Triển khai thực hiện kiểm định chất lượng giảng viên giảng dạy học phần

Triển khai thực hiện kiểm định chất lượng giảng viên giảng dạy học phần

 •   20/05/2015 04:40:00 AM
 •   Đã xem: 1398
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Góp ý Quy định khảo sat lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Góp ý Quy định khảo sat lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

 •   16/03/2015 09:45:00 PM
 •   Đã xem: 1499
 •   Phản hồi: 0

Nhà trường soạn thảo “Quy định công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh” để chuẩn bị triển khai thực hiện.

File đính kèm:
Công văn số: 979/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công văn số: 979/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 •   09/03/2015 09:38:00 PM
 •   Đã xem: 3072
 •   Phản hồi: 0

Ngày 03 tháng 3 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Công văn số: 979/BGDDT-KTKĐCL về việc công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục Đại học và TCCN năm 2015, 2016

File đính kèm:
Kế hoạch Đảm bảo chất lượng 2015

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng 2015

 •   09/03/2015 09:32:00 PM
 •   Đã xem: 1903
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Điều 50, Luật số: 08/2012/QH13 Luật Giáo dục đại học được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012; Thực hiện Điều 39, Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số: 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ kết quả tự đánh giá đợt II năm 2013 và khả năng, điều kiện thực tế, Nhà trường lập kế hoạch đảm bảo và kiểm định chất lượng năm 2015 như sau.

File đính kèm:
Thanh tra công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyên môn của khoa, bộ môn (1-2015)

Thanh tra công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyên môn của khoa, bộ môn (1-2015)

 •   30/12/2014 09:47:00 PM
 •   Đã xem: 1094
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Kế hoạch dự giờ, hội giảng kỳ I năm học 2014 - 2015

Kế hoạch dự giờ, hội giảng kỳ I năm học 2014 - 2015

 •   18/08/2014 02:40:00 AM
 •   Đã xem: 1728
 •   Phản hồi: 0

Kế hoạch dự giờ, hội giảng kỳ I năm học 2014-2015

File đính kèm:
Quy chế Tổ chức tiếp công dân

Quy chế Tổ chức tiếp công dân

 •   18/08/2014 02:29:00 AM
 •   Đã xem: 1313
 •   Phản hồi: 0

Quy chế Tổ chức tiếp công dân

File đính kèm:
Tải xuống file này (quy-che-tiep-dan-2014) Quy chế tiếp dân 2014 54.00 KB
Giới thiệu về Phòng Thanh tra và kiểm định chất lượng

Giới thiệu về Phòng Thanh tra và kiểm định chất lượng

 •   16/06/2014 11:15:00 AM
 •   Đã xem: 2410
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Thông báo về việc đọc và nhận xét báo cáo tự đánh giá đợt 2

Thông báo về việc đọc và nhận xét báo cáo tự đánh giá đợt 2

 •   22/10/2013 05:23:00 AM
 •   Đã xem: 1692
 •   Phản hồi: 0

Để có cơ sở nghiệm thu, đảm bảo được tính chính xác, khách quan cho Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký đã tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá đợt II. Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng tự đánh giá thông báo cho thành viên trong toàn trường đọc và góp ý Báo cáo tự đánh giá...

File đính kèm:
Thông báo về việc đọc và nhận xét phiếu đánh giá tiêu chí

Thông báo về việc đọc và nhận xét phiếu đánh giá tiêu chí

 •   04/09/2013 05:18:00 AM
 •   Đã xem: 1863
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Kế hoạch số: 204/KH-ĐHCNQN ngày 28/11/12 về tổ chức tự đánh giá đợt II, Hội đồng tự đánh giá đợt II của nhà trường đã tiến hành họp lần thứ 3 vào ngày 30/8/2013...

File đính kèm:
Thông báo xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục

Thông báo xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục

 •   16/07/2013 05:16:00 AM
 •   Đã xem: 1519
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Kế hoạch số: 204/KH-ĐHCNQN ngày 28/11/12 về tổ chức tự đánh giá đợt II và các Thông báo điều chỉnh kế hoạch số: 192/TB-ĐHCNQN ngày 24/4/2013, Thông báo số: 258/TB-ĐHCNQN ngày 31/5/2013. Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho các đơn vị xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường....

File đính kèm:
Điều chỉnh thời gian biểu Tự đánh giá đợt II

Điều chỉnh thời gian biểu Tự đánh giá đợt II

 •   10/06/2013 02:20:00 AM
 •   Đã xem: 1707
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Để triển khai hoạt động Tự đánh giá theo thông tư trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành một số văn bản hướng dẫn thực hiện hoạt động tự đánh giá trong các trường đại học. Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng tự đánh giá đợt II ban hành Thông báo số: 258/TB-ĐHCNQN ngày 31/5/2013 về sử dụng tài liệu mới và điều chỉnh thời gian biểu...

File đính kèm:
Thay đổi một số văn bản về TĐG của Bộ GDĐT

Thay đổi một số văn bản về TĐG của Bộ GDĐT

 •   30/05/2013 05:01:00 AM
 •   Đã xem: 1624
 •   Phản hồi: 0

Theo trang Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/5/2013, một số văn bản hướng dẫn về hoạt động Tự đánh giá trường đại học được thay thế bằng hướng dẫn mới..

File đính kèm:
Quy định về thi theo Học chế tín chỉ

Quy định về thi theo Học chế tín chỉ

 •   21/05/2013 02:39:00 AM
 •   Đã xem: 1369
 •   Phản hồi: 0

Để giúp các khoa, bộ môn đào tạo tổ chức các hoạt động thi kết thúc học phần theo HCTC đúng các quy định của Nhà trường. Phòng khảo thí cung cấp một số quy định và biểu mẫu dùng cho HCTC, cụ thể là.....

File đính kèm:
Kế hoạch triển khai TĐG của nhóm công tác chuyên trách

Kế hoạch triển khai TĐG của nhóm công tác chuyên trách

 •   06/05/2013 10:28:00 PM
 •   Đã xem: 1686
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ KH số 204 và TB 192 của nhà trường về việc thực hiện TĐG đợt II. Đề nghị các nhóm công tác chuyên trách lập Kế hoạch triển khai và Kế hoạch dự kiến thu thập thông tin, minh chứng (theo mẫu), trình Hội đồng TĐG duyệt trước ngày 18/5/2013.

File đính kèm:
Thời gian biểu Tự đánh giá đợt II

Thời gian biểu Tự đánh giá đợt II

 •   25/04/2013 10:47:00 PM
 •   Đã xem: 2700
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Công văn số 1398/BGDĐT-KT.KĐCLGD ngày 05 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch số 74/KH-ĐHCNQN ngày 28/3/2013 của Nhà trường về việc triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2013. Triển khai thực hiện Kế hoạch Tự đánh giá đợt II số 204/KH-ĐHCNQN ngày 28/11/12. Hội đồng Tự đánh giá đợt II được thành lập theo Quyết định số 487/QĐ-ĐHCNQN ngày 29/10/12, đã họp ngày 23/4/2013. Theo đó, Hiệu trưởng nhà trường – Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá đợt II đã ban hành thông báo số 192/TB-ĐHCNQN ngày 24 tháng 4 năm 2013, điều chỉnh thời gian biểu tổ chức các hoạt động Tự đánh giá đợt II theo Kế hoạch số 204/KH-ĐHCNQN ngày 28/11/2012

File đính kèm:

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
hacklink panel indoxploit shell wso shell evden eve nakliyat hacklink satış hacklink satış hacklink al paykasa hacklink hacklink satış hacklink evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat nakliyat nakliye evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat nakliyat nakliye depolama Google film izle porno porno izle porno seyret seks hikayeleri Google Evden Eve Nakliyat İstanbul Evden Eve Nakliyat Nakliyat İstanbul Nakliyat istanbul Evden Eve Nakliyat Nakliye Firmaları Şehirler Arası Evden Eve Nakliyat

Paykasa Hizmetleri

Firmamız sizden hiçbir şekilde kimlik belgesi istemeden tek kullanımlık olan ve Euro bazında işlem gören ön ödemeli sanal kart Paykasahizmeti vermektedir. Bize internet adresimiz olan Paykasaal.org üzerinden anında ulaşabilir merak ettiğiniz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca sitemiz üzerinden Paykasa al hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Sizlere sunduğumuz güncel Paykasa fiyatları her beş dakikada bir Euro bazında güncellenmektedir. Ayrıca kolay seçenekler sunan firmamızda ucuz Paykasahizmeti verilmektedir.

Paykasayı Nasıl Alırım?

Paykasa satın almak istiyorsanız sizler için hazırlamış olduğumuz iletişim sayfamızdaki formu doldurmanız yeterli olacaktır. Bize Whatsapp üzerinden de ulaşmanız mümkündür. Paykasa’nın amacı internet üzerinden alışveriş yapmanızı kolaylaştırmaktır. İstediğiniz zaman almış olduğunuz sanal kartları bozdurabileceğinizi unutmayınız. Şahsınıza ait olan bu kartlar size özel olarak üretildiği için, kesinlikle kaybolma, çalınma gibi sorunlar yaşamanızı engellemektedir. Firmamız havale masrafı gibi ek ücretler almamaktadır.

Tek kullanımlık sanal kartlarınız için kart bilgilerini saklamanıza gerek yoktur. Her türlü alışverişinizde kullanacağınız bu sanal kartları güven içerisinde kullanabilirsiniz. Güvenmediğiniz sitelerde kullanabileceğiniz en iyi ödeme yöntemlerinden biri Paykasa sanal kartlardır.