Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Đảng viên dự bị hoàn thành khóa bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4

Đảng viên dự bị hoàn thành khóa bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4
          Thực hiện kế hoạch giáo dục lý luận chính trị năm 2019 của Đảng bộ Than Quảng Ninh, vừa qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh chủ trì, phối hợp cùng trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 cho 97 học viên là những đồng chí đảng viên mới thuộc các đảng bộ: Công ty than Mạo Khê - TKV, Công ty CP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin, trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh và Trung tâm y tế Mạo Khê.
           Khóa học diễn ra từ ngày 11/7 đến 18/7/2019. Sau 08 ngày học tập các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Giáo dục quốc phòng, an ninh.
           Tham gia khóa học, Đảng bộ trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh có 16 đồng chí đảng viên mới, trong đó có đồng chí 6 cán bộ, giảng viên, nhân viên và 10 đồng chí HSSV. Kết quả 16/16 học viên đạt yêu cầu hoàn thành khóa học (trong đó có 12 đồng chí xếp loại giỏi, 4 đồng chí xếp loại khá), 02 đồng chí được khen thưởng học viên giỏi và chuyên cần của lớp học. Tin trưởng rằng, các đồng chí đảng viên mới sẽ tiếp tục cố gắng học nâng cao về trình độ lý luận chính trị, vận dụng những kiến thức được trang bị vào thực tiễn cuộc sống và công tác, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh…