Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Lịch khám sức khỏe định kỳ cho học sinh sinh viên năm 2016

Căn cứ phương án sè 46/PA - CSSKB§ ngµy 14/03/2016 sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu năm 2016 “về việc khám sức khỏe định kỳ cho HSSV” trong toàn trường đã được nhà trường phê duyệt.
Phòng Quản Trị & DVC thông báo lịch khám sức khỏe định kỳ cho học sinh sinh viên của các lớp như sau:
- Thời gian: Từ ngày 04/05/2016 – 03/06/2016.
- Địa điểm: tại Trạm y tế trường (Tầng 1 khu nhà A) Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
1. Khoa Mỏ - công trình: ngày 04/05/2016 đến  05/05/2016 .
2. Khoa Điện:  ngày 08/05/2016 đến ngày 18/05/2016.
3. Khoa CK-ĐL: ngày 19/05/2016 đến ngày 20/05/2016.
4. Khoa Kinh tế: ngày 23/05/2016 đến ngày 26/05/2016.
5. Khoa Cơ bản: ngày 27/05/2016 đến ngày 30/05/2016.
6.  Khoa CN-TT: ngày 27/05/2016 đến ngày 30/05/2016.
7.  Khoa TĐ-ĐC:  ngày 31/05/2016.
8. TT-ĐT Nghề : ngày 31/05/2016.
9. Các lớp và học sinh chưa khám sẽ khám bổ sung: Từ ngày 01/06/2016 đến hết ngày 03/06/2016.