Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2016

Sáng ngày 8/10/206, tại cơ sơ Yên Thọ, Đảng bộ trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2016 cho 77 quần chúng là giáo viên, sinh viên ưu tú của nhà trường. Về dự Lễ khai giảng có đồng chí Lê Ngọc Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh.
Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh khai giảng  lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2016
 Trong thời gian hơn 2 ngày, các học viên đã được học tập, tìm hiểu các chuyên đề: Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Nghiên cứu về một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Những điều kiện phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Lớp học cũng được thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh Quảng Ninh, của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam cũng như của Nhà trường thời gian qua …
Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Lê Ngọc Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh nhấn mạnh: " Việc mở lớp Bồi dưỡng đối tượng Kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú là cần thiết. Các quần chúng ưu tú đang phấn đấu trở thành đảng viên phải là những người tiên tiến, tích cực, trải qua quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu, hội đủ các điều kiện cần thiết để được xét kết nạp vào Đảng. Sau quá trình học tập, các quần chúng ưu tú phải không ngừng cố gắng, rèn luyện, phấn đấu trong sinh hoạt và công tác chuyên môn, trong học tập và rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".
Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đối tượng cảm tình của Đảng nắm được những kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cốt lõi của đường lối Cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người Đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi quần chúng ưu tú sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.