Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

https://qui.edu.vn


Báo cáo 3 công khai năm học 2016-2017

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh công bố các nội dung công khai năm học 2016 - 2017 như sau

. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế : Biểu mẫu 20 và biểu mẫu 21;
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục : Biểu mẫu 22 và biểu mẫu 23;                                   
3. Công khai tài chính : Biểu mẫu 24;
4. Một số thông tin công khai cơ sở giáo dục đào tạo đại học, cao đẳng : Biểu mẫu tổng hợp.