Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

http://qui.edu.vn


Tài Liệu ISO

Ngày 9/5/2017, Trưởng Ban chỉ đạo ISO-Hiệu trưởng Nhà trường đã ký Quyết định số 180/QĐ-ĐHCNQN Ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Trường Đại Học Công nghiệp Quảng Ninh.
Ban chỉ đạo ISO, trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai áp dụng Hệ thống tài liệu trong công tác quản lý các hoạt động của nhà trường, nhằm phát huy hiệu quả và thực hiện đúng yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Thường trực Ban ISO nhà trường cung cấp các Tài liệu, Quy trình, thủ tục đã được phê duyệt để các đơn vị khai thác sử dụng.
DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
( Ban hành kèm theo QĐ số 180 /QĐ-ĐHCNQN ngày 9 tháng 5 năm 2017)
TT TÊN TÀI LIỆU Mã số Lần ban hành Tải về
1 2 3 4
I Ban lãnh đạo            
1 Sổ tay chất lượng STCL X        ►
2 Chính sách chất lượng CSCL X      
3 Mục tiêu chất lượng MTCL X      
  Các Quy trình bắt buộc            
4 Quy trình kiểm soát tài liệu QT.01/LĐ X         ►
5 Quy trình kiểm soát hồ sơ QT.02/LĐ X         ►
6 Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ QT.03/LĐ X         ►
7 Quy trình khắc phục, phòng ngừa và cải tiến QT.04/LĐ X         ►
8 Quy trình kiểm soát công việc không phù hợp QT.05/LĐ X         ►
9 Quy trình họp xem xét của lãnh đạo QT.06/LĐ X         ►
II Phòng  Hành chính Tổng hợp            
10 Quy trình hành chính văn thư QT.01/HCTH X         ►
11 Quy trình quản lý và sử dụng xe QT.02/HCTH X        ► 
12 Quy trình mua sắm vật tư, thiết bị QT.03/HCTH X         ►
13 Quy trình cấp phát vật tư VPP QT.04/HCTH X         ►
14 Quy trình quản lý trang, thiết bị VP QT.05/HCTH X         ►
III Phòng Tổ chức cán bộ            
15  Quy trình tuyển viên chức QT.01/TCCB X         ►
16 Quy trình quy hoạch bổ nhiệm cán bộ cấpTrường QT.02/TCCB X         ►
17 Quy trình quy hoạch bổ nhiệm cán bộ cấp Bộ QT.03/TCCB  X         ►
18 Quy trình xét nâng lương CBVC QT.04/TCCB X         ►
19 Quy trình đào tạo bồi dưỡng CBVC QT.05/TCCB X         ►
20 Quy trình xét thi đua khen thưởng QT.06/TCCB X         ►
21 Quy trình làm bảo hiểm xã hội và giải quyết chế độ hưu trí QT.07/TCCB X         ►
22 Quy trình cấp phát trang bị bảo hộ lao động QT.08/TCCB X         
23 Quy trình xét kỷ luật VC QT.09/TCCB X         ►
IV Phòng Đào tạo            
24 Quy trình xây dựng thời khóa biểu QT.01/ĐT X         ►
25 Quy trình đăng ký học tập ( tín chỉ) QT.02/ĐT X         
26 Quy trình quản lý kết quả học tập QT.03/ĐT X         
27 Quy trình tổ chức thi QT.04/ĐT X         ►
28 Quy trình chuyển ngành, chuyển trường cho sinh viên QT.05/ĐT X         
29 Quy trình xét học vụ QT.06/ĐT X         
30 Quy trình thực hiện và bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp QT.07/ĐT X         ►
31 Quy trình công nhận tốt nghiệp QT.08/ĐT X         ►
32 Quy trình lập Báo cáo tổng kết năm học QT.09/ĐT X         ►
33 Quy trình quản lý hồ sơ giảng dạy QT.10/ĐT X         ►
34 Quy trình rà soát chương trình đào tạo QT.11/ĐT X         ►
35 Quy trình nghiệm thu khối lượng công tác của giảng viên trong năm học QT.12/ĐT X         
36 Quy trình tổ chức quản lý các đoàn tham quan, thực hành, thực tập ngoài trường QT.13/ĐT X         ►
37 Quy trình tổ chức quản lý các đoàn thí nghiệm, thực hành thực tập trong trường QT.14ĐT X         
38 Quy trình xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi QT.15ĐT X         
39 Qui trình quản lý và khai thác thiết bị thực hành, thực tập QT.16/ ĐT X         ►
V Phòng Công tác Học sinh sinh viên            
40 Quy trình quản lý hồ sơ HSSV QT.01/CTHSSV X         
41 Quy trình xét học bổng khuyến khích học tập QT.02/CTHSSV X         
42 Quy trình quản lý chế độ chính sách QT.03/CTHSSV X         ►
43 Quy trình đánh giá điểm rèn luyện QT.04/CTHSSV X         
44 Quy trình  kỷ luật HSSV QT.05/CTHSSV X         
45 Quy trình xét thi đua khen thưởng năm học  HSSV QT.06/CTHSSV X         
VI Phòng Quản Trị và dịch vụ công            
46 Quy trình quản lý, sửa chữa thường xuyên các công trình xây dựng QT.01/QT X         
47 Quy trình quản lý và sử dụng giảng đường QT.02/QT X         
48 Quy trình  quản lý và  khai thác  KTX QT.03/QT X         
49 Quy trình  xử lý vụ việc về an ninh trật tự QT.04/QT X         
50 Quy trình  Bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên QT.05/QT X         
51 Quy trình quản lý và đăng ký quân dự bị QT.06/QT X         
52 Quy quản lý hộ khẩu và tạm trú tạm vắng QT.07/QT X         ►
VII Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng            
53 Quy trình thanh tra nội bộ QT.01/TTr-KĐCL X         ►
54 Quy trình thanh tra hoạt động thi QT.02/TTr-KĐCL X         
55 Quy trình tiếp nhận, giải quyết ý kiến người học QT.03/TTr-KĐCL X         
56 Quy trình giải quyết khiếu nại , tố cáo QT.04/TTr-KĐCL X         
57 Quy trình tổ chức tự đánh giá chất lượng giáo dục QT.05/TTr-KĐCL X         
58 Quy trình tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo QT.06/TTr-KĐCL X         
59 Quy trình khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên QT.07/TTr-KĐCL X         
60 Quy trình khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ SV tốt nghiệp về chất lượng chuyên ngành/ngành đào tạo QT.08/TTr-KĐCL X         ►
61 Quy trình khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ CB, GV, người học về mức độ thư viện đáp ứng yêu cầu sử dụng QT.9/TTr-KĐCL  X         
62 Quy trình khảo sát tình trạng việc làm của  SV tốt nghiệp QT.10/TTr- KĐCL X         
63 Quy trình khảo sát mức độ hài lòng của nhà sử dụng lao động QT.11/TTr-KĐCL X         
64 Quy  trình thi sinh viên giỏi, học phần, môn học và olympic quốc gia QT.12/TTr-KĐCL X         
65 Quy trình tổ chức dự giờ, hội giảng QT.13/TTr- KĐCL X         
VIII Phòng Tài chính Kế toán            
66 Quy trình lập dự toán ngân sách QT.01/TCKT X         
67 Quy trình quản lý thu học phí QT.02/TCKT X         
68 Quy trình thanh toán dùng tiền mặt QT.03/TCKT X         
69 Quy trình thanh toán không dùng tiền mặt QT.04/TCKT X         
70 Quy trình thanh lý tài sản QT.05/TCKT X         ►
IX Phòng Khoa học Công nghệ & Quan hệ quốc tế            
71 Quy trình quản lý hoạt động khoa học QT.01/KHCN X         ►
72 Quy trình tổ chức hội thảo khoa học QT.02/KHCN X         
73 Quy trình xuất bản tập san KHCN QT.03/KHCN X         
74 Quy trình hợp tác quốc tế QT.04/KHCN X          
75 Quy trình biên soạn giáo trình đào tạo QT.05/KHCN X         ►
76 Quy trình mở ngành đào tạo mới QT.06/KHCN X         
X Tổ Tuyển sinh            
77 Quy trình tuyển sinh hệ chính quy QT.01/TS X         
XI Trung tâm thông tin thư viện            
78 Quy trình phục vụ tại phòng đọc QT.01/TV X         
79 Quy trình phục vụ phòng mượn QT.02/TV X         
80 Quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu giấy QT.03/TV X         
81 Quy trình bổ sung tài liệu QT.04/TV X         
82 Quy trình kiểm kê tài liệu QT.05/TV X         
XII Ban đầu tư phát triển            
83 Qui trình tổ chức triển khai dự án đầu tư xây dựng QT.01/BĐT X         
84 Qui trình giám sát chất lượng các công trình xây dựng QT.02/BĐT X         
85 Qui trình lựa chọn nhà thầu trong  hoạt động xây dựng QT.03/BĐT X         
86 Qui trình lập và tổ chức thực hiện sửa chữa lớn công trình xây dựng QT.04/BĐT X         
XIII Khoa tại chức            
87 Qui trình tuyển sinh hệ VLVH QT.01/KTC X         
88 Qui trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo hệ VLVH QT.02/KTC X         
89 Qui trình xây dựng TKB hệ VLVH QT.03/KTC X         
90 Qui  trình thi kết thúc học phần và nhập điểm hệ VLVH QT.04/KTC X         
91 Qui trình xét lên lớp hệ VLVH QT.05/KTC X         
92 Qui trình thi tốt nghiệp hệ VLVH QT.06/KTC X         
93 Qui trình thực hiện là đồ án, khóa luạn tốt nghiệp QT.07/KTC  X         
94 Qui trình xét, công nhận tốt nghiệp hệ VLVH QT.08/KTC  X         
95 Qui trình quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp hệ VLVH QT.09/KTC  X         
96 Quy trình quản lý hồ sơ học viên hệ VLVH QT.10/KTC  X         
97 Qui trình khen thưởng học viên hệ VLVH QT.11/KTC  X         
98 Qui trình kỷ luật học viên hệ VLVH QT.12/KTC  X         
99 Qui trình chấm điểm rèn luyện học viên hệ VLVH QT.13/KTC  X         
100 Qui trình kỷ luật học viên nộp chậm học phí hệ VLVH QT.14KTC  X         
XIV Trung tâm đào tạo  nghề            
101 Qui trình tuyển sinh ĐTN QT.01/ĐTN X         
102 Qui trình xây dựng thời khóa biểu ĐTN QT.02/ ĐTN X         
103 Qui trình thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, công nhận hoàn thành khóa học trong ĐTN QT.03/ ĐTN X         
104 Qui trình quản lý kết quả học tập của  học viên ĐTN QT.04/ ĐTN X         
105 Qui trình quản lý hồ sơ học viên  hệ ĐTN QT.05/ ĐTN X         
106 Qui trình khen thưởng học viên hệ ĐTN QT.06/ ĐTN X         ►
107 Qui trình khen thưởng học viên hệ ĐTN QT.07/ ĐTN X         ►
               
 

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn Chung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
hacklink panel indoxploit shell wso shell evden eve nakliyat hacklink satış hacklink satış hacklink al paykasa hacklink hacklink satış hacklink evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat nakliyat nakliye evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat nakliyat nakliye depolama Google film izle porno porno izle porno seyret seks hikayeleri Google Evden Eve Nakliyat İstanbul Evden Eve Nakliyat Nakliyat İstanbul Nakliyat istanbul Evden Eve Nakliyat Nakliye Firmaları Şehirler Arası Evden Eve Nakliyat

Paykasa Hizmetleri

Firmamız sizden hiçbir şekilde kimlik belgesi istemeden tek kullanımlık olan ve Euro bazında işlem gören ön ödemeli sanal kart Paykasahizmeti vermektedir. Bize internet adresimiz olan Paykasaal.org üzerinden anında ulaşabilir merak ettiğiniz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca sitemiz üzerinden Paykasa al hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Sizlere sunduğumuz güncel Paykasa fiyatları her beş dakikada bir Euro bazında güncellenmektedir. Ayrıca kolay seçenekler sunan firmamızda ucuz Paykasahizmeti verilmektedir.

Paykasayı Nasıl Alırım?

Paykasa satın almak istiyorsanız sizler için hazırlamış olduğumuz iletişim sayfamızdaki formu doldurmanız yeterli olacaktır. Bize Whatsapp üzerinden de ulaşmanız mümkündür. Paykasa’nın amacı internet üzerinden alışveriş yapmanızı kolaylaştırmaktır. İstediğiniz zaman almış olduğunuz sanal kartları bozdurabileceğinizi unutmayınız. Şahsınıza ait olan bu kartlar size özel olarak üretildiği için, kesinlikle kaybolma, çalınma gibi sorunlar yaşamanızı engellemektedir. Firmamız havale masrafı gibi ek ücretler almamaktadır.

Tek kullanımlık sanal kartlarınız için kart bilgilerini saklamanıza gerek yoktur. Her türlü alışverişinizde kullanacağınız bu sanal kartları güven içerisinde kullanabilirsiniz. Güvenmediğiniz sitelerde kullanabileceğiniz en iyi ödeme yöntemlerinden biri Paykasa sanal kartlardır.