Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Kế hoạch bố trí lịch khám sức khỏe các lớp đại học hệ chính quy nguyện vọng 1 năm 2011

            
TT Tên lớp  
Ký hiệu
 
Lịch khám sức khoẻ 
 
Ngày khám Địa điểm khám
1 Kỹ thuật mỏ 4A KTM-4A Buổi chiều 14- 09-2011 Trạm y tế của Trường tầng 1 Khu nhà A
2 Kỹ thuật tuyển khoáng 4A KTTK-4A Buổi chiều 14- 09-2011
3 Công nghệ kỹ thuật điện 4A CNKTĐ-4A Buổi chiều 13- 09-2011
4 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 4A  
CNTĐH-4A
Buổi sáng 15- 09-2011
5 Kế toán 4A KT-4A Buổi sáng 15- 09-2011
6 Kế toán 4B KT-4B Buổi sáng 16- 09-2011