Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


THÔNG BÁO

Thông báo về việc bổ sung kiến thức cho sinh viên và tổ chức thi kết thúc học phần thuộc học kỳ 2 năm học 2020 - 2021
Tải Thông báo tại đây: