chí Lê - ô - phi - ghơ tổng thư kí Đoàn thanh niên Cộng sản Pháp, uỷ viên Đoàn Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới là khách mời quốc tế của Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp Trung ­ương Đoàn  khoá I và Ban Chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí:

1. Nguyễn Lam.

2. Cao Ngọc Thọ.

3.Vũ Đại.

4. Lê Xuân Đồng.

5. Hoàng Bửu Đôn.

- Đồng chí Nguyễn Lam được bầu làm Bí thư Trung ­ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc.

Đây là Đại hội thể hiện ý chí “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng giặc Pháp xâm l­­ợc”.

 

3. Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ  hai.

- Đại hội tổ chức tại Thủ đô Hà Nội - thời gian từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11 năm 1956.

- 497 đại biểu thay mặt cho 45 vạn cán bộ đoàn viên và thanh niên trong cả nước về dự. Bác Hồ và đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh, đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp… đến dự và huấn thị Đại hội.

- Đại hội đã đón các đoàn đại biểu quốc tế: Đoàn TNCS Lê Nin; Đoàn Thanh niên Tân Dân chủ Trung Quốc, Đoàn Thanh niên tự do Đức, Đoàn TNCS Pháp, Đoàn Thanh niên Dân chủ Triều Tiên…

- Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ­ương Đoàn (khoá II) gồm 30 đồng chí. Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí.

1. Nguyễn Lam.

2. Vũ Quang.

3. Hồ Trúc.

4. Vũ Đại.

5. Hoàng Minh Chính.

6. L­u Minh Châu.

7. Lê Đức Chỉnh.

8. Trần Trọng Quát.

9. Lê Xuân Đồng.

10. Hoàng Bảo Sơn(được bầu bổ sung tháng 2/1957 thay đồng chí Minh Chính).

Ban Bí thư gồm 5 đồng chí.

1. Nguyễn Lam.

2. Vũ Quang.

3. Hồ Trúc.

4. Lê Xuân Đồng.

5. Hoàng Minh Chính.

Đồng chí Nguyễn Lam được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ­­ương Đoàn.

Đây là Đại hội của thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc làm cơ sở vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà.

4. Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ ba.

- Đại hội tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 3 năm 1961.

- 677 đại biểu đã thay mặt cho hơn 78 vạn đoàn viên thanh niên trong cả nước về dự.

- Đến dự Đại hội có 13 Đoàn đại biểu Quốc tế: Liên Xô, Triều Tiên, Mông Cổ, Cộng hoà dân chủ Đức, Tiệp Khắc, Bungari, Hunggari, Pháp, Inđônêxia…

- Đại hội được đón Bác Hồ và đồng chí Lê Duẩn Bí thư thứ nhất BCH Trung ­ương Đảng đến dự.

- Đại hội quyết định lấy ngày 26-3 làm ngày kỷ niệm thành lập Đoàn.

- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ­­ương Đoàn gồm 71 đồng chí. Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí và Ban Bí thư gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Lam được bầu lại làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ­­ương Đoàn. Tại hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ­­ương Đoàn (họp từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 2 năm 1962), đồng chí Nguyễn Lam được Đảng phân công nhận công tác khác. Đồng chí Vũ Quang làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ­­ương Đoàn. Ngày 22-8-1977, Ban Chấp hành Trung ­­ương Đoàn ra thông báo: Trung ­­ương Đoàn đã nhất trí bầu đồng chí Đặng Quốc Bảo giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ­­ương Đoàn thay đồng chí Vũ Quang nhận nhiệm vụ mới của Đảng.

- Đây là Đại hội của thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

5. Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ t­­

- Đại hội tổ chức tại Hội trường Ba Đình - Hà Nội từ ngày 20 đến 22 tháng 11 năm 1980.

- 623 đại biểu thay mặt 4 triệu 30 vạn đoàn viên cả   nước về dự Đại hội. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ­­ương Đoàn khoá IV gồm 113 đồng chí. Ban Chấp hành Trung ­­ương bầu 13 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ­­ương Đoàn. Đồng chí Đặng Quốc Bảo được bầu lại làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ­­ương Đoàn. Sau khi đồng chí Đặng Quốc Bảo được Đảng điều động nhận công tác khác, đồng chí Vũ Mão được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ­­ương Đoàn.

Đây là Đại hội của thời kỳ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

 

6. Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ năm.

- Đại hội tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11 năm 1987.

- 750 đại biểu thay mặt cho 17 triệu đoàn viên, thanh niên cả nước về dự Đại hội.

- Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ­ương Đoàn khoá V gồm 15 đồng chí. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ­ương Đoàn lần thứ nhất đã bầu ra Ban Thường vụ Trung ­­ương Đoàn, gồm 25 đồng chí; Ban Bí thư Trung ­­ương Đoàn gồm 9 đồng chí.

Đồng chí Hà Quang Dự được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ­­ương Đoàn.

7. Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ sáu.

- Đại hội tổ chức tại Hội trường Ba Đình - Thủ đô Hà Nội từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10 năm 1992.

- 797 đại biểu thay mặt cho hơn 21 triệu đoàn viên, thanh niên cả nước về dự Đại hội.

- Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ­ương Đoàn khoá VI gồm 91 đồng chí. Kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành Trung ­­ương Đoàn khoá VI đã bầu ra Ban  Thường vụ Trung ­ương Đoàn gồm 17 đồng chí. Đồng chí Hồ Đức Việt được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ­­ương Đoàn. Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ­ương Đoàn lần thứ 9 (khoá VI), họp từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 12 năm 1996, đồng chí Vũ Trọng Kim, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ­­ương Đảng được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ­ương Đoàn thay đồng chí Hồ Đức Việt, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ­­ương Đảng được Đảng điều động nhận công tác mới

8. Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ bảy.

- Đại hội tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 11 năm 1997.

- 899 đại biểu thay mặt cho 21,5 triệu đoàn viên, thanh niên cả nước về dự Đại hội.

- Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ­ương Đoàn khoá VII gồm 125 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ­­ương Đoàn đã bầu Ban Thường vụ Trung ­ương Đoàn gồm 23 đồng chí; Ban Bí thư Trung ­­ương Đoàn gồm 5 đồng chí. Đồng chí Vũ Trọng Kim được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ­ương Đoàn. Tại hội nghị BCH Trung ­ương lần thứ 9 (khoá VII) họp ở Hà Nội từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 6 năm 2001, đồng chí Hoàng Bình Quân được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ­­ương Đoàn.

9. Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ tám.

- Đại hội tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 12 năm 2002. Có 898 đại biểu thay mặt cho hơn 4 triệu đoàn viên cả nước về dự Đại hội.

- Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ­ương Đoàn khoá VIII gồm 134 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ­­ương Đoàn đã bầu Ban Thường vụ Trung ­ương Đoàn gồm 27 đồng chí; Ban Bí thư Trung ­ương đoàn gồm 6 đồng chí. Đồng chí Hoàng Bình Quân  được bầu lại làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ­ương Đoàn.

Năm 2005, đồng chí Hoàng Bình Quân được Đảng giao nhiệm vụ mới, đồng chí Đào Ngọc Dung được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ­ương Đoàn.

II. NHỮNG TÊN GỌI CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUA CÁC THỜI KỲ

- Từ năm 1931 đến năm 1936: Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông D­­ương.

- Từ năm 1936 đến năm 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông  D­­ương.

- Từ năm 1939 đến năm 1941: Đoàn Thanh niên Phản đế Đông D­­ương

- Từ năm 1941 đến năm 1956: Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.

- Từ năm 1956 đến năm 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.

- Từ năm 1970 đến năm 1976: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.

- Từ năm 1976 đến nay: Đoàn Thanh niên Cộng sản  Hồ Chí Minh

III. CÁC PHONG TRÀO LỚN CỦA ĐOÀN

- Năm 1956: Phong trào “Lao động kiến thiết Tổ quốc”.

- Năm 1960: Phong trào : “Thi đua trở thành người lao động tiên tiến”.

- Năm 1964:  Phong trào “Ba sẵn sàng” ở miền Bắc

- Năm 1965: Phong trào “Năm xung phong” ở miền Nam.

- Năm 1978: Phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể”.

- Năm 1981: Phong trào “Ba mũi tiến công chống tiêu cực”; “Toàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng”.

- Năm 1982 - 1983: Ba ch­­ương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ.

- Năm 1983: Giáo dục truyền thống cách mạng thông qua cuộc “Hành quân theo b­­ớc chân những người anh hùng”.

- Năm 1985: Cuộc “Hành quân theo chân Bác”

Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống xã hội chủ nghĩa”.

- Năm 1987 - 1992: Cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh”. Với 4 Phong trào hành động:

+ Phong trào 3 mục tiêu về dân số và kế hoạch hoá gia đình.

+ Phong trào phấn đấu xứng danh Anh bộ đội Cụ Hồ.

+ Phong trào thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

+ Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi.

- Nhiệm kỳ khoá VI và Khoá VII có 2 phong trào lớn:

+ Phong trào “Thanh niên lập nghiệp”.

+ Phong trào “Tuổi trẻ giữ nước”.

- Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ VIII  phát động rộng rãi phong trào:        

Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

- Tại Đại hội Đoàn IX phát động hai phong trào:

+ 5 Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

+ 4 Đồng hành với thanh niên lập thân,  lập nghiệp

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ THỨ NHẤT TRUNG ­ƯƠNG ĐOÀN QUA CÁC THỜI KỲ

1. Đ/C NGUYỄN LAM:

          Bí thư BCH  TƯ Đoàn khoá I, Bí thư thứ nhất  BCH TƯĐoàn khoá II, khoá III chuyển công tác năm 1962.

         2. Đ/C VŨ  QUANG

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn khoá III ( Uỷ viên    Thường vụ khoá I, Bí thư TW Đoàn khoá II) chuyển công tác năm 1978

3. Đ/C ĐẶNG QUỐC BẢO

          Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn khoá III, IV chuyển công tác năm 1982        4. Đ/C VŨ MÃO

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn khoá IV, chuyển công tác năm 1987.

5. Đ/C HÀ QUANG DỰ

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn khoá V ( Bí thư thứ hai TW khoá IV), chuyển công tác năm 1992.

6. Đ/C HỒ ĐỨC VIỆT.

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn khoá VI (Bí thư thường trực TW Đoàn khoá V), chuyển công tác năm 1996.

7. Đ/C VŨ TRỌNG KIM.

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn khoá VI, khoá VII  ( UVTV- TW Đoàn khoá V).

8. Đ/C HOÀNG BÌNH QUÂN.

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn khoá VII, VIII, chuyển công tác năm 2005 ( UVTV- TW Đoàn khoá V).

         9. Đ/C ĐÀO NGỌC DUNG.

   Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn từ 5 tháng 9/2005 (Khoá VIII)  Uỷ viên BTV TƯ khoá VI, VII, VIII.

10. Đ/C VÕ VĂN THƯỞNG

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn khoá IX.

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

- Điều lệ và hướng dẫn Điều lệ Đoàn  VIII., IX

- Hướng dẫn Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ VII, VIII

- Xử lí tình huống trong thực hiện Điều lệ Đoàn.

- Hướng dẫn 29 của Ban bí thư Trung ­ương Đoàn về Công tác văn bản của Đoàn.

- Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn