Kế hoạch Tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

Chủ nhật - 01/05/2011 06:05

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 lần đầu tiên được tiến hành đồng thời vào ngày 22/05/2011. Đây là một sự kiện, đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, quan trọng trong toàn xã hội, diễn ra trong thời điểm cả nước đang tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THAN QUẢNG NINH

BCH TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH

 

 
 
 

Số  08 /KH-ĐTN

 

 

 

 

 

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII

và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo số 338/KH-ĐTQN ngày 23/03/2011 của Đoàn than Quảng Ninh và Kế hoạch số 03/KH-ĐU ngày 28/3/2011 của Đảng ủy trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh “V/v tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016”.

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 lần đầu tiên được tiến hành đồng thời vào ngày 22/05/2011. Đây là một sự kiện, đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, quan trọng trong toàn xã hội, diễn ra trong thời điểm cả nước đang tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

BCH Đoàn trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh triển khai kế hoạch tuyên truyền bầu cử với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Làm cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) hiểu rõ vị trí, vai trò quan trọng của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

- Làm cho ĐVTN nhận thức rõ mục đích, yêu cầu của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; nắm vững quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

- Thông qua tuyên truyền cuộc bầu cử khẳng định mục tiêu, bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa của Nhà nước; đồng thời đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hành động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực cơ hội, thù địch; Phê phán, uốn nắn những biểu hiện mất dân chủ, chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân; các hành vi vi phạm Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, các quy định khác của pháp luật liên quan đến cuộc bầu cử; bảo đảm để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, an toàn, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật bầu cử đại biểu quốc hội, Luật bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy Nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của Đoàn viên, thanh niên trong tham gia bỏ phiếu, lựa chọn đại biểu tham gia ứng cử.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Đoàn trường xây dựng và triển khai Kế hoạch tuyên truyền về cuộc Bầu cử đến các Liên chi đoàn, Ban trực thuộc và các Chi đoàn, báo cáo, nghe ý kiến chỉ đạo từ Đảng ủy, Ban giám hiệu. Sử dụng có hiệu quả các kênh thông tin như: Chương trình phát thanh nội bộ, thông qua Web site Đoàn trường: http://qui.edu.vn/youth/ nhằm tuyên truyền các nội dung thông tin trước, trong và sau bầu cử thông qua việc mở các chuyên đề, chuyên mục về bầu cử. Tuyên truyền, cổ động trực quan như: băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, phát hành các tài liệu giới thiệu cách thức tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp…

- Các Liên chi đoàn, Ban trực thuộc Đoàn trường và Chi đoàn triển khai kế hoạch, công tác thông tin, tuyên truyền tới 100% Đoàn viên thanh niên tham gia đi bầu cử và mỗi Đoàn viên là một tuyên truyền viên trong hộ gia đình, khu nhà trọ để đảm bảo thực hiện thành công cuộc bầu cử.

- Lồng ghép tuyên truyền bầu cử trong các hoạt động của Đoàn trường, Ban trực thuộc đoàn trường, Liên chi đoàn và các Chi đoàn trong toàn trường như: Hội thi Hoa khôi cấp trường, Rung chuông vàng, giải bóng đá nam Liên chi Điện…

- Tại các buổi sinh hoạt Chi đoàn tập trung trọng tâm tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, luật bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

- Tập hợp những ý kiến phản ánh của ĐVTN về Văn phòng Đoàn trường để xem xét giải quyết.

IV. TIẾN ĐỘ - THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN:

 

- Đợt 1, từ nay đến 04/5/2011:

Phổ biến các văn bản, tài liệu về bầu cử như: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các văn bản của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, về quyền và nghĩa vụ của công dân...

- Đợt 2, từ ngày 05/5/2011 đến 22/5/2011:

Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; Đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động bầu cử…

- Đợt 3, từ ngày 23/5/2011 đến 10/6/2011: Tuyên truyền về kết quả bầu cử.

V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

- Đoàn viên thanh niên trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016!

- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!

- Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016, ngày 22 tháng 5 năm 2011.

- Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm!

- Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu có đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016!

- Tuổi trẻ trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2011, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Ban trực thuộc, các Liên chi đoàn và các Chi đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Đoàn than Quảng Ninh (B/c);

- Đảng ủy, BGH (B/c);

- Các Liên chi đoàn;

- Các Ban trực thuộc;

- Các Chi đoàn;

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

Phạm Đức Cường

 

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
hacklink panel indoxploit shell wso shell evden eve nakliyat hacklink satış hacklink satış hacklink al paykasa hacklink hacklink satış hacklink evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat nakliyat nakliye evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat nakliyat nakliye depolama Google film izle porno porno izle porno seyret seks hikayeleri Google Evden Eve Nakliyat İstanbul Evden Eve Nakliyat Nakliyat İstanbul Nakliyat istanbul Evden Eve Nakliyat Nakliye Firmaları Şehirler Arası Evden Eve Nakliyat

Paykasa Hizmetleri

Firmamız sizden hiçbir şekilde kimlik belgesi istemeden tek kullanımlık olan ve Euro bazında işlem gören ön ödemeli sanal kart Paykasahizmeti vermektedir. Bize internet adresimiz olan Paykasaal.org üzerinden anında ulaşabilir merak ettiğiniz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca sitemiz üzerinden Paykasa al hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Sizlere sunduğumuz güncel Paykasa fiyatları her beş dakikada bir Euro bazında güncellenmektedir. Ayrıca kolay seçenekler sunan firmamızda ucuz Paykasahizmeti verilmektedir.

Paykasayı Nasıl Alırım?

Paykasa satın almak istiyorsanız sizler için hazırlamış olduğumuz iletişim sayfamızdaki formu doldurmanız yeterli olacaktır. Bize Whatsapp üzerinden de ulaşmanız mümkündür. Paykasa’nın amacı internet üzerinden alışveriş yapmanızı kolaylaştırmaktır. İstediğiniz zaman almış olduğunuz sanal kartları bozdurabileceğinizi unutmayınız. Şahsınıza ait olan bu kartlar size özel olarak üretildiği için, kesinlikle kaybolma, çalınma gibi sorunlar yaşamanızı engellemektedir. Firmamız havale masrafı gibi ek ücretler almamaktadır.

Tek kullanımlık sanal kartlarınız için kart bilgilerini saklamanıza gerek yoktur. Her türlü alışverişinizde kullanacağınız bu sanal kartları güven içerisinde kullanabilirsiniz. Güvenmediğiniz sitelerde kullanabileceğiniz en iyi ödeme yöntemlerinden biri Paykasa sanal kartlardır.