Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Lịch thu học phí và công nợ khác học kỳ I năm học 2020-2021

Phòng Tài chính kế toán thông báo lịch thu học phí và các khoản công nợ khác học kỳ I năm học 2020 - 2021
I. Thời gian thu
            Từ ngày 24/08/2020 đến ngày 30/09/2020
II. Hình thức và đối tượng thu nộp 
1. 
Thu nộp qua hệ thống tài khoản ngân hàng
- Đối tương thu nộp : Học viên cao học, HS - SV hệ chính quy dài hạn: Đại học, Cao đẳng; Liên thông hệ chính quy; Hệ Vừa làm vừa học.
            - Khoản  mục thu nộp: Học phí và các khoản công nợ khác.
            - Hình thức thu nộp: Thu nộp theo hình thức gạch nợ bán tự động (theo hướng dẫn số 189/HD - ĐHCNQN ngày 06/06/2017 V/v hướng dẫn quy trình thực hiện thu công nợ học sinh, sinh viên, học viên qua Ngân hàng)
            + HS - SV, Học viên hoặc người nhà đến các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc hoặc các Ngân hàng khác hệ thống Agribank viết giấy nộp tiền hoặc ủy nhiệm chi vào tài khoản của Nhà trường mở tại Agribank Mạo Khê.
+ HS - SV, Học viên hoặc người nhà nộp tiền theo một số hình thức khác như: internet banking; SMS… ( nếu có).
- Tên đơn vị được hưởng: Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh
- Số tài khoản: 8012201005440
- Tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Mạo Khê - Quảng Ninh
* Nội dung: (Ghi rõ, đầy đủ) Họ tên HSSV, Học viên; Mã số HSSV, Học viên; Sinh ngày, tháng, năm; Lớp học; Nộp tiền học phí kỳ năm học
* Sau khi nộp đầy đủ học phí vào tài khoản của Nhà trường tại Ngân hàng; HSSV, học viên về phòng Tài chính kế toán để nhận hóa đơn thu học phí vào thứ 2 hàng tuần (nếu có nhu cầu)
2. 
Thu bằng tiền mặt tại quỹ Nhà trường
- Đối tượng thu nộp:
+ Các lớp hệ chính quy đã ra trường vẫn còn công nợ
+ Các lớp học sinh khối Bổ túc văn hóa, Trung cấp nghề.
- Khoản mục thu nộp: Học phí và các khoản công nợ khác
III. Địa điểm thu:
1. 
Thu qua hệ thống tài khoản ngân hàng
            + Tại ngân hàng giao dịch của Nhà trường: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Agribank.
            + Tại các hệ thống ngân hàng khác trên toàn quốc.
(Phí dịch vụ giao dịch tại ngân hàng: Theo mức phí của ngân hàng tại thời điểm giao dịch)
2. 
Thu tại quỹ bằng tiền mặt
+ Cơ sở I - Yên Thọ: Phòng thu học phí (Phòng Tài chính - Kế toán) - Tầng 1 nhà E - Đối diện giảng đường 4 tầng.
IV. Mức thu
a. Mức thu học phí
 
TT Hệ Đào tạo Văn bản ban hành Mức thu
A Hệ đào tạo chính quy    
1 Hệ niên chế    
- Cao học Quyết định số 18/QĐ - ĐHCNQN ngày 18/02/2020 1.755.000 đồng/tháng/học viên
- Đại học 1.170.000đồng/tháng/sinhviên
- Cao đẳng 940.000đồng/tháng/sinhviên
2 Hệ tín chỉ    
- Cao học khóa 3 hệ chính quy Quyết định số 22/QĐ - ĐHCNQN ngày 18/02/2020 585.000 đồng/tín chỉ
- Cao học khóa 2 hệ chính quy Quyết định số 73/QĐ - ĐHCNQN ngày 27/05/2019 558.000 đồng/tín chỉ
- Đại học chính quy K13 Quyết định số 20/QĐ - ĐHCNQN ngày 18/02/2020 325.000 đồng/tín chỉ
- Đại học chính quy K12 Quyết định số 74/QĐ - ĐHCNQN ngày 27/05/2019 310.000 đồng/tín chỉ

-
 
Liên thông chính quy CĐ - ĐH K13 Quyết định số 21/QĐ - ĐHCNQN ngày 18/02/2020 468.000 đồng/tín chỉ

-
 
Liên thông chính quy CĐ - ĐH K12 Quyết định số 103/QĐ - ĐHCNQN ngày 23/07/2019 340.000 đồng/tín chỉ
- Đại học chính quy K11 Quyết định số 105/QĐ - ĐHCNQN ngày 16/7/2018 295.000 đồng/tín chỉ
- Đại học chính quy K10 Quyết định số 60/QĐ - ĐHCNQN ngày 14/4/2017 282.000 đồng/tín chỉ
B Hệ đào tạo không chính quy    
1 Hệ vừa làm vừa học    
- Đại học Quyết định số 19/QĐ- ĐHCNQN ngày 18/02/2020 1.755.000 đồng/tháng/sinh viên
- Cao đẳng 1.410.000 đồng/tháng/sinh viên
C Hệ Bổ túc văn hóa
Hướng dẫn số 2679/SGD ĐT - KHTC ngày 23/8/2016
 
1 Trung học phổ thông - Vùng nông thôn: 50.000 đ/tháng/HS
- Vùng thành thị: 125.000 đ/tháng/HS

b. B¶o hiÓm y tÕ
1. Møc tiÒn BHYT ph¶i thu n¨m 2020 nh­ sau:
- Căn c Lut bo him Y tế ngày 14 th¸ng 11 năm 2008;
            - C¨n cø NghÞ ®Þnh 38/2019/N§-CP ngµy05 th¸ng 09 n¨m 2019 quy ®Þnh møc l­¬ng c¬ së ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc l­îng vò trang. Tõ ngµy 01/07/2019: Møc l­¬ng c¬ së lµ 1.490.000 ®ång/th¸ng.

 
TT H Đào to S tin BHYT phi thu năm 2020
1 Đại hc K13 704.025 đồng/15 th¸ng
1 Đại hc K11, K12, LT K13 563.220 đồng/12 th¸ng
2 Đại hc K10, LT K12 422.415 đồng/9 th¸ng
3 Häc sinh hÖ BTVH líp 10,11 563.220 đồng/12 th¸ng
4 Häc sinh hÖ BTVH líp 12 281.610 đồng/6 th¸ng

Møc thu cña mét sinh viªn/th¸ng = 1.490.000 ®ång/th¸ng x 4,5% x 70% = 46.935 ®ång/th¸ng
2. Nh÷ng tr­êng hîp kh«ng tham gia mua BHYT t¹i tr­êng.
§Ò nghÞ Sinh viªn ph¶i nép ®¬n vµ x¸c nhËn cña ®Þa ph­¬ng hoÆc n¬i ®ang c«ng t¸c vÒ phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n tr­íc ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2020 ®Ó Nhµ tr­êng göi danh s¸ch mua B¶o hiÓm.

Yªu cÇu:    C¸c häc sinh, sinh viªn c¨n cø C«ng nî häc phÝ vµ c«ng nî kh¸c ®· th«ng b¸o ®Ó nép theo ®óng thêi gian quy ®Þnh. NÕu qu¸ thêi gian quy ®Þnh, häc sinh - sinh viªn nµo ch­a ®ãng häc phÝ, c«ng nî kh¸c Nhµ tr­êng sÏ xö lý kû luËt theo quy ®Þnh sè 730/Q§- §HCNQN ngµy 06 th¸ng 12 n¨m 2018.