Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Nhiệm vụ công tác tuyên giáo 2014

1. Chủ đề trọng tâm: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chi bộ, đảng viên, viên chức trong trường. Tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về nhận thức, ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh,
Phát huy những kết quả, khắc phục các thời gian hạn chế trong việc thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết hợp giữa việc học tập và nâng cao nhận thức; Giữa xây và chống; giữa động viên khuyến khích với đôn đốc kiểm tra trong toàn đảng bộ và cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng. Xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng của tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, quần chúng.
      2. Nội dung công tác trọng tâm năm 2014:
2.1. Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.
- Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, đảng viên, và quần chúng. Phối hợp với lồng ghép tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong các hoạt động tập thể, các chương trình phối hợp.
- Tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cuộc sinh hoạt thường kỳ của đảng bộ, nhà trường
- Xây dựng kế hoạch nội dung học tập gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân, từng phòng ban trong đơn vị.
2.2 Tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng chủ động lồng ghép các tiêu chí cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung này vào đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên hàng năm cho phù hợp, thiết thực, thúc đẩy tính tự giác học tập, làm theo.
- Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại trên cơ sở các nội dung: Xây dựng tình đoàn kết, tương thân, tương ái vì cộng đồng. Chống lối sống bàng quan, vị kỷ cá nhân, thiếu trách nhiệm; Xây dựng ý thức tiết kiệm, tiêu dùng đúng khả năng, thực hiện. Chống tham nhũng, lãng phí, xa hoa; Xây dựng thái độ học tập đúng đắn, thực chất, làm gì cũng phải học, học suốt đời; Bồi đắp ý chí tự lực, tự cường, tự tin.  Xây dựng ý thức công dân, ý thức cộng đồng, ứng xử văn hóa, tôn trọng và bảo vệ lẽ phải. Chống tự do, tùy tiện, hành vi thiếu văn hóa, coi thường kỷ cương pháp luật.
            2.3 Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên.
-  Cấp ủy, chi bộ, tổ chức Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”
- Có kế hoạch để đưa vào sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên các nội dung cụ thể, trọng tâm nhằm chỉnh đốn tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.
2.4. Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn.
- Lồng ghép công tác tuyên truyên, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các dịp hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2014 như: 03/2, 26/3, 30/4, 19/5, 19/8, 02/9 , 20/11, 25/11 và các hoạt động chuyên môn thường xuyên của đơn vị.
- Tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến, tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với hoạt động của các phòng, ban trong đơn vị.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu tấm gương của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, lao động, và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ.
- Nắm bắt sát tình hình tư tưởng chính trị, ý thức, thái độ học tập của cán bộ, đảng viên và quần chúng, kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phê phán các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
2.5 Thực hiện tốt công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đảng bộ, chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề hoặc kiểm tra lồng ghép trong các cuộc giao ban, sơ kết, tổng kết về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Có các hình thức biểu dương, động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.