Thông báo tuyển sinh Đại học và Liên thông hình thức Vừa làm vừa học năm 2015

Thứ hai - 24/08/2015 15:44
        BỘ CÔNG THƯƠNG                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐHCN QUẢNG NINH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Số:  10  /TB - ĐHCNQN                                                  Quảng Ninh, ngày 06 tháng 01 năm 2015
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2015
 
Năm 2015 Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tuyển sinh hệ vừa làm vừa học (hệ tại chức cũ)  như sau:
I. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
          - Chỉ tiêu tuyển sinh: 900
A. ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC (Hệ tại chức cũ)
- Ngành học: 09 ngành
1.  Kỹ thuật mỏ: Gồm 02 chuyên ngành
+ Kỹ thuật mỏ hầm lò
+ Kỹ thuật mỏ lộ thiên
2. Kỹ thuật Tuyển khoáng: Chuyên ngành Kỹ thuật tuyển khoáng sản rắn
3. Kế toán – kiểm toán: Chuyên ngành kế toán tổng hợp
4. Công nghệ Kỹ thuật điện: Gồm 04 chuyên ngành
+ Công nghệ kỹ thuật điện
+ Công nghệ kỹ thuật cơ điện
+ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tuyển khoáng
+ Công nghệ kỹ thuật điện tử
5. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá: Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật tự động hoá.
6. Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ: Gồm 02 chuyên ngành
+ Kỹ thuật trắc địa mỏ
+ Kỹ thuật trắc địa công trình
7. Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng: Chuyên ngành Xây dựng mỏ và Công trình ngầm.
8. Công nghệ kỹ thuật cơ khí: Gồm 02 Chuyên ngành
                   + Công nghệ cơ khí mỏ
                   + Tự động hóa Công nghệ thiết kế cơ khí
9. Công nghệ thông tin: Gồm 02 ngành
                   + Công nghệ phần mềm
                   + Hệ thống thông tin 
- Hình thức đào tạo: Theo học chế niên chế
- Thời gian học: 08 kỳ (tương đương 04 năm)
- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Môn thi tuyển sinh: Toán, Vật lý và Hóa học
- Thời gian nhận hồ sơ:
                 +  Từ 01/5/2015 đến ngày 15/11/2015
- Ngày thi tuyển:
                 +  Ngày 28 và 29 tháng 11 năm 2015
B. Văn bằng hai trình độ đại học hệ vừa làm vừa học (Hệ tại chức cũ)
- Ngành học: 09 ngành
1.  Kỹ thuật mỏ: Gồm 02 chuyên ngành
+ Kỹ thuật mỏ hầm lò
+ Kỹ thuật mỏ lộ thiên
2. Kỹ thuật Tuyển khóang: Chuyên ngành Kỹ thuật tuyển khóang sản rắn
3. Kế toán – kiểm toán: Chuyên ngành Kế toán tổng hợp
4. Công nghệ Kỹ thuật điện: Gồm 04 chuyên ngành
+ Công nghệ kỹ thuật điện
+ Công nghệ kỹ thuật cơ điện
+ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tuyển khoáng
+ Công nghệ kỹ thuật điện tử
5. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá: Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật tự động hóa.
6. Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ: Gồm 02 chuyên ngành
+ Kỹ thuật trắc địa mỏ
+ Kỹ thuật trắc địa công trình
7. Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng: Chuyên ngành Xây dựng mỏ và Công trình ngầm.
8. Công nghệ kỹ thuật cơ khí: Gồm 02 Chuyên ngành
                   + Công nghệ cơ khí mỏ
                   + Tự động hóa Công nghệ thiết kế cơ khí
9. Công nghệ thông tin: Gồm 02 ngành
                   + Công nghệ phần mềm
                   + Hệ thống thông tin    
- Hình thức đào tạo: Theo học chế niên chế
- Thời gian đào tạo: 04 kỳ (tương đương 2,0 năm)
- Đối tượng tuyển sinh: Đó tốt nghiệp đại học
- Hình thức tuyển sinh:
          + Xét tuyển đối với người tốt nghiệp đại học chính quy khối A và A1
          + Thi tuyển đối với người tốt nghiệp đại học chính quy ngoài khối A, A1 và tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học.
- Môn thi: Toán cao cấp và Vật lý đại cương
- Thời gian nhận hồ sơ:
               +  Từ 01/5/2015 đến ngày 15/11/2015
- Ngày thi tuyển:
               + Ngày 28 và 29 tháng 11 năm 2015
C. LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG-ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC (Hệ tại chức cũ)
- Ngành học: 08 ngành
1.  Kỹ thuật mỏ: Gồm 02 chuyên ngành
+ Kỹ thuật mỏ hầm lò
+ Kỹ thuật mỏ lộ thiên
2. Kỹ thuật Tuyển khóang: Chuyên ngành Kỹ thuật tuyển khóang sản rắn
3. Kế toán – kiểm toán: Chuyên ngành Kế toán tổng hợp
4. Công nghệ Kỹ thuật điện: Gồm 04 chuyên ngành
+ Công nghệ kỹ thuật điện
+ Công nghệ kỹ thuật cơ điện
+ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tuyển khoáng
+ Công nghệ kỹ thuật điện tử
5. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá: Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật tự động hóa.
6. Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ: Gồm 02 chuyên ngành
+ Kỹ thuật trắc địa mỏ
+ Kỹ thuật trắc địa công trình
7. Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng: Chuyên ngành Xây dựng mỏ và Công trình ngầm.
8. Công nghệ thông tin: Gồm 02 ngành
                   + Công nghệ phần mềm
                   + Hệ thống thông tin
- Hình thức đào tạo: Theo học chế niên chế
- Thời gian đào tạo: 03 kỳ (tương đương 1,5 năm)
- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng Chuyên ngành, hoặc cùng khối ngành đã được học chuyển đổi.
- Môn thi tuyển sinh: Toán, Vật lý và Hóa học.
- Thời gian nhận hồ sơ:
         
 +  Từ 01/5/2015 đến ngày 15/11/2015
- Ngày thi tuyển:
               + Ngày 28 và 29 tháng 11 năm 2015
II. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG:
          - Chỉ tiêu: 200
A. Hệ vừa làm vừa học (tại chức cũ):
- Ngành học:  08 ngành
+ Công nghệ kỹ thuật mỏ                                              
+ Công nghệ Cơ điện mỏ
+ Công nghệ KT công trình xây dựng (Chuyên ngành xây dựng mỏ) 
+ Kế toán
+ Quản trị kinh doanh                                         
+ Công nghệ Cơ điện Tuyển khóang
+ Công nghệ Tuyển khóang                                             
+ Công nghệ KT điều khiển và tự động hoá
- Thời gian học: 06 kỳ (tương đương 03 năm)
- Đối tượng tuyển sinh: Đó tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Môn thi tuyển sinh: Toán, Vật lý và Hóa học
- Thời gian nhận hồ sơ: 
       
 +  Từ 01/5/2015 đến ngày 15/11/2015
- Ngày thi tuyển:
               + Ngày 28 và 29 tháng 11 năm 2015
B. Liên thông trung cấp lên cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (Tại chức cũ)
- Ngành học: + Công nghệ KT mỏ  
                   + Công nghệ Cơ điện Tuyển khóang  
                    + Công nghệ Cơ điện mỏ
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp cùng Chuyên ngành, hoặc cùng khối ngành đã được học chuyển đổi.
- Môn thi tuyển sinh: Toán, Vật lý và Hoá học.
- Thời gian đào tạo: 03 kỳ (tương đương 1,5 năm)
- Thời gian nhận hồ sơ:
      
 +  Từ 01/5/2015 đến ngày 15/11/2015
- Ngày thi tuyển:
               + Ngày 28 và 29 tháng 11 năm 2015
III. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP chuyên nghiệp: Hệ vừa làm vừa học (tại chức)
- Chỉ tiêu: 100
- Ngành học:  + Khai thác mỏ                    + Xây dựng mỏ              + Cơ điện mỏ
- Thời gian đào tạo: 03 năm
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở (cấp 2 cũ)
- Hình thức tuyển: Xét tuyển
- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Liên tục trong năm
* Mọi chi tiết xin liên hệ: Khoa Tại chức, Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh theo số điện thoại: 033. 3872567; 0909257194; 0936800926; 0934202421;
Website: http://www.qui.edu.vn        Email: khoataichuc@qui.edu.vn     
*Hồ sơ mua và nhận tại:
- Khoa Tại chức, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tại cơ sở 1, xã Yên Thọ - huyện Đông triều - tỉnh Quảng Ninh.
- Khoa Tại chức, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tại cơ sở 2, phường Minh Thành - thị xã Quảng Yên - tỉnh Quảng Ninh.

                         
                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                                   (Đã ký)
 
 
                                                                                         TS. Nguyễn Đức Tính
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chương trình Tự hào hàng Việt do Bộ Công thương phát động
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay379
  • Tháng hiện tại349,459
  • Tổng lượt truy cập24,173,489
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
hacklink panel indoxploit shell wso shell evden eve nakliyat hacklink satış hacklink satış hacklink al paykasa hacklink hacklink satış hacklink evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat nakliyat nakliye evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat nakliyat nakliye depolama Google film izle porno porno izle porno seyret seks hikayeleri Google Evden Eve Nakliyat İstanbul Evden Eve Nakliyat Nakliyat İstanbul Nakliyat istanbul Evden Eve Nakliyat Nakliye Firmaları Şehirler Arası Evden Eve Nakliyat

Paykasa Hizmetleri

Firmamız sizden hiçbir şekilde kimlik belgesi istemeden tek kullanımlık olan ve Euro bazında işlem gören ön ödemeli sanal kart Paykasahizmeti vermektedir. Bize internet adresimiz olan Paykasaal.org üzerinden anında ulaşabilir merak ettiğiniz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca sitemiz üzerinden Paykasa al hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Sizlere sunduğumuz güncel Paykasa fiyatları her beş dakikada bir Euro bazında güncellenmektedir. Ayrıca kolay seçenekler sunan firmamızda ucuz Paykasahizmeti verilmektedir.

Paykasayı Nasıl Alırım?

Paykasa satın almak istiyorsanız sizler için hazırlamış olduğumuz iletişim sayfamızdaki formu doldurmanız yeterli olacaktır. Bize Whatsapp üzerinden de ulaşmanız mümkündür. Paykasa’nın amacı internet üzerinden alışveriş yapmanızı kolaylaştırmaktır. İstediğiniz zaman almış olduğunuz sanal kartları bozdurabileceğinizi unutmayınız. Şahsınıza ait olan bu kartlar size özel olarak üretildiği için, kesinlikle kaybolma, çalınma gibi sorunlar yaşamanızı engellemektedir. Firmamız havale masrafı gibi ek ücretler almamaktadır.

Tek kullanımlık sanal kartlarınız için kart bilgilerini saklamanıza gerek yoktur. Her türlü alışverişinizde kullanacağınız bu sanal kartları güven içerisinde kullanabilirsiniz. Güvenmediğiniz sitelerde kullanabileceğiniz en iyi ödeme yöntemlerinden biri Paykasa sanal kartlardır.