Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Văn kiện Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

Văn kiện Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025
1. Chương trình Đại hội lần thứ XXV
2. Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025
3. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của BCH Đảng bộ trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh khoá XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020
4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025
5. Dự thảo chương trình Hành động Đảng bộ trường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025
6. Báo cáo tham luận tại Đại hội
7. Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
8. Sơ đồ chỗ ngồi

CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI LẦN THỨ XXV, NHIỆM KỲ 2020-2025
NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG VÀ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO; PHÁT HUY HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN LỰC VÀ TẬN DỤNG THỜI CƠ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ; QUYẾT TÂM XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG