Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Ngân hàng Sài Gòn Thương tín - chi nhánh Quảng Ninh