Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Mẫu BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

Chú ý: Các đơn vị nộp về phòng Công tác HSSV chậm nhất ngày 25 hàng tháng
Tải tại file đính kèm

Tác giả bài viết: Phòng Công tác HSSV