Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Quyết định về việc xử lý sinh viên nộp chậm học phí học kỳ 2 năm học 2013- 2014

Đình chỉ thi  các học phần học kỳ II năm học 2013- 2014 đối với 370 sinh viên ; trong đó:  69 SV ĐH K4, 135 SV ĐH K5, 166 SV CĐ K22 ( Có danh sách kèm theo download tại file đính kèm)     
Thời gian: Kể từ ngày 17 tháng 04 năm 2014, lịch thi do Phòng Đào tạo lập.

Tác giả bài viết: Phòng CTHSSV