Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Cảnh báo lần 1 đối với 1435 sinh viên các lớp ĐH K6, K7, K8; ĐHLT K8, ĐHLT K9; CĐ K24, K25 (có danh sách chi tiết kèm theo).

Vì không thực hiện quy định của Nhà trường về nộp học phí học kỳ II năm học 2016- 2017.
Tải tại file đính kèm