Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


THÔNG BÁO V/v Hướng dẫn HSSV chính quy thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí

Kính gửi: - Các Khoa, TTĐT nghề.
- Các lớp học sinh, sinh viên chính quy trong Trường
Tải tại file đính kèm

Tác giả bài viết: Phòng Công tác HSSV