Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo duc năm 2017

Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo duc năm 2017

 •   01/03/2017 03:07:17 AM
 •   Đã xem: 351
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (dhcnqn_kh_-2017.doc) KH ĐBCL 2017 96.00 KB
Quy định Công tác khảo sát mức độ hài lòng của nhà sử dụng lao động

Quy định Công tác khảo sát mức độ hài lòng của nhà sử dụng lao động

 •   18/11/2016 03:32:05 AM
 •   Đã xem: 522
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (phieukhaosatmdhldn) PhieuKS 1.49 MB
Tải xuống file này (quy-dinh_1) QuyDinh 70.50 KB
Tải xuống file này (qd-ban-hanh_1) QDinh 34.50 KB
Tải xuống file này (qd-ban-hanh-quy-dinh-cong-tac-khao-sat-muc-do-hai-long-cua-nha-su-dung-lao-dong) QDinh 1.35 MB
Quy định Công tác khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Quy định Công tác khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

 •   01/11/2016 04:49:54 AM
 •   Đã xem: 738
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (phieukhaosatttvl) PhieuKS 1.44 MB
Tải xuống file này (quy-dinh) QuyDinh 69.00 KB
Tải xuống file này (qd-ban-hanh) QuyetDinh 34.50 KB
Quy định về công tác Dự giờ, Hội giảng 2016

Quy định về công tác Dự giờ, Hội giảng 2016

 •   26/10/2016 09:57:16 PM
 •   Đã xem: 681
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (qui-dinh-du-gio-14-10-2016-da-ky-1) QuyDinhDuGio,HoiGiang 88.00 KB
Góp ý Quy định Công tác khảo sát mức độ hài lòng của nhà sử dụng lao động

Góp ý Quy định Công tác khảo sát mức độ hài lòng của nhà sử dụng lao động

 •   26/10/2016 08:37:51 PM
 •   Đã xem: 779
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (phieukhaosatmdhldn) PhieuKS 1.49 MB
Tải xuống file này (quy-dinh) QuyDinh 71.00 KB
Góp ý Quy định Công tác khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Góp ý Quy định Công tác khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

 •   26/09/2016 04:39:59 AM
 •   Đã xem: 316
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (phieukhaosatthvl) PhieuKS 1.44 MB
Tải xuống file này (qd-ban-hanh) QuyDinh 35.00 KB
Tải xuống file này (tb-gopy) ThongBao 34.00 KB
Góp ý Dự thảo Quy định về Dự giờ, Hội giảng (sửa đổi)

Góp ý Dự thảo Quy định về Dự giờ, Hội giảng (sửa đổi)

 •   11/09/2016 08:47:31 PM
 •   Đã xem: 275
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (qdinh-ban-hanh-du-go2) DuThao 83.50 KB
Quy định về Hồ sơ môn học, hồ sơ giảng dạy

Quy định về Hồ sơ môn học, hồ sơ giảng dạy

 •   11/09/2016 08:33:55 PM
 •   Đã xem: 248
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (qd-ban-hanh-quy-dinh-ve-ho-so-mon-hoc-ho-so-giang-day-cua-truong) QuyDinh 1.65 MB
Tải xuống file này (quydinhbanhanh) QuyDinh 80.00 KB
Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi mức độ Thư viện đáp ứng yêu cầu sử dụng

Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi mức độ Thư viện đáp ứng yêu cầu sử dụng

 •   06/09/2016 10:07:38 PM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (phieu-danh-gia-tv) PhieuDGTV 80.50 KB
Tải xuống file này (quy-dinh) QuyDinh 67.50 KB
Tải xuống file này (qd-ban-hanh-quy-dinh-cong-tac-khao-sat-lay-y-kien-phan-hoi-tu-can-bo-giang-vien-nguoi-hoc-ve-muc-do-thu-vien) QuyDinh 2.05 MB
Thông báo Hội thảo góp ý Quy định HSMH, ĐGTV

Thông báo Hội thảo góp ý Quy định HSMH, ĐGTV

 •   25/08/2016 11:58:29 PM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (phieu-danh-gia-tv) PhieuDGTV 80.50 KB
Tải xuống file này (quy-dinh) QD DGTV 68.00 KB
Tải xuống file này (quydinhbanhanh) QD HSMH 70.50 KB
Tải xuống file này (tb-gopylan2) ThongBao 32.50 KB
Kế hoạch hướng dẫn viết văn bản QMS ISO 9001:2008

Kế hoạch hướng dẫn viết văn bản QMS ISO 9001:2008

 •   05/08/2016 03:55:29 AM
 •   Đã xem: 287
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (kh-huongdanvietvanban) KeHoach 48.00 KB
Kế hoạch thi sinh viên giỏi học phần, môn học và Olimpic quốc gia năm học 2016-2017

Kế hoạch thi sinh viên giỏi học phần, môn học và Olimpic quốc gia năm học 2016-2017

 •   03/08/2016 04:19:43 AM
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (kh-16-17) KeHoach 59.50 KB
Kế hoạch tổ chức tiếp công dân năm học 2016 – 2017

Kế hoạch tổ chức tiếp công dân năm học 2016 – 2017

 •   02/08/2016 04:48:00 AM
 •   Đã xem: 742
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 thông qua Quốc hội ngày 25/11/2013;
 Căn cứ chỉ thị số 21/CT-BCT của Bộ Công Thương, ngày 10/7/2014 về việc tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;
  Căn cứ Quyết định số 1444/QĐ - BCT, ngày 20/3/2009 về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân của Bộ Công Thương;
  Căn cứ Quyết định số 4361/QĐ - BCT, ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh;
 Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-ĐHCNQN ngày 12/8/2014 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế tiếp công dân;
Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-ĐHCNQN ngày 11/7/2016 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường;
  Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2016 – 2017, số 137/KH-ĐHCNQN, ngày 15/7/2016 và thực tế công tác năm học của Nhà trường;
 Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch công tác tổ chức tiếp công dân năm học 2016 - 2017 như sau:

File đính kèm:
Tải xuống file này (ke-hoach-tiep-cong-dan-2016-2017) Chi tiết kế hoạch 42.00 KB
Quy định về Tổ chức thi kết thúc học phần, đồ án và khóa luận tốt nghiệp

Quy định về Tổ chức thi kết thúc học phần, đồ án và khóa luận tốt nghiệp

 •   28/07/2016 04:44:12 AM
 •   Đã xem: 251
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (quydinh) QuyDinh 3.75 MB
Thông báo góp ý Quy định về khảo sát phản hồi về mức độ Thư viện đáp ứng yêu cầu sử dụng

Thông báo góp ý Quy định về khảo sát phản hồi về mức độ Thư viện đáp ứng yêu cầu sử dụng

 •   28/07/2016 04:34:29 AM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (phieu-danh-gia-tv) PhieuDanhGia 80.50 KB
Tải xuống file này (quy-dinh_1) QuyDinh 68.00 KB
Tải xuống file này (tb-gopy_1) ThongBao 34.50 KB
Kế hoach dự giờ, Hội giảng học kỳ I năm học 2016-2017

Kế hoach dự giờ, Hội giảng học kỳ I năm học 2016-2017

 •   20/07/2016 05:23:04 AM
 •   Đã xem: 255
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (kh-du-gio-hoi-giang-hoc-ky-i_2) KeHoach 491.87 KB
Thông báo Góp ý Quy định về Hồ sơ môn học và Hồ sơ giảng dạy

Thông báo Góp ý Quy định về Hồ sơ môn học và Hồ sơ giảng dạy

 •   20/07/2016 05:18:43 AM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (quy-dinh) QuyDinh 111.50 KB
Tải xuống file này (tb-gopy) ThôngBao 38.50 KB
Quy định về Xây dựng và sử dụng ngân hàng đề thi

Quy định về Xây dựng và sử dụng ngân hàng đề thi

 •   23/06/2016 04:29:29 AM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (qdinhnganhangdethi) QuyDinhNganHangDeThi 3.81 MB

Các tin khác

Hỗ trợ trực tuyến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây