Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Quyết định V/v thành lập lớp học lại theo hình thức học riêng cho học sinh, sinh viên các lớp K2, K52, K53

Thời gian học và thi từ ngày 01/12/2014 đến ngày 28/03/2015