Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Thông báo về việc mua bảo hiểm bổ sung năm học 2015 - 2016 đối với Học sinh - Sinh viên

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ vào nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
Phòng Tài chính kế toán thông báo :
1. Mức tiền BHYT phải thu bổ sung năm 2016 như sau:
 
TT
 
Hệ Đào tạo
Số tiền BHYT phải thu năm 2016 Đã thông báo số phải thu đợt 1 Số tiền BHYT phải  thu bổ sung  
 
 1
 
Đại học K6, K7, CĐK24
 
434.700 đồng/12 thỏng
 
289.800 đồng/12 thỏng
 
144.900 đồng
 
2
Đại học K5, CĐ 23, LTCĐK24,  TC K55  
326.025 đồng/9 tháng
 
217.350 đồng/9 thỏng
 
108.675 ®ång
 
3
Liên thông Đại học K7 326.025 đồng/9 thỏng 289.800 đồng/12 thỏng 36.225 đồng
Mức thu của một sinh viờn trong 1 thỏng = 1.150.000 đ x 4,5% x 70% = 36,225 đồng.
2. Đề nghị Học sinh - Sinh viên nộp tiền Bảo hiểm y tế về phòng Tài chính Kế toán để kịp thời mua Bảo hiểm cho năm học 2015-2016 (Thu theo lịch thu học phí năm học 2015 - 2016).
3. Những trường hợp xin miễn mua BHYT tại trường, đề nghị sinh viên phải nộp đơn và giấy xác nhận về phòng Tài chính kế toán trước ngày 30/11/2015 để Nhà trường gửi danh sách mua Bảo hiểm.