Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


QUYẾT ĐỊNH: Đình chỉ học tập 02 học kỳ đối với 62 sinh viên (SV); (Có danh sách chi tiết kèm theo).

62 (SV) còn nợ học phí học kỳ I năm học 2016- 2017
Tải tại file đính kèm