MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN DÙNG CHO ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012 - 2013

Thứ bảy - 15/09/2012 02:13
Đoàn thanh niên Trường giới thiệu một số biểu mẫu dùng trong Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2013 Tải mẫu đính kèm tại đây

MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN VỀ ĐẠI HỘI ĐOÀN

MẪU 1 : BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ….

ĐẠI HỘI …                                                … ngày … tháng… năm

BIÊN BẢN

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

                                       Nhiệm kỳ...

          Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh … nhiệm kỳ … đã họp từ ngày… tháng … năm….

          Đại hội  có mặt… đại biểu (đoàn viên ) trên tổng số … đại biểu (đoàn viên ) được triệu tập.

          Khách mời gồm có … đồng chí: (Họ và tên từng người.):

1) Đ/C: ……………………………………….

2) Đ/C: ……………………………………….

3) Đ/C: ……………………………………….

4) Đ/C: ……………………………………….

5) Đ/C: ……………………………………….

Đại hội bầu: Đoàn Chủ tịch gồm các đồng chí …

1) Đ/C: ……………………………………….

2) Đ/C: ……………………………………….

3) Đ/C: ……………………………………….

4) Đ/C: ……………………………………….

5) Đ/C: ……………………………………….

Đại hội bầu: Đoàn thư kí gồm… đồng chí:

1) Đ/C: ……………………………………….

2) Đ/C: ……………………………………….

3) Đ/C: ……………………………………….

Đại hội đã bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm … đồng chí:

1) Đ/C: ……………………………………….

2) Đ/C: ……………………………………….

3) Đ/C: ……………………………………….

 do đồng chí … làm trưởng ban.

          Đại hội đã biểu quyết công nhận… đồng chí đủ tư cách đại biểu, trong đó có… đồng chí là uỷ viên Ban Chấp hành đ­ương nhiệm và … đồng chí do các chi đoàn bầu lên, có… đại biểu bị bác bỏ tư cách, vì … (nếu có), có … đại biểu vắng mặt.

 I - Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ tới do đồng chí … trình bày trước Đại hội

- Về tổng kết nhiệm kỳ qua có … đồng chí phát biểu ý kiến, với các nội dung như sau (tóm tắt từng loại ý kiến).

- Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, có … đồng chí phát biểu ý kiến, với các nội dung như sau (tóm tắt từng loại ý kiến).

- Đại hội biểu quyết các vấn đề sau: (Từng vấn đề ghi rõ số phiếu hoặc tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành tại Đại hội)

II - Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ...

          - Đại hội quyết định số lượng Ban Chấp hành khoá tới là…….. đồng chí.

          - Danh sách ứng cử, đề cử được Đại hội thông qua gồm…đồng chí: (họ tên, xếp theo A, B, C tên gọi).

1) Đ/C: ……………………………………….

2) Đ/C: ……………………………………….

3) Đ/C: ……………………………………….

4) Đ/C: ……………………………………….

5) Đ/C: ……………………………………….

6) Đ/C: ……………………………………….

7) Đ/C: ……………………………………….

- Đại hội biểu quyết danh sách Ban Kiểm phiếu gồm….đồng chí.

1) Đ/C: ……………………………………….

2) Đ/C: ……………………………………….

3) Đ/C: ……………………………………….

4) Đ/C: ……………………………………….

5) Đ/C: ……………………………………….

 do Đ/c………………. Trưởng ban.

          - Tình hình bầu cử:

+ Số phiếu phát ra… phiếu;

+ Số phiếu thu vào…phiếu;

+ Số phiếu hợp lệ…phiếu;

+ Số phiếu không hợp lệ…phiếu,

 do………………………………………………….

          - Kết quả bầu cử do Ban kiểm phiếu công bố (họ tên và sắp xếp kết quả thứ tự  phiếu bầu cử từ cao đến thấp).

1) Đ/C: ……………………………………….% phiếu.

2) Đ/C: ……………………………………….% phiếu.

3) Đ/C: ……………………………………….% phiếu.

4) Đ/C: ……………………………………….% phiếu.

5) Đ/C: ……………………………………….% phiếu.

6) Đ/C: ………………………………………% phiếu.

7) Đ/C: ……………………………………….% phiếu.

- Căn cứ điều 9 (Điều lệ Đoàn ), những đồng chí sau đây trúng cử và Ban Chấp hành khoá mới (họ và tên, thứ tự số phiếu bầu).

1)…………………………………………………

2)…………………………………………………

3)…………………………………………………

4)…………………………………………………

5)…………………………………………………

III - Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội với … đại biểu (hoặc đoàn viên ) tán thành và …đại biểu ( hoặc đoàn viên)không tán thành (có văn bản kèm theo).

       Đại hội bế mạc hồi… giờ, ngày … tháng … năm…

           
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH                               TM ĐOÀN THƯ KÍ

        

MẪU 2: BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ….

ĐẠI HỘI......……………        

                                                           … ngày… tháng… năm

BÁO CÁO

Kiểm điểm của  Ban Chấp hành Đoàn… tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ…

I - Tình hình tổ chức của Ban chấp hành nhiệm kỳ vừa qua.

1 - Số lượng, cơ cấu, uỷ viên Ban Chấp hành đoàn nhiệm kỳ vừa qua.

2 - Tình hình biến động và công tác kiện toàn Ban chấp hành nhiệm kỳ vừa qua.

II - Bối cảnh và kết quả hoạt động của Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ vừa qua.

1 - Bối cảnh, tình hình  thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ vừa qua.

a - Thuận lợi:

b - Khó khăn:

2 - Kết quả hoạt động của Ban chấp hành nhiệm kỳ vừa qua.

a - Ưu điểm.

b - Khuyết điểm.

C - Nguyên nhân, bài học.

                                              TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN                     

                                                                   Bí th­

 

                                                                    Nguyễn Văn X

MẪU 3: BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH…

ĐẠI HỘI....

                                                            … ngày… tháng… năm

BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… nhiệm kỳ…

          Hôm nay, vào hồi… giờ… ngày.. tháng… năm…

          Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh … nhiệm kỳ… gồm các đồng chí.

          1- Nguyễn Văn A: Trưởng ban.

          2 - Nguyễn Văn B: Uỷ viên.

          Đã tiến hành làm việc và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội Đoàn nhiệm kỳ… như  sau:

          - Tổng số đại biểu được triệu tập:…

          - Số đại biểu có mặt:…

          I - Thành phần đại biểu:

          + Tổng số đại biểu đ­ương nhiên:…

          + Tổng số đại biểu do Đại hội cấp dưới bầu:…

          + Tổng số đại biểu được chỉ định:…

          II - Phân tích chất lượng đại biểu:

          + Tổng đại biểu là cán bộ đoàn…

           + Số đại biểu là Đảng viên:…

          + Về giới tính: nam…, nữ…

          + Dân tộc, tôn giáo:…

          + Về độ tuổi:…

          + Về cơ cấu khu vực:…

          + Về trình độ:…

          Đến thời điểm này 100% đại biểu chính thức của Đại hội Đoàn … nhiệm kỳ … đều đủ tư cách dự Đại hội. Nếu có vấn đề gì phát sinh về tư cách đại biểu của Đại hội chúng tôi xin tiếp tục báo cáo.

                                      TM. BAN THẨM TRA TƯ  CÁCH ĐẠI HỘI

                                                                   Trưởng ban

 

MẪU 4: BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH …..

ĐẠI HỘI …..                         

… ngày… tháng… năm

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu Ban Chấp hành Đoàn khoá…

 

Hôm nay, vào hồi… giờ… ngày…tháng… năm…

          Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

         - Nguyễn Văn A: Trưởng ban. Và … đ/c Uỷ viên:

1)…………………………………………………

2)…………………………………………………

3)…………………………………………………

           4)………………………….………………………

         Tiến hành kiểm phiếu bầu BCH… Đoàn khoá…

          - Số phiếu phát ra:…phiếu

          - Số phiếu thu về:… phiếu

          - Số phiếu hợp lệ:…phiếu

          - Số phiếu không hợp lệ:…phiếu

          Qua kiểm phiếu kết quả như  sau:

`        1- Đ/c : …(số phiếu/ tổng số phiếu bầu đạt …%)

          2 - Đ/c :  ……………………………………

          Theo nguyên tắc, thể lệ bầu cử các đồng chí sau đây trúng cử vào Ban Chấp hành Đoàn khoá mới.

1)…………………………………………………

2)…………………………………………………

3)…………………………………………………

4)…………………………………………………

5)…………………………………………………

          Chúng tôi lập biên bản này báo cáo kết quả trước Đại hội và làm  căn cứ để Đoàn cấp trên công nhận.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH                TM. BAN KIỂM PHIẾU

                        (kí tên)                                             (kí tên)

 

MẪU 5: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH...

ĐẠI  HỘI......………        

…. ngày… tháng… năm

                                     

NGHỊ QUYẾT

             Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ…

 

          Hôm nay ngày …tháng … năm.200….Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc trong thời gian… ngày.

          Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiéu niên… nhiệm kỳ…và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ…các tham luận của… đồng chí và nghe ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên

          Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh …nhiệm kỳ…quyết định:

          1 - Tán thành báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ….Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ….do đồng chí … trình bày trước Đại hội

          2 - Tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của:

          Đồng chí … vào các ý kiến tham luận đại biểu để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện.

          3 - Đại hội bầu ra…đồng chí đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành …nhiệm kỳ….

          4 - Giao cho Ban Chấp hành khoá… căn cứ nghị quyết Đại hội,  xây dựng các ch­ương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội.

         TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH                      TM. THƯ KÍ ĐOÀN

               

 MẪU 6:  ĐỀ ÁN NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH….

ĐẠI HỘI ĐOÀN XÃ ………..

NHIỆM KỲ 2006 - 2011

 

ĐỀ ÁN

NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ...

NHIỆM KỲ  2006 - 2011

- Căn cứ kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn xã...

- Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đoàn xã  nhiệm kỳ 2006 - 2011.

- Sau khi báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Đảng bộ xã, Ban Chấp hành Đoàn huyện…,Ban Chấp hành Đoàn xã….xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành Đoàn xã… nhiệm kỳ 2006 - 2011 như  sau:

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ NHIỆM KỲ 2006 - 2011.

1. Căn cứ Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của Đoàn xã …..

3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chính trị của Đoàn xã và đánh giá kết quả, hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ qua.

4. Căn cứ vào yêu cầu về công tác cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới.

II. YÊU CẦU XÂY DỰNG BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ NHIỆM KỲ 2006 - 2011.

          1. Xây dựng Ban chấp hành Đoàn xã, đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, uy tín để chỉ đạo, lãnh đạo xã Đoàn thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã và xây dựng tổ chức Đoàn. Phát huy vai trò lãnh đạo của Ban chấp hành Đoàn xã gắn liền với trách nhiệm của cá nhân từng uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn xã.

          2. Ban Chấp hành Đoàn xã nhiệm kỳ 2006 - 2011 phải coi trọng chất lượng, số lượng và có cơ cấu hợp lí gồm những đồng chí tiêu biểu trong xã Đoàn. Về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          3. Ban Chấp hành Đoàn phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Có những cán bộ vững vàng, nhiều kinh nghiệm. Vừa có những cán bộ trẻ đang phát triển để đào tạo bồi d­­ỡng, sẵn sàng thay thế khi luân chuyển.

III. TIÊU CHUẨN UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN  XÃ… NHIỆM KỲ 2006 - 2011.

          1. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiều kinh nghiệm, có đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, trung thực, g­­ương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật cao và phương pháp công tác tốt.

          2. Có trình độ học vấn, có năng lực kiến thức công tác xã hội. Có khả năng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ tr­­ương công tác Đoàn của Đoàn cấp trên và  Đảng bộ xã.

          3. Nhiệt tình và có khả năng vận động đoàn viên, được đoàn viên trong Chi đoàn tín nhiệm.

IV. DỰ KIẾN CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG  BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN  XÃ NHIỆM KỲ  2006 - 2011

          1. Số lượng: Dự kiến uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn xã… nhiệm kỳ  2006 - 2011 là : 15 đồng chí. Và danh sách bầu tối đa là 17 đồng chí.

2. Cơ cấu: gồm có …..đ/c nữ, ….. đ/c nam, …… đ/c Bí thư, …… đ/c Phó Bí thư, ……. đ/c Uỷ viên phụ trách các mảng công tác.

+ Là  nữ…………. ………đ/c

+ Là người dân tộc ………đ/c

+ Tuổi trung bình………….tuổi

+ Đảng viên…………………đ/c.

+ Trình độ văn hoá : Tốt nghiệp THPT…%,   THCS… %

          Ban Chấp hành Đoàn xã cơ cấu hợp lí về số lượng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đoàn xã.       

Trên đây là đề án xây dựng Ban Chấp hành Đoàn xã…. nhiệm kỳ 2006 - 2011, do Ban Chấp hành Đoàn xã… đ­ương nhiệm soạn thảo.

 

MẪU 7:  CH­ƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

Text Box: ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH…. ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN ………… NHIỆM KỲ……… Hµ Néi, ngµy...th¸ng n¨m                     

 

 

 

 

 

 

CH­ƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN …

NHIỆM KỲ  2009

Thời gian:…ngày…tháng… năm 2008

Địa điểm tại…

1. Ổn định tổ chức, đón tiếp Đại biểu.

2. Chào cờ (hát Quốc ca, Đoàn ca)

3. Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội.

4. Bầu Đoàn Chủ tịch.

5. Thông qua thư kí Đại hội.

6. Thông qua ch­­ương trình làm việc và quy chế Đại hội.

7. Trình bày báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm kỳ  2008.

8. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi đoàn.

9. Tổ chức thảo luận các báo cáo, phương hướng

10. Đại biểu phát biểu.

+ Phát biểu của Đoàn cấp trên.

+ Phát biểu của Chi bộ Đảng.

+ Phát biểu của  các đại biểu khác ( nếu có).

11. Biểu quyết thông qua báo cáo chính thức.

12. Công bố hết nhiệm kì của BCH cũ

13. Trình đề án nhân sự.

14. Đề cử, ứng cử và thông qua danh sách bầu cử.

15. Bầu ban bầu cử.

16. Bầu cử Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ - 2009..

17. Công bố kết quả bầu cử.

18. BCH mới ra mắt.

19. Bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên ( nếu có)

20. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

21. Tổng kết Đại hội

22. Bế mạc Đại hội.

 

MẪU 8: BÁO CÁO CỦA MỘT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN KHỐI TRƯỜNG HỌC

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH….

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN K50

NHIỆM KỲ 2005 - 2006

 

 

HÀ NỘI, NGÀY...THÁNG...NĂM..

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Công tác Đoàn năm học 2004 - 2005 và  phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn  năm học 2005 - 2006

( Thông qua tại Đại hội Chi đoàn K50 nhiệm kỳ 2005 - 2006)

Kính th­ưa:  Quí vị Đại biểu !

Kính th­ưa:  Toàn thể Đại hội!

 

Năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Tuổi trẻ Chi đoàn TKK5  đã phát huy tính xung kích của thanh niên, tinh thần đoàn kết của tập thể v­­ợt qua mọi khó khăn thử thách của môi trường mới, xung phong tình nguyện đi đầu trong các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi mọi chủ tr­ương kế hoạch của Nhà trường nói chung và Đoàn trường nói riêng giao cho.

Tư­­ t­­ởng chỉ đạo là: "Tuổi trẻ TKK5 thi đua học tập, rèn luyện, xung kích, tình nguyện, sáng tạo, vì ngày mai lập nghiệp”  với tinh thần đoàn kết dân chủ, Ban Chấp hành Chi đoàn nghiêm túc báo cáo, đánh giá thực trạng hoạt động Chi đoàn trong thời gian qua. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm quí báu để xây dựng ch­­ương trình hoạt động phù hợp với công tác Đoàn và phong trào thanh niên thời kỳ đổi mới. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tôi xin thông qua báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua và dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2013 của Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2011 – 2012.

PHẦN THỨ NHẤT

Báo cáo tình hình hoạt động công tác Đoàn của Chi

đoàn TKK5 trong  nhiệm kỳ  2011 – 2012

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM HỌC 2011 -2012

Năm học 2011 –2012, là năm học đầu tiên có tính chất bản lề của khoá 5 tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.. Nhiều chủ tr­ương chính sách mới của Đảng và Nhà nước nói chung và của Học viện nói riêng ra đời: Chiến l­ược thanh niên 2010 – 2020; Luật Thanh niên; Luật Giáo dục sửa đổi …Đã có nhiều tác động tích cực đến tư tư­ởng, thái độ chính trị của đoàn viên thanh niên cũng như  tổ chức Đoàn - Hội - Đội. Những tác động này đã giúp đoàn viên trong Chi đoàn TKK5 có những cách nhìn mới, hành động tích cực để xây dựng cho mình một một lí tư­ởng nghề nghiệp vững vàng - đó là phấn đấu trở thành người cán bộ Đoàn trong t­ương lai.

Kính th­ưa toàn thể Đại hội !

Trong năm học đầu tiên của khoá học, môi trường mới của mọi đoàn viên trong Chi đoàn, còn nhiều bỡ ngỡ, một Chi đoàn với 65 đoàn viên đến từ 25 tỉnh thành trong cả nước, cơ cấu đến từ nhiều vùng miền, dân tộc khác nhau có phong tục tập quán sinh hoạt cũng như  hoạt động khác nhau dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Bên cạnh đó, khả năng thực tiễn về công tác Đoàn của các đoàn viên không được đồng đều. Chi đoàn mới được thành lập nên chưa phát huy được tính xung kích và nội lực từ  mỗi cá nhân trong Chi đoàn. Điều kiện phục vụ cho hoạt động Chi đoàn còn thiếu thốn chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động của mỗi đoàn viên trong giai đoạn mới hiện nay, nhất là đối với nhu cầu của mỗi đoàn viên là cán bộ Đoàn trong tương lai.

Mặc dù vậy, sau Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2011 - 2012, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Đoàn Trường, của giáo viên chủ nhiệm( Cố vấn học tập) lớp và sự đồng tình ủng hộ của các đoàn viên trong chi đoàn đã chung sức, chung lòng, phát huy trí tuệ, đ­a chi đoàn TKK5 đi vào hoạt động và đạt những kết quả khả quan. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ Ban Chấp hành Chi đoàn là những hạt nhân thực sự có năng lực, đã được trải nghiệm qua thực tiễn hoạt động phong trào, có bản lĩnh, có kinh nghiệm trong công tác tổ chức, quản lí. Vì thế Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua đã xây dựng được một khối đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động phong trào của Chi đoàn, đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự lớp và đã thu được những kết quả hoạt động Đoàn đáng khích lệ.

Mặc dù môi trường mới còn nhiều bỡ ngỡ, song nhìn lại trong nhiệm kỳ qua, với những kết quả  hoạt động của Chi đoàn TKK5 có thể khẳng định rằng: Chi đoàn TKK5 là một tập thể đoàn kết, vững mạnh về nhiều mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các hoạt động Đoàn cấp trên giao phó. Kết quả đó được cụ thể qua các nội dung chính sau đây:

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN.

1. Về công tác giáo dục chính trị tư  tư­­ởng 

Ban Chấp hành Chi đoàn đã tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị tư tưởng của Ban Chấp hành Đoàn Trường: ổn định tư t­ưởng cho đoàn viên trong khoá về xác định nghề nghiệp của mình, tuyên truyền động viên, nhắc nhở các đoàn viên trong Chi đoàn thực hiện tốt đ­­ờng lối, chủ tr­ương chính sách của Đảng và Nhà nước, nội qui, qui chế của nhà trường. Đã tổ chức cho các đoàn viên Chi đoàn tham quan Phòng truyền thống, nghe nói chuyện thời sự theo định kỳ hàng tháng, Tổ chức kỳ thi tìm hiểu tư t­ưởng Hồ Chí Minh với 100% đoàn viên tham gia;

Chi đoàn đã tổ chức cho đoàn viên học tập 6 bài học lí luận  chính trị và Nghị quyết Đại hội Đoàn trường khóa XXVIII nhiệm kỳ 2012 - 2014.

Bên cạnh các hoạt động trên Ban Chấp hành Chi đoàn kết hợp với Ban cán sự lớp soạn thảo nội quy của lớp và thông qua tập thể đoàn viên nhằm xây dựng tính kỷ luật cao trong học tập, rèn luyện và hoạt động của mỗi đoàn viên trong Chi đoàn.

2. Thực hiện phong trào 5 xung kích và 4 đồng hành

Đây là nhiệm vụ chính của mỗi đoàn viên khi về  trường học tập, vì vậy BCH Chi đoàn ngay từ ngày đầu mới được thành lập đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của Chi đoàn.

 Ban Chấp hành Chi đoàn đã hướng dẫn cho đoàn viên tập trung nâng cao chất lượng học tập tiếp cận với những ch­­ương trình học một cách phù hợp để nâng cao hiệu quả học tập. Ban Chấp hành Chi đoàn đã phát động phong trào xây dựng giờ học tốt, tuần học tốt, tích cực phát biểu xây dựng bài trên lớp, tự nghiên cứu, tự học tập ở nhà tạo không khí thi đua học tập trong Chi đoàn.

Chi đoàn đã tổ chức được 3 buổi toạ đàm về đổi mới phương pháp học và nghiên cứu khoa học. Tham gia vào ban thi đua của lớp.

Phát động phong trào thi đua “học tốt” nhân ngày 20/11, ngày 8/3, ngày thành lập trường 15/10.

Tổ chức các câu lạc bộ: “Kĩ năng công tác thanh niên”; “Câu lạc bộ yêu thơ”; “Câu lạc bộ tuyên truyền viên”,  Câu lạc bộ cán bộ Đoàn  …

*Về hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể  thao 

Ban Chấp hành Chi đoàn đã xác định đây là một ch­­ương trình, một nhiệm vụ học tập và là một môi trường tốt cho mỗi  đoàn viên Chi đoàn rèn luyện kĩ năng cho người cán bộ t­ương lai. Chi đoàn đã thành lập ra đội văn nghệ xung kích thu hút nhiều đồng chí tham gia hưởng ứng nhiệt tình và bư­­ớc đầu đi vào hoạt động có hiệu quả. Chi đoàn đã thành lập ra đội bóng chuyền và bóng đá nam - nữ để giao hữu với các Chi đoàn bạn. Tổ chức giải cầu lông giao hữu mở rộng với 12 đội tham gia. Ngoài ra Chi đoàn còn thành lập ra câu lạc bộ cầu lông, đá cầu được nhiều thành viên trong Chi đoàn tham gia hưởng ứng nhiệt tình.

*Hoạt động tình nguyện 

Hưởng ứng các hoạt động tình nguyện vì môi trường xanh - sạch - đẹp, đội ngũ cán bộ Ban Chấp hành Chi đoàn kết hợp chặt chẽ với Ban cán sự lớp phát động trong đoàn viên thanh niên thực hiện ch­­ương trình : "Kí túc xá xanh - sạch - gọn" tạo tinh thần thi đua sôi nổi giữa các phong trào trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp phòng ở của mình, đảm bảo thực hiện tốt quy chế Kí túc xá. Bên cạnh đó các hoạt động vệ sinh môi trường xung quanh Trường được Ban Chấp hành tổ chức thực hiện nghiêm túc đạt kết quả cao, các buổi lao động vệ sinh được nhà trường phân công, Ban chấp hành Chi đoàn cử các đ/c đoàn viên tham gia đầy đủ. Thông qua hoạt động tình nguyện, tập thể Chi đoàn TKK5 đã góp phần nâng cao ý thức của mình đối với cộng đồng, xây dựng được tinh thần t­­ương thân, t­ương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và trong cuộc sống.

* Hoạt động xung kích giữ gìn an ninh trật tự

Mặc dù thời gian b­­ước vào môi trường chyên nghiệp còn ít, các đồng chí cán bộ đoàn viên không tránh khỏi bỡ ngỡ với cuộc sống mới vì thế ngay từ những ngày đầu vào trường các đồng chí đoàn viên đã được học các nội quy của  nhà trường và được ban cán sự lớp, Ban Chấp hành Chi đoàn quán triệt nghiêm túc, luôn động viên nhắc nhở các đồng chí đoàn viên thực hiện tốt nội quy của nhà  trường, xây dựng kí túc xá đảm bảo về công tác an ninh trật tự, không để xảy ra những biểu hiện xấu.  Ngoài ra Ban cán sự kết hợp với Ban Chấp hành Chi đoàn giới thiệu được một đồng chí tham gia vào Ban quản lí Kí túc xá làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh giữ gìn trật tự trong khu kí túc xá sinh viên. Kiên quyết đẩy lùi tệ nạn xã hội ra khỏi Kí túc xá, ra khỏi môi trường học đ­ờng. Chi đoàn đã xây dựng hòm thư “ Vì bạn bè” nhằm phát hiện các tệ nạn xã hội nảy sinh trong trường, trong lớp.

3. Công tác tổ chức xây dựng Chi đoàn

Công tác tổ chức xây dựng Chi đoàn luôn được kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ có đủ năng lực trong công tác.

Chi đoàn đã xây dựng và thông qua qui chế thi đua khen thưởng, kỷ luật của Đoàn.

Duy trì chế độ bình bầu xếp loại đoàn viên 6 tháng một lần. Qua xếp loại năm 2012, 100% đoàn viên đạt tiêu chuẩn tiên tiến, xuất sắc. Chi đoàn được xếp loại xuất sắc.

Chế độ thu chi đoàn phí đạt yêu cầu cao, không có đoàn viên mắc khuyết điểm kỷ luật từ khiển trách trở lên.

III. NHỮNG TỒN TẠI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN

1. Những tồn tại cần khắc phục

Bên cạnh những thành quả đã đạt được đối với một tổ chức Đoàn vừa thành lập. Nhìn lại hoạt động của Chi Đoàn TKK5 trong nhiệm kỳ qua vẫn còn những tồn tại cần khắc phục và uốn nắn kịp thời đó là:

Ý thức tổ chức, kỷ luật chấp hành giờ giấc lên lớp của một số ít đoàn viên chưa cao, ảnh hưởng đến phong trào chung của Chi đoàn.

Ban Chấp hành Chi đoàn chưa khai thác và phát huy hết được tiềm năng, năng lực của tập thể.

Một số đoàn viên trong Chi đoàn ý thức tổ chức kỷ luật trong sinh hoạt Đoàn chưa cao, ảnh hưởng đến phong trào chung của Chi đoàn. Nhiều đoàn viên còn ngại hoạt động tập thể chưa thật sự hoà mình với phong trào chung.

2. Những bài học kinh nghiệm trong hoạt động tổ chức của Chi đoàn

         Trải qua hoạt động thực tiễn của Chi đoàn trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ  Ban Chấp hành Chi đoàn dần từng bư­ớc  trưởng thành trong tổ chức hoạt động phong trào, tích lũy cho mình thêm những bài học kinh nghiệm quý báu.

Một là: Thường xuyên chăm lo bồi dư­­ỡng giáo dục niềm tin, lí tư­­ởng cách mạng, giữ vững định hướng chính trị trong mọi hoạt động của Chi đoàn. Từ đó tạo ra động lực để phát huy sức mạnh tập thể và của mỗi đoàn viên trong chi đoàn.

Hai là: Thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn về mọi mặt, xây dựng nội bộ đoàn kết có quyết tâm, chủ động trong xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động của Đoàn trường, bám sát thực tiễn nhà trường, bám sát nhiệm vụ học tập, cụ thể hóa bằng các ch­­ương trình hoạt động.

Ba là: Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Chi đoàn, có trình độ, năng lực, phẩm chất và trí tuệ, để cùng tham gia chỉ đạo phong trào, đồng thời xây dựng chương trình hoạt động phong phú, sát thực và có ý nghĩa đối với đoàn viên.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho phép chúng ta khẳng định đó là những tia sáng khởi đầu cho một ngày mới của tập thể TKK5. Đây là cơ sở, là tiền

đề để thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ 2012 – 2013.

 

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NĂM HỌC 2012 – 2013

 

Phát huy tính tích cực của tuổi trẻ, truyền thống hào hùng của dân tộc, truyền thống của Đoàn thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Xuất phát từ tình hình thực tiễn và những bài học kinh nghiệm của Đoàn trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Chi đoàn TKK5 xây dựng mục tiêu, phương  hướng nhiệm vụ công tác Đoàn năm học 2012 - 2013 như  sau:

I. MỤC TIÊU - PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ CHUNG.

Để xây dựng được những mục tiêu, phương hướng sát thực hiệu quả, có khả thi cao chúng ta phải xuất phát từ các căn cứ sau đây:

- Căn cứ vào nhiệm vụ của Nhà trường trong năm học 2012- 2013. Chuẩn bị kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

-  Căn cứ vào nhiệm vụ công tác Đoàn năm học 2012 -2013 của Đoàn trường; kỷ niệm 82 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của lớp học trong năm học 2012 – 2013.

1. Mục tiêu:

Bồi dư­­ỡng lí tư­­ởng, đạo đức cách mạng, nâng cao nghiệp vụ giáo dục thể chất, vận động đoàn viên trong Chi đoàn thường xuyên nghiên cứu học tập có hiệu quả cao. Tham gia xây dựng và phát triển Đảng xây dựng tổ chức chi đoàn TKK5 mạnh về mọi mặt xứng đáng là một tổ chức chi đoàn mạnh trong Đoàn thanh niên Trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh.

2. Phương hướng - nhiệm vụ

- Đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi d­­ưỡng niềm tin, lí tư­­ởng cách mạng, lòng yêu nghề cho cán bộ, đoàn viên trong chi đoàn. Phát huy vai trò tự giáo dục, tự hoàn thiện mình trong môi trường nhà trường.

- Củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về mọi mặt thực sự là một tổ chức Đoàn "Đoàn kết - trí tuệ  - sáng tạo".

- Xây dựng các hoạt động có ý nghĩa thực tiễn, nâng cao chất lượng hoạt động, cụ thể hoá các ch­­ương trình hoạt động lớn của Đoàn cấp trên.

-  Khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ TKK5 là: "Tuổi trẻ TKK5 thi đua học tập, rèn luyện để trưởng thành vì ngày mai lập nghiệp".

II. CH­­ƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN TKK5  NHIỆM KỲ  2012 - 2013

1. Về công tác giáo dục chính trị, tư t­­ởng 

- Tập trung nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tư­­ởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên của Chi đoàn, thông qua 6 bài học lí luận chính trị.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc và của Đoàn bằng nhiều mô hình mới hấp dẫn, phát huy trí tuệ tập thể. Tổ chức thi tìm hiểu lịch sử truyền thống Đoàn nhân dịp 82 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tăng cư­­ờng giáo dục phổ biến pháp luật, đạo đức, lối sống cho sinh viên  nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của mỗi đồng chí đoàn viên trong chi đoàn.

2. Về phong trào thi đua học tập

- Nâng cao ý thức học tập trong mỗi đoàn viên, học viên bằng cách xây dựng các chỉ tiêu học tập. Đồng thời khuyến khích học viên thành lập các Câu lạc bộ nghiên cứu học tập, các buổi tọa đàm, trao đổi bài giảng và các buổi thảo luận nhằm nâng cao chất lượng học tập.

- Khuyến khích các học viên học thêm để nâng cao trình độ kiến thức của mình bằng nhiều hình thức như  "Đôi bạn cùng học thêm" tại các trường ĐH, CĐ, THCN.

- Xây dựng các ch­­ương trình hội thi và các sáng kiến hay, mô hình tốt trong nhiều lĩnh vực học tập, hoạt động rèn luyện để đoàn viên rèn luyện được khả năng của mình.

- Xây dựng các loại giải thưởng để khuyến khích động viên các đồng chí đoàn viên đạt kết quả cao trong học tập và hoạt động.

Là một tổ chức Đoàn trong trường, Ban Chấp hành Chi đoàn TKK5 xây dựng nhiều kế hoạch hoạt động giúp đoàn viên nâng cao và hoàn thiện kĩ năng, nghiệp vụ công tác­ như­: tổ chức các buổi học tập về kĩ năng tổ chức hoạt động, về kĩ năng và phương pháp đoàn kết, tập hợp thanh niên, kĩ năng tổ chức hội nghị, hội thảo, hội thi.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp" trong Chi đoàn.

- Tham m­­ưu tích cực với cấp ủy Đảng, kiến nghị với lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các ch­­ương trình thực tế, trao đổi kĩ năng nghiệp vụ của mình với các đơn vị bạn góp phần nâng cao năng lực thực tiễn cho đoàn viên trong lĩnh vực tổ chức hoạt động.

3. Ch­­ương trình tình nguyện "Vì cuộc sống cộng đồng"

- Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tình nguyện, tạo điều kiện cho đoàn viên Chi đoàn được tham gia các hoạt động tình nguyện. Bên cạnh đó xây dựng những kế hoạch hoạt động tình nguyện tại chỗ có hiệu quả như­­: xây dựng "Quỹ vì người nghèo", tham gia tình nguyện "Vì môi trường xanh - sạch - đẹp".

Tăng c­­ường tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm, khơi dậy lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ.

4. Xung kích giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội

- Tổ chức tuyên truyền ngăn ngừa phòng chống các tệ nạn xã hội trong đoàn viên Chi đoàn.

- Vận động đoàn viên có ý thức, tinh thần cảnh giác cao góp phần bảo vệ sự bình yên cho học viên ở Kí túc xá, giữ gìn được mối đoàn kết trong cán bộ đoàn viên của Chi đoàn.

- Các đồng chí tham gia vào ban quản lí Kí túc xá nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lí văn minh, trật tự ở Kí túc xá.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thi đua lớp trong việc chỉ bảo, thực hiện quy chế lớp học góp phần đ­ưa Chi đoàn TKK5 không ngừng lớn mạnh.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN:

Nhiệm kỳ 2012 – 2013 tuổi trẻ Chi đoàn TKK5 phấn đấu đạt các chỉ tiêu cơ bản sau:

- 100% đoàn viên Chi đoàn được tổ chức nghiên cứu tư tư­­ởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ­­ương Đảng.

- 100% đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện.

- 80% đoàn viên tích cực học tập và tham gia nghiên cứu khoa học.

- 100% đoàn viên chấp hành nghiêm túc nội quy học tập và sinh hoạt tại Kí túc xá.

- 100% đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động do Chi đoàn và Đoàn thanh niên trường phát động.

- 30% các đồng chí đoàn viên ­­u tú được giới thiệu đi học lớp cảm tình Đảng, 50% số đoàn viên học đối tượng Đảng được đề nghị Chi bộ Đảng bộ xét kết nạp Đảng viên mới.

- Phấn đấu trong năm 2013 có 100% đoàn viên được xếp loại khá và xuất sắc trong hoạt động rèn luyện, có từ 20% đoàn viên đạt khá, giỏi trong học tập.

Kính th­­ưa  quý vị đại biểu!

Kính th­­ưa toàn thể Đại hội

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn TKK5 là Đại hội của tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới. Đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng của cán bộ đoàn viên Chi đoàn góp phần xây dựng phong trào Đoàn thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh ngày càng phát triển vững mạnh, tại diễn đàn Đại hội này tuổi trẻ Chi đoàn TKK5 mong muốn có cộng sự giúp đỡ tạo điều kiện hơn nữa của cấp uỷ Chi bộ Đảng, Đoàn trường để Chi đoàn TKK5 đạt được những kết quả thắng lợi trong nhiệm kỳ 2012 - 2013.

        Với tinh thần "Tuổi trẻ TKK5 thi đua học tập, sáng tạo vì t­­ương lai tư­­ơi sáng của tuổi trẻ Chi đoàn" hãy gi­­ương cao hơn nữa lá cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nguyện tiếp b­­ước những thành quả của chưa anh đi trước. Quyết tâm khắc phục mọi khó khăn thử thách phấn đấu đư­­a Chi đoàn TKK5 vững mạnh sánh vai với các đơn vị Chi đoàn trong Đoàn Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

Xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khoẻ !

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

* MẪU 9:  KỊCH BẢN ĐIỀU HÀNH MỘT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

 

Text Box: ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH………. ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN QUYẾT THẮNG NHIỆM KỲ 2011

 

 

 

 

 

KỊCH BẢN ĐIỀU HÀNH

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN  QUYẾT THẮNG

NHIỆM KỲ 2011

 1. ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC

          - Đ/c uỷ viên Ban Chấp hành Chi đoàn (hoặc một Đ/c có khả năng điều hành văn hoá văn nghệ) lên làm công tác ổn định tổ chức bằng một số tiết mục văn nghệ hoặc trò chơi.       

- Tập thống nhất, khởi động hoặc tập d­ợt một số thủ tục nghi thức, nghi lễ cần thiết: hát Quốc ca, Đoàn ca, hô đáp khẩu hiệu (nếu có); vỗ tay chào mừng đại biểu…

2. ĐÓN ĐOÀN ĐẠI BIỂU, CHÀO CỜ, QUỐC CA, ĐOÀN CA.

          - Khi tiết mục văn nghệ chấm dứt, hội trường đã ổn định, đoàn đại biểu khách mời tiến vào cửa hội trường.

* Đồng chí ( Đ/c) Trưởng ban Tổ chức hô to:

"Nhiệt liệt chào mừng các quý vị Đại biểu về dự Đại hội Chi đoàn Quyết Thắng nhiệm kỳ  2011".

- Sau khi đại biểu khách mời vào vị trí. Nhịp vỗ tay kết thúc.

Quốc ca cử lên, mọi người nghiêm trang hát Quốc ca theo nhạc, hết Quốc ca, nối tiếp hát bài Đoàn ca. Hết bài Đoàn ca, Trưởng ban Tổ chức hô “thôi”. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí. Mời các Đ/c ngồi xuống.

(Trường hợp không có phòng riêng cho khách mời. Đại biểu ngồi tại chỗ, sau khi ổn định tổ chức xong, Đ/c trưởng ban tổ chức nói: “Mời quí vị đại biểu  đứng lên làm lễ chào cờ…”

3. TUYÊN BỐ LÍ DO, KHAI MẠC, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU.

 • Đ/c Trưởng ban Tổ chức tuyên bố lí do, khai mạc Đại hội(có văn bản khai mạc kèm theo).
 • Giới thiệu Đại biểu:

Kính th­­a các quý vị đại biểu!

Th­­a toàn thể Đại hội!

……………………………………………………..

          Với những lí do trên đây, được sự đồng ý nhất trí của Ban Chấp hành Đoàn xã Bồ Đề, Chi uỷ chi bộ Quyết

Thắng. Hôm nay Chi đoàn Quyết Thắng long trọng tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ năm 2011. Thay mặt ban tổ chức tôi xin công bố khai mạc Đại hội Chi đoàn Quyết Thắng nhiệm kỳ 2011.

          Về dự và chỉ đạo Đại hội Chi đoàn chúng ta ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu.

          - Về phía Đoàn xã  có:

+ Đ/c…Bí thư Đoàn xã, và các đồng chí trong BCH Đoàn xã - Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.

- Về phía Chi bộ Đảng có:

+ Đ/c…Bí thư Chi bộ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.

- Về dự Đại hội với chúng ta hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí Đại biểu - đại diện cho Chi đoàn…đã đến dự và cổ vũ cho Đại hội Chi đoàn Quyết Thắng  và đặc biệt là sự có mặt đầy đủ của 70 đồng chí Đoàn viên trong Chi đoàn đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

Vâng tôi xin chân thành cảm ơn!

4. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÍ ĐẠI HỘI

          - Kính th­­a các quý vị đại biểu!

          - Th­­a toàn thể Đại hội!

          Để Đại hội thành công tốt đẹp, chúng ta cần có một Đoàn Chủ tịch đủ năng lực điều hành Đại hội. Theo nguyên tắc  Đại hội và  căn cứ vào hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Xin Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.

          Căn cứ vào Điều lệ Đoàn, căn cứ vào mục đích, tiêu chí, tiêu chuẩn của Đoàn Chủ tịch và qui mô Đại hội. Đoàn chủ tịch Đại hội Chi đoàn ta có số lượng là 3 đ/c. Ban Chấp hành đ­ương nhiệm xin đề xuất danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội các gồm  đồng chí  có tên sau đây:

 1. Đ/c…………………………………..
 2. Đ/c…………………………………..
 3. Đ/c…………………………………..

Xin ý kiến Đại hội. Nếu không ai có ý kiến gì xin cho biểu quyết:

- Đ/c nào nhất trí xin cho biểu quyết.

- Đ/c nào không nhất trí xin cho ý kiến.

- Đ/c nào có ý kiến khác.

( biểu quyết bằng giơ tay)

- như  vậy Đại hội đã nhất trí …% thông qua số lượng và danh sách cụ thể Đoàn Chủ tịch Đại hội. Vâng,  cảm ơn Đại hội.

   Sau đây tôi xin mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội.

          (Đoàn Chủ tịch lên vị trí điều hành).

L­u ý: Nếu trong điều hành bầu Đoàn Chủ tịch: khi hỏi ý kiến Đại hội về số lượng, cơ cấu Đoàn Chủ tịch, có ý kiến giới  thiệu thêm người ngoài danh sách dự kiến vào Đoàn Chủ tịch thì chúng ta phải tiến hành biểu quyết từng người một và lấy kết quả từ cao xuống thấp).

* Đồng chí A: (Thay mặt Đoàn Chủ tịch lên cám ơn và điều hành bầu Đoàn thư kí).

Đ­­ợc Đại hội tín nhiệm bầu chúng tôi vào Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin hứa: sẽ mang hết khả năng và trách nhiệm để tổ chức điều hành Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

          Kính th­­a Đại hội!

          Để giúp Đại hội ghi chép lại nội dung, diễn biến và nghị quyết của Đại hội. Đại hội chúng ta cần có Đoàn thư kí Đại hội. Căn cứ vào nguyên tắc của Điều lệ Đoàn, Đoàn Chủ tịch xin giới thiệu Đoàn thư kí gồm 02 đồng chí  sau.

1. Đ/c …………………………………………

2. Đ/c ……………………………………………

Xin ý kiến Đại hội. Nếu không ai có ý kiến gì xin cho biểu quyết:

- Đồng chí nào đồng ý cho biểu quyết.

- Đồng chí nào không đồng ý cho biểu quyết.

- Có đồng chí nào còn ý kiến khác.

( biểu quyết bằng giơ tay – L­u ý: đối với Đại hội Đại biểu từ Đoàn cơ sở  trở lên thì danh sách Đoàn thư kí chỉ do Đoàn chủ tịch thông qua không cần biểu quyết )

          Xin mời Đoàn thư kí lên làm việc. Đề nghị Đại hội chúng ta cho một tràng pháo tay.

( Nếu có đoàn Đại biểu thiếu nhi hoặc thanh niên đến chúc mừng thì sẽ tổ chức vào phần này)

          Tiếp theo ch­­ương trình tôi xin kính mời đồng chí B lên thông qua ch­­ương trình làm việc của Đại hội.

 (Đ/c B lên điều hành)  

          * Đồng chí B: Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tôi xin thông qua ch­­ương trình làm việc của Đại hội Chi đoàn  Quyết Thắng nhiệm kỳ 2011. (Đọc nguyên văn).

          Trên đây là toàn bộ ch­ương trình Đại hội, đề nghị các đồng chí cho ý kiến về ch­ương trình Đại hội… Nếu không ai có ý kiến gì xin cho biểu quyết:

          - Đồng chí nào đồng ý cho biểu quyết.

          - Đồng chí nào không đồng ý cho biểu quyết.

          - Có đồng chí nào còn ý kiến khác.

          ( biểu quyết bằng giơ tay)

Vâng, như  vậy Đại hội đã nhất trí …% thông qua ch­­ương trình làm việc của Đại hội.

Xin cảm ơn!

Tiếp theo ch­­ương trình tôi xin trân trọng kính mời đồng chí C Bí thư Ban Chấp hành đ­ương nhiệm­ Chi đoàn lên trình bày dự thảo báo cáo công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi nhiệm kỳ  2011. Xin mời đồng chí  C!

          *Đồng chí  C: (Đứng lên thông qua báo cáo tổng kết, phương hướng và báo cáo kiểm điểm của BCH).

          Kính th­a Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin thông qua bản dự thảo báo cáo tổng kết và phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2011 như  sau: (đọc báo cáo có văn bản kèm theo).

…………………………………………………

( Đọc báo cáo xong)

          *Đồng chí: A:. Vừa rồi các Đ/c đã nghe dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2011 và báo cáo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 do Đ/c C trình bày. Để hoàn thiện báo cáo và thông qua văn kiện Đại hội, với tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm xin mỗi cán bộ Đoàn viên và mỗi đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trên.

Tiếp theo ch­­ương trình, Đại hội sẽ tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới.

Để đảm bảo trong quá trình thảo luận đạt kết quả cao, thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin gợi ý nội dung cơ bản cần tập trung làm rõ.

          - Phần thứ nhất: Về báo cáo tổng kết:

+ Đại hội cần tập trung bổ sung những điểm mạnh, yếu mà trong báo cáo chưa nêu, hoặc chưa nêu rõ và phân tích nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới một cách cụ thể tỉ mỉ, rõ ràng từng mặt công tác.

- Phần thứ hai: Về phương hướng:

+ Đại hội cần nghiên cứu, xem xét những mục tiêu mà Chi đoàn đã xác định, xem xét các mục tiêu đó đã phù hợp với Chi đoàn chưa. Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đó chúng ta cần phải làm gì? Trách nhiệm đối với mỗi đoàn viên cụ thể và cho biện pháp thực hiện.

          Nếu Đại hội đã rõ sau đây tôi xin mời ý kiến tham luận của các đồng chí.( Các ý kiến phát biểu...)

          Mỗi phân đoàn tham luận xong phải đáp từ - Đoàn Chủ tịch thay nhau điều khiển và đáp từ trong thảo luận :

          Thay mặt Đoàn Chú tịch tôi xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của đồng chí, ý kiến của đồng chí chúng tôi sẽ kịp thời bổ sung vào dự thảo báo cáo cũng như  phương hướng nhiệm vụ của Chi đoàn trong nhiệm kỳ mới. Xin chúc các đồng chí mạnh khoẻ và hạnh phúc.

Đại hội tiếp tục thảo luận.

…………………………………………………..

…………………………………………………..

          Kính th­­a Đại hội. Có thể còn rất nhiều các ý kiến phát biểu với Đại hội. Song vì thời gian có hạn nên đồng chí nào có ý kiến khác phát biểu tiếp xin hãy viết thành văn bản và gửi lên Đoàn Chủ tịch để tổng hợp. Mỗi ý kiến của các đồng chí đều có giá trị t­­ương đ­­ương với ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

Xin cảm ơn đồng chí!

* Đồng chí  B:  Đứng lên  điều khiển:

Kính th­­a quý vị đại biểu!

Rất vinh dự cho Đại hội chúng ta ngày hôm nay được đón tiếp đ/c: …Đại diện Đoàn xã về dự và chỉ đạo Đại hội,  sau đây tôi xin trân trọng kính mời đ/c …lên phát biểu chỉ đạo.

* Đồng chí B: Đứng lên đáp từ:

Th­­a quý vị đại biểu!

Thay mặt cho Đại hội tôi xin trân trọng cảm ơn đ/c … đã về dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Chúng tôi xin nghiêm túc lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của đồng chí. Mong rằng trong thời gian tới Chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện của BCH Đoàn xã Bồ Đề và cá nhân đồng chí.

Trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe đồng chí!

* Đồng chí  C: Đứng lên nói:

Là Chi đoàn dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Quyết Thắng, tiếp theo ch­­ương trình tôi xin trân trọng kính mời đ/c …Đại diện cho Chi bộ Quyết Thắng lên phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

…………………………………

* Đồng chí A: đứng lên đáp từ:

Thay mặt Đại hội tôi xin trân trọng cảm ơn và lĩnh hội những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c. Mong rằng Chi bộ sẽ luôn quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ Chi đoàn trong thời gian tới. Cuối cùng xin chúc đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

*Đồng chí A: Sau khi đáp từ tiếp tục điều khiển Đại hội:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin tóm tắt lại những ý kiến tham luận, phát biểu chỉ đạo của Đại hội như  sau:

Qua thời gian duy trì thảo luận sôi nổi, khẩn tr­ương đóng góp một cách chân thành, thẳng thắn, cởi mở. Đại hội đã có những ý kiến rất quan trọng và thiết thực. Nhìn chung các ý kiến đều nhất trí cao với bản báo cáo tổng kết đánh giá các mặt hoạt động của Chi đoàn trong thời gian qua và phương hướng nhiệm kỳ tới. Song Đại hội cũng mạnh dạn bổ sung thêm một số nội dung là:

          Đảm bảo tính giáo dục chính trị tư t­­ởng và chính trị truyền thống cho mỗi đoàn viên, bên cạnh việc học tập cần tăng c­­ờng các đợt tham quan các khu di tích, các căn cứ cách mạng v.v… để tăng  c­­ờng sự hiểu biết, khơi dậy lòng gắn bó yêu quê h­­ương đất nước của mỗi đoàn viên.

- Về rèn luyện kỷ luật.

Cần phải phát huy tính tự giác của mỗi đoàn viên trong việc chấp hành  Điều lệ Đoàn và hoạt động tập thể của Chi đoàn.

 - Về hoạt động phong trào:

Các ý kiến đã đề nghị cần tăng c­­ờng hơn nữa các mặt hoạt động nhằm phát huy khả năng, vai trò của mỗi đoàn viên bằng nhiều hình thức hoạt động phong trào.

- Về xây dựng tổ chức Đoàn:

Tham gia xây dựng Đảng cần thường xuyên tổ chức hoạt động các đợt tham gia đóng góp  cho Đảng và tổ chức Đoàn một cách kịp thời. Chi đoàn luôn tạo điều kiện cho đoàn viên phấn đấu trở thành đoàn viên ­ ­u tú giới thiệu cho tổ chức Đảng.

Đại hội rất vinh dự được nghe những ý kiến phát biểu chỉ đạo của:

……………………………………………………

 ………………………………………………….

Xin hỏi các đồng chí còn ý kiến nào khác?

Nếu không còn ý kiến nào khác xin cho phép Đoàn Chủ tịch thông qua phần thảo luận(  Nếu Đ/c nào còn ý kiến khác chưa kịp  đóng góp xin ghi vào giấy gửi cho chúng tôi xem xét)

          Thay mặt Ban tổ chức,  tôi xin lĩnh hội các ý kiến phát biểu của Đại hội và bổ sung vào dự thảo báo cáo, phương hướng nhiệm vụ Chi đoàn trong thời gian tới và xây dựng Nghị quyết Đại hội Chi đoàn một cách kịp thời và chính xác.

Xin cảm ơn và kính chúc sức khoẻ các đồng chí!

          *Đồng chí B: Tiếp theo ch­ương trình Đại hội chúng ta tiến hành biểu quyết và thông qua những mục tiêu cơ bản của Chi Đoàn nhiệm kỳ tới.(biểu quyết…)

          - 100% đoàn viên có lập trường tư t­­ởng vững vàng và   được học tập nghiên cứu các Văn kiện, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn và tư t­­ởng Hồ Chí Minh.

- 100% đoàn viên không vi phạm Điều lệ Đoàn, pháp luật Nhà nước.

- 100% đoàn viên có lối sống giản dị, trung thực, xây dựng tình bạn, tình đồng chí trong sáng lành mạnh.

- 100% đoàn viên tham gia hoạt động xã hội tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

- 100% đoàn viên tích cực tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế xã hội địa phương.

- Phấn đấu …đ/c đoàn viên ­­u tú được đi học lớp cảm tình Đảng và đề nghị xét kết nạp từ …đến…đ/c:

- 100% đoàn viên xếp loại đoàn viên khá và xuất sắc.

+ Xin ý kiến Đại hội.

 + Đ/c nào nhất trí với các chỉ tiêu trên xin cho biểu quyết.

+ Đ/c nào không nhất trí và cho biểu quyết.

+ Đ/c nào có ý kiến khác.

Nh­­ vậy Đại hội đã nhất trí 100% thông qua các chỉ tiêu thi đua của nhiệm kỳ.

Xin cảm ơn!

( B­ớc vào phần bầu Ban Chấp mới)

          *Đồng chí C: Kính th­a Đại hội!

Thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin công bố nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Chi đoàn năm 2010 đến đây kết thúc.

          Để tiếp tục điều hành hoạt động chi Đoàn nhiệm kỳ tới Đại hội chúng ta cần phải bầu ra một Ban chấp hành mới có đủ năng lực lãnh đạo chi đoàn.

          Tiếp theo ch­­ương trình xin Đại hội chúng ta chuyển sang  phần bầu cử Ban Chấp hành mới.

          Trước khi b­ớc vào phần ứng cử và đề cử, trên cơ sở hướng dẫn của Đoàn cấp trên, và nhất trí của chi bộ Đảng, thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ tới.

( Thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành khoá mới)

…………………………………………………………

Trên đây là toàn bộ bản đề án nhân sự Ban Chấp khoá mới đề nghị Đại hội tham gia góp ý kiến vào bản dự thảo đề án nhân sự.

Xin hỏi đồng chí nào có ý kiến.

- Đ/c nào đồng ý với bản đề án trên cho ý kiến.

- Đ/c nào không đồng ý xin cho ý kiến.

- Đ/c nào có ý kiến khác xin cho ý kiến.

Vâng cám ơn các đồng chí!

*Đồng chí A : Để xây dựng một Ban Chấp hành Chi đoàn đủ mạnh lãnh đạo Chi đoàn trong nhiệm kỳ tới, Đại hội chúng ta b­ớc vào phần ứng cử và đề cử  vào danh sách bầu BCH mới, trước hết chúng ta b­ớc vào phần ứng cử. Xin các đồng chí hãy phát huy trí tuệ, thể hiện tính dân chủ trong Đại hội, mời đồng chí nào xét thấy đủ năng lực, phẩm chất hãy ứng cử vào BCH khoá mới…. Vâng xin mời các đồng chí.

…………………………………………………………

Xin hỏi Đại hội còn đồng chí nào ứng cử thêm vào Ban Chấp hành Chi Đoàn nhiệm kỳ  2011 nữa không.

( Đại hội không còn đồng chí nào ứng cử).

Sau đây chúng ta b­ớc vào phần đề cử, trước khi Đại hội đề cử  danh sách Ban Chấp hành khoá mới, để Đại hội đề cử tập trung tránh trùng lặp, tôi xin thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua danh sách đề cử các đồng chí vào Ban Chấp hành khoá mới của Ban Chấp hành khoá cũ (hoặc của các đợn vị đề cử lên). Danh sách gồm 5 đồng chí  sau:

1. Đ/c          …………………….

2. Đ/c          …………………….

3. Đ/c          …………………….

4. Đ/c          …………………….

5. Đ/c          …………………….

          Ngoài các đồng chí do Ban Chấp hành khoá cũ đề cử (hoặc Các đơn vị đề cử). Xin hỏi có đồng chí nào đề cử thêm không?

(Phần đề cử của Đại hội)

………….……………………

          Xin cảm ơn Đại hội. Đại hội có còn đồng chí nào đề cử nữa không?.

          Nh­ vậy hiện nay danh sách ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành mới gồm ……………đồng chí, để chúng ta chốt lại danh sách bầu đã được Đại hội thông qua trong bản đề án, xin hỏi Đại hội có ai có ý kiến gì không? (Có thể có các đại biểu được giới thiệu vào danh sách bầu cử xin rút ……………………Phần này là phần các đại biểu xin rút khỏi danh sách đề cử hoặc ứng cử).

          * Đồng chí B: Kính th­a Đại hội, sau khi danh sách ứng cử,  đề cử được Đại hội giới thiệu, thì có …… trường hợp xin rút, và căn cứ vào đề án nhân sự, căn cứ vào cơ cấu,  năng lực cán bộ và căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch, sau khi hội ý, Đoàn Chủ tịch quyết định xin thông qua danh sách bầu cử sau:

1. Đ/c          …………………………………

2. Đ/c          …………………………………

3. Đ/c          …………………………………

4. Đ/c          …………………………………

5. Đ/c          …………………………………

6. Đ/c          …………………………………

7. Đ/c          …………………………………

Xin hỏi Đại hội,  đồng chí nào có ý kiến gì không?

Nếu không còn ý kiến nào khác xin Đại hội cho biểu quyết thông qua danh sách bầu cử:

+ Đồng chí nào nhất trí xin cho biểu quyết.

+ Đồng chí nào không nhất trí xin cho biểu quyết.

+ Đồng chí nào có ý kiến khác (xin cảm ơn).

Nh­­ vậy Đại hội đã nhất trí …% thông qua danh sách bầu cử là  7 đồng chí.  

Th­­a Đại hội!

Để giúp cho Đại hội bầu cử Ban Chấp hành Chi đoàn khoá mới theo đúng nguyên tắc, và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đề nghị Đại hội chúng ta bầu ra ban bầu cử để điều hành công tác bầu cử Đại hội.

       Thay mặ Đoàn Chủ tich, tôi xin thông qua danh sách ban bầu cử  do Đoàn Chủ tịch đề xuất gồm 3 đồng chí sau đây:

1. Đ/c          X…………………………… Trưởng ban

2. Đ/c          Y………………………………… Uỷ viên

3. Đ/c          Z………………………………… Uỷ viên

Xin ý kiến Đại hội.

+ Đồng chí nào nhất trí xin cho biểu quyết.

+ Đồng chí nào không nhất trí xin cho biểu quyết.

+ Đồng chí nào có ý kiến khác (xin cảm ơn).

          Nh­ vậy Đại hội đã bầu ra ban kiểm phiếu gồm…đồng chí.

Sau đây xin mời ban bầu cử lên làm việc.

* Đồng chí XThay mặt Ban Kiểm phiếu nói:

Đ­­ợc sự tín nhiệm của Đại hội bầu chúng tôi vào Ban Bầu cử Đại hội Chi đoàn Quyết Thắng nhiệm kỳ  2011. Thay mặt Ban Bầu cử xin chân thành cảm ơn Đại hội và xin hứa sẽ làm việc một cách khách quan, trung thực đúng với Điều lệ.

Thay mặt Ban Bầu cử tôi xin tuyên bố thể lệ bầu cử và nguyên tắc bầu cử. như  sau: (Thông qua thể lệ và nguyên tắc bầu cử ).

…………………………

            Sau đây chúng ta b­ớc vào phần  bầu cử (Khi đã chuẩn bị xong phiếu bầu). Đề nghị các đơn vị báo cáo quân số trước khi vào  bầu cử.

          Thay mặt Ban Bầu cử tôi xin giới thiệu phiếu bầu…và hòm phiếu( Báo cáo hòm phiếu không có gì)

Mời các đồng chí trong Ban Bầu cử phát phiếu bầu cho các đại biểu (hoặc cho các tổ, nhóm).

          Sau khi bầu cử xong, Ban Bầu cử làm công việc kiểm phiếu, Đại hội có thể tổ chức các tiết mục văn nghệ (hoặc tiếp tục nghe các đại biểu phát biểu ý kiến).

          Sau khi có kết quả, Ban kiểm phiếu lên làm việc:

- Đồng chí X: Kính th­a Đại hội, sau thời gian làm việc khẩn tr­ương, nghiêm túc, Ban kiểm phiếu chúng tôi đã có kết quả bầu cử  và xin được thông qua Đại hội như  sau:

 1. Đ/c …………………………………% phiếu bầu
 2. Đ/c…………………………………..% phiếu bầu
 3. Đ/c…………………………………..% phiếu bầu
 4. Đ/c …………………………………..% phiếu bầu
 5. Đ/c …………………………………..% phiếu bầu
 6. Đ/c…………………….……………..% phiếu bầu
 7. Đ/c………………………..………….% phiếu bầu

Nh­ vậy căn cứ vào nguyên tắc bầu cử được qui định trong Điều lệ Đoàn thì các đồng chí sau đây trúng cử vào Ban Chấp hành Chi đoàn khoá mới (từ cao xuống thấp):

1)Đ/c …………………

2)Đ/c……………………

3)Đ/c……………………

4)Đ/c ……………………

5)Đ/c ……………………

Xin chúc mừng và cám ơn  Đại hội!

*Đồng chí A: Sau đây xin mời Ban Chấp hành Chi đoàn mới nhiệm kỳ 2011 ra mắt Đại hội.(Vỗ tay theo nhịp của b­ớc chân)

Sau khi các Uỷ viên Ban Chấp hành khoá mới lên vị trí khán đài, một đồng chí đại diện cho Ban Chấp hành khoá mới phát biểu xin hứa sẽ lãnh đạo Chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

*Đồng chí B:  Kính th­a Đại hội!

Nh­ vậy Đại hội chúng ta đã bầu ra được một Ban chấp hành mới lãnh đạo Chi đoàn trong nhiệm kỳ này. Sau đây chúng ta sẽ thông qua Nghị quyết Đại hội. Xin mời Ban thư kí.

* Đồng chí H: Thay mặt Đoàn thư kí tôi xin thông qua Nghị quyết Đại hội.

………………………………………………………

*Đồng chí A:  Kính th­a Đại hội! Vừa rồi chúng ta nghe Đ/c H thông qua Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2011. Xin Đại hội xem xét,  biểu quyết thông qua.

+ Đồng chí nào nhất trí xin cho biểu quyết.

+ Đồng chí nào không nhất trí xin cho biểu quyết.

+ Đồng chí nào có ý kiến khác (xin cảm ơn).

Nh­­ vậy Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội, xin các đồng chí cho tràng pháo tay.

* Đồng chí A: Tổng kết, bế mạc Đại hội.

Kính th­a các vị Đại biểu!

Kính th­a Đại hội!

          Nh­ vậy sau một buổi làm việc nghiêm túc, đoàn kết, trí tuệ và dân chủ, đến giờ phút này tôi xin  vui mừng thông báo là Đại hội Chi đoàn Quyết Thắng thành công tốt đẹp.

          Thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin tóm tắt kết quả Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2011 như  sau…

          Thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin tuyên bố Đại hội Chi đoàn Quyết Thắng nhiệm kỳ 2006 đã kết thúc, xin cám ơn các vị Đại biểu.

          Mời các đồng chí đứng dậy chào cờ bế mạc

(Chào cờ không hát Quốc ca)

MẪU 8:  BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH

Text Box: §oµn TNCS Hå ChÝ Minh… §¹i héi CHi ®oµn ….. NhiÖm kú 2011 Hà Nội, ngày.. tháng.. năm 2011

BÁO CÁO

KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

TẠI ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN - NHIỆM KỲ  2011

 

Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2011 bầu Ban Chấp hành gồm 5 đồng chí : 1 Bí thư, 1 Phó Bí thư và 3 Uỷ viên Ban chấp hành. Sau 10 tháng một đ/c được cử đi học và chuyển sinh hoạt, đến nay Ban Chấp hành chưa bổ sung và số lượng uỷ viên Ban Chấp hành còn 4 đồng chí.

Ban chấp hành Chi đoàn đã tổ chức thực hiện các chủ tr­­ương của Đoàn cấp trên, chi bộ và Nghị quyết của Chi đoàn với tinh thần tự phê và phê, Ban Chấp hành Chi đoàn xin kiểm điểm quá trình hoạt động của Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ vừa qua:

I. Ưu điểm

- Ban chấp hành luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn đoàn kết nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống trung thực, lành mạnh, hoà nhã tạo được niềm tin của đoàn viên Chi đoàn, luôn quan tâm xây dựng khối đoàn kết thống nhất để xây dựng Chi đoàn ngày càng vững mạnh.

- Ban chấp hành Chi đoàn đã phát huy dân chủ trong sinh hoạt Chi đoàn, trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách với tinh thần phê và tự phê thẳng thắn nghe ý kiến của đoàn viên. Tuy nhiên bên cạnh đó BCH Chi đoàn còn bộc lộ những nh­­ợc điểm sau:

II. Nh­­ợc điểm

- Trong công tác chỉ đạo điều hành, Ban Chấp hành còn có lúc chưa đảm bảo tính kế hoạch, đôi khi còn thụ động trong việc lên ch­­ương trình hoạt động.

- Chưa xây dựng được nhiều ch­­ương trình hoạt động mang tính sáng tạo để thu hút tập hợp đoàn viên tham gia.

- Ban chấp hành Chi đoàn còn hạn chế về kinh nghiệm trong công tác tổ chức cũng như  chức năng chỉ đạo

- Ban Chấp hành Chi đoàn nghiêm túc tự phê bình   trước Đại hội, rất mong được tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội.

Xin chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khoẻ - hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

MẪU 9:  MỘT DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC ĐẠI HỘI

 

A. DIỄN VĂN KHAI MẠC

ĐẠI HỘI HUYỆN ĐOÀN.....

- Kính th­a quí vị Đại biểu!

- Kính th­a toàn thể Đại hội!

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện…là lực lượng chính trị trung thành, là đội quân xung kích  cách mạng  hùng hậu luôn đi đầu thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – văn hoá - xã hội của huyện đem lại hiệu quả to lớn  về mọi mặt, góp phần xây dựng huyện …ngày một giàu đẹp.

Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, và sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh Đoàn … trước sự biến động mạnh mẽ về chính trị, kinh tế của các nước trên thế giới, và của nền kinh tế thị trường. Tuổi trẻ huyện … vẫn kiên định lí t­ởng cách mạng XHCN mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã dày công vun đắp.  Kiên quyết ủng hộ và luôn xung kích đi đầu trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi x­ớng.

Tuổi trẻ huyện …đã xung kích tình nguyện trên tất cả các mặt đời sống xã hội:  chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội… góp sức, góp công làm ra của cải cho xã hội, nâng cao dân trí cải thiện dân sinh.

Kính th­a Đại hội !

Năm năm qua, hàng vạn thanh niên huyện nhà đã được giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hàng ngàn thanh niên, thiếu niên đã được kết nạp vào Đoàn thông qua các phong trào hoạt động của Đoàn. Nhiều tấm g­ương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực: lập thân, lập nghiệp, làm

giàu, an ninh, xã hội, học tập, nhân đạo, từ thiện… đã được xuất hiện trong tuổi trẻ huyện nhà. Điển hình là…

- Kính th­a quí vị Đại biểu!

- Kính th­a toàn thể Đại hội!

Để đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên huyện … nhiệm kỳ 2005– 2010 và xây dựng phương hướng công tác trong nhiệm kỳ mới, bầu Ban Chấp hành huyện Đoàn nhiệm kỳ ( 2010 – 2015),  góp phần tham gia xây dựng văn kiện Đại hội Tỉnh Đoàn và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Tỉnh Đoàn lần thứ …

Hôm nay,  hoà chung không khí t­ng bừng, phấn khởi của tuổi trẻ cả nước đang thi đua lập thành tích kỷ niệm 65 năm  Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm  70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện…  lần thứ….  được diễn ra. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin long trọng tuyên bố Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện … lần  thứ…Chính thức khai mạc. ( vỗ tay)

Đại hội rất vui mừng được đón  tiếp các vị khách quí đến dự, chỉ đạo và động viên Đại hội. Thay mặt ban tổ chức. Tôi xin trân trọng được giới thiệu các vị khách quí của Đại hội:

- Về phía Tỉnh đoàn:……………………. ( vỗ tay)

- Về phía Huyện uỷ……………………...( vỗ tay)

- Về các đại biểu là Bà mẹ Việt Nam anh hùng,  các cựu chiến binh, các cựu cán bộ Đoàn,…..( nếu có)     ( vỗ tay)

- Về phía các đoàn bạn…………………( vỗ tay)

- Về thông tấn báo chí………………….( vỗ tay)

- Về phía các đại biểu Đại hội………….( vỗ tay)

Vâng xin cám ơn các đồng chí!

( Phần bầu Đoàn Chủ tịch)

 

B. DIỄN VĂN BẾ MẠC

ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Kính thư­­a quý vị đại biểu!

Sau một ngày làm việc khẩn tr­­ương sôi nổi, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội  Đoàn Thanh niên …..đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận và quyết định những vấn đề lớn hết sức quan trọng và cấp bách đó là:

- Phát huy tính xung kích cách mạng của Đoàn Thanh niên, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện và  xây dựng tổ chức  Đoàn vững mạnh hơn, và bầu Ban Chấp hành Đoàn … gồm  35 đồng chí  và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên gồm 15 đồng chí.

- Các đồng chí  lãnh đạo Đảng, Chính quyền đã đến dự và có ý kiến quan trọng chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm cao, đóng  góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng với Đại hội.

- Đại hội chính thức phát động phong trào “Tuổi trẻ với nghĩa tình biên giới,  hải đảo”.

- Đại hội đã tham gia đóng góp ý kiến cho bản dự thảo báo cáo của Đại hội Đoàn cấp trên.

- Đại hội đã nhất trí cao và thông qua Nghị quyết  Đại hội. 

Th­­a các đồng chí!

Trên đây là một số điểm được nêu lên tại Đại hội Đoàn …….. Chúng tôi tin t­­ởng rằng toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên trong…….. đoàn kết một lòng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong công tác giáo dục thế hệ trẻ, chúng ta sẽ v­­ợt qua mọi khó khăn thử thách thực hiện tốt nhất mọi nghị quyết của Đảng bộ, đ­­a công tác Đoàn và phong trào  thanh thiếu niên … tiếp tục vững  b­­ớc đi lên.

Thay mặt  Đại hội,  tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh …lần thứ …

Chúc sức khoẻ quý vị đại biểu.

C. DIỄN VĂN ĐÁP TỪ

Lời đáp của đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn tại Đại hội lần thứ V...

Kính th­­ưa:  Đồng chí … lãnh đạo Đảng!

Thay mặt Đại hội, chúng tôi chân thành cảm ơn đồng chí đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Toàn thể đại biểu Đại hội đều biết rằng Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân và cá nhân đồng chí luôn quan tâm theo dõi và có nhiều ý kiến chỉ đạo trong suốt quá trình chuẩn bị Đại hội.

Hôm nay, Đại hội vô cùng xúc động trước sự khẳng định vai trò, vị trí của Đoàn Thanh niên trong công cuộc đổi mới và mối quan hệ của Đoàn thanh niên và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiếp thu ý kiến của đồng chí, Đại hội sẽ biến thành những Nghị quyết nhằm tiếp tục đổi mới hoạt động Đoàn Thanh niên, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước; chăm lo bảo vệ lợi ích của đoàn viên thanh thiếu niên. Đại hội xin hứa với đồng chí, với Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh là cả hệ thống tổ chức Đoàn sẽ cùng với Đảng uỷ, chính quyền các cấp xây dựng và hoàn chỉnh chính sách Thanh niên, tạo động lực mạnh mẽ trong thanh niên, hoàn thành những nhiệm vụ mà đồng chí đã giao phó  hôm nay, tiếp tục đẩy mạnh  phong trào Thanh niên, hăng hái lao động sản xuất, đấu tranh chống tiêu cực,  tham nhũng, tích cực góp phần xây dựng Đảng vững mạnh và là chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy của Nhà nước.

 Một lần nữa, Đại hội xin bày tỏ với đồng chí niềm tin t­­ởng tuyệt đối của tuổi trẻ toàn tỉnh đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bất kỳ tình huống nào tuổi trẻ toàn tỉnh cũng quyết tâm đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để cho nhân dân ta mọi người ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành như  mong muốn của Bác Hồ vĩ đại. Cho phép tôi cảm ơn và xin chúc sức khỏeđồng chí, và gửi lời thăm hỏi chúc sức khoẻ tới lãnh đạo Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân Tỉnh.

Xin chân thành cảm ơn

 

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 3.2 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây